X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37434
Dział: Gimnazjum

Autorski program koła madialnego

Autorski program koła medialnego
realizowany w ramach zajęć pozalekcyjnych
w Zespole Szkół nr 1
im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu

Autor
mgr Justyna Pietrzak

Golub-Dobrzyń, sierpień 2016 r.

Wstęp
Niniejszy program koła medialnego przeznaczony jest do realizacji z uczniami gimnazjum i liceum zainteresowanymi między innymi filmem, teatrem fotografią, dziennikarstwem, reklamą, internetem, ale też literaturą. Koło ma charakter interdyscyplinarny, w związku z czym wielu uczniów znajdzie w programie koła coś szczególnie ich interesującego.
Młodzież gimnazjalna i licealna nie zawsze uświadamia sobie jak ważne w funkcjonowaniu jednostki, jak i całego społeczeństwa są media. Codziennie mamy do czynienia z różnymi mediami, czyli przekaźnikami typu radio, telewizja, prasa, internet, ale media to też książka, fotografia czy spektakl. Żyjemy w czasach nasilonego rozwoju mediów, bez których nikt z nas nie potrafi się już obejść. Media nie tylko informują, ale i uczą, a dla dużej liczby osób są sposobem na życie i codzienną pracą.
Proponowane koło medialne ma nie tylko rozwijać zainteresowanie filmem, fotografią, telewizją czy prasą. Jest skierowane do tych uczniów, którzy nie tylko chcą być biernymi odbiorcami, konsumentami kultury masowej, ale do tych, którzy chcą tworzyć tę kulturę, a swoją przyszłość wiążą być może z pracą w telewizji, gazecie, radiu, reklamie itp.
Koło medialne ma zatem rozwijać zainteresowania, ale i pomóc odnaleźć swoją drogę w życiu. Nawet jeśli nie każdy uczestnik niniejszych zajęć zrobi kiedyś karierę w mediach, to na pewno będzie aktywnym odbiorcą kultury, a jego horyzonty intelektualne i umiejętności komunikacyjne zostaną znacznie poszerzone.
Uczęszczając na zajęcia koła medialnego młodzież będzie wchodzić w role społeczne osób dorosłych, dzięki czemu będzie kształtować swoją osobowość, dojrzewać nie tylko intelektualnie, ale i emocjonalnie. Wykonywanie zadań dziennikarza, czy filmowca pozwoli lepiej pojąć świat i ludzi, a tym samym umożliwi lepsze funkcjonowanie w społeczeństwie i poznanie samego siebie.
Koło medialne rozbudzi wyobraźnię młodego człowieka. Rozwinie zdolność obserwacji. Uczeń dzięki ćwiczeniom, próbom i pracy w grupie stanie się empatyczny i komunikatywny, a jego zdolności interpersonalne będą rozwijane. Przyjmie właściwe postawy w różnych, niejednokrotnie trudnych, sytuacjach życiowych. Poradzi sobie z sytuacjami kryzysowymi, problemami, z podejmowaniem decyzji. Będzie zarządzać emocjami i potrafi je wyrażać oraz panować nad nimi.
Zajęcia mają uczyć, ale i dostarczać młodym ludziom rozrywki, stać się ich hobby. Poza tym wspomogą rodziców w wychowaniu odpowiedzialnych, sumiennych, ale także wrażliwych ludzi. Pomogą uczniom w przezwyciężaniu trudności i wzmocnią ich pozytywne postawy oraz cechy.
Program będzie realizowany w systemie pozalekcyjnym raz w tygodniu, a w realizacji poszczególnych projektów spotkania będą odbywać się w miarę potrzeb.

Cele ogólne
1. Rozwój zainteresowań uczniów.
2. Wzbogacenie wiedzy młodzieży na temat filmu i różnorodnych gatunków telewizyjnych, teatru, radia, prasy, reklamy, fotografii, a także literatury.
3. Zdobycie wiedzy na temat pracy twórców filmu, teatru, reklamy, programów telewizyjnych, radiowych oraz dziennikarzy i fotoreporterów.
4. Zdobycie kompetencji i umiejętności do bycia dziennikarzem, fotografem oraz bycia twórcą filmu, teatru, reklamy, programów telewizyjnych i radiowych.
5. Tworzenie własnych tekstów, filmów, reklam, programów, fotografii itp.
6. Kształtowanie osobowości uczniów.
7. Kształtowanie pozytywnych postaw i wartości.
8. Współtworzenie kultury masowej oraz wysokiej.
9. Aktywny udział w życiu społeczności szkolnej, a także w życiu naszego miasta i powiatu.
10. Promowanie działań uczniów i nauczycieli ZS nr 1 im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu.

Szczegółowe cele edukacyjne i wychowawcze
1. Przygotowanie do świadomego odbioru kultury, świadomego uczestnictwa w kulturze i do współtworzenia kultury.
2. Przygotowanie do krytycznej recepcji tworów kultury (zwłaszcza spektakli teatralnych, filmów, programów telewizyjnych różnego typu, prasy, reklamy, blogów itp.)
3. Rozbudzenie zainteresowań filmem, telewizją, teatrem, prasą, reklamą, internetem, fotografią.
4. Wzbogacenie wiedzy ucznia na temat historii mediów.
5. Zapoznanie ucznia z różnymi gatunkami filmowymi, telewizyjnymi, teatralnymi, prasowymi, radiowymi.
6. Wyposażenie ucznia w umiejętność analizy i interpretacji filmu, spektaklu.
7.Rozwijanie umiejętności analizy tekstu literackiego (w tym scenariusza).
8.Rozwijanie umiejętności pisarskich.
9. Zdobycie umiejętności redagowania tekstu.
10. Nabycie kompetencji korektora i edytora tekstu.
11. Rozwijanie umiejętności tworzenia szaty graficznej i fotografii.
12. Nabycie umiejętności przeprowadzania wywiadów.
13. Rozwijanie umiejętności aktorskich.
14. Rozwijanie umiejętności potrzebnych w tworzeniu filmu i spektaklu (m. in. pisanie scenariusza, reżyserowanie, tworzenie scenografii, kostiumów itp.
15. Rozwijanie wyobraźni.
16. Rozwijanie empatii.
17. Kształtowanie właściwych postaw społecznych, odpowiednich zachowań.
18. Radzenie sobie ze stresem związanym z publicznymi występami.
19. Pozbycie się nieśmiałości.
20. Integracja zespołu medialnego.
21. Udział w życiu szkoły i środowiska lokalnego (współpraca z Domem Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, lokalną telewizją i prasą i innymi instytucjami).

Treści nauczania

W zakresie wiedzy

1. Poznanie lub przypomnienie niektórych elementów historii mediów (powstanie danego medium, najważniejsi twórcy, rozwój, gatunki itp.)

2. Znajomość podstawowej terminologii teatralnej, filmowej, dziennikarskiej, fotograficznej, związanej z reklamą i internetem.

3. Znajomość zadań i obowiązków twórców teatru, filmu, fotografii, prasy, radia, telewizji, reklamy i internetu.

4. Poznanie języka poszczególnych mediów.

5. Poznanie zasad analizy i interpretacji przestawienia teatralnego oraz filmu.

6. Znajomość teatralnych, filmowych, radiowych i fotograficznych środków wyrazu.

7. Znajomość współczesnych gatunków teatralnych, filmowych, radiowych, prasowych, telewizyjnych, internetowych.

8. Znajomość technik wykorzystywanych w reklamie.

9. Znajomość zasad poprawnego czytania, interpretowania i wygłaszania tekstu (dykcja, intonacja, akcent zdaniowy, logiczny).

10. Znajomość technik obserwacji.

11. Znajomość technik relaksacji, walki z tremą i stresem.

12. Znajomość technik zapamiętywania.

W zakresie umiejętności

13. Kształtowanie umiejętności aktorskiej i dziennikarskiej interpretacji tekstu (intonacja, akcent, natężenie głosu, tembr głosu itp.).

14. Kształtowanie poprawnej dykcji.

15. Rozwijanie umiejętności poprawnego wygłaszania i recytowania tekstu.

16. Rozwijanie umiejętności zapamiętywania.

17. Kształtowanie umiejętności stosowania teatralnych, filmowych, radiowych środków wyrazu (mimika, gest, ruch sceniczny, głos, intonacja itp.)

18. Kształtowanie umiejętności wybierania odpowiedniego tekstu lub fragmentu tekstu do realizacji scenicznej i filmowej.

19. Kształtowanie umiejętności adaptacji tekstu kultury (np. tekstu literackiego) na spektakl teatralny, film, słuchowisko.

20. Kształtowanie umiejętności tworzenia scenografii, choreografii, kostiumów, podkładu muzycznego, charakteryzacji itp.

21. Kształtowanie umiejętności redakcyjnych i edytorskich.

22. Kształtowanie umiejętności związanych z tworzeniem fotografii.

23. Rozwijanie umiejętności obróbki zdjęć, filmów.

24. Kształtowanie umiejętności przeprowadzania wywiadu prasowego lub radiowego.

25. Kształtowanie umiejętności potrzebnych do nagrania filmu dokumentalnego i fabularnego.

26. Kształtowanie umiejętności tworzenia reportażu prasowego i filmowego.

27. Zdobycie umiejętności tworzenia reklamy.

28. Rozwijanie umiejętności samodoskonalenia.

29. Kształtowanie umiejętności pracy w grupie, pracy metodą projektów i innymi metodami aktywizującymi.

30. Kształtowanie umiejętności wchodzenia w rolę

31. Kształtowanie umiejętności wyrażania emocji i panowania nad nimi.

32. Kształtowanie umiejętności obserwacji, relaksacji, empatii itp.

Procedury osiągania celów (metody i formy pracy):
1. Praca z tekstem kultury
2. Pogadanka heurystyczna
3. Dyskusja
4. Burza mózgów
5. Metoda projektu
6. Drama
7. Ćwiczenia (m. in. ruchowe, dykcyjne, literackie, filmowe, fotograficzne itp.)
8. Praca w grupach.
Opis założonych osiągnięć ucznia

W zakresie wiedzy
1. Uczeń zna:
a) niektóre elementy historii mediów (powstanie danego medium, najważniejsi twórcy, rozwój, gatunku itp.),

b) podstawową terminologię teatralną, filmową, dziennikarską, fotograficzną, związaną z reklamą i internetem,

c) zadania i obowiązki twórców teatru, filmu, fotografii, prasy, radia, telewizji, reklamy i internetu,

d) język poszczególnych mediów,

e) zasady analizy i interpretacji przestawienia teatralnego oraz filmu,

f) teatralne, filmowe, radiowe i fotograficzne środki wyrazu,

g) współczesne gatunki teatralne, filmowe, radiowe, prasowe, telewizyjne, internetowe,

h) techniki wykorzystywane w reklamie,

i) zasady poprawnego wygłaszania i interpretowania tekstu (intonacja, akcent zdaniowy, logiczny),

j) techniki obserwacji,

k) techniki relaksacji i walki ze stresem,

l) techniki zapamiętywania.

W zakresie umiejętności
1. Uczeń umie:
a) stosować aktorską i dziennikarską interpretację tekstu (intonacja, akcent, natężenie głosu, tembr głosu itp.),
b) wypowiadać się poprawnie pod względem dykcji,
c) poprawnie wygłaszać i recytować tekst,
d) zapamiętywać,
e) stosować teatralne, filmowe, radiowe środki wyrazu (mimika, gest, ruch sceniczny, głos, intonacja itp.),
f) wybierać odpowiedni tekst lub fragment tekstu do realizacji scenicznej i filmowej,
g) dokonywać adaptacji tekstu kultury (np. tekstu literackiego) na spektakl teatralny, film, słuchowisko, h) tworzyć scenografię, choreografię, kostiumy, podkład muzyczny, charakteryzację itp.
h) redagować i edytować teksty,
i) tworzyć fotografię,
j) obrabiać zdjęcia, filmy,
k) przeprowadzać wywiad prasowy lub radiowy,
l) nagrać film dokumentalny i fabularnego,
ł) tworzyć reportaż prasowy i filmowy,
m) tworzyć reklamy,
n) samodoskonalić się,
o) pracować w grupie, pracować metodą projektów i innymi metodami aktywizującymi,
p) wchodzić w rolę,
r) wyrażać emocje i panować nad nimi,
s) obserwować, relaksować się i współodczuwać.

W zakresie wychowawczym:
1. Uczeń:
a) staje się odpowiedzialny,
b) rozumie potrzeby innych, staje się empatyczny,
c) dookreśla siebie w kontaktach międzyludzkich, odnajduje się w grupie,
d) pracuje nad złymi nawykami, stara się zwalczyć swoje wady,
e) potrafi organizować sobie czas,
f) panuje nad swoimi emocjami,
g) wie jak się zachować w kontaktach w rówieśnikami i starszymi,
h) potrafi przyjąć konstruktywną krytykę,
i) potrafi znieść ewentualną porażkę (np. podczas konkursu lub w czasie rywalizacji pomiędzy członkami koła).

Z racji tego, iż koło ma charakter interdyscyplinarny i nie wszyscy jego członkowie będą się interesować każdą dziedziną mediów, również zadania będą podzielone i nie wszyscy będą mieli np. bezpośrednią styczność z kamerą czy mikrofonem lub aparatem fotograficznym. Stąd należy przyjąć, że nie wszyscy uczniowie uczęszczający na zajęcia osiągną taki sam stopień wiedzy i umiejętności z każdej dziedziny.

Główne zadania koła medialnego

1. Dokumentowanie szkolnych uroczystości i wydarzeń z życia szkoły (w miarę możliwości).

2. Współpraca z Domem Kultury w Golubiu-Dobrzyniu, telewizją lokalną, prasą i innymi instytucjami lokalnymi (w miarę możliwości).

3. Przygotowywanie sprawozdań, reportaży, fotoreportaży i filmów z przedstawień, imprez dla społeczności szkolnej i lokalnej.

4. Udział w konkursach i przeglądach (w miarę możliwości).

5. Propagowanie aktywnego odbioru kultury oraz uczestnictwa w kulturze w społeczności szkolnej i lokalnej.

6. Współtworzenie życia kulturalnego Golubia-Dobrzynia i okolic.

7. Promocja szkoły.

Sposoby i metody oceniania osiągnięć uczniów
1. Ocena ustna opiekuna koła (wskazówki nauczyciela mające na celu wzmocnienie motywacji uczniów i poprawę jakości pracy uczniów).
2. Samoocena uczestników koła medialnego.
3. Ocena koleżeńska (wskazanie plusów i minusów przez pozostałych członków koła).
4. Ocena społeczności szkolnej i lokalnej (np. reakcje widzów, czytelników i słuchaczy, recenzje).
5. Ewentualna ocena znawców poszczególnych mediów podczas przeglądów i konkursów.
6. Ewentualne dyplomy, podziękowania itp.

Projekt ewaluacji zajęć
Ankieta przeprowadzona wśród członków koła medialnego.
Przykładowa ankieta (ocena w skali od 1 do 6)
1. Czy zajęcia były interesujące?
2. Czy podczas zajęć odkryłeś w sobie jakiś talent lub go rozwinąłeś? Jeśli tak, to jaki?.....................
3.Czy zajęcia pomogły nawiązać Ci nowe przyjaźnie?
4. Czy zajęcia pomogły Ci zrozumieć otaczający Cię świat?
5. Czy zajęcia pomogły zrozumieć Ci samego siebie?
6. Czy na zajęciach zyskałeś umiejętności, które przydadzą ci się w dalszej edukacji lub dalszym życiu?
Jakie?........................................

Ankieta przeprowadzona w społeczności szkolnej (zwłaszcza wśród uczniów szkoły)
Przykładowa ankieta (tak, częściowo, nie oraz pytania otwarte)
1. Czy działania członków koła medialnego wzbogacają życie szkoły? Jeśli tak, to w jaki sposób?........................................ Jeśli nie, to dlaczego?........................................
2. Czy działania członków koła medialnego wzbogacają życie kulturowe środowiska lokalnego?
Jeśli tak, to w jaki sposób?........................................ Jeśli nie, to dlaczego?........................................
3. Czy działania koła zainteresowały Cię bardziej mediami? Jeśli tak, to jakimi?........................................ Jeśli nie, to dlaczego?........................................
4. Czy warto Twoim zdaniem czytać teksty koła medialnego? Dlaczego?.................................
5. Czy warto Twoim zdaniem oglądać filmy koła medialnego? Dlaczego?.................................
6. Czy chciałbyś należeć do koła medialnego? Dlaczego?.................................
7.Czy podobają Ci się projekty zrealizowane przez koło? Jeśli tak, to jakie i dlaczego? ...............................
Jeśli nie, to dlaczego?........................................
8. Który projekt zrealizowany przez koło podobał Ci się najmniej? Dlaczego?...............................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.