X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 37275
Dział: Gimnazjum

Program zajęć pozalekcyjnych dla klasy III przygotowujący do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego

PROGRAM ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH DLA KLASY III GIMNAZJUM PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.

Autor : Magdalena Matuszak
Przedmiot : język angielski
Etap edukacyjny : III, klasa III gimnazjum
Rodzaj zajęć : pozalekcyjne
Ilość godzin : 1 na tydzień

I. Wstęp .

Program przeznaczony jest dla uczniów klas trzecich gimnazjum, którzy przygotowują się do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Program realizowany jest na zajęciach dodatkowych, w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo, od września do egzaminu gimnazjalnego w kwietniu (około 30 godzin).
Program realizuje treści nauczania spójne z treściami zawartymi w „ Programie nauczania języka angielskiego w gimnazjum ( zgodny z nową podstawą programową - na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. ze zmianami z 30 maja 2014 r. ) dla III etapu edukacyjnego (gimnazjum), poziom III.1, autorstwa B. Tittenbrum i E. Piotrowskiej.
Program uwzględnia także wymogi egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego przedstawione w informatorze przygotowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, obowiązujące od roku szkolnego 2011 / 2012 .

II. Cele programu .

1. Cele ogólne :

A. przygotowanie uczniów do egzaminu gimnazjalnego z języka angielskiego
B. podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania
C. wyrównywanie braków edukacyjnych u słabszych uczniów
D. rozwijanie uzdolnień i i zainteresowań
E. rozwijanie wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych poprzez dostęp do autentycznych
materiałów
F. zapoznanie uczniów ze strategiami pomocnymi w nauce
G. kształtowanie samodzielności, samodyscypliny, systematyczności
H. kształtowanie umiejętności pracy w grupie
I. podniesienie jakości pracy szkoły

2. Cele szczegółowe :

A. Rozwijanie i utrwalanie umiejętności uczniów w ramach sprawności testowanych na egzaminie :
- rozumienie ze słuchu (poziom podstawowy i rozszerzony)
- rozumienie tekstów pisanych (poziom podstawowy i rozszerzony)
- znajomość środków językowych (poziom podstawowy i rozszerzony)
- znajomość funkcji językowych (poziom podstawowy)
- wypowiedź pisemna (poziom rozszerzony).
B. Doskonalenie umiejętności rozwiązywania różnego typu zadań testowych (wybór wielokrotny, prawda / fałsz, dobieranie, parafrazowanie,...).
C. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji ( Internet , słownik , podręcznik , ... ) .

III. Metody i formy pracy .
Program zakłada zastosowanie metody komunikatywnej, polegającą na aktywnym rozwijaniu podstawowych zdolności językowych takich jak: mówienie, czytanie i pisanie oraz rozumienie ze słuchu.
Jeżeli chodzi o formy pracy - wskazana jest praca indywidualna, w parach lub grupach.

IV. Pomoce dydaktyczne .
Magnetofon, komputer, płyty z nagraniami, słowniki, oryginalne teksty anglojęzyczne, tablice gramatyczne oraz słowniki tematyczne, pomoce naukowe (ankiety, testy,...) samodzielnie przygotowane przez nauczyciela, testy gimnazjalne z poprzednich lat.

V. Tematyka i treści programowe .
Każdy z poniższych tematów przeznaczony jest do realizacji na 2 godzinach lekcyjnych:
1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania)
2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia)
3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły)
4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy)
5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy)
6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne)
7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama)
8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie)
9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media)
10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy)
11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia)
12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne)
13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe)
14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość)
15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej.

VI. Ocenianie, ewaluacja .

Uczniowie nie podlegają ocenie, ponieważ program przeznaczony jest do realizacji w ramach zajęć pozalekcyjnych.
Po 5-6 zajęciach przewiduje się przeprowadzenie ankiety dotyczącej przydatności zajęć. Formą oceny i sprawdzenia kompetencji uczniów będzie próbny egzamin gimnazjalny i egzamin gimnazjalny w kwietniu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.