X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36831

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

WYMAGANIA
KWALIFIKACYJNE FORMY
REALIZACJI TERMIN DOWODY,
REALIZACJI, WSKAZÓWKI, UWAGI

§ 8, ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
sierpień/wrzesień
2015
rejestr przyswojonych przepisów, plan rozwoju, teczka „awans
zawodowy”
2. Ukończenie różnych form doskonalenia zawodowego (warsztaty, szkolenia,
kursy).
cały okres stażu
zaświadczenia
3. Praca w zespole przedmiotowym i wychowawczym.
cały okres stażu listy obecności
4. Praca w komisjach do spraw: dyżurów, egzaminu zewnętrznego, współpracy z zagranicą.
cały okres stażu
sprawozdania
5. Prowadzenie zajęć dodatkowych dla uczniów pogłębiających ich znajomość języka angielskiego.
cały okres stażu
plan pracy zatwierdzony przez dyrektora szkoły, dziennik zajęć
6. Organizowanie konkursów z języka angielskiego:
- Konkurs leksykalno-gramatyczny dla kl. III
- Symbole amerykańskie i brytyjskie.
- Szkolny konkurs poezji i piosenki angielskiej
- Konkurs „English around us” dla klas IV-VI. raz w roku regulaminy konkursów, testy
7. Stosowanie w praktyce aktywizujących metod nauczania języka angielskiego.
cały okres stażu
scenariusze przeprowadzonych zajęć,
8. Wzbogacenie własnego księgozbioru z za-kresu literatury pedagogicznej.
cały okres stażu
bibliografia,
notatki
9. Gromadzenie różnorodnych pomocy dydaktycznych.
cały okres stażu
pomoce dydaktyczne: płyty CD, plakaty, karty obrazkowe
10. Śledzenie na bieżąco publikacji w portalach edukacyjnych w internecie.
cały okres stażu
wydruki komputerowe
11. Wymiana doświadczeń i poszukiwanie alternatywnych rozwiązań pedagogicznych aktywizujących uczniów.
cały okres stażu
notatki

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Udział w kursach i szkoleniach.
cały okres stażu
zaświadczenia o ukończeniu kursów, szkoleń
2. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji awansowej
(wykorzystanie pakietu Microsoft Office) i pro-wadzeniu dokumentacji szkolnej.
cały okres stażu teczka dorobku zawodowego,
scenariusze lekcji, sprawozdania
3. Opracowanie i przygotowanie różnego rodzaju materiałów i pomocy dydaktycznych przy użyciu technik komputerowych (karty pracy, testy, sprawdziany, teksty z lu-kami).
w trakcie stażu
przykłady opracowań
4. Opracowanie i analiza egzaminów próbnych z języka angielskiego dla kl. IV-VI (pro-gram Excel).
w trakcie stażu
przykładowe testy, analiza
5. Nawiązanie współpracy z opiekunem szkolnej strony internetowej.
na bieżąco
wydruki z internetu
6. Opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego i sprawozdania za okres stażu
w Internecie.
okres stażu
wydruki z Internetu
7. Prowadzenie lekcji przy użyciu interaktywnego Multi ROM-u dołączonego do podręcznika.
w trakcie stażu
scenariusze lekcji

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Wymiana doświadczeń i konsultacje z innymi nauczycielami w ramach zespołu lub dorad-cą metodycznym.
okres stażu
notatki
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
cały okres stażu
plan spotkania, scenariusz zajęć
3. Udział w zajęciach otwartych.
w trakcie stażu potwierdzenia
4. Publikacja własnych materia-łów do nauki języka angielskiego w sieci internetowej na portalach edukacyjnych.
w trakcie stażu
potwierdzone publikacje i wydruki
komputerowe
5. Współpraca z nauczycielami innych przed-miotów w celu organizacji uroczystości szkolnych, świątecznych, konkursów.
według kalendarza imprez
uroczystości scenariusze,
dyplomy, zdjęcia

§8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowa-niem w sprawach nie-letnich

1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć wyrównawczych Easy English dla klas I oraz konkursów językowych.
IX’2015 r.
program,
opis realizacji
2. Opracowanie testu sprawdzającego umiejętności zdobyte w klasie I-III.
IV’2016 r.
arkusz testu
3. Praca nowymi metodami rozwijającymi umiejętności interpersonalne, zarówno uczniów, jak i nauczyciela.
okres stażu
opis działań

§8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja oraz współpraca
z innymi nauczycielami przy imprezach szkolnych (organizacja akademii z okazji zakończenia I i II semestru, organizacja Dyskoteki Andrzejkowe,j Dni Otwarte- prowadzenie warsztatów językowych dla przedszkolaków, festyn szkolny, organizacja wyjścia do kina dla prymusów).
w trakcie stażu
scenariusze, zdjęcia
2. Praca z uczniem zdolnym- przy-gotowanie uczniów do szkolnych i pozaszkolnych konkursów językowych.
w trakcie stażu
potwierdzenia
3. Praca z uczniem mającym problemy w nauce języka angielskiego: dostosowanie wymagań przedmiotowych do indywidualnych potrzeb ucznia, prowadzenie za-jęć wyrównawczych.
w trakcie stażu
Dziennik,scenariusze,program zajęć wyrównawczych z języka angielskiego.

§8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nie-letnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Poradnią Psycho-logiczno – Pedagogiczną.
w trakcie stażu
potwierdzenia
2. Współpraca z instytucjami oraz podmiotami gospodarczymi celem nawiązania współpracy i pozyskania sponsorów przy organizacji konkursów przedmiotowych i innych imprez szkolnych.
w trakcie stażu
potwierdzenia

§8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły

1. Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych - zdiagnozowanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych, - ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, pod-sumowanie i wnioski.
cały okres stażu, zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami
opis dwóch przypadków

........................................
data

........................................ ........................................
podpis nauczyciela podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.