X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36844
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
Joanny Przybyła
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
data rozpoczęcia stażu: 1.09.2015
data zakończenia stażu:31. 05.2018
placówka: Zespół Szkół nr 2 w Zbąszyniu

data zatwierdzenia planu rozwoju do realizacji:

Cele:
- uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego
- przygotowanie uczniów do funkcjonowania we współczesnym świecie,
- podniesienie jakości pracy szkoły i jej promocja,

Wymagania kwalifikacyjne
Planowane działania
Terminy
Realizacji
Uwagi o realizacji
(Tabela)

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia MEN)
Podniesienie kwalifikacji zawodowych
-udział w warsztatach, seminariach, szkoleniach i w konferencjach metodycznych,

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb uczniów np. w obszarach:
- pracy z uczniem zdolnym,
- pomocy psychologiczno-ped.
- wsparcia ucznia z.....dyslekcją, dysgrafią, ADHD
-....
Wykorzystywanie w pracy z wychowankami nowych rozwiązań merytorycznych i metodycznych na podstawie umiejętności zdobytych dzięki ukończeniu form doskonalenia zawodowego.

Opracowywanie i realizacja scenariuszy imprez i uroczystości.

Doskonalenie bazy dydaktycznej, opracowanie bazy materiałów dydaktycznych, prezentacji multimedialnych, testów, sprawdzianów

Pełnienie dodatkowych funkcji w szkole
- W zależności od potrzeb szkoły i przydzielonych zadań np. koordynatora wymiany szkolnej

Opracowanie projektów edukacyjnych
Analiza wyników nauczania szkoły
Opracowanie dokumentów szkolnych np. regulaminy
Praco w zespole ds. ewaluacji
Praca w zespołach nauczycielskich
np. językowym, wychowawczym, problemowym itp.
Udział w akcjach i zadaniach promujących szkołę

okres stażu
okres stażu
okres stażu
Zgodnie z harmonogramem szkoleń, warsztatów itp.
okres stażu

Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia MEN)

Wykorzystanie komputera do opracowania kryteriów oceniania, planów dydaktycznych i innych materiałów potrzebnych w pracy nauczyciela.
Wyszukiwanie potrzebnych informacji w Internecie. Korzystanie ze słowników online
Korzystanie z Internetu do wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
Opracowywanie okolicznościowych dyplomów – wykorzystanie programów komputerowych do tworzenia grafiki.
Opracowanie komputerowe materiałów promujących szkołę
Przygotowywanie materiałów do zajęć za pomocą programów komputerowych.
Prowadzenie zajęć z młodzieżą z użyciem komputera.
Systematyczna aktualizacja strony www szkoły – umieszczanie informacji o projektach i wymianie szkolnej oraz wycieczkach
Opracowywanie komputerowe gazetki klasowej
Nagrywanie kamerą, fotografowanie podczas najważniejszych wydarzeń klasowych i szkolnych oraz obróbka komputerowa, fotorelacje z wymiany młodzieży.
Przygotowywanie materiałów na stronę szkoły
Prowadzenie korespondencji z rodzicami uczniów drogą mailową
Przygotowanie materiałów publikowanych w prasie lokalnej
Samodzielne doskonalenie wiedzy i umiejętności pracy z komputerem.
Wykorzystanie słowników, podręczników, magnetofonu itp. Podczas zajęć dydaktycznych i dodatkowych.
Opracowanie materiałów informacyjnych dla uczniów i rodziców.
Komunikowanie się z ww. drogą e-mailową, telefonicznie i poprzez skype, FB, Messenger
Korzystanie z dysku w chmurze
Wykorzystanie znajomości zasad skutecznej komunikacji werbalnej i niewerbalnej w rozmowach z uczniami i nauczycielami

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres staż
okres stażu
w miarę potrzeb
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
(Zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia MEN)

Prowadzenie zajęć otwartych w dla nauczycieli z zespołu przedmiotowego.
Przeprowadzenie szkolenia oraz pomoc przygotowaniu zajęć komputerowych dla klasy
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego i innych nauczycieli.
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania w szkole materiałów edukacyjnych: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości przedszkolnych, referatów itp.
Prowadzenie szkoleń, warsztatów, kursów dla nauczycieli
Udostępnianie materiałów własnych
Konsultacje i pomoc indywidualna dla zainteresowanych nauczycieli i wychowawców.

okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 a) rozporządzenia MEN)

Opracowanie, wdrożenie i realizacja własnego programu zajęć dodatkowych dla dzieci.......

Własny program kółka dla maturzystów „Matura z niemieckiego na 100%”

okres stażu
okres stażu

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 c) rozporządzenia MEN)

Współpraca w organizacji akcji szkolnych i konkursów
Współpraca z organizacjami szkolnymi
Przygotowanie akademii i uroczystości szkolnych np. apel z okazji 3 maja
Organizowanie różnych form pomocy uczniom oraz praca z uczniami zdolnymi
- fakultety dla maturzystów

Prowadzenie kółka „Matura z niemieckiego na 100%

Organizacja wycieczek i wymiany polsko niemieckiej

Wycieczki klasowe i szkolne

okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu
okres stażu

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 e) rozporządzenia MEN)

Przygotowanie oraz udział wychowanków w wymianie szkolnej oraz zawodowych stażach europejskich
Przygotowanie oraz udział uczniów w konkursach językowych z języka niemieckiego
Podejmowanie działań rozbudzających zainteresowania młodzieży Unią Europejską
Współpraca z  Fundacja Współpracy Polsko niemieckiej
Współuczestnictwo w akcji charytatywnej „Góra Grosza”

okres stażu
okres stażu
okres stażu
w miarę potrzeb

Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
(zgodnie z § 8 ust. 2 pkt 4 f) rozporządzenia MEN)

Sukcesy wychowanków w konkursach organizowanych przez środowisko lokalne.
Uzyskanie nagród dyrektora, kuratora, ministra, wójta, starosty, prezydenta, odznaczeń, wyróżnień

okres stażu
okres stażu

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
(zgodnie z § 8 ust. 5 rozporządzenia MEN)

Zebranie danych i wdrożenie działań i analiza przypadku dziecka np. zaniedbanego środowiskowo

Zebranie danych i wdrożenie działań, opis i analiza przypadku dziecka np. nieśmiałego

Plan rozwoju zawodowego zatwierdzam, nie zatwierdzam*

........................ .................................
data podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.