X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36824
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciele mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
 UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko:
mgr inż. Magdalena Smuła
Kwalifikacje:

Dyplom ukończenia Politechniki Gdańskiej, studiów inżynierskich w zakresie Matematyki Stosowanej, 2002r.
Dyplom ukończenia Politechniki Gdańskiej, studiów magisterskich uzupełniających w zakresie Matematyki Stosowanej, 2004r.
Studium Pedagogiczne w zakresie szkolnictwa zawodowego przy Politechnice Gdańskiej, 2001r.
Kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli w wymiarze 270 godz., 2004r.
Świadectwo ukończenia Uniwersytetu Gdańskiego, Studiów Podyplomowych w zakresie Fizyki z Astronomią, 2006r.
Placówka oświatowa:
Zespół Publicznego Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Leźnie
Okres stażu:
2 lata 9 miesięcy
Dyrektor placówki oświatowej:
mgr Beata Biała – Grzędzicka

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

L.p.
Zadania do realizacji
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty.
Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.
VIII 2015
IX 2015
IX 2015
Prawidłowo sformułowane dokumenty
wniosek
plan rozwoju zawodowego
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
Gromadzenie dokumentacji.
Cały okres stażu
zaświadczenia,
opracowane materiały
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju.
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
V 2018
V –VI 2018
sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły (§ 8 ust.2 pkt.1).
1.
Poszerzenie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły.
Analiza własnych umiejętności.
Aktywny udział w zadaniach związanych z mierzeniem jakości pracy szkoły.
Koordynowanie zespołem ds. ewaluacji zewnętrznej „Analizuje się wyniki sprawdzianów i testów”.
Praca w komisji ds. Funduszu Zdrowia.
Koordynowanie zespołem matematyczno-przyrodniczym.
Zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
Organizacja konkursów.
IX 2015
cały staż
Teczka osiągnięć
zawodowych,
potwierdzenie,
sprawozdania,
dyplomy z konkursów
2.
Udział w formach doskonalenia zawodowego adekwatnych
do potrzeb szkoły i nauczyciela.
Studiowanie literatury fachowej , udział w warsztatach, szkoleniach, śledzenie fachowych stron internetowych w celu podniesienia kompetencji zawodowych.
cały staż
zaświadczenia
notatki
3.
Opracowanie programu i prowadzenie kółka matematycznego.
Prowadzenie zajęć matematycznych.
Prezentacja osiągnięć na konkursach, apelach szkolnych.
cały staż
program własny pracy kółka, sprawozdanie z realizacji
4.
Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
Przygotowanie środków dydaktycznych
okres stażu wg harmonogramów konkursów
zgłoszenie do konkursu
5.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów.
Aktywne uczestnictwo we wdrażaniu Szkolnego Systemu Oceniania.
Opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania.
Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania.
cały staż
opracowany PSO, ankieta i analiza
6.
Wzbogacanie metod i form pracy o nowe metody aktywizujące.
Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
Systematyczne doposażenie pracowni jako efekt współpracy
z wydawnictwami oraz na skutek brania udziału w projektach edukacyjnych.
Zakup literatury specjalistycznej i pomocy naukowych.
Tworzenie pomocy dydaktycznych.
cały staż
materiały, spis pomocy i literatury
7.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności.
Studiowanie literatury fachowej i publikacji internetowych.
Poszerzanie wiadomości z zakresu prawa oświatowego (przede wszystkim dotyczących awansu zawodowego)
cały staż
spis lektur

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej. (§ 8 ust.2 pkt.2).
1.
Stosowanie techniki komputerowej i Internetu w pracy zawodowej.
Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej oraz praca z tablicą interaktywna.
Zadawanie prac domowych z wykorzystaniem programów Matlandia oraz Gimplus. Zlecanie uczniom przesyłania raportów z wykonanych prac domowych na maila.
Przygotowywanie: pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, analiz egzaminów, dyplomów, informacji o konkursach itp.
Wprowadzanie wyników uczniów w ramach ogólnopolskiego programu mierzenia jakości edukacji „Sesja z plusem”.
Wykorzystanie sprzętu, oprogramowania, Internetu do sporządzania niezbędnych materiałów.
Zamieszczanie na stronie internetowej szkoły: informacji o konkursach i osiągnięciach uczniów; artykułów o imprezach klasowych oraz wycieczkach .
Opracowanie prezentacji komputerowych.
cały staż
według potrzeb
spis materiałów, zestawienie stron internetowych, nagrania prezentacji,
raporty z sesji z plusem, artykuły na stronie szkoły

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3).
1.
Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych
Opracowanie materiałów, scenariuszy i pomocy dydaktycznych
cały staż
potwierdzenia
2.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom.
Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli i rodziców.
Konsultacje z nauczycielami przedmiotów ścisłych z różnych szkół.
Przekazywanie materiałów dydaktycznych innym nauczycielom (scenariusze lekcji, sprawdziany, pomoce dydaktyczne itp.)
Współpraca i dzielenie się doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych i innych imprez okolicznościowych.
Systematyczna współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym.
Współpraca z rodzicami.
cały staż
notatki, scenariusze, sprawozdania, zdjęcia
3.
Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy.
Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego.
Przygotowanie materiałów do publikacji na szkolnej stronie internetowej.
2015/2016
według potrzeb
strona internetowa

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawie nieletnich (§ 8 ust. 2 pkt 4 a)
1.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Organizacja wycieczek szkolnych:
edukacyjnych
turystycznych
wyjść do kina
Opracowanie, wdrożenie i realizacja programu prowadzenia zajęć kółka
matematycznego (rozwijanie zainteresowań matematyką, przygotowanie uczniów do konkursów).
Opracowanie programu prowadzenia zajęć w okresie ferii zimowych.
2016/2017
Opracowany program

Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników (§ 8 ust. 2 pkt 4 b)
1.
Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw podręczników.
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej.
Według potrzeb
Potwierdzenie
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych (§ 8 ust.2 pkt.4 c).
1.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
Organizowanie wyjazdów mających na celu poznanie regionu oraz rozwijanie zainteresowań przedmiotami matematyczno-przyrodniczymi jak również zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę.
Według potrzeb
Karty wycieczek,
informacja na stronie szkoły
2.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów.
Prowadzenie spotkań - zajęć wyrównawczych, kółek matematycznych.
Indywidualna praca z uczniem przygotowującym się do konkursów.
Przygotowanie gazetki ściennej promującej osiągnięcia uczniów.
Cały staż
Notatki, zdjęcia
3.
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych.
Opracowanie regulaminów konkursu oraz zadań konkursowych.
Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach na wszystkich szczeblach.
Cały staż
Scenariusze, dyplomy, informacje na stronie szkoły.
4.
Współpraca z instytucjami kulturalno - oświatowymi
Udział w imprezach środowiskowych.
Zajęcia w centrach edukacyjnych (np. Centrum Hewelianum)
Według potrzeb
Potwierdzenia, informacje na stronie szkoły

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami. (§ 8 ust.2 p 4e).
1.
Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej.
Współorganizowanie uroczystości szkolnych, akademii.
Wspieranie akcji prowadzonych w szkole i zachęcanie uczniów do czynnego brania w nich udziału (SIK, nakręteczka dla Franeczka, podziel się posiłkiem, góra grosza)
wg kalendarza uroczystości szkolnych
Zdjęcia,
scenariusze imprez
potwierdzenia
2.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych.
Integracja zespołów klasowych: imprezy szkolne, wycieczki, pomoc koleżeńska.
Współpraca z rodzicami.
Kierowanie uczniów do poradni psychologiczno-pedagogicznej (pisanie opinii na ich temat)
Cały staż
opis działań,
ankiety,
dziennik lekcyjny

Uzyskiwanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej. (§ 8 ust.2 p 4f).
1.
Rozwijanie własnych zdolności poza szkołą, wzbogacanie doświadczeń
Udział w warsztatach przedmiotowych.
według potrzeb
potwierdzenia
2.
Samodoskonalenie w różnych formach kształcenia wykraczających poza szkołę i obowiązki służbowe.
Udział w szkoleniu na egzaminatora w zakresie sprawdzianu dla uczniów szóstych klas szkół podstawowych.
wg terminarzu OKE
Potwierdzenie

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 8 ust.2 pkt.5).
1.
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
Analiza efektywności metod aktywizujących stosowanych w nauce przedmiotu.
Praca z uczniem niedowidzącym.
Praca z uczniem sprawiającym kłopoty wychowawcze.
Praca z uczniem, który pobierał naukę w szkołach funkcjonujących w systemie oświaty innego państwa, mającym problemy w przystosowaniu się do nowych warunków.
Cały staż
Opis i analiza przypadku
Plan rozwoju zawodowego został stworzony na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.