X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36698
Przesłano:

Projekt planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU
MIEJSCE STAŻU
STAŻ PRACY
STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO

Joanna M.
1 września 2015 r.
31 maja 2018 r.
Zespół Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie
9 lat
nauczyciel mianowany

Jestem nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej oraz pedagogiem i bibliotekarką szkolną z 9- letnim stażem pracy w szkole. W 2014 r. w wyniku egzaminu uzyskałam stopień awansu nauczyciela mianowanego. Przez cały okres pracy z dziećmi staram się rzetelnie wypełniać swoje obowiązki. Wzbogacam swój warsztat pracy o nowe, atrakcyjne metody i formy pracy, rozwijam swoje umiejętności, poszerzam wiedzę, aktywnie uczestniczę w różnych dziedzinach życia szkoły. Zawsze kieruję się dobrem dziecka. Uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem, ale przede wszystkim motywacją do dalszego rozwoju zawodowego. Placówka, w której jestem zatrudniona stwarza możliwości realizacji zadań ujętych w moim planie rozwoju zawodowego. Zadania w planie uwzględniają oczywiście możliwości uczniów oraz szkoły. Wytyczyłam trzy ogólne cele rozwoju zawodowego.

Cele:
- Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
- Podniesienie jakości pracy szkoły.
- Uzyskanie stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego.

PODSTAWA PRAWNA:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

ZADANIA DO REALIZACJI
(według § 8 ust. 2)
FORMY REALIZACJI
TERMIN
SPODZIEWANE
EFEKTY DZIAŁAŃ
UWAGI O REALIZACJI
(Tabela)

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego.

2. Uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych, kursach, warsztatach metodycznych.

3. Poszukiwanie nowych, atrakcyjnych metod nauczania.

4. Organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych oraz gminnego turnieju sprawnościowego dla uczniów klas I- III.

5. Przygotowanie uczniów do konkursów.

6. Praca z uczniem mającym trudności w nauce.

7. Diagnoza gotowości szkolnej uczniów klasy I.

8. Przeprowadzenie i analiza sprawdzianu kompetencji w klasie III.

9. Analiza stanu czytelnictwa uczniów i jego popularyzacja.

10. Współpraca z rodzicami. wrzesień 2015 r.

cały okres stażu

Wrzesień/ październik każdego roku szkolnego

Kwiecień/ maj 2017/2018

Cały okres stażu

Rozszerzenie wiadomości na temat wymagań związanych z awansem zawodowym oraz przepisów oświatowych.
Udoskonalenie procesu dydaktycznego.
Osiągnięcie wyższych wyników nauczania.
Rozwój zainteresowań i samokształcenie uczniów.
Przezwyciężenie trudności w nauce.
Zgromadzenie informacji o poziomie rozwoju dziecka.
Zwiększenie stanu czytelnictwa wśród dzieci.
Zaangażowanie rodziców w proces edukacyjny dziecka.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej
1. Wykorzystanie komputera do opracowania pomocy dydaktycznych, dyplomów, scenariuszy zajęć itp.

2. Wykorzystanie zasobów internetu do gromadzenia informacji, przygotowania materiałów na lekcje.

3. Prowadzenie strony internetowej zespołu.

4. Prowadzenie zajęć komputerowych.

5. Wykorzystanie nagrań muzycznych w pracy na lekcji oraz podczas przedstawień szkolnych.

6. Projekcje filmów edukacyjnych oraz lektur na zajęciach.

7. Korzystanie z literatury, czasopism.
Cały okres stażu

Uatrakcyjnienie prowadzonych zajęć.
Rozwijanie zainteresowań uczniów.
Rozwijanie umiejętności wykorzystania programów komputerowych.
Promocja szkoły i przedszkola (kreowanie pozytywnego wizerunku).
Zwiększenie poziomu przedstawień szkolnych.
Poszerzanie wiedzy pedagogicznej nauczyciela.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
1. Prowadzenie „lekcji otwartych” dla nauczycieli.

2. Prowadzenie szkoleń dla zainteresowanych nauczycieli.

3. Udostępnianie opracowanych testów, sprawdzianów, pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć innym nauczycielom.

4. Współpraca i wymiana doświadczeń w zespole oddziałowym i zespole samokształceniowym klas I- III.

5. Pedagogizacja rodziców- spotkania na temat: „Gotowość dziecka sześcioletniego do podjęcia nauki w szkole” oraz na inne wybrane tematy.
Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniami.
Poszerzenie wiedzy grona pedagogicznego i rodziców uczniów.
Przepływ informacji.
Podniesienie jakości pracy szkoły i pracy własnej.
Integracja nauczycieli.
Rozwijanie umiejętności interpersonalnych.

§ 8.ust.2.pkt 4a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
1. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno- wyrównawczych.
Wrzesień 2016/2017
Zmniejszenie różnic edukacyjnych uczniów, którzy nie nadążają za opanowaniem materiału.
Motywacja ucznia do pracy.

§ 8.ust.2.pkt 4c.

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
1. Organizacja akademii z okazji Pasowania Pierwszoklasistów, przygotowanie uczniów do apelu z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz innych uroczystości szkolnych.

2. Organizacja warsztatów o charakterze wychowawczo- profilaktycznym dla dzieci i ich rodziców.

3. Organizacja wycieczek i półkolonii.

4. Koordynator programu „Czytające szkoły”.

5. Obchody Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich.

6. Organizacja „drzwi otwartych” szkoły.

7. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowania uczniów.

8. Organizacja konkursów.

Cały okres stażu

Kwiecień każdego roku szkolnego

Cały okres stażu

Rozwój zainteresowań uczniów i zdolności aktorskich.
Wdrożenie do uczestnictwa w życie szkoły.
Integracja klasy.
Rozwijanie twórczego myślenia.
Dostarczenie dzieciom i rodzicom wiedzy z zakresu profilaktyki (np. uzależnień).
Stworzenie dzieciom warunków do aktywnego i atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
Szerzenie czytelnictwa wśród dzieci.
Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

§ 8.ust.2.pkt 4e.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
1. Współpraca z instytucjami samorządowymi, pedagogami innych szkół, higienistką szkolną.

2. Rozpoznawanie trudnej sytuacji wychowanków.

3. Organizacja imprez klasowych, pikników, wycieczek.

4. Prowadzenie akcji charytatywnych.

5. Organizowanie półkolonii i wyjazdów w ramach zielonej szkoły.
Cały okres stażu

Poprawa trudnej sytuacji uczniów.
Pogłębienie więzi wychowawca- uczeń.
Integracja klasy.
Kultywowanie tradycji.
Kształtowanie właściwego zachowania uczniów w miejscach publicznych.
Pomoc materialna.
Kontakt z przyrodą.
Poszerzenie wiedzy z zakresu przyrody, jej ochrony.

§ 8.ust.2.pkt 5.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Analizowanie i pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów.

2. Opis i analiza przypadku rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego.

3. Udział w spotkaniach interdyscyplinarnych w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

4. Współpraca z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną.

5. Integracja zespołu klasowego.
Cały okres stażu

Poprawa jakości pracy szkoły.
Pomoc uczniom z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi.
Dobre relacje między uczniami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.