X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36678
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Magdalena Ł.
Nauczyciel: nauczyciel języka angielskiego
Miejsce odbywania stażu: Młodzieżowy Dom Kultury „Fabryczna”
we Wrocławiu
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Agnieszka R.
Czas trwania stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Przewidywana data zakończenia stażu : 31.05.2018 r.

Cel główny:
uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Cele szczegółowe:
- uczestnictwo w pracach organów MDK Fabryczna związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu MDK Fabryczna oraz potrzeb MDK Fabryczna i środowiska lokalnego;
- uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych; stwarzanie warunków wszechstronnego rozwoju osobowego dzieci;
- doskonalenie warsztatu i metod pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także ocenianie ich skuteczności i dokonywanie zmian w tych działaniach;
- wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez samodzielne pogłębienie wiedzy metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej;
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji poprzez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego, służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy placówki;
- stosowanie wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania placówki oświatowej.

Podstawa prawna:

1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2014r., poz. 191, z późn. zm.);

2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 393 ).

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadania i działania nauczyciela / Forma / Metoda realizacji / Termin realizacji / Dokumentacja
(Tabela)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego;

- śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym, śledzenie stron internetowych MEN, WCDN;

- prowadzenie teczki „awans zawodowy”; gromadzenie dokumentów potwierdzających realizacje planu rozwoju zawodowego;
- opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego;
-uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu;
- złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;
wrzesień 2015

cały okres stażu

cały okres stażu

maj-czewiec 2018
czerwiec 2018
czerwiec 2018
poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
ułożenie Planu Rozwoju Zawodowego;

zaświadczenia, teczka z dokumentacją zrealizowanych zadań;
sprawozdanie;
ocena pracy;

wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego;

2.Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji placówki.
- zapoznanie się z programem wychowawczym i profilaktycznym MDK Fabryczna;
- analizowanie dokumentacji: statutu, planów, regulaminów MDK Fabryczna;
cały okres stażu
znajomość dokumentacji i wykorzystywanie jej w codziennych zajęciach;

3. Samokształcenie.
- pogłębianie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii, dydaktyki języków obcych poprzez czytanie literatury fachowej i czasopism tematycznych;
- lektura publikacji zamieszczonych w Internecie;

cały okres stażu spis literatury;

własne notatki;

lista stron internetowych;

4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnętrznym i zewnętrznym doskonaleniu.
- uczestnictwo w posiedzeniach Rad Pedagogicznych;
- tworzenie, poprawianie i akceptowanie dokumentacji: statutu, planów, regulaminów MDK Fabryczna;
- uczestnictwo w konferencjach psychologicznych i metodycznych organizowanych przez wydawnictwa Oxford University Press, Macmillan Polska, Pearson Longman i Cambridge University Press, WCDN;
- udział w szkoleniach metodyczno-językowych w krajach anglojęzycznych; obserwowanie pracy nauczycieli w krajach anglojęzycznych; zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej

na bieżąco

okres wakacyjny
potwierdzenie dyrektora MDK;

potwierdzenie obecności na Radach;

certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych form szkolenia;
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;
certyfikaty i zaświadczenia z ukończonych form szkolenia;
wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce;

5. Współpraca z innymi placówkami oświatowymi, instytucjami i organizacjami. Aktywne włączanie się w realizację imprez i innych zadań promujących MDK „Fabryczna”.
- przeprowadzanie Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad z Języka Angielskiego: „Olimpus”, „Olimpusek”, „Galileo”, „Zuch”, „Pingwin”;

- współpraca z MDK „Śródmieście”: organizacja ”ENGLISH DAY” – Dzień Języka Angielskiego i Kultury Krajów Anglojęzycznych;
- współpraca z Międzynarodową Organizacją Studencką AIESEC: pełnienie funkcji koordynatora praktyk studentów z innych krajów w MDK „Fabryczna”;
- pełnienie roli tłumacza podczas Międzynarodowego Turnieju w Gimnastyce Artystycznej we Wrocławiu i Brzegu Dolnym; cały okres stażu
według terminarza konkursów

według terminarza konkursów

cały okres stażu

cały okres stażu
według terminarza konkursów
certyfikaty,
wpisy do dziennika i kroniki;

plan imprezy
zdjęcia;
wpisy do dziennika i kroniki;
zdjęcia;
zaświadczenie z AIESEC;
potwierdzenie dyrektora;
wpisy do dziennika i kroniki;

6. Opracowanie i przeprowadzenie konkursów znajomości języka angielskiego
oraz kultury krajów anglojęzycznych. Propagowanie języka i kultury krajów anglojęzycznych.
- Organizacja i prowadzenie Przegląd Piosenki i Wiersza Angielskiego „ANGLOMANIAK” dla dzieci w wieku 4-6 lat;

- organizowanie imprez: ”St. Patrick’s Day”, “Halloween”, „American Thanksgiving Day”; każdy kwiecień

każdy:
marzec październik listopad plan imprezy;
zdjęcia, filmy z przeglądu;
wpisy do dziennika i kroniki;

7. Udział w organizacji ogólnopolskich konkursów i olimpiad z j. angielskiego
(na szczeblu szkolnym).
- przygotowanie uczniów;
- przeprowadzanie Ogólnopolskich Konkursów i Olimpiad z Języka Angielskiego: „Olimpus”, „Olimpusek”, „Galileo”, „Zuch”;
cały okres stażu według terminarza konkursów
zaświadczenia,
certyfikaty;

8.Korzystanie z różnych form wymiany doświadczeń w pracy pedagogicznej na terenie placówki i poza nią.
- uczestnictwo w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli;

- konsultacje koleżeńskie i dzielenie się spostrzeżeniami na temat rozwiązywania bieżących problemów dydaktycznychi wychowawczych na terenie placówki;
- utrzymywanie stałego kontaktu z innymi nauczycielami języka angielskiego poprzez emaila oraz portale społecznościowe (np. facebook);
cały okres stażu
własne notatki

9. Rozwijanie bazy dydaktyczno-przedmiotowej.

- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism, książek anglojęzycznych, płyt CD i DVD, plakatów itp. niezbędnych do pracy
na zajęciach z języka angielskiego;
- tworzenie własnych kart obrazkowych oraz pomocy dydaktycznych;
- wykonanie przez uczniów pomocy dydaktycznych (plansz, posterów);
- wzbogacenie biblioteczki pracowni o literaturę anglojęzyczną oraz płyty DVD;
cały okres stażu
zgromadzone materiały, zdjęcia pracowni;

10. Współpraca z rodzicami.
- pomoc w organizowaniu imprez, uroczystości i wycieczek;
- informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce, jak również wspólne rozwiązywanie ewentualnych problemów.
cały okres stażu
potwierdzenie
Przewodniczącej Rady Rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania i działania nauczyciela Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja

1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej na zajęciach lekcyjnych.
- wykorzystywanie tablicy interaktywnej;
- korzystanie ze stron internetowych do nauki języka angielskiego;
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, płyt DVD i CD’ encyklopedii multimedialnej; zachęcanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnorodnych materiałów, wykonywanie zadań z wykorzystywaniem prezentacji PowerPoint
oraz innych programów komputerowych; cały okres stażu wykaz i opis wybranych portali;
2. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych i internetu.
- sporządzanie testów, ankiet, ćwiczeń na zajęcia lekcyjne przy użyciu komputera,
- przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu,
- przygotowanie dokumentów placówki, dyplomów, plakatów, zaproszeń, prezentacji multimedialnych;
cały okres stażu

cały okres stażu

scenariusze,
testy,
przykładowe karty pracy;

3. Korzystanie z technologii komputerowej i informacyjnej do realizacji stażu.
- analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli na stopień nauczyciela dyplomowanego;
- umieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie;
- przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku, systematyczne dokumentowanie realizacji planu rozwoju;
-- publikacje scenariuszy i konspektów lekcji;
wrzesień 2015

październik 2015

cały okres stażu
wydruk ze strony internetowej;

wydruk ze strony internetowej;
folder zapisany na prywatnym komputerze;
wydruk ze strony internetowej;

4. Wykorzystanie skrzynki e-mail do kontaktu z innymi nauczycielami, rodzicami, wydawnictwami, organizatorami konkursów.
- wysyłanie i odbieranie listów pocztą elektroniczną;
- zgłaszanie uczniów na ogólnopolskie konkursy i olimpiady z j. angielskiego;
cały okres stażu
własne notatki;

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami,
w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania i działania nauczyciela Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Współpraca z innymi nauczycielami MDK „Fabryczna”.
- uczestnictwo w szkoleniach i warsztatach w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli; dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami placówki poprzez dyskusje, wymianę poglądów, spostrzeżeń, doświadczeń;
- udział w pracach zespołu edukacji dziecięcej;
- prowadzenie zajęć otwartych;
- współorganizacja imprez okolicznościowych na terenie placówki;
- opracowanie i udostępnienie scenariuszy zajęć oraz materiałów dydaktycznych: podnoszenie atrakcyjności zajęć, wymiana doświadczeń;
zgodnie z ustalonymi terminami potwierdzenie;

wpisy do dziennika i kroniki;

wpisy do dziennika i kroniki;
scenariusze zajęć;
własne notatki;

2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami języka angielskiego spoza MDK „Fabryczna”. - uczestnictwo w konferencjach, szkoleniach i warsztatach w ramach zewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;
- konsultacje z nauczycielami przez internet– wymiana poglądów, uwag, dzielenie się doświadczeniem;
- opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz konspektów zajęć;
- opublikowanie w portalu internetowym konspektów zajęć;
cały okres stażu

cały okres stażu

październik 2015

cały okres stażu notatki, materiały ze szkoleń;
certyfikaty uczestnictwa;

umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronę internetową;
wydruk ze strony internetowej;

3. Przeprowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli.
- opracowanie scenariusza zajęć;
- przygotowanie materiałów;
- przeprowadzenie zajęć w obecności zainteresowanych nauczycieli;
- dyskusja z wyciągnięciem wniosków do dalszej pracy;
wg terminów scenariusze zajęć uwzględniające analizę i efekty;

4. Opracowanie autorskich pomocy dydaktycznych.
- opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez, itp. materiałów;
cały okres stażu
- scenariusze zajęć, testy, karty pracy i inne materiały dydaktyczne;

5. Pełnienie funkcji opiekuna stażu (jeśli będzie taka potrzeba).
- udzielanie nauczycielowi stażyście pomocy w przygotowaniu i realizacji planu zawodowego;
- prowadzenie lekcji obserwowanych przez stażystę;
- obserwowanie lekcji prowadzonych przez stażystę i omawianie ich;
- przygotowanie projektu oceny dorobku zawodowego;
- uczestniczenie w postępowaniu komisji kwalifikacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego;
wg potrzeb
cały okres stażu scenariusze zajęć;
arkusze obserwacji zajęć;
projekt oceny dorobku zawodowego;
sprawozdanie z pracy opiekuna stażu;
protokół z posiedzenia komisji;

6. Objęcie roli opiekuna praktyk studentów (jeśli będzie taka potrzeba).
- dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z praktykantami;
- obserwowanie zajęć prowadzonych przez studentów;
- prowadzenie zajęć otwartych dla studentów;
- wystawienie oceny końcowej praktyki studentki/a.
wg potrzeb
plan praktyki;
przykładowe scenariusze;
własne notatki;

sporządzenie oceny końcowej.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania i działania nauczyciela
Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja

1.Autorskie opracowanie i wdrożenie regulaminów, organizacja konkursów i imprez.

- Organizacja i prowadzenie Przegląd Piosenki i Wiersza Angielskiego „ANGLOMANIAK” dla dzieci w wieku 4-6 lat;
- organizacja ”ENGLISH DAY”: Dzień Języka Angielskiego i Kultury Krajów Anglojęzycznych;
- organizowanie imprez: ”St. Patrick’s Day”, “Halloween”, „American Thanksgiving Day”;
cały okres stażu

wg planu imprez regulaminy;
program konkursów i imprez;

zdjęcia;

2. Innowacyjne wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- opracowanie i współtworzenie strony internetowej Młodzieżowego Domu Kultury we Wrocławiu (zrobienie anglojęzycznej strony internetowej, zamieszczanie informacji i zdjęć związanych z sekcją języka angielskiego); cały okres stażu potwierdzenie dyrektora;
strona internetowa MDK „Fabryczna”.

3. Opracowanie i wdrożenie programu działań warsztatów pt. „Artystyczne spotkanie z językiem angielskim”
- opracowanie programu warsztatów z języka angielskiego dla uczestników MDK w czasie ferii zimowych zakończone wydaniem certyfikatu ukończenia warsztatów pt. „Artystyczne spotkanie z angielskim”;
- współpraca z sekcjami artystycznymi działającymi w MDK „Fabryczna”;
ferie zimowe notatki;
zdjęcia;
wpisy do dziennika i kroniki;
wystawa, prezentacja prac w placówce;

4.Przygotowanie programu zajęć przygotowujących do egzaminu szóstoklasisty
- opracowanie planu zajęć z języka angielskiego poświęconych
przygotowaniu uczniów kl. VI SP do egzaminu z języka
angielskiego („egzamin szóstoklasisty”);
- przygotowanie uczniów do egzaminu;
cały okres stażu plan dydaktyczny;
dziennik zajęć;
notatki;
potwierdzenie dyrektora MDK.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Zadania i działania nauczyciela Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja

1. Opracowanie i wdrożenie projektu „AIESEC”.
- nawiązanie współpracy z Międzynarodową Organizacją Studencka „AIESEC”;
współpraca przy sprowadzeniu praktykantów z zagranicy do MDK Fabryczna;
- opracowanie harmonogramu praktyk studentów;
- opieka nad studentami;
- hospitacja zajęć prowadzonych przez studentów;
cały okres stażu szczegółowy harmonogram;
notatki;
zdjęcia;
zaświadczenia;

2. Rozwijanie zainteresowań młodzieży.
- organizowanie wyjść i wycieczek dydaktyczno
-wychowawczych;

- angażowanie młodzieży do opracowywania materiałów do kącika anglisty oraz przygotowywanie prezentacji multimedialnych wykorzystywanych na zajęciach;

- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim;

- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów;

- zorganizowanie
i przeprowadzenie konkursów; dyktando w języku angielskim, konkurs z wiedzy o krajach anglojęzycznych;

- wykorzystanie technologii komputerowej na lekcjach języka angielskiego;
cały okres stażu harmonogram wycieczki;
wpisy do dziennika i kroniki;
potwierdzenie dyrektora;

- regulaminy konkursów;
- wpisy do dziennika i kroniki;

3. Inne działania na rzecz szkoły, które wynikną w trakcie trwania stażu.
- Międzynarodowe Biennale Sztuki Użytkowej;
- rola tłumacza i opiekuna grup zagranicznych podczas Międzynarodowego Turnieju w Gimnastyce Artystycznej we Wrocławiu i Brzegu Dolnym (organizowanym przez p. Marzenę Sakowicz).
wg planu imprez
wpisy do dziennika i kroniki;
zdjęcia;
potwierdzenie dyrektora

§8 ust 2 pkt 4 d

Uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym

Zadania i działania nauczyciela
Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja
1. Nauka języków obcych. - kontynuacja nauki języka niemieckiego samodzielna
oraz w prywatnej szkole języków obcych. cały okres stażu notatki;
zaświadczenia;
certyfikaty.

8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Zadania i działania nauczyciela Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja

1.Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków
interpersonalnych.
- zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów;

- integracja grupy dzieci przez imprezy okolicznościowe,
wycieczki, pomoc koleżeńską, pogadanki z uczniami;

- zachęcanie rodziców do współpracy z placówką;
w okresie stażu notatki;

zdjęcia;

scenariusze
imprez;

podziękowania;

2. Współpraca z wydawnictwami.
- stała współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych;
- udział w konsultacjach;
- pozyskiwanie pomocy dydaktycznych;
cały okres stażu potwierdzenia

3. Przygotowanie uczniów do udziału w życiu kulturalnym i korzystania z dóbr kultury.
- organizacja wyjść do kina, muzeum; cały okres stażu karty wycieczek; wpisy do dziennika i kroniki; zdjęcia;

4. Propagowanie zdrowego trybu życia i propagowanie zachowań proekologicznych.

- przeprowadzanie szeregu pogadanek, dyskusji;
- oglądanie filmików języku angielskim o zdrowym odżywianiu i dbania o środowisko;
- wykonanie projektów językowych. cały okres stażu wpis do dziennika;
projekty wykonane przez dzieci;

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania i działania nauczyciela Forma / Metoda realizacji Termin realizacji Dokumentacja

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych.
- opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów
edukacyjnych, wychowawczych lub innych);
ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, wnioski;

- motywowanie uczniów, wpływanie na podwyższenie ich samooceny oraz wspieranie samodzielności;
- przeciwdziałanie wulgaryzmom, nałogom, agresji, dewastacji placówki;
- poprawa relacji między uczniami;
- aktywna współpraca z rodzicami.
cały okres stażu

zgodnie z rzeczywistą sytuacją i potrzebami

okres stażu
własne notatki;
opis i analiza dwóch przypadków;
zapis w dzienniku;

zapisy w dziennikach.

Powyższy plan w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.

Podpis nauczyciela mianowanego ........................................

........................................ ........................................
miejscowość, data podpis i pieczęć Dyrektora
MDK „Fabryczna”

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.