X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36721
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomownaego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

Danuta Cius
Nauczyciela Matematyki – w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Zalasowej
ubiegającego się
o awans na stopień nauczyciela DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.
Data zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

Przedkładam do zatwierdzenia Zatwierdzam do realizacji z dniem

................................. ...................................
(data i podpis nauczyciela) (data i podpis Dyrektora)
Zadania Formy realizacji Termin realizacji

ZADANIA ORGANIZACYJNE :
1) Poznanie procedury awansu zawodowego.

2 ) Opracowanie planu rozwoju zawodowego zintegrowanego z dokumentacją placówki.

3 ) Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego.

4 ) Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
(ustawa, rozporządzenia).

- Udział w warsztatach edukacyjnych na temat dokumentowania przebiegu awansu zawodowego nauczyciela.
- Analiza dokumentacji szkoły, statutów, regulaminów.

- Podsumowanie swojej pracy za cały okres stażu. Opracowanie sprawozdania z planu rozwoju zawodowego i uzyskanie oceny dorobku zawodowego.

- Po zakończeniu stażu przygotowanie i złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.
Sierpień/wrzesień 2015 r.

Okres stażu.

Sierpień/wrzesień 2015 r.

Czerwiec 2018 r.

Czerwiec 2018 r.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9 e ust. 1 – 3 Karty Nauczyciela – uzyskania pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
(Tabela)

I. Udział w różnych formach kształcenia i doskonalenia zawodowego w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy oraz podniesienia swoich kwalifikacji.
1. Udział w doskonaleniu zawodowym, ukończenie szkoleń, warsztatów na temat pracy z uczniem zdolnym , uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych.

2. Aktywny udział w zebraniach rad pedagogicznych w szczególności o charakterze szkoleniowym:
- prowadzenie szkoleń,
- udział w szkoleniach.

3. Udział w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
Zgodnie z kalendarzem MCDN oraz innymi ośrodkami szkoleniowymi od września 2015 r. do maja 2018 r.
Zgodnie z harmonogramem rad pedagogicznych.

Okres stażu

II. Udział w tworzeniu dokumentów i procedur mających wpływ na zapewnienie jakości pracy szkoły.
1. Udział w tworzeniu rocznego planu pracy zespołu matematyczno – przyrodniczego,

2. Ewaluacja w ramach mierzenia jakości pracy szkoły.

3. Udział w mierzeniu jakości pracy szkoły.

4. Ewaluacja i współtworzenie nowego Programu Wychowawczego w szkole

Wrzesień 2015 r.
Wrzesień 2016 r.
Wrzesień 2017 r.
Zgodnie z harmonogramem ewaluacji wewnętrznej

Zgodnie z harmonogramem

2015 r.

III. Planowanie i przeprowadzanie spotkań z rodzicami dzieci mających trudności wychowawcze oraz trudności w nauce.

1. Rozmowy z rodzicami dotyczące problemów wychowawczych uczniów oraz trudności w nauce.

2. Udzielanie porad oraz wsparcia dla rodziców.

3. Współpraca Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w celu uzyskania fachowej pomocy.

4. Monitorowanie obowiązku szkolnego uczniów – współpraca z pedagogiem szkolnym.

Cały okres stażu w ramach konsultacji i podczas zebrań z rodzicami.

Według potrzeb

Na bieżąco

IV. Aktywny udział w życiu szkoły.
1. Współpraca przy organizacji różnych imprez:
- Apele okolicznościowe,
- Uroczystości szkolne,
- Akcje charytatywne.

Zgodnie z harmonogramem imprez, uroczystości
i wydarzeń szkolnych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

I. Korzystanie z sieci Internet w pracy zawodowej. 1. Przygotowanie artykułów na szkolną stronę internetową.

2. Korzystanie z wyszukiwarek internetowych w celu uzyskania informacji dla potrzeb własnych i uczniów.

3. Korzystanie z portali internetowych skierowanych do nauczycieli:
- www.kuratorium.krakow.pl
- www.men.gov.pl
- www.wsipnet.pl
- www.uczę.pl
- www.klasówki.pl
Według potrzeb.

Według potrzeb.

Według potrzeb.

II. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem edukacyjnych programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, rzutnika, laptopa.

2. Przygotowanie i przedstawienie prezentacji multimedialnej dla uczniów podczas zajęć lekcyjnych.

3. Przygotowywanie ankiet, pism i innej dokumentacji pedagogicznej.

4. Tworzenie materiałów dydaktycznych i metodycznych
z wykorzystaniem komputera i Internetu ( kartkówki, sprawdziany, testy, karty pracy, scenariusze, dyplomy).

5. Korzystanie z komputera, drukarki, ksera podczas tworzenia materiałów wchodzących w skład szkolnej dokumentacji, planów, sprawozdań.

Według potrzeb.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenia zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

I. Upowszechnienie i promocja własnych kompetencji zawodowych, metod i form pracy
z młodzieżą.
1. Prowadzenie zajęć dla stażystów. 2015 r.

II. Aktywny udział w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli.

1. Prowadzenie szkoleniowych rad pedagogicznych.

2. Aktywny udział w zebraniach rad pedagogicznych, zespołu wychowawców i matematyczno – przyrodniczego, poprzez włączanie się w dyskusję i wymianę doświadczeń.
Zgodnie z harmonogramem rad pedagogicznych.

III. Przewodniczenie pracy zespołu matematyczno – przyrodniczego.

1. Planowanie pracy zespołu, koordynacja pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego.

2. Prowadzenie dokumentacji z pracy zespołu matematyczno - przyrodniczego.

3. Zorganizowanie dla członków zespołu szkoleń lub warsztatów.
( zapraszanie doświadczonych nauczycieli dzielących się swoimi doświadczeniami, doradców metodycznych, pracowników SCE w Tarnowie).

Według harmonogramu pracy zespołu.

Według potrzeb zespołu.

IV. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

1. Systematyczne przekazywanie nauczycielom aktualnych informacji dotyczących bieżących spraw szkolnych/ klasowych.

2. Przekazywanie nauczycielom aktualnych informacji i materiałów zdobytych na szkoleniach.

3. Prowadzenie lekcji otwartych Okres pełnienia funkcji wychowawcy klasowego.

Na bieżąco.

Grudzień 2016 r.

V. Upowszechnianie własnych doświadczeń, metod i form pracy.

1. Publikacja w czasopismach lokalnych i na stronie internetowej szkoły sprawozdań z realizacji różnorodnych przedsięwzięć.

2. Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców. Według potrzeb.

Okres stażu

8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych zawiązanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.

I. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych.

1. Opracowanie programu pracy koła matematycznego dla uczniów szczególnie uzdolnionych
2. Opracowanie programu zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów z specyficznymi trudnościami w uczeniu się.
Okres stażu.

II. Opracowanie i wdrożenie programu działań wychowawczych.

1. Opracowanie programu cyklu czterogodzinnych zajęć integracyjnych w ramach godzin wychowawczych.

2. Realizacja zadań w ramach nowego Programu Profilaktyki
2015 r. /2016 r.

2016 r.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I. Wspieranie rozwoju dziecka z trudnościami w uczeniu się oraz o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym i wychowawcami – nabycie informacji o specyfice pracy z uczniami ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2. Prowadzenie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych dla uczniów posiadających trudności w nauce matematyki.

3. Prowadzenie zajęć z uczniem mającym specyficzne trudności z opanowaniem wiedzy i umiejętności

4. E – powtórki z matematyki.
Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Wg potrzeb

2016 r. /2017 r.

II. Praca z uczniem zdolnym.

1 Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych w szczególności do Małopolskiego Konkursu Matematycznego.

2 Prowadzenie koła matematycznego dla uczniów zainteresowanych matematyką.

3 Współudział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Gminnego Konkursu Matematycznego dla uczniów klas IV-VI SP.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

2016 r.

III. Przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej.

1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla klas VI SP, mających na celu przygotowanie uczniów do sprawdzianu po szkole podstawowej

2017/2018

IV. Wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom uczniów.

1. Współpraca z doradcą zawodowym. Zapraszanie rodziców na spotkania z uczniami w celu popularyzacji ich zawodów.

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych i edukacyjnych uczniów.

3. Gotowość do rozmowy z uczniami będącymi „w kłopocie”.

4. Rozpoznawanie potrzeb uczniów i proponowanie im różnych form pozalekcyjnego spędzania czasu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu.

Cały okres stażu

Okres stażu

V. Współpraca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

1. Współpraca przy organizacji imprez, uroczystości i wydarzeń szkolnych zgodnie z planem pracy szkoły i zapotrzebowaniem.

2. Współpraca z OSP, Stowarzyszeniem „Zalasowian”, OK. w Ryglicach.

Według harmonogramu imprez, uroczystości i wydarzeń szkolnych.

Wg potrzeb

u§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

I. Współpraca z placówkami i specjalistami w najbliższym środowisku.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym, Powiatową Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Policją, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.
Cały okres stażu.

II. Rozpoznawanie potrzeb opiekuńczo – wychowawczych szkoły. 1. Zapoznanie z warunkami bytowymi i sytuacją rodzinną uczniów (rozmowy, ankiety i obserwacja uczniów).

Cały okres stażu.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

I. Opracowanie dwóch przypadków edukacyjnych.

1. Opis i analiza dwóch przypadków edukacyjnego i wychowawczego:
-analiza zaistniałej sytuacji i problemu,
- ustalenie sposobu rozwiązania problemu,
- wdrażanie oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.
Okres stażu

II. Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych.

1. Studiowanie fachowej literatury.

2. Gromadzenie i aktualizowanie własnej biblioteczki.

3. Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Cały okres stażu.

III. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i rozwiązania problemów uczniów.

1. Współpraca z pedagogiem, rodzicami zakresie niesienia pomocy uczniom z problemami.
Cały okres stażu.
Proszę o zgodę na ewentualne dokonywanie modyfikacji w Planie Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu za zgodą Dyrekcji.

Plan sporządziła:
..................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.