X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36691
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Miesięczny plan pracy - styczeń, 5- 6-latki

OBSZARY PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

1. Fizyczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
wykazuje sprawność ciała i koordynację  w stopniu pozwalającym na rozpoczęcie systematycznej nauki czynności złożonych, takich jak czytanie i pisanie;
wykonuje czynności takie jak: sprzątanie, pakowanie, trzymanie przedmiotów jedną ręką i oburącz,  małych przedmiotów z wykorzystaniem odpowiednio ukształtowanych chwytów dłoni, używa chwytu pisarskiego podczas rysowania, kreślenia i pierwszych prób pisania;
uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami lub bez nich; wykonuje różne formy ruchu: bieżne, skoczne, z czworakowaniem, rzutne;
2. Emocjonalny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
szanuje emocje swoje i innych osób;
przedstawia swoje emocje i uczucia, używając charakterystycznych dla dziecka form wyrazu;
rozróżnia emocje i uczucia przyjemne i nieprzyjemne, ma świadomość, że odczuwają i przeżywają je wszyscy ludzie;
wczuwa się w emocje i uczucia osób z najbliższego otoczenia;
dostrzega, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania, przejawia w stosunku do nich życzliwość i troskę;
dostrzega emocjonalną wartość otoczenia przyrodniczego jako źródła satysfakcji estetycznej.
3. Społeczny obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
przejawia poczucie własnej wartości jako osoby, wyraża szacunek wobec innych osób i przestrzegając tych wartości, nawiązuje relacje rówieśnicze;
odczuwa i wyjaśnia swoją przynależność do rodziny, narodu, grupy przedszkolnej, grupy chłopców, grupy dziewczynek oraz innych grup, np. teatralnej, sportowej itd.;
ocenia swoje zachowanie w kontekście podjętych czynności i zadań oraz przyjętych norm grupowych; przyjmuje, respektuje i tworzy zasady zabawy w grupie, współdziała z dziećmi w zabawie, pracach użytecznych, podczas odpoczynku;
respektuje prawa i obowiązki swoje oraz innych osób, zwracając uwagę na ich indywidualne potrzeby;
4. Poznawczy obszar rozwoju dziecka. Dziecko:
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą języka mówionego, posługuje się językiem polskim w mowie zrozumiałej dla dzieci i osób dorosłych, mówi płynnie, wyraźnie, rytmicznie, poprawnie wypowiada ciche i głośne dźwięki mowy, rozróżnia głoski na początku i końcu w wybranych prostych fonetycznie słowach;
rozpoznaje litery, którymi jest zainteresowane na skutek zabawy i spontanicznych odkryć, odczytuje krótkie wyrazy utworzone z poznanych liter w formie napisów drukowanych dotyczące treści znajdujących zastosowanie w codziennej aktywności;
odpowiada na pytania, opowiada o zdarzeniach z przedszkola, objaśnia kolejność zdarzeń w prostych historyjkach obrazkowych, układa historyjki obrazkowe, recytuje wierszyki, układa i rozwiązuje zagadki;
eksperymentuje rytmem, głosem, dźwiękami i ruchem, rozwijając swoją wyobraźnię muzyczną; słuch, odtwarza i tworzy muzykę, śpiewa piosenki, porusza się przy muzyce i do muzyki, dostrzega zmiany charakteru muzyki, np. dynamiki, tempa i wysokości dźwięków oraz wyraża ją ruchem, reaguje na sygnały, muzykuje z użyciem instrumentów oraz innych źródeł dźwięku; śpiewa piosenki z dziecięcego repertuaru oraz łatwe piosenki ludowe; chętnie uczestniczy w zbiorowym muzykowaniu; wyraża emocje i zjawiska pozamuzyczne różnymi środkami aktywności muzycznej; aktywnie słucha muzyki; wykonuje lub rozpoznaje melodie, piosenki i pieśni, np. ważne dla wszystkich dzieci w przedszkolu, np. hymn przedszkola, charakterystyczne dla uroczystości narodowych (np. hymn narodowy), potrzebne do organizacji uroczystości np. Dnia Babci i Dziadka, święta przedszkolaka (piosenki okazjonalne) i inne; w skupieniu słucha muzyki.
czyta wyrazy, wyodrębnia i nazywa ich elementy, nazywa symbole i znaki znajdujące się w otoczeniu, wyjaśnia ich znaczenie;
przelicza elementy zbiorów w czasie zabawy, prac porządkowych, ćwiczeń i wykonywania innych czynności, posługuje się liczebnikami głównymi i porządkowymi, rozpoznaje cyfry oznaczające liczby od 0 do 10, eksperymentuje z tworzeniem kolejnych liczb, wykonuje dodawanie i odejmowanie w sytuacji użytkowej, liczy obiekty, odróżnia liczenie błędne od poprawnego;
posługuje się pojęciami dotyczącymi zjawisk przyrodniczych, np. tęcza, deszcz, burza, opadanie liści z drzew, sezonowa wędrówka ptaków, kwitnienie drzew, zamarzanie wody, dotyczącymi życia zwierząt, roślin, ludzi w środowisku przyrodniczym, korzystania z dóbr przyrody, np. z grzybów, owoców, ziół;

Tydzień 1: Mierzymy czas.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
Zaznajomienie z różnymi sposobami mierzenia czasu;
Uwrażliwienie na to, że czas cały czas płynie;
Zaznajomienie z głoską „g” - małą, wielką, pisaną i drukowaną;

1.„Dzień i noc” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
2.Ćwiczenia poranne – zestaw XX z wykorzystaniem szarf gimnastycznych – wyd. MAC Edukacja.
3.Ćwiczenia gimnastyczne – aerobik dla dzieci (zbiór własny nauczycielki).
4.Pobyt na placu przedszkolnym: „Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?” - zabawa bieżna, „Zegary” - układanie kompozycji przestrzennych, „Śniegowe zegary” - układanie kompozycji przestrzennych.
5.Spacer ul. Ciepłą: doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, obserwacja zimowej aury, nazywanie stanów pogody, np. zimno, mroźno, wietrznie itp.
6.„G jak garnek” - wprowadzenie głoski „g” – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej – zaznajomienie z głoską „g” – małą i wielką, pisaną i drukowaną.
7.„Kalendarz przeżyć” - zabawa dydaktyczna – założenie kalendarza do rejestrowania przeżyć z bieżącego tygodnia.
8.„Moja kołysanka” - komponowanie kołysanek przez dzieci przy pomocy własnoręcznie wykonanych instrumentów,np. z plastikowych butelek (realizacja programu własnego pt. „Wesołe nutki”).
9.„Zimowa noc” - rysowanie pastelami olejnymi na ciemnym tle.
10.„Świat w czterech porach roku” - opowieść ruchowa połączona z dziecięcymi masażykami.
11.„Dwanaście miesięcy” - oglądanie inscenizacji ilustrowanej emblematami miesięcy – utrwalenie nazw poszczególnych miesięcy.
12.„Zegar” - forma przestrzenna (z wykorzystaniem płyty CD).
13.„Mija czas” - instrumentacja piosenki przy użyciu shakerów metalowych – doskonalenie umiejętności gry na shakerach metalowych.
Inne formy aktywności:
„Zegary dawniej i dziś” - demonstrowanie różnych zegarków połączone z wykonaniem ćwiczenia na karcie pracy;
„Gdyby na świecie nie było zegarów...” - szukanie odpowiedzi na problemowe pytanie;
Indywidualne ćwiczenia graficzne na kartach pracy;
„Zegary” - zabawa ruchowo – naśladowcza;
„Ważne godziny na zegarze” - prezentacja działania zegara;
„Późną nocą” - słuchanie wiersza J. Papuzińskiej, rozmowa na temat jego treści;
„Zima” - oglądanie i omawianie reprodukcji obrazu T. Makowskiego;
„Podróż do krainy dobrych snów” - opowiadanie przez dzieci snów połączone z dyskusją;
„Bawimy się przy tablicy multimedialnej” - realizacja innowacji pedagogicznej;
„Kogo spotyka noc, a kogo dzień?” - promyczkowe uszeregowanie;
„Gdzie jest borsucza nora?” - zabawa tropiąca;
„Cztery pory roku” - rozmowa przy planszy dydaktycznej;
„Dni tygodnia” - zabawa słowna utrwalająca znajomość kolejnych dni tygodnia;
„Prawda czy fałsz” - zabawa słowna – podsumowanie wiedzy o porach roku.
„Śnieżek” - aktywne słuchanie i rozmowa na temat wiersza M. Strzałkowskiej.
„Taneczny berek”- zabawa taneczna.

Tydzień 2: W świecie baśni.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
Wdrażanie do codziennego czytania baśni i bajek.
Zaznajomienie z głoską „s” - małą, wielką, pisaną i drukowaną.
Kształtowanie spostrzegawczości i skojarzeń dotyczących baśni i bajek.
Rozwijanie wyobraźni.

1. „Tańcząca Małgosia” - zabawa ruchowa z elementem wirowania.
2. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XXI wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XVII wg wyd. MAC Edukcja.
4. Pobyt na placu przedszkolnym: układanie kompozycji z materiału przyrodniczego, dokarmianie ptaków w karmnikach, kreślenie śladów na śniegu, wożenie się na saneczkach.
5. Spacer dookoła przedszkola: obserwowanie drzew i krzewów w zimowej szacie.
6. „Łowimy litery” - zabawa językowa – utrwalanie dotychczas poznanych liter.
7. „Z jakich baśni one są?” - ćwiczenia klasyfikacyjne.
8. „S jak smok” - wprowadzenie głoski „s” - małej i wielkiej, pisanej i drukowanej.
9. „Jaś i Małgosia” - układanie zakończenia baśni przez dzieci.
10. „Baśniowi przyjaciele” - wprowadzenie piosenki, nauka I zwrotki oraz refrenu, ilustracja ruchowa piosenki.
11. „Smok” - origami przestrzenne.
12. „Czego jest więcej” - zabawa dydaktyczna – wprowadzenie znaków równości, mniejszości i większości – zapoznanie ze znakami równości, mniejszości i większości.
13. „Moja ulubiona baśń” - rysowanie suchymi pastelami.

Inne formy aktywności:
Rozwiązywanie zagadek o baśniowych postaciach;
„Rysujemy z pamięci” - zabawa.
Indywidualne ćwiczenia graficzne na kartach pracy;
Scenki improwizowane – spotkania postaci z różnych bajek;
Słuchanie najpiękniejszych baśni i bajek czytanych przez nauczyciela;
„Układamy baśń” - ćwiczenie ekspresji językowej.
Ćwiczenia inhibicyjno – incytacyjne przy piosence „Bajkowi przyjaciele”.
„Smoczy berek” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
„Wskaż różnice” - ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość.
Układanie wyrazów z poznanych liter (ćwiczenia indywidualne).
„Smocze nastroje” - ćwiczenia mięśni warg i szczęki.
Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie szlaczka pętelkowego w liniaturze o coraz mniejszej szerokości.
„Domek z piernika” - ozdabianie kartonów.
Wspólna zabawa choinkowa z udziałem Mikołaja i występami poszczególnych grup.

Tydzień 3: Nasi kochani dziadkowie.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
Uwrażliwienie na okazywanie szacunku osobom starszym.
Wdrażanie do pamiętania o Dniu Babci i Dziadka.
Zaznajomienie z głoską „b” – małą, wielką, pisaną i drukowaną.
Zaznajomienie z zapisem cyfrowym liczby 7.

1. „Śnieżkowy turniej z dziadkami” - zabawa ruchowa z elementem celowania.
2. Ćwiczenia poranne – zestaw nr XVIII wg wydawnictwa MAC Edukacja.
3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw nr XII wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
4. Pobyt na placu przedszkolnym: „Kto pierwszy wróci na swoje miejsce?” - zabawa bieżna, „Dokarmiamy ptaki” - przegląd i napełnianie karmnika po wolnych dniach.
5. Spacer w okolicy przedszkola: doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, obserwowanie otaczającej przyrody, zwrócenie uwagi na odpowiedni ubiór do panującej pogody.
6. „B jak babcia” - wprowadzenie głoski „b” – małej i wielkiej, pisanej i drukowanej;
7. „Babcia też człowiek” - słuchanie opowiadania I. Landau z wykorzystaniem sylwet oraz rozmowa na temat jego treści.
8. „Ozdobny flakonik dla babci” - praca przestrzenna ze szklanych butelek.
9. „Rap dla babci i dziadka” - wprowadzenie i nauka prostego układu choreograficznego.
10. „Pierniczki dla dziadka” - wspólne pieczenie pierniczków oraz ich ozdabianie.
11. „Tyle samo dla babci i dziadka” - zabawa dydaktyczna z użyciem wagi szalkowej- doskonalenie umiejętności ważenie przy pomocy odważników.
12. „Spotkanie z babciami i dziadkami” - uroczyste spotkanie z udziałem dzieci i dziadków – występy dzieci, wspólne konkursy, słodki poczęstunek.
13. Wprowadzenie zapisu cyfrowego liczy 7 – zapoznanie z zapisem cyfrowym liczby 7.

Inne formy aktywności:
Wspólne oglądanie zdjęć babć i dziadków, przyniesionych przez dzieci, swobodne wypowiedzi dzieci na temat ich babć i dziadków.
„Dzielna babunia” - ćwiczenia logopedyczne z lusterkami.
Indywidualne ćwiczenia graficzne na kartach pracy;
„Babcia bez prezentu” - zabawa dramowa.
„Co robię z babcią a co z dziadkiem?” - zabawa orientacyjno – porządkowa.
„Pierniczki” - praca plastyczna.
„Moje życzenia dla babci i dziadka” - zabawa słowna.
„Kwaśne jak cytryna czy słodkie jak cukierek?” - zagadki smakowe.
Słuchanie utworów literatury dziecięcej;
„Serce dla dziadków” - ozdabianie sali wyciętymi przez dzieci sercami w kolorze czerwonym i różowym.
„Korale dla babci” - zabawa dydaktyczna ćwicząca pamięć wzrokową i uwagę.
Przy stolikach: rysowanie kredkami, wycinanie ze starych gazet, lepienie z plasteliny, wyklejanie konturów obrazków skrawkami kolorowego papieru itp.
„Dziadkowie” - słuchanie wiersza Z. Staneckiej.
„Bajka babci” - kącik ciekawej książki, słuchanie bajek czytanych przez zaproszoną babcię.

Tydzień 4: Pamiętajmy o zwierzętach.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
Uwrażliwienie na piękno otaczającej nas przyrody;
Zwrócenie uwagi na konieczność dokarmiania zwierząt zimą;
Kształtowanie opiekuńczej postawy wobec ptaków i zwierząt leśnych ;
Zaznajomienie z głoską „n” – małą, wielką, pisaną i drukową;

1. „Skaczące wróbelki” - zabawa ruchowa z elementem podskoku.
2. Ćwiczenia poranne – zestaw ćwiczeń z piłkami (zbiór własny nauczycielki).
3. Ćwiczenia gimnastyczne – zestaw VII wg K. Wlaźnik „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”.
4. Pobyt na placu przedszkolnym: zawieszenie na drzewach sznureczków z pokarmem przygotowanym dla ptaków, dosypywanie ziaren do karmnika, obserwowanie przylatujących ptaków z pewnej odległości.
5. Spacer na najbliższy skwerek: doskonalenie umiejętności poruszania się w parach, obserwowanie zimowego krajobrazu.
6. „N jak narty”- wprowadzenie głoski „n” – małej i wielkiej, drukowanej i pisanej.
7. „Las i jego mieszkańcy” - makieta (praca zbiorowa).
8. „Tworzymy sylaby” - gra z wykorzystaniem kostki literowej .
9. „Ptasi bar” - instrumentacja melodyczna piosenki przy pomocy grzechotek, bębenków, tamburynów – doskonalenie umiejętności gry na grzechotkach, bębenkach, tamburynach.
10. „Chora jemiołuszka” - zabawa dydaktyczna – ustalenie łańcucha czynności, które prowadzą do przywrócenia zdrowia choremu ptaszkowi.
11. „Zima – trudny czas dla zwierząt” - projekcja filmu z wykorzystaniem rzutnika i tablicy multimedilanej (https://www.youtube.com/watch?v=VRFkJsdTp6A)
12. „Gile” - wylepianie plasteliną.
13. „Zaczarowane pudło” - zabawa dydaktyczna - rozpoznawanie po dotyku znajdujących się w pudełku przysmaków dla zwierząt [marchewka, siano, ziemniaki, żołędzie, orzechy, ziarna zbóż].

Inne formy aktywności:
Oglądanie albumów przyrodniczych, książek o ptakach spotykanych w Polsce.
„Ptaszki” - zabawa ortofoniczna.
„Ptaki w Polsce” - kolorowanie pastelami.
„Ptak” - ćwiczenia jogi.
„Taniec zmarzniętych ptaków” - zabawa ruchowa.
Rozwiązywanie zagadek o ptakach występujących w Polsce.
„Sylabowe rozmowy” - zabawa.
Układanie dowolnych obrazków z klocków w kształcie figur geometrycznych.
„Ptaki” - analiza i synteza słuchowa wyrazów.
Czytanie globalne – dobieranie przez dzieci do obrazka globalnego podpisu – nazwy zwierzęcia.
Ćwiczenia klasyfikacyjne - Co jedzą zwierzęta leśne?
Indywidualne ćwiczenia graficzne na kartach pracy.
„Kolorowe ptaszki” - praca przestrzenna z wykorzystaniem papierowych talerzyków.

Tydzień 5: Szanujmy się wzajemnie.

Zadania dydaktyczno – wychowawcze:
Kształtowanie zachowań społecznie akceptowalnych;
Budzenie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka;
Wdrażanie do konieczności przestrzegania reguł obowiązujących w grupie przedszkolnej;
Zaznajomienie z głoską „w” - małą, wielką, pisaną i drukowaną.

1. „Kotki na spacerze” - zabawa ruchowa z elementem czworakowania.
2. Ćwiczenia poranne – zestaw XXII (wg wydawnictwa MAC Edukacja – Przewodnik Metodyczny „Kolorowy Start”).
3. Ćwiczenia gimnastyczne – „Proszę, przepraszam, dziękuję” - zestaw nr XXIII wg wyd. MAC Edukacja.
4. Pobyt na placu przedszkolnym: „Omiń kałużę” - zabawa z elementem równowagi, „Jesteś moim cieniem” - zabawa naśladowcza, dosypywanie ziaren do karmnika, „Gdzie jesteś?” - zabawa tropiąca, rysowanie patykiem śladów na śniegu.
5. Spacer w pobliżu przedszkola:
6. „W jak worek” - wprowadzenie głoski „w” - małej i wielkiej, pisanej i drukowanej – zaznajomienie z głoską „w” - małą, wielką, pisaną i drukowaną.
7. „Rybka” - teatrzyk kukiełkowy wg opowiadania M. Musierowicz.
8. „Medal dla grzecznego przedszkolaka” - lepienie z masy solnej.
9. „Drzewo naszych życzeń” - praca zespołowa z wykorzystaniem szarego papieru.
10. „Szewczyk” - nauka układu choreograficznego.
11. „Grzeczne przedszkolaki” - zabawa dydaktyczna – przeliczanie obiektów, sprawdzanie czy ktoś liczy dobrze czy źle, przeliczanie z dowolnego miejsca do przodu i do tyłu.
12. „Szacunek – zawsze i wszędzie” - wykonanie mapy mentalnej (połączone z czytaniem globalnym).
13. „Zgadnij co czuję” - zabawa dramowa z wykorzystaniem kart mimicznych.

Inne formy aktywności:

Realizacja innowacji pedagogicznej pt. „Bawimy się przy tablicy multimedialnej”;
Realizacja programu własnego pt. „Wesołe nutki”;
„Ułóż tak samo” - zabawa dydaktyczna ćwicząca pamięć wzrokową;
„Dobre i trudne chwile” - rozmowa kierowana z wykorzystaniem kart mimicznych;
„Zgadnij o kim mówię” - gra dydaktyczna;
„Witamy na zamku” - zabawa integracyjna;
„Co do siebie pasuje?” - ćwiczenia klasyfikacyjne;
„Mandala” - kolorowanie kredkami;
Indywidualne ćwiczenia graficzne na kartach pracy;
„Kącik relaksacyjny” - organizacja kącika w sali;
„Chce Ci coś powiedzieć” - gra towarzyska typu kalambury;
„Paweł i Gaweł” - słuchanie wiersza A. Fredry;
„Mądrość przysłów” - słuchanie przysłów związanych z omawianą tematyką połączone z wykonaniem ćwiczenia na karcie pracy;
„Czyj to głos?” - zabawki słuchowe.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2022 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.