X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36618
Przesłano:
Dział: Przedszkole

Plan działań wychowawczych w grupie 3-4-latków

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH REALIZOWANYCH W GRUPIE 3,4 LATKÓW

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna.

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI

Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym

1.Ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym dziecka
Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną poprzez:
•nabywanie wiedzy na temat członków rodziny (zawodów, upodobań)
•pamięć o różnych świętach i uroczystościach rodzinnych (przygotowanie upominków, występy dla rodziców i dziadków z okazji ich świąt)

2. Przygotowanie do funkcjonowania grupie rówieśniczej. Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami:
•ustalenie sposobów postępowania w grupie (kontrakt grupowy, kodeks przedszkolaka)
•kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie
•kształtowanie właściwego stosunku do kolegów (akceptacja, szacunek)

3.Działania zmierzające do integracji społeczności przedszkolnej i szkolnej
Angażowanie dzieci w pracę na rzecz przedszkola i szkoły:
•wspólne zajęcia z grupą pięciolatków i sześciolatków (dzień Pluszowego Misia)
•wspólne imprezy, uroczystości, wyjazdy, konkursy
•angażowanie dzieci we współorganizowanie imprez szkolnych
•udział dzieci w apelach i uroczystościach szkolnych, imprezach, zabawach

4.Wdrażanie dzieci do funkcjonowania w społeczności lokalnej.
Poznawanie historii swojej miejscowości
Uczestnictwo dzieci w imprezach, uroczystościach i spotkaniach
Promowanie przedszkola w społeczności lokalnej (wyjazdy do DPS w Wysocku i Moszczanach na przedstawienia dla podopiecznych ośrodka, występy na festynie rodzinnym, udział w konkursach pozaszkolnych)

5.Kształtowanie postawy patriotycznej i szacunku do własnego państwa
Poznanie symboli narodowych
Znajomość hymnu narodowego
Kulturalne zachowanie w czasie uroczystości szkolnych patriotycznych
Udział w imprezach upamiętniających rocznice i święta państwowe
Ukazywanie rodzimych zwyczajów i tradycji świątecznych
Poznanie sylwetki Patronki Szkoły (konkurs recytatorski ,,Wiersze Marii Konopnickiej”)

6.Współpraca z organizacjami i instytucjami w środowisku lokalnym
Organizacja spotkań ze specjalistami na temat:
•profilaktyki zdrowia – spotkanie z pielęgniarką, higienistką, lekarzem
•profilaktyki bezpieczeństwa – spotkanie z policjantem i strażakiem
Współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Wysocku i w Moszczanach (wstępy dla podopiecznych z okazji świąt)

WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI

Kształtowanie pożądanych cech osobowości, postaw i norm społecznych

1.Kształtowanie osobowości, charakteru oraz postawy moralno-etycznej
Kształtowanie umiejętności:
•radzenia sobie z emocjami
•łagodzenie negatywnych emocji związanych z adaptacją w przedszkolu (realizacja programu adaptacyjnego)
•wspieranie dziecka w radzeniu sobie z własnymi emocjami
•wdrażanie do właściwego reagowania na przejawy emocji innych
•zachęcanie do mówienia o swoich potrzebach i problemach
Doskonalenie umiejętności rozróżniania zachowań agresywnych, uległych i asertywnych. Kształtowanie umiejętności:
•Rozpoznawania wartości moralnych, tolerancji
•Dokonywania właściwych wyborów
•Krytycznego oceniania negatywnych postaw i zachowań (historyjki obrazkowe)
•Rozwiązywania sytuacji konfliktowych
•Pracowanie nad słabymi stronami i rozwijanie mocnych stron dziecka

2.Wpajanie nawyków dobrego zachowania, zasad efektywnej współpracy oraz komunikowania się
Zapoznawanie dzieci z zasadami i normami dobrego zachowania i zwrotami grzecznościowymi oraz eliminowanie wulgaryzmów z języka potocznego (kontrakt grupowy, kodeks przedszkolaka)
Ukazywanie pożądanych form zachowań na podstawie tekstów literackich
Wpajanie zasad dobrego zachowania w miejscach i instytucjach publicznych (podczas wyjazdów)

3.Wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i kształtowanie postawy ,,Żyjemy z innymi i dla innych”
Organizowanie pomocy potrzebującym. Udział w akcjach organizowanych w przedszkolu i w szkole:
•,,Góra grosza”
•,,Szlachetna paczka”
•zbiórka plastikowych nakrętek
•zbiórka karmy dla zwierząt ze schroniska w Orzechowcach
Kształtowanie poszanowania godności osobistej, nietykalności cielesnej i wyrabianie szacunku dla innych
Kształtowanie nawyków poszanowania własnego i cudzego mienia

PROMOWANIE ZDROWEGO, EKOLOGICZNEGO I BEZPIECZNEGO STYLU ŻYCIA

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI
1.Wskazywanie znaczenia przyrody dla człowieka i konieczność jej ochrony
Prezentowanie i egzekwowanie postawy proekologicznej
Podejmowanie działań na rzecz ochrony przyrody w formie:
•imprezy proekologicznej – ,,Dzień Ziemi” – przygotowanie inscenizacji o przyrodzie
•konkursu przyrodniczego ,,Woda źródłem życia”
•konkursu ekologicznego ,,Zrób to sam”
•działalności charytatywnej na rzecz ludzi i zwierząt – włączenie do udziału w akcjach organizowanych w szkole (zbiórka na rzecz schroniska w Orzechowcach, zbiórka pod hasłem ,,Szlachetna paczka”, zbiórki plastikowych nakrętek, ,,Góra grosza”)

2.Kształtowanie umiejętności dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia
Zapoznanie z zasadami zdrowego stylu życia:
•cykle zajęć dotyczące zdrowia i higieny
•,,Zdrowy tydzień”
•spotkania z lekarzem, pielęgniarką i higienistką szkolną
Realizacja konkursu promującego zdrowy styl życia (,,Chcesz być zdrowy tak jak ryba, jedz owoce i warzywa”)
Zwiększenie aktywności ruchowej wśród dzieci poprzez organizację pozalekcyjnych zajęć tanecznych
Organizowanie wycieczek, spacerów i innych form rekreacji
3.Zapobieganie niebezpiecznym sytuacjom w przedszkolu i poza nim
Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami - pogadanki
Zapoznanie dzieci i rodziców z zasadami zachowania bezpieczeństwa w przedszkolu i poza nim (pogadanki podczas zajęć, spotkanie ze strażnikiem i leśnikiem, zapoznanie rodziców z procedurami zachowania obowiązującymi w przedszkolu)
Wzmacnianie nawyków bezpiecznego poruszania się po drogach (pogadanki, spotkanie z policjantem)
Realizacja przedszkolnego konkursu dla dzieci o bezpieczeństwie ,,Jestem bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy”
Udział w przeprowadzanych w szkole próbnych ewakuacjach - zapoznanie z procedurami zachowania

ROZWIJANIE KOMPETENCJI I UMIEJĘTNOŚCI DZIECI

ZADANIA I SPOSÓB REALIZACJI

Pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony

1.Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego w czasie zajęć edukacyjnych
Systematyczne rozpoznawanie psychofizycznych i edukacyjnych potrzeb oraz możliwości dzieci w celu dostosowania organizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego (prowadzenie obserwacji bezpośredniej, całościowej)
Uwzględnianie w pracy dydaktyczno-wychowawczej wieku dzieci, ich predyspozycji i możliwości – indywidualizacja procesu nauczania – różnicowanie wymagań

2.Wspieranie uzdolnień i rozwijanie zainteresowań
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień poprzez udział w zajęciach dodatkowych dla dzieci z grup przedszkolnych (kółko artystyczne prowadzone raz w tygodniu)
Rozwijanie zainteresowań poprzez uczestnictwo w konkursach przedszkolnych, szkolnych i ogólnopolskich

3.Wspieranie dzieci ze szczególnymi problemami edukacyjnymi i wychowawczymi
Wsparcie dzieci wymagających szczególnej opieki – dzieci z problemami adaptacyjnymi i wychowawczymi
Uwzględnienie w pracy z dziećmi zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej
Wskazanie rodzicom dzieci z wadami wymowy możliwości skorzystania z zajęć specjalistycznych logopedycznych

4.Wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami, wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów
Rozpoznawanie środowiska rodzinnego dzieci - przeprowadzenie wśród rodziców ankiety informacyjnej dotyczącej dzieci, analiza kart zapisu dzieci do przedszkola
Wymiana informacji na temat postępów w umiejętnościach i zachowaniu dzieci - stały kontakt z rodzicami
Organizacja spotkań i konsultacji z rodzicami
Wspieranie rodziców w kształtowaniu ważnych umiejętności wychowawczych oraz wskazywanie form pomocy w sytuacjach problemowych
Pedagogizacja rodziców - referaty

Konkursy z udziałem dzieci:
1. Konkurs quiz ,,Jestem bezpieczny w domu, przedszkolu i na ulicy” (październik)
2. Konkurs o zdrowiu ,,Chcesz być zdrowy tak jak ryba, jedz owoce i warzywa” (październik)
3. Konkurs plastyczny ,,List do św. Mikołaja” (listopad)
4. Ogólnopolski konkurs ekologiczny ,,Zrób to sam” (grudzień)
5. Konkurs czytelniczy ,,Bajki, bajeczki” (styczeń)
6. Konkurs recytatorski ,,Wiosna tuż, tuż” (marzec)
7. Konkurs przyrodniczy ,,Woda źródłem życia” (kwiecień)
8. Konkurs recytatorski ,,Wiersze Marii konopnickiej” (maj)
9. Konkurs piosenki ,,Piosenka jest dobra na wszystko” (czerwiec)

Planowane wyjazdy:
1. Wyjazd na Święto Pieczonego Ziemniaka do Surochowa(wrzesień)
2. Wyjazd do MOK w Jarosławia (listopad, kwiecień)
3. Wyjazd do DPS w Wysocku i w Moszczanach (styczeń, kwiecień)
4. Wyjazd do Biblioteki Gminnej w Laszkach (marzec)
5. Wyjazd do Sali zabaw w Jarosławiu (maj)
Uroczystości szkolne i przedszkolne z udziałem dzieci:
1. Pasowanie na Przedszkolaka (październik)
2. Andrzejki (listopad)
3. Mikołajki (grudzień)
4. Spotkanie opłatkowe (grudzień)
5. Zabawa choinkowa (styczeń)
6. Dzień Babci i Dzień Dziadka (styczeń)
7. Powitanie wiosny (marzec)
8. Dzień Ziemi (kwiecień)
9. Piknik rodzinny (czerwiec)
10. Zakończenie roku w przedszkolu (czerwiec)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.