X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36439

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Ewa Józiak
Nauczyciel kontraktowy
Przedszkole Niepubliczne im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Zagórzu
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2015r. – 31.05. 2018r.)

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

§ 7 ust. 2 pkt. 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
Sposób realizacji
Terminy
Sposób dokumentowania
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego.
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego, między innymi Karty Nauczyciela oraz Rozporządzenia o awansie zawodowym nauczyciela.
Wrzesień 2015
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu.
1. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
2. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Ustalenie z opiekunem stażu terminów spotkań.
4. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu (konsultacja, opracowanie scenariuszy zajęć i ich analiza)
6. Bieżące gromadzenie materiałów z realizacji zadań zawartych w planie rozwoju.
7. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Wrzesień 2015
Na bieżąco
Czerwiec 2018

Poprawnie sformułowany wniosek o wszczęcie procedury
Plan rozwoju
Scenariusze zajęć, wnioski.
Scenariusze zajęć, wnioski
Scenariusze, zaświadczenia, pomoce
Sprawozdanie

3. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
1. Udział w warsztatach metodycznych, kursach.
2. Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
3. Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania. Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu

Zaświadczenia
Materiały, pomoce, zdjęcia,
scenariusze zajęć.

4. Doskonalenie warsztatu pracy, wykorzystywanie nowatorskich form pracy
1.Realizowanie elementów następujących programów:
- E. Bojanowskiego Ochraniać wychowując
- Dziecięca matematyka prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
- pedagogiki zabawy Klauza
- Metoda Ruchu Rozwijającego W. Sherbone.

Okres stażu

Wpisy do dziennika

6. Dzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem i ich promocja
1.Przeprowadzenie zajęć otwartych dla rodziców.
2. Opracowanie pomocy dydaktycznych
3. Organizowanie różnego rodzaju imprez okolicznościowych w przedszkolu
4. Udział w konkursach plastycznych wewnątrz przedszkolnych i poza przedszkolnych Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć
Materiały, pomoce
Scenariusze, zdjęcia
Zaświadczenia lub potwierdzenia dyrektora, zdjęcia, dyplomy, podziękowania

7. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej
1. Prowadzenie:
- dziennika zajęć
- arkuszy obserwacji dzieci
- diagnoza dzieci.

Okres stażu

Dziennik zajęć, arkusze obserwacji

§ 7 ust. 2 pkt. 2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Współpraca z rodzicami
1. Zajęcia otwarte dla rodziców
2.Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych,
3. Pedagogizacja rodziców (konsultacje indywidualne z rodzicami, artykuły)
4. Opracowanie i przeprowadzenie ankiety dla rodziców
5. Włączanie rodziców do pracy na rzecz przedszkola

Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu

Scenariusze zajęć
Potwierdzenia
Artykuły tematyczne, zeszyt konsultacji
Ankieta
Potwierdzenia

2. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
1. Obserwacja dzieci na tle grupy, zbieranie obserwacji według przygotowanych narzędzi (arkusze obserwacji, rozmowy z rodzicami)
2. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami

Okres stażu
Okres stażu

Sporządzanie bieżącej dokumentacji

3. Praca z dziećmi mającymi trudności
1. Prowadzenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

Okres stażu

wpisy do dziennika

4. Opieka nad dziećmi zdolnymi
1. Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych

Okres stażu

wpisy do dziennika

5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
1. nawiązanie współpracy z Biblioteką Miejską, organizowanie wyjść i spotkań z:
- Policjantem
- strażakiem
- pielęgniarką lub lekarzem

Okres stażu

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia

6. Promocja placówki
1. Pisanie artykułów opisujących ważniejsze wydarzenia przedszkolne do parafialnej gazetki Verbum
Okres stażu

Egzemplarze gazetki, potwierdzenie, strona internetowa Verbum

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
1. Wykonanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
2. Opracowanie dokumentów, scenariuszy
3. Zapoznanie się z bieżącymi zmianami zachodzącymi w prawie oświatowym na portalach internetowych

Okres stażu
Na bieżąco
Na bieżąco

Pomoce, dyplomy, artykuły
Scenariusze
Spis portali internetowych

2. Publikacje w internecie
1. Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie.
2. Umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy.
3. Stosowanie technologii informatycznej w praktycznym działaniu: przesyłanie dokumentów drogą internetową.

Okres stażu

Zaświadczenie
Adresy stron internetowych zawierających publikacje własne, zaświadczenia
Potwierdzenie

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki
1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, dydaktyki na różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego lub samodzielne studiowanie literatury fachowej, praktyczne wykorzystywanie wiedzy, poszukiwanie nowych rozwiązań.

Okres stażu

Zaświadczenia

2. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku
1. Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci w wieku od 3 do 5 lat

Okres stażu

Spis literatuy

3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków
1. Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami

Na bieżąco

4. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów
1. Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.
Na bieżąco

Wpisy do dziennkika

§ 7 ust. 2 pkt. 5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

1. Poznanie przepisów dotyczących oświaty.
1. Analiza dokumentacji:
- Ustawa o systemie oświaty
- Karta Nauczyciela
- Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
- Rozporządzenie MENiS dotyczące podstawy programowej.

2. Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki (statut przedszkola, regulaminy wewnątrz przedszkolne).

Okres stażu
Okres stażu

Wniosek o rozpoczęcie stażu na nauczyciela mianowanego
Potwierdzenie

Zatwierdzam do realizacji

17.09.2015 r.
...................................
Data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.