X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36386
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Agnieszka Wryk
nauczyciel mianowany biologii
w Gimnazjum nr 2 im. Jana Słomki w Tarnobrzegu

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2015 r.

Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna:
• Karta Nauczyciela art.9g. ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Termin zakończenia stażu: 31 maja 2018 r.

§ 8 ust. 2 pkt. 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podnoszenia jakości pracy szkoły

Zadania Formy realizacji Termin
(Tabela)

Aktywny udział w realizacji zadań szkoły
• Udział w pracach zespołów ds. nowelizacji : Statutu Szkoły i Programu Profilaktycznego
• Udział w pracach zespołu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i zespołu wychowawczego
• Udział w zebraniach Rady Pedagogicznej
Wg harmonogramu zebrań i spotkań zespołów

Rozwijanie i doskonalenie swojego warsztatu pracy
• Udoskonalenie i wystrój pracowni biologicznej, dbanie o gazetki i dekoracje
• Pozyskiwanie i tworzenie nowych pomocy dydaktycznych
• Gromadzenie materiałów przydatnych w pracy nauczyciela
• Współpraca z wydawnictwem
• Realizacja programów /projektów Okres stażu, na bieżąco
Udział w formach doskonalenia zewnętrznego i wewnętrznego
• Aktywny udział w kursach, szkoleniach w ramach WDN
• Udział w szkoleniach zewnętrznych
Okres stażu, w zależności od potrzeb

Podjęcie działań promujących szkołę w środowisku lokalnym
• Wspomaganie pracy Zespołu do Spraw Promocji Szkoły
• Prowadzenie w szkole koła
• organizacja apeli, happeningów, konkursów Okres stażu

Realizacja projektu/ programu
• Hate over
• Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
Rok szkolny 2015/16

Praca w projekcie unijnym
• Realizacja zadań projektowych realizowanego w szkole
projektu unijnego Erazmus + Okres realizacji

Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach
• Praca z uczniami biorącymi udział w konkursach
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Stosowanie komputera i Internetu
w życiu zawodowym
• Wykorzystanie pomocy multimedialnych i Internetu na lekcjach
• Przesyłanie materiałów edukacyjnych drogą e-mailową
• Opracowanie prezentacji multimedialnych, zadań konkursowych, pomocy na lekcje
• Opracowywanie materiałów na zebrania z rodzicami
Okres stażu

Opracowanie dyplomów, zaproszeń i podziękowań
• Opracowanie dyplomów i zaproszeń technologią komputerową
Okres stażu, według potrzeb

Współuczestniczenie w opracowywaniu strony www szkoły
• Zamieszczenie na stronie www szkoły własnych materiałów związanych z wykonywaną pracą dydaktyczno – wychowawczą
Okres stażu, na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Zadania Formy realizacji Termin
Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów , bibliotekarzem i pedagogiem szkolnym
• Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych imprez
• Wymiana doświadczeń między nauczycielami
Okres stażu

Poprowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli
• Opracowanie scenariusza , przeprowadzenie zajęć
Okres stażu

Przeprowadzenie zebrania Rady Pedagogicznej w ramach WDN
• Przekazanie wiadomości zdobytych
na szkoleniach lub na podstawie fachowej literatury
Okres stażu, według potrzeb

Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej
• Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego na portalu edukacyjnym
I rok stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu działalności koła przyrodniczego
• Organizacja zajęć dodatkowych z zakresu nauk przyrodniczych z wykorzystaniem opracowanego programu
wrzesień 2015

Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu zajęć terenowych
• Organizacja zajęć przyrodniczych w czasie lekcji w terenie lub na wycieczce szkolnej
Okres stażu

Dostosowanie programów nauczania do indywidualnych możliwości uczniów ni warunków nauczania
• Zmodyfikowanie programu, sprawdzianów, testów, kart pracy dla uczniów o specyficznych potrzebach edukacyjnych
Okres stażu

Praca z uczniem zdolnym i słabszym
• Organizacja zajęć dodatkowych
Okres stażu

Współpraca z rodzicami
• Rozmowy indywidualne
• Pogadanki
Okres stażu

Opracowanie planu pracy wychowawczej i planu wynikowego godziny z wychowawcą
• Realizacja planu wynikowego godziny z wychowawcą i planu pracy wychowawcy
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Organizowanie i współorganizowanie
wycieczek dydaktyczno – wychowawczych
• Opracowanie i realizacja planów wycieczek
Okres stażu

Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez zorganizowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych na terenie szkoły
• Opracowanie zadań konkursowych i czuwanie nad prawidłowym przebiegiem konkursu.
Okres stażu

Poszerzanie świadomości ekologicznej uczniów
• Prowadzenie zbiórki elektrośmieci
• Opracowywanie gazetek tematycznych
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
• Kierowanie uczniów na badania we współpracy z pedagogiem szkolnym
wg potrzeb

Współpraca z rodzicami uczniów
• Diagnozowanie środowiska uczniów
• Spotkania, dyżury, prowadzenie zebrań
• Współpraca w zakresie organizacji imprez szkolnych, klasowych, wycieczek
okres stażu

Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Systematyczne konsultacje i rozmowy
okres stażu

Opracowanie projektu profilaktycznego promującego zdrowy tryb życia
• Opracowanie zadań konkursowych i wdrożenie projektu profilaktycznego w szkole
Okres stażu

Edukacyjny projekt gimnazjalny
• Propozycje tematów, pomoc w realizacji i przedstawieniu wyników uczniom klas II
Okres stażu

Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
• Organizowanie zbiórek dla potrzebujących w środowisku lokalnym według aktualnych potrzeb
Okres stażu

Współpraca z Samorządem Uczniowskim
• Pomoc w organizacji imprez szkolnych
Okres stażu

Udzielanie się i praca w Stowarzyszeniu ProGim
• Pełnienie roli sekretarza
• Udział w zebraniach
Okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Dokonanie opisu i analizy rozwiązania
przypadków dydaktyczno – wychowawczych
• Zaobserwowanie niepokojących sytuacji dotyczących ucznia, sytuacji i problemu w szkole, ustalenie sposobu rozwiązania problemu, wdrażania oddziaływań i analiza efektu oddziaływań.
Okres stażu

Pogłębianie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie oddziaływań wychowawczych
• Studiowanie literatury fachowej
Okres stażu

Nauczyciel zastrzega sobie prawo do podjęcia działań nie zapisanych w powyższym planie a wynikających z potrzeb własnych, szkoły czy środowiska.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.