X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36461
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Marzena Pucka
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Miejsce pracy: Przedszkole Nr 26 w Bielsku-Białej
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2015 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
Kwalifikacje zawodowe:
 Studia licencjackie, kierunek: edukacja zintegrowana wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, rok ukończenia 2007;
 Studia magisterskie, kierunek: zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne, rok ukończenia 2009
 Kurs kwalifikacyjny: terapii pedagogicznej, rok ukończenia 2012;
 Studia podyplomowe: logopedia z komunikacją alternatywną, rok ukończenia 2015.
Cel główny:
 uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
- pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe;
- podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych poprzez rozwijanie swoich zainteresowań;
- doskonalenie warsztatu i metod pracy;
- kształtowanie wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym

Plan oparty został na:
• Rozporządzeniu MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)
• ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191 i 1198 oraz z 2015 r. poz. 357 i 1268).
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego:

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 1–3 Kart Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją;
Zadanie
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
Formy realizacji
- Analiza przepisów prawa oświatowego
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Zbiór ustaw (VIII – IX 2015 r.)
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Plan rozwoju zawodowego, ( IX 2015)
Wniosek o rozpoczęcie, (IX 2015)

2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola.
Formy realizacji
- Analiza dokumentacji: statut, podstawa programowa, koncepcja pracy przedszkola, plan pracy
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Kserokopie dla własnego wglądu, (IX 2015)
Plany pracy, (IX 2015)

3. Systematyczne poszerzenie wiedzy w zakresie pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz wykorzystanie jej w celu podnoszenia jakości pracy przedszkola.
Formy realizacji
- Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego z godnie z własnymi zainteresowaniami oraz z potrzebami przedszkola;
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Zaświadczenia o ukończeniu różnorodnych form doskonalenia zawodowego, (okres stażu)
- Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną;
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Spis lektur, (okres stażu)
- Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka.
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Przykłady indywidualnych programów pracy z dzieckiem, (okres stażu)

4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola.
- Propozycje tematów do planu rocznego oraz praca w zespołach powołanych do tego celu
- Pisanie protokołów z Rad Pedagogicznych

Sposób dokumentacji, termin realizacji
Opracowane dokumenty, (okres stażu)

5. Organizowanie konkursów w przedszkolu.
- Opracowanie regulaminu konkursów
- Pozyskiwanie środków na nagrody
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Ogłoszenia o konkursach, regulamin, dyplomy, (okres stażu)

6. Organizowanie uroczystości przedszkolnych według kalendarza uroczystości
- Scenariusze uroczystości
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Zdjęcia na stronie internetowej i w kronice przedszkolnej, (okres stażu)

7. Współpraca z rodzicami.
- Prowadzenie zebrań, zajęć otwartych, uroczystości z udziałem rodziców
- Zachęcanie rodziców do upiększenia sali – „Dar kwiatów”
- Współudział rodziców w organizowaniu zajęć z cyklu „Poznajemy zawody naszych rodziców”
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Scenariusze zajęć i uroczystości, (okres stażu)
Dokumentacja zdjęć, (okres stażu)
Kwiaty w sali, (okres stażu)

8. Dokumentowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
- Kompletowanie teczki, samoocena i autorefleksja
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Dokumentacja, (okres stażu)
Sprawozdanie z Planu Rozwoju Zawodowego, (V/VI 2018)

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komputerowej;
Zadanie
1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych oraz różnorodnych materiałów dla dzieci i rodziców.

Formy realizacji

- Opracowanie dokumentów;
- Wykorzystanie Internetu jako źródła w pracy dydaktyczno-wychowawczej i komunikowaniu się,
- Korzystanie z komputera w opracowaniu scenariuszy zajęć, kart pracy, pomocy dydaktycznych, dokumentowanie efektów własnej pracy,
- Opracowanie i przygotowanie prezentacji multimedialnych dla dzieci do wykorzystania na zajęciach dydaktycznych
- Projekty i wykonanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń na uroczystości
- Publikacje w Internecie (plan rozwoju zawodowego, scenariusze)
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Materiały opracowane z wykorzystaniem technologii komputerowej, (okres stażu)
Wykaz stron internetowych; (okres stażu)
Scenariusze zajęć, karty pracy, pomoce dydaktyczne, (okres stażu)
Prezentacje multimedialne, (okres stażu)
Dyplomy itp. (okres stażu)
Certyfikat publikacji, (okres stażu)

§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;
Zadania
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym.

Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć koleżeńskich;
- Obserwacja zajęć koleżeńskich prowadzonych przez innych nauczyciel;
- Udostępnianie opracowanych scenariuszy zajęć, oraz innych materiałów związanych z pracą dydaktyczno-wychowawczą.
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Scenariusze, pomoce dydaktyczne (okres stażu).

2. Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z szerszym gronem nauczycieli.
Formy realizacji
- Publikacje własnych scenariuszy zajęć i artykułami w Internecie.
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Certyfikat publikacji (okres stażu).

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Zadania
1. Opracowanie oraz wdrożenie do realizacji programu terapii logopedycznej
Formy realizacji
- Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści.
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Bibliografia
- Program terapii logopedycznej,
- Scenariusze zajęć logopedycznych (okres stażu).

§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadania
1. Występy dzieci z okazji różnych uroczystości w przedszkolu i poza nim.
Formy realizacji
- Przygotowanie programów artystycznych,
- Przygotowanie strojów, rekwizytów
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Dokumentacja zdjęć,
- Potwierdzenie dyrektora przedszkola (według kalendarza imprez).

2. Organizowanie wycieczek edukacyjnych:
Formy realizacji
- Opracowanie planu wycieczki
- Zorganizowanie wyjazdu
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Karta wycieczki
- Dokumentacja zdjęć (okres stażu).

3. Organizacja ogólnopolskich akcji charytatywnych
Formy realizacji
- Góra grosza
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Certyfikat (okres stażu).

4. Udział w programach prozdrowotnych
Formy realizacji
- Czyste powietrze wokół nas
- Dzieciństwo bez próchnicy
Sposób dokumentacji, termin realizacji
Potwierdzenie dyrektora przedszkola (okres stażu).
5. Udział w konkursach organizowanych przez nasze przedszkole i inne placówki
Formy realizacji
- Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Dokumentacja zdjęć
- Potwierdzenie dyrektora przedszkola (okres stażu).

6. Prowadzenie dodatkowych zajęć na terenie przedszkola
Formy realizacji
- Prowadzenie zajęć z okazji „świąt innych”
- Prowadzenie indywidualnych zajęć logopedycznych
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Scenariusze, zdjęcia (według kalendarza w okresie stażu).
- Zapis w dzienniku(okres stażu).

7. Redagowanie gazetki przedszkolnej
Formy realizacji
- Nowiny spod topoli
Sposób dokumentacji, termin realizacji
gazetka (według kalendarza)

§ 8 ust. 2 pkt. 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Zadania
1. Współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich.

Formy realizacji
- Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Współpraca z logopedą z PPP
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie dyrektora (okres stażu).

2. Współpraca z Szkołą podstawową
Formy realizacji
- Udział w lekcjach otwartych,
- Zaproszenie uczniów na Dzień ziemi
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie dyrektora, dokumentacja zdjęć (okres stażu).

3. Współpraca z biblioteką na osiedlu Złote Łany
Formy realizacji
- Zajęcia w bibliotece
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie, zdjęcia (okres stażu).
4. Współpraca z policją i strażą pożarną
Formy realizacji
- Zajęcia z udziałem policjantów
- Zajęcia z udziałem strażaków
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie, zdjęcia (okres stażu).

5. Współpraca z Radą Osiedlową
Formy realizacji
- Przygotowanie uroczystości dla Rady osiedlowej
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie, zdjęcia, scenariusze (okres stażu).

6. Współpraca z Domem opieki dla osób starszych
Formy realizacji
- Przygotowanie inscenizacji z okazji świąt: Bożego Narodzenia, Wielkanocy
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie, zdjęcia (Rok szk. 2015/2016)

7. Współpraca ze schroniskiem dla zwierząt
Formy realizacji
- Zbiórka karmy dla zwierząt
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Potwierdzenie (okres stażu).

8. Dbanie o wzbogacanie bazy dydaktycznej przedszkola
Formy realizacji
- Gromadzenie literatury fachowej
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Spis lektur (okres stażu).

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
Zadania
1. Opis i analiza dwóch przypadków wychowawczych
Formy realizacji
- Zdiagnozowanie dwóch przypadków wychowawczych
- Ustalenie metod pracy i oddziaływań
- Systematyczna praca nad rozwiązywaniem problemów
Sposób dokumentacji, termin realizacji
- Opis i analiza działań
- Ewaluacja oddziaływań (okres stażu).

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................
(miejscowość, data i podpis dyrektora przedszkola)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.