X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36381

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr MAŁGORZATA RĘKAWIK

Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu
ul. Jana Pawła II 3

DANE PERSONALNE

Imię i nazwisko: mgr Małgorzata Rękawik– nauczyciel mianowany
Kwalifikacje: magister w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną
Studia podyplomowe: w zakresie wczesnego wspomagania dzieci z zaburzeniami rozwoju i oligofrenopedagogika -edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne Nr 14 w Radomiu
Okres stażu:2 lata 9 miesięcy tj. od 01.09.2017 r. do 31.05.2020r.
Dyrektor placówki oświatowej: mgr Izabela Sońta

CELE ODBYWANIA STAŻU:

Cel główny:
• Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe:

• Rozszerzenie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Podniesienie efektywności działań wychowawczo - dydaktycznych poprzez rozwijanie osobistych zainteresowań.
• Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego: wewnątrzprzedszkolnego, pozaprzedszkolnego, samokształcenia.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu przedszkola.
Plan Rozwoju Zawodowego opracowany zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz.U. 2013 poz. 393 )

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

L.p.
ZADANIA ROZWOJOWE
FORMY REALIZACJI
TERMIN
DOWODY REALIZACJI

1. Poznanie procedur awansu zawodowego Przypomnienie procedur awansu zawodowego w oparciu o Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017r. poz.1189) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 01 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U. z 2013r. poz.393)
Sierpień, wrzesień 2017
dokonanie autorefleksji
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oświatowego oraz znajomość dokumentów dotyczących pracy przedszkola Wrzesień 2017
przedłożenie planu rozwoju zawodowego dyrektorowi przedszkola
naniesienie ewentualnych poprawek w planie
zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji – zaświadczeń i materiałów dotyczących podejmowanych działań
Zbieranie materiałów oraz sporządzanie na ich podstawie opisów przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych
Cały okres stażu
zgromadzona dokumentacja
4. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz przygotowanie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
Przygotowanie sprawozdań semestralnych i rocznych z realizacji planu rozwoju zawodowego
Dokonanie autoanalizy, uporządkowanie zgromadzonych materiałów, przygotowanie sprawozdania
Sporządzenie wniosku
Okres stażu
Maj 2020
Czerwiec 2020
sprwozdania z etapów realizacji planu rozwoju zawodowego przedłożone Dyrektorowi Przedszkola
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego przedłożone Dyrektorowi Przedszkola
wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
5. Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Hospitacje zajęć przez Dyrektora
Ewaluacja i samoocena przeprowadzonych zajęć
Okres stażu
scenariusze zajęć,
harmonogram hospitacji

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
Tworzenie własnego warsztatu pracy,
materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.
Okres stażu
zaświadczenia
referaty
wykaz interesujących książek.
wykaz stron internetowych.
materiały, pomoce, zdjęcia.
2.

3. Czynny udział w pracach przedszkola mających na celu podniesienie oraz udoskonalenie jakości pracy przedszkola
Współorganizowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych
Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
Opracowanie i realizowanie planu współpracy z rodzicami i harmonogramu uroczystości przedszkolnych.
Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka, diagnoza
Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Udział w pracach zespołów zadaniowych:
Zespół do spraw zmian regulaminowych,
• Zespół do spraw ewaluacji,
• Zespół do spaw wewnętrznego doskonalenia zawodowego
Opracowanie rocznego planu pracy
Inne.
Prowadzenie uroczystości przedszkolnych
Współpraca z nauczycielami w celu wymiany pomysłów w trakcie przygotowywania uroczystości przedszkolnych
Motywowanie dzieci do czynnego brania udziału w uroczystościach
Okres stażu
W ramach przydziału
przez cały okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Okres stażu
Dzienniki zajęć
Plany współpracy, harmonogram
Teczka obserwacji dzieci.
Plany pracy
Semestralne sprawozdania.
sprawozdania z zespołów spraw zadaniowych,
Plan
scenariusze zajęć
zdjęcia, prace plastyczne dzieci, dyplomy
zaświadczenia

4. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
Pedagogizacja rodziców.
Konsultacje indywidualne z rodzicami.
Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
Zajęcia otwarte dla rodziców.
Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu.
Okres stażu. Plany współpracy.
Lista obecności.
Sprawozdania.
Referaty.
Lista kontaktów indywidualnych.
Scenariusze zajęć.
Scenariusze uroczystości, zdjęcia

5. Organizowanie i współorganizowanie wycieczek
Organizowanie wycieczek
Sprawowanie opieki oraz czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci podczas wycieczek
Okres stażu
zdjęcia, sprawozdania

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
Organizowanie wycieczek i wyjść do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka, Sklep, Urząd Pocztowy itp.,
- Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę opiekuńczo – wychowawczą szczególnie z Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczną
- Współpraca z logopedą
- Współpraca z PSP Nr 9
- Współpraca z Osiedlowym Klubem Ustronie
- Współpraca z Domem Kultury „BORKI”
- Współpraca z Komendą Miejską Policji
- Współpraca z Centrum Edukacji Ekologicznej
- Współpraca z Centrum Nauki i zabawy „Bajka”
- Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt
- Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji
Zaproszenie do przedszkola przedstawicieli różnych zawodów tj. pielęgniarka, stomatolog strażak, policjant
Okres stażu
według harmonogramu
Okres stażu
karta wycieczki, zdjęcia
Adnotacje w dzienniku
zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej przedszkola

7. Wzbogacenie bazy dydaktycznej przedszkola
Pozyskiwanie środków z organizowanych kiermaszów na terenie przedszkola, przeznaczenie ich na rzecz dzieci
Okres stażu
zdjęcia
pomoce dydaktyczne

8. Promocja przedszkola w Internecie
Przekazywanie informacji z życia grupy do publikacji na stronę internetową
Współpraca z koleżanka odpowiedzialna za stronę internetowa placówki
Okres stażu
zdjęcia
informacje

§ 8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
Korzystanie z poczty elektronicznej
Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
Przygotowanie referatów techniką komputerową na spotkania Rady pedagogicznej na tematy wynikające z aktualnych potrzeb przedszkola
Okres stażu
Na bieżąco
Okres stażu
Okres stażu
zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
wzór dyplomu, zaproszenia,
podziękowania.
Referaty

2. Współpraca z koleżanką odpowiedzialną za stronę internetową przedszkola. Przekazywanie informacji z imprez i uroczystości grupowych do publikacji na stronę internetową przedszkola.
Okres stażu
strona internetowa placówki.

3. Korzystanie w komputerowego portalu Oświata w Radomiu.
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej w dzienniku elektronicznym .
Cały okres stażu
zapisy w internetowym dzienniku.

4. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, DVD) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.
Korzystania z poczty elektronicznej oraz technicznych środków kształcenia ( video, odtwarzacz CD, cyfrowy aparat fotograficzny)
Korzystanie ze środków masowego przekazu: radio, telewizja, czasopisma.
Okres stażu
Okres stażu zbiór płyt DVD, CD.
zdjęcia.

5. Publikacje materiałów na portalach oświatowych
Własny plan rozwoju zawodowego
Sprawozdania z przebiegu stażu
2017/2018
2018/2019
Zaświadczenia

§ 8 ust. 2 pkt.3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Rozwój umiejętności interpersonalnych
Współpraca z nauczycielami poprzez wymianę doświadczeń w sferze dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej
Wspólne opracowywanie dokumentów
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń i kursów
Okres stażu
notatki
sprawozdania
wzory dokumentów

2. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN
Opracowanie i wygłoszenie referatów dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej
Okres stażu
protokoły RP

3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi
Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.
Okres stażu
scenariusze,
lista obecności nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
Opracowanie i wdrożenie własnej innowacji pedagogicznej lub programu
Dokonanie ewaluacji własnych działań Okres stażu programy inna dokumentacja z nimi związana
2. Praca z dziećmi w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Współpraca z poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomiu
Dostosowanie wymagań do możliwości edukacyjnych uczniów
Cały okres stażu
organizacja spotkań z psychologiem, logopedą

3. Realizowanie projektów edukacyjnych dostosowanych do możliwości dzieci w wieku przedszkolnym. Scenariusze zajęć, prace plastyczne, ćwiczenia
Okres stażu
Kopie programów , prace dzieci, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci Stosowanie różnorodnych aktywnych form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Obserwacja dzieci na tle grupy
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Okres stażu
scenariusze
arkusze obserwacji dziecka

2. Praca z dzieckiem zdolnym Przygotowanie dzieci do różnorodnych konkursów
Okres stażu
dyplomy, podziękowania, zdjęcia

3. Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola
Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych
Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu ze zdrową
żywnością) i autokarowych (np. do muzeum wsi radomskiej).

Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz z instytucjami użyteczno – społecznymi
Organizowanie wyjazdów do kina, teatru, muzeum mających na celu zapoznanie dzieci z dziedzictwem kulturowym regionu i kraju
Okres stażu
zdjęcia zamieszczane na stronie internetowej przedszkola,
karty wycieczki

4. Realizacja zadań wychowawczo – kształcąco - opiekuńczych Praca w oparciu o następujące dokumenty:
• Koncepcjia Pracy Przedszkola,
• Roczny Plan Pracy opiekuńczo – wychowawczo – kształcącej
• Innowacja pedagogiczna „W świecie eksperymentów”
• Program adaptacyjny „Adaptacja dziecka 3 letniego”
• Program profilaktyki logopedycznej „Mówię pięknie”
• Program „poznaje samego siebie” -rozwijanie emocji u dziecka w wieku przedszkolnym
• Program gimnastyki korekcyjnej „Gimnastyka małego smyka”
• Program profilaktyczny „Bezpieczny przedszkolak”
• Polityka ochrony dzieci przed krzywdzeniem
Rok szkolny 2016/2017
Okres stażu wpisy w dzienniku

5. Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
Organizowanie akcji charytatywnych na rzecz Schroniska dla zwierząt
organizowanie i udział w akcji ekologicznych: (Sprzątanie świata, Dzień Ziemi...)
Dokarmianie zimą zwierząt

Okres stażu

Okres stażu Zaświadczenia, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,

1. Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej dzieci, pomoc w potrzebie Pedagogizacja rodziców
Diagnoza sytuacji materialnej dzieci
Integracja grupy przedszkolnej
Cały okres stażu
zapis w zeszycie zebrań z rodzicami

2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Radomiu Zaproszenie pracowników poradni do prowadzenie prelekcji dla rodziców
Zasięganie porad i wskazówek specjalistów
Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach organizowanych przez poradnię
Organizowanie konsultacji z logopedą
Okres stażu
zdjęcia
zaświadczenia

3. Współpraca ze Szkołą Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Zwiedzanie pomieszczeń szkoły (biblioteka, sala gimnastyczna)
Udział dzieci w życiu szkoły ( przedstawienia, festyny, wystawy)
Integracja z dziećmi starszymi (oddział szkolny) wspólne zabawy na placu szkolnym
Ułatwienie dzieciom przejścia w kolejny etap edukacji
Rok szkolny 2017/2018
zdjęcia

4. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną cykliczne wizyty w bibliotece- czytanie książek przez ciekawych ludzi pod hasłem ,, Biblioteczne bajanie”
wypożyczanie książeczek
Okres stażu
Scenariusze, zdjęcia

5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Organizowanie pomocy dla rodzin wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo
Okres stażu
potwierdzenia, podziękowania

6. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną w Radomiu i komenda Miejską Policji
Zwiedzanie Straży Pożarnej
Zaproszenie wozu bojowego straży pożarnej do placówki, wygłoszenie pogadanki dla dzieci
Uczestnictwo w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami na wypadek pożaru
Prelekcje funkcjonariuszy policji na temat bezpieczeństwa
Okres stażu
zdjęcia, karta wycieczki, adnotacje w dzienniku

7. Udział w różnych zbiórkach i akcjach charytatywnych
Przygotowanie Kiermaszy świątecznych – przeznaczenie zebranych środków na cele charytatywne
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Aquafresh”, „ Złotóweczka dla pieseczka”, „Pluszak za zastrzyk”, „Ruchoma książka”, „Świąteczna gwiazdka - paczki dla potrzebujących dzieci” Udział w zbiórce makulatury, baterii, surowców wtórnych Okres stażu
potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia

8. Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach, akcjach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali itp.
Okres stażu
- zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia


1. Wdrażanie dzieci i
rodziców do prac na rzecz przedszkola
Pomoc rodziców w drobnych naprawach.
Pozyskiwanie funduszy. Finansowa lub rzeczowa pomoc rodziców w wyposażeniu przedszkola.
Zadbany i sprawny sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Cały okres stażu
Na bieżąco (w miarę możliwości potwierdzenie Dyrektora przedszkola.

2. Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola.
Wykonywanie dekoracji z filcu, papieru technicznego itp.
Ozdabianie ścian malowanymi postaciami z bajek, zwierzętami itp.
Okres stażu
Wg. potrzeb
potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
zdjęcia.

3. Współpraca ze Szkołą Podstawowa Nr 9 w Radomiu
Zwiedzanie pomieszczeń szkoły (biblioteka, sala gimnastyczna)
Udział dzieci w życiu szkoły ( przedstawienia, festyny, wystawy)
Integracja z dziećmi starszymi (oddział szkolny) wspólne zabawy na placu szkolnym
Ułatwienie dzieciom przejścia w kolejny etap edukacji
Rok szkolny 2017/2018
zdjęcia

4. Współpraca z Biblioteką Pedagogiczną
Cykliczne wizyty w bibliotece- czytanie książek przez ciekawych ludzi pod hasłem ,, Biblioteczne bajanie”
wypożyczanie książeczek
Okres stażu
scenariusze, zdjęcia

5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
Organizowanie pomocy dla rodzin wielodzietnych lub niewydolnych wychowawczo
Okres stażu
potwierdzenia, podziękowania

6. Nawiązanie współpracy ze Strażą Pożarną w Radomiu i komenda Miejską Policji
Zwiedzanie Straży Pożarnej
Zaproszenie wozu bojowego straży pożarnej do placówki, wygłoszenie pogadanki dla dzieci
Uczestnictwo w próbnej ewakuacji na wypadek pożaru. Zapoznanie z zasadami na wypadek pożaru
Prelekcje funkcjonariuszy policji na temat bezpieczeństwa
Okres stażu
zdjęcia, karta wycieczki, adnotacje w dzienniku

7. Udział w różnych zbiórkach i akcjach charytatywnych Przygotowanie Kiermaszy świątecznych – przeznaczenie zebranych środków na cele charytatywne
Udział w akcji „Sprzątanie Świata”, „Góra Grosza”, „Cała Polska czyta dzieciom”, „Akademia Aquafresh”, „ Złotóweczka dla pieseczka”, „Pluszak za zastrzyk”, „Ruchoma książka”, „Świąteczna gwiazdka - paczki dla potrzebujących dzieci”
Udział w zbiórce makulatury, baterii, surowców wtórnych
Okres stażu
potwierdzenia, podziękowania, zdjęcia

8. Udział z dziećmi w konkursach, festiwalach, akcjach organizowanych przez inne przedszkola i instytucje Przygotowanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali itp.
Okres stażu
zaświadczenia, podziękowania, zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego
Diagnoza co najmniej dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych:
• Identyfikacja problemu
• Geneza i dynamika zjawiska
• Znaczenie problemu
• Prognoza
• Propozycja rozwiązania
• Wdrażanie oddziaływań
Dostosowanie skutecznych metod rozwiązywania problemu edukacyjnego
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczna w Radomiu
Efekty oddziaływań
Cały okres stażu

Po rozwiązaniu problemu opis przypadków
Plan rozwoju zawodowego jest planem otwartym i może ulec ewaluacji w trakcie trwania stażu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy przedszkola.

Opracowała: mgr Małgorzata Rękawik
........................................

Zatwierdził:
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.