X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36378
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego - pedagog szkolny

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Nauczyciel kontraktowy: mgr Sylwia Ulatowska
Wykształcenie: wyższe pedagogiczne
Data rozpoczęcia stażu: 01 wrzesień 2015
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maj 2018
Opiekun stażu:
Szkoła: Szkoła Podstawowa im. Stanisława Milewskiego w Gąsocinie 06-440 Gąsocin ul. Szkolna 1
Dyrektor Szkoły:
Cel główny: uzyskanie stopnia awansu nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• doskonalenie umiejętności pedagogicznych i poszerzanie wiedzy
• doskonalenie jakości pracy opiekuńczo - wychowawczej
• wykorzystywanie własnego potencjału twórczego oraz umiejętności dzielenia się wiedzą
• podniesienie jakości pracy szkoły poprzez realizację założonych przedsięwzięć
Powinności nauczyciela kontaktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego wynikające z Rozporządzenia MENiS
z dnia 01 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

(§7 ust.2,pkt.1 rozporządzenia): Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp. Działania podejmowane w tym zakresie Forma realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- sporządzenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
- założenie teczki „Awans zawodowy”.
IX 2015r.,
w okresie trwania stażu
złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu wraz z projektem planu rozwoju zawodowego,
teczka „Awansu zawodowego”.
2. Systematyczna współpraca z opiekunem stażu.
- nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu, ustalenie zasad współpracy, spisanie kontraktu, wyznaczenie terminów spotkań,
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna i innych nauczycieli,
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu,
- analiza i ocena działań.
IX 2015,
na bieżąco,
w okresie trwania stażu.
kontrakt z opiekunem stażu,
harmonogram współpracy,
scenariusze zajęć, pomocy dydaktycznych, potwierdzenia uczestnictwa, sprawozdanie.
3. Planowanie pracy opiekuńczo-wychowawczej, profilaktycznej i dydaktycznej pedagoga szkolnego. -opracowywanie planów pracy pedagoga szkolnego
w czasie trwania stażu
-współudział w tworzeniu i opracowywaniu oraz realizowanie planów i programów profilaktycznych, wychowawczych oraz promujących zdrowie na terenie szkoły,
w okresie trwania stażu
pisemne potwierdzenia dyrektora szkoły, dziennik zajęć pedagoga
scenariusze warsztatów, programów
4. Współpraca z Radą Pedagogiczną.
- konsultacje i rozmowy z nauczycielami i wychowawcami na temat indywidualnych przypadków uczniów
-wspomaganie nauczania poprzez prowadzenie zajęć wychowawczych, profilaktycznych, podczas lekcji wychowawczych oraz spotkań z rodzicami z uwzględnieniem potrzeb szkoły
- przeprowadzanie lekcji antystresowych w klasach V-VI
w okresie trwania stażu
wpisy w dzienniku pedagoga, w dziennikach lekcyjnych
scenariusze zajęć
5. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym, zewnętrznym doskonaleniu i samodoskonalenie.
- udział w szkoleniach, kursach, konferencjach i warsztatach podnoszących kwalifikacje zawodowe nauczycieli,
- udział w szkoleniowych radach pedagogicznych
- działalność na rzecz nauczycieli i rodziców( wykorzystanie wiedzy z kursów)
- wykorzystanie publikacji internetowych w celu aktualizacji wiedzy na temat problemów oświatowych ze szczególnym uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych
- śledzenie nowości literackich z dziedziny pedagogiki, psychologii
w trakcie trwania stażu
potwierdzenia udziału, certyfikaty
6. Sporządzenie projektu sprawozdania z realizacji rozwoju zawodowego za rok szkolny 2015/2016,2016/2017, 2017/18 -porównanie projektu planu z jego realizacją wspólnie z opiekunem stażu
w ciągu trwania całego stażu.
sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego
7. Ewaluacja własnych przedsięwzięć.
-porównanie planów pracy pedagoga szkolnego z efektami ich realizacji
cały okres stażu.
ankiety, obserwacje rozmowy z innymi nauczycielami oraz wnioski i podsumowanie do dalszej pracy.

(§7 ust.2, pkt. 2 rozporządzenia): Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poznawanie środowiska uczniowskiego.
- przeprowadzanie rozmów rozpoznających sytuację rodzinną uczniów z uczniami, rodzicami, nauczycielami
-monitorowanie środowiska uczniowskiego (uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, a także szczególnie uzdolnionych),
-pomoc uczniom mającym trudności w nauce,
w kontaktach z rówieśnikami i środowiskiem.
(rozmowy indywidualne, kontakty z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami)
-rozmowy i spotkania
IX 2015
cały okres
stażu.
notatki w dzienniku pedagoga
2. Nawiązanie współpracy z instytucjami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa i dobro uczniów w szkole i poza nią. Praca na rzecz środowiska lokalnego.
- współpraca z różnego typu organizacjami wspomagającymi pracę szkoły: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sońsku, Komenda Powiatowa Policji w Ciechanowie, Sąd Rejonowy w Ciechanowie,(kuratorzy zawodowi i społeczni), GKPiRPA w Sońsku, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ciechanowie, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ciechanowie , Sanepid, Gminne Przedszkole w Gąsocinie, Gimnazjum w Gąsocinie
- zorganizowanie w Gminnym Przedszkolu w Gąsocinie spotkania z policjantem
cały okres stażu,
według potrzeb.
certyfikaty, zdjęcia, podziękowania, potwierdzenia udziału, kronika szkoły, strona internetowa szkoły
3.
Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki
-praca indywidualna, zajęcia i spotkania z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas, specjalistami z dziedziny psychologii, pedagogiki i wychowania,
-informowanie i udział w programach, projektach profilaktycznych,
- rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez m.in. spotkania z ciekawymi ludźmi kultury
- współorganizowanie wieczorków i dyskotek szkolnych
- organizowanie spotkań z policjantem uczniów i rodziców w klasie I „Bezpieczna droga do szkoły”
- organizowanie akcji „Jabłko czy cytryna” z uczniami klas III
- organizowanie i koordynowanie ogólnopolskiego turnieju „Bezpieczeństwo ruchu drogowego”
- organizowanie we współpracy z SU akcji „Ciechanowski tydzień bez papierosa”
- organizowanie wspólnie z SU i nauczycielem przyrody akcji „Sprzątanie świata”
- organizowanie wspólnie z SU akcji WOŚP
- realizowanie programu „Wychowania do życia w rodzinie” w klasach V-VI
- współudział w realizacji programu „Trzymaj formę” w klasach V
- realizowanie zadań wynikających z funkcji koordynatora ds. bezpieczeństwa
- edukacja prozdrowotna ukierunkowana na promocję zdrowego stylu życia
- zbieranie danych dotyczących instytucji udzielających pomocy i wsparcia dzieciom i ich rodzinie
- przygotowywanie materiałów i artykułów o tematyce profilaktycznej
-udział w programach profilaktycznych organizowanych przez jednostki zewnętrzne tj. Kuratorium Oświaty, Urząd Marszałkowski, Policję, Sanepid i inne
- realizacja zadań z programu profilaktyki i wychowawczego szkoły
- prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z zapotrzebowaniami wychowawców
-zorganizowanie konkursu plastycznego „ Mój największy sukces”
- zorganizowanie konkursu wiedzy na temat Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego dla klasy III
- zorganizowanie szkolnego konkursu języka angielskiego
- pełnienie funkcji koordynatora działań psychologiczno - pedagogicznych
cały okres stażu.
cały okres stażu.
wpisy w dzienniku, potwierdzenia zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły, scenariusze zajęć, spotkań, podziękowania, dyplomy
zdjęcia, notatki, potwierdzenia przeprowadzonych działań przez dyrektora szkoły, wpisy w dzienniku pedagoga i dziennikach lekcyjnych

(§7 ust.2, pkt. 3 rozporządzenia): Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Poszerzenie umiejętności z zakresu obsługi i wykorzystania sprzętu komputerowego w pracy pedagogicznej. Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- korzystanie z programów komputerowych (opracowywanie dokumentacji
i pomocy dydaktycznych),
-wykorzystanie w swojej pracy materiałów
z Internetu do realizacji zajęć z uczniami,
-umieszczanie informacji o charakterze pedagogicznym na stronie internetowej szkoły
- współpraca z nauczycielem informatyki
- organizowanie zajęć z wykorzystaniem Internetu jako źródła informacji, a także zagrożenia-(uzależnienia od współczesnych mediów),
-przesyłanie zgłoszeń, ankiet, rejestrów drogą elektroniczną
- wykorzystywanie multimedialnych pomocy dydaktycznych w pracy z uczniami
cały okres stażu.
materiały, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć
2. Publikacje w Internecie. Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego oraz wybranych scenariuszy zajęć.
-wymiana doświadczeń na stronach internetowych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli i pracy pedagoga szkolnego
cały okres stażu.

adresy stron potwierdzające publikacje

(§7 ust.2, pkt. 4 rozporządzenia): Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1.

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Podejmowanie działań na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie uczniów zdolnych. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i możliwości ich zaspokajania.

- systematyczna współpraca z GOPS w zakresie pomocy materialnej uczniom
- współpraca z wychowawcami w zakresie pomocy uczniom w trudnych sytuacjach
- rozpowszechnianie informacji z zakresu możliwości skorzystania z pomocy materialnej w postaci stypendium, dofinansowania do podręczników oraz innych form pomocy rodzinie
- organizowanie spotkań ze specjalistami od spraw nieletnich (dopalacze)
- obserwacje zachowań uczniów w celu zapobiegania agresji i demoralizacji
- pomoc uczniom z trudnościami w nauce, z rodzin dysfunkcyjnych, wymagających dodatkowej opieki wychowawczej poprzez prowadzenie zajęć w ramach KN
- umieszczanie treści o tematyce profilaktycznej na stronie internetowej szkoły
- pomoc w rozwiązywaniu konfliktów uczniowskich
- wspieranie wychowawców i nauczycieli w realizacji zaleceń zawartych w opiniach PPP
- konsultacje ze specjalistami z PPP cały okres stażu zapisy w dzienniku
3. Poszerzanie wiedzy i wymiana doświadczeń.
- wymiana wiedzy, doświadczeń i spostrzeżeń z innymi pedagogami na forach internetowych oraz podczas spotkań i szkoleń dla pedagogów
- wymiana spostrzeżeń, uwag i opinii z opiekunem stażu
- prezentacja wiadomości uzyskanych na szkoleniach podczas Rad Pedagogicznych (prezentacje multimedialne)
cały okres stażu.
notatki indywidualne, potwierdzenia udziału w szkoleniach, wpis w dzienniku pedagoga
4. Organizowanie działań mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności rodziców w zakresie opieki i wychowania. -współorganizowanie spotkań dla rodziców uczniów z przedstawicielami instytucji wspierającymi proces wychowania dziecka zgodnie z potrzebami szkoły
- organizowanie wystąpień, prelekcji dla rodziców zgodnie z zapotrzebowaniami szkoły
cały okres stażu,
według zgłaszanych potrzeb.
potwierdzenia odbytych spotkań,
notatki indywidualne.
5. Realizacja innych zadań wynikających ze zmian w Rozporządzeniach.
dostosowane do potrzeb środowiska szkolnego zgodnie z rozporządzeniami zgodnie z podanymi terminami potwierdzenie dyrektora szkoły

(§7 ust.2, pkt. 5 rozporządzenia): Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

L.p. Podejmowane w tym zakresie działania Forma realizacji Termin Dowody realizacji

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
- zapoznanie się z aktami prawnymi prawa oświatowego (Karta Nauczyciela, Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ),
-rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz.U.z 2004 r.Nr 260, poz. 2593 z późn. zmianami
-ustawa o systemie oświaty z 07.09.1991r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami.
-uczestnictwo w przygotowywaniu nowych rozwiązań i modyfikacji obowiązujących przepisów dot. pracy i organizacji szkoły.
cały okres stażu.
skonstruowanie wniosku, przygotowanie planu rozwoju zawodowego
2. Studiowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły.
- analiza dokumentacji szkolnej (statut, WSO, plany, regulaminy i inne regulujące pracę szkoły)
cały okres stażu.
potwierdzenie opiekuna stażu
3. Zastosowanie przepisów prawa oświatowego w rozwiązywaniu bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela.
-prawidłowe stosowanie przepisów prawa oświatowego
-zgodne z prawem prowadzenie dokumentacji pedagoga szkolnego
- śledzenie zmian w przepisach prawnych w sprawach nieletnich i dostosowywanie się do nich
cały okres stażu
dokumentacja szkolna, wpis w dzienniku pedagoga, potwierdzenie dyrektora szkoły

Opracowała: Zatwierdzam do realizacji:

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.