X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36180
Przesłano:

Program zajęć rozwijających twórcze myślenie dla klasy 1

Program przeznaczony jest dla dzieci w wieku 6 – 7 lat. Głównym założeniem programu jest zatem wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka
Czynnikami decydującymi o poziomie rozwoju zdolności są: warunki społeczne, działalność wychowawcza oraz własna praca ucznia. Celem programu jest:.
• umożliwianie, wyzwalanie i podtrzymywanie spontanicznej aktywności dziecka,
• sprzyjanie uaktywnianiu się jego potencjału intelektualnego i twórczego,
• umożliwianie realizowania indywidualnej linii rozwojowej dziecka
• wspieranie i podejmowanie inicjatyw edukacyjnych pomocnych w rozwoju i kształce-niu.
• stwarzanie warunków do odkrywania, eksperymentowania, poznawania, działania, przeżywania w różnych formach.
• stwarzanie warunków optymalnego i harmonijnego rozwoju osobowości.
• rozwijane u dziecka możliwości umysłowych oraz szczególnych uzdolnień do uczenia się matematyki.
• stwarzanie sytuacji doskonalących pamięć, umiejętność skupienia uwagi, zdolność ko-jarzenia, logicznego, twórczego i oryginalnego myślenia, a także działania.
• tworzenie warunków do rozwoju nabytych doświadczeń językowych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności czytania i pisania.
• wdrażanie do samokształcenia i systematycznej pracy nad sobą.
• budowanie i utrwalanie pozytywnej motywacji do nauki.
• wdrażanie do operatywnego posługiwania się wiedzą.
• kształtowanie wiary we własne możliwości.
• budowanie pozytywnych relacji na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel, uczeń – uczeń.
• rozbudzanie u dziecka pragnienia rozwijania swoich zainteresowań i zamiłowań.
• tworzenie środowiska wychowawczego stymulującego rozwój uzdolnień i postaw twórczych.

METODY: aktywizujące, integracyjne w pracy z grupą – pedagogika zabawy.

FORMY PRACY: praca indywidualna, grupowa.

MATERIAŁ NAUCZANIA

Edukacja polonistyczna
.
• Zainteresowanie dzieci literami pisanymi i powiązanie czytania z pisaniem na miarę możliwości wychowanków:
- układanie słów i zdań z alfabetu ruchomego;
- uzupełnianie zdań z lukami;
- pisanie po śladzie liter, wyrazów, zdań;
- pisanie w liniaturze;

• wypowiedzi na określony temat;
- tworzenie pytań;
- układanie odpowiedzi na pytania;
- układanie opowiadania na podstawie historyjki obrazkowej;
- układanie opisu (przedmiot, zwierzę, roślina);
- układanie zdań z podanymi wyrazami;
- układanie pytań do tekstu, obrazka;
- układanie zakończenia opowiadania, bajki, baśni.

• Zachęcanie do samodzielnego czytania książek, encyklopedii, słowników, wartościo-wych komiksów i prasy,
• Improwizacja werbalna dzieci, samodzielnie wymyślanie rożnych wytworów (rymo-wanki, wierszyki, opowiadania), układanie treści bajek,
• Praktyczne dobieranie odpowiednich wyrazów do określenia zjawisk na ilustracjach,
• Zauważanie nieprawidłowości w ciągu liczb, obrazków,
• Ustalanie zasad wg których ułożony jest cykl obrazków, szkiców, słów, liczb itd.,
• Wyróżnianie 10 różnic w dwóch podobnych obrazkach,
• Kształcenie dykcji i wyrazistości wymowy, wymawianie: np.: „W czasie suszy szosa sucha", „Król Karol kupił królowej Karolinie korale koloru koralowego", „Konstanty-nopolitanczykiewiczówna”, „Stół z powyłamywanymi nogami”
• Tworzenie słowniczków tematycznych np. „Dary jesieni”, „Zdrowie”, „Podróże”,
• Pisanie wyrazów, prostych zdań w liniaturze
• Nadawanie tytułów poszczególnym obrazkom w historyjce obrazkowej,.
• Poznawanie zasad ortograficznych w pisowni wyrazów z „ó", „u”, „rz", „ż", „h”, „ch”,
• Pisanie tzw. dyktand (odpowiednio do wieku rozwojowego z lekkim wyprzedzeniem),
• Wdrażanie zasad interpunkcyjnych (rola: kropki, znaku zapytania, wykrzyknika),
• Zwrócenie uwagi za zdania oznajmujące, pytające i rozkazujące,
• Układanie różnych rodzajów zdań,
• Próby pisania samodzielnie przez siebie wymyślonych rymowanek, wierszyków, za-proszeń, ogłoszeń, zawiadomień, reklam, ogłoszeń.
• doskonalenie u dzieci umiejętności czytania ze zrozumieniem, a w szczególności ci-chego czytania w celu otworzenia przed nimi drogi rozwoju umysłowego i powodzenia w szkole;
• wyróżnianie w podanych wyrazach innych wyrazów.
• Wyszukiwanie określonego typu wyrazów ukrytych w zdaniach.
• Wykrywanie zbędnych słów w tekście.
• Wykrywanie błędnych słów i zastępowanie ich właściwymi.
• Rysowanie obrazka zgodnie z podaną instrukcją.
• Udzielanie odpowiedzi na pytania na podstawie przeczytanego tekstu.

Edukacja matematyczna:

• Wyposażenie w umiejętność określania położenia przedmiotów;
• Rozpoznawanie i określanie kierunków w przestrzeni;
• Klasyfikowanie i trafne określanie liczebności zbiorów;
• Doskonalenie obliczeń pamięciowych w zakresie 100 i powyżej;
• Rozwijanie umiejętności obliczeń z przekroczeniem progu dziesiątkowego;
• Doskonalenie rozwiązywania złożonych zadań tekstowych;
• Opanowanie tabliczki mnożenia w dostępnym dla ucznia zakresie większym niż 20;
• Obliczenia pieniężne w zakresie 100 i powyżej
• Obliczanie sum i różnic w pamięci
• Rozwijanie umiejętności mierzenia odległości posługując się odpowiednim przyborem
• Znajomość kalendarza i korzystanie z niego
• Konstruowanie gier planszowych
• Układanie treści zadań tekstowych do działań matematycznych,
• Układanie działań do treści zadań matematycznych,
• Wdrażanie do umiejętnego posługiwania się pieniędzmi,
• Zapoznanie z jednostkami miary (metr, centymetr, )wagi (kilogram, dekagram),
• Kształcenie logicznego myślenia i działania: zabawa dydaktyczna „W sklepie" z wy-korzystaniem pieniędzy, praktyczne zastosowanie przy mierzeniu i ważeniu,
• Określanie czasu (godzina, minuta, sekunda),
• Określenie pojemności cieczy w naczyniach (litr, mililitr),
• Zajęcia z zegarem (zaznaczanie prawidłowe aktualnego czasu),
• Przelewanie i odmierzanie pojemności cieczy w naczyniach.

Edukacja przyrodnicza:
• Praktyczne doświadczanie za pomocą zmysłów, doświadczeń i eksperymentów,
• Wykorzystanie Encyklopedii Przyrodniczej, globusa, mapy
• Obserwowanie przez szkło powiększające budowy roślin i nasion,

PROCEDURA OSIĄGANIA CELÓW

Realizacja programu z uczniem zdolnym wymaga stosowania różnych sposobów pracy:

• Zachęcania uczniów do znajdowania różnych rozwiązań
• Zachęcania uczniów do brania udziału w konkursach wewnątrzszkolnych
• Stwarzania odpowiedniej atmosfery, wsparcia
• Stosowania wzmocnień- wyróżniania, nagradzania

OCZEKIWANE EFEKTY

Dziecko potrafi:
• potrafi samodzielnie i wytrwale poszukiwać różnych sposobów rozwiązywania zadań i wykonywania ćwiczeń;
• biegle wykorzystuje prawa działań w celu ułatwienia obliczeń;
• dostrzega zasady gramatyczne, ortograficzne, matematyczne i stosuje je;
• nabywa wysoką sprawność w zakresie posługiwania językiem w mowie
i piśmie;
• używa bogatego słownictwa i chętnie wypowiada się na
różnorodne tematy;
• bierze udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych;
• osiąga znaczące sukcesy;
• szuka z różnych źródeł potrzebnych informacji
• ciągle pogłębia swoją wiedzę i umiejętności
• prawidłowo uzupełniać luki w tekście;
• ze zrozumieniem przeczytać po cichu tekst;
• układać pytania do przeczytanego tekstu;
• przyporządkować napisy, zdania do obrazków;
• odpowiedzieć prawidłowo na pytania dotyczące treści tekstu;
• poprawnie wykonać zadania;
• porządkować wyrazy w zdaniu;
• zaprojektować i wykonać pracę plastyczną do tekstu;
• przewidzieć dalszy ciąg czytanego tekstu;
• wskazać na związek tekstu z ilustracjami.

EWALUACJA

Ewaluacja polega na ciągłym zdobywaniu informacji zwrotnych od ucznia i rodzica. Opiera się na obserwacji i ciągłej kontroli opanowanych wiadomości i umiejętności przez ucznia.
Efektem końcowym realizacji programu jest kreatywne dążenie do wyznaczonych zadań i osiągnięcie przez ucznia sukcesu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.