X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36178
Przesłano:

Plan wychowawczy dla klasy 3b

Plan wychowawczy dla klasy III b na rok szkolny 2017/2018

Wychowawca: Anna Ćwiek
Główne priorytety:
1. Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych
2. Wyrabianie szacunku wobec osób starszych, rodziców, nauczycieli, rówieśników.
3. Dbanie o własne bezpieczeństwo
4. Rozwijanie czytelnictwa

DZIAŁ PRACY WYCHOWAWCZEJ ZADANIA SZCZEGÓŁOWE I FORMY REALIZACJI OKRES REALIZACJI OSOBA REALIZUJĄCA ZADANIA
1. Jesteśmy jednym zespołem zawsze pomocni

- Wdrażanie uczniów do właściwego, zdyscyplinowanego zachowania się w szkole, na zajęciach i przerwach.
Ustalenie Kodeksu zachowania ucznia klasy 3
- Wybór samorządu klasowego.
- Ustalenie obowiązku dyżurnych i wybór dyżurnych.
- Przygotowanie uczniów do udziału w życiu społecznym: wdrażanie do przydzielonych zadań w klasie ( przewodniczący, sekretarz, skarbnik dyżurni.
- Wyrabianie kultury współżycia społecznego, umiejętności współżycia i współdziałania w zespole klasowym.
- Przestrzeganie zasad i norm dobrego wychowania, na co dzień.
- Uczenie wzajemnego szacunku i pomocy wśród uczniów, uświadomienie konieczności szacunku wobec innych: nauczyciela, rodziców, osób starszych. Cały rok wychowawca

2. Nasza sala – nasz drugi dom - Dbałość o pomoce dydaktyczne i sprzęt. Porządkowanie i odnoszenie pomocy, utrzymywanie czystości i porządku w sali.
- Utrzymywanie ładu i porządku na ławce i w plecaku

Cały rok Wychowawca, uczniowie, rodzice
3. Jesteśmy patriotami - Rozwijanie szacunku dla symboli, tradycji narodowych i obrzędowości przez udział w apelach, uroczystościach szkolnych, klasowych:
- Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej
- zaprezentowanie umiejętności tanecznych ( wykonanie mazura) podczas obchodów 50- lecia istnienia PSP w Drwalewie
- Rozwijanie postaw patriotycznych- godne zachowanie wobec symboli narodowych opowiadania o bohaterstwie ludzi walczących o wolną Polskę) oraz udział w akcji „Bohateron” – wysłanie kartki powstańcom. Czytanie wywiadu z Elżbietą Łaniewską na stronie internetowej wirtualnego Muzeum Powstania Warszawskiego. Poznanie losów Joanny Papuzińskiej Cały rok

Wychowawca, dzieci
4. Chcemy pracować aktywnie, twórczo i systematycznie. - Analiza wyników nauczania. Omówienie. Zachęcanie do wykonywania zadań dodatkowych.
- Opieka nad uczniami mającymi trudności w nauce udział w zajęciach dydaktyczno – wyrównawczych systematyczne kontakty z rodzicami uczniów z trudnościami w nauce.
- Opieka nad uczniami zdolnymi- rozwijanie zainteresowań. Zajęcia dodatkowe*Konkursy- wewnątrzklasowe i wewnątrzszkolne, pozaszkolne.
- Rozwijanie czytelnictwa poprzez prowadzenie arkusza głośnego czytania, wieży czytelniczej, czytanie literatury dziecięcej, monitorowanie wizyt w bibliotece

Cały rok Wychowawca, rodzice
5. Dbamy o nasze bezpieczeństwo i zdrowie - Rozmowa na temat „Prawidłowego
zachowanie pieszego na drodze”.
Wycieczka na skrzyżowanie. Kształtowanie nawyków przestrzegania przepisów ruchu
drogowego. Doskonalenie umiejętności
przechodzenia przez jezdnię.
- Rozpoznawanie niebezpiecznych
sytuacji i zagrożeń ze strony obcej
osoby.
- Wdrażanie do bezpiecznego korzystania z komputera, cyberprzemoc
- Rozwijanie wiedzy na temat prawidłowego odżywiania się,
wpływu aktywności ruchowej na zdrowie Cały rok Wychowawca
7. Lubimy spędzać wolny czas z kolegami, koleżankami z klasy - Organizacja wycieczek
- Uczestnictwo w zabawach szkolnych, przedstawieniach teatralnych, wycieczkach, grach i zabawach sportowych. Cały rok Wychowawca, rodzice
8. Jestem miłośnikami przyrody - Dożywianie ptaków zimą (zbieranie karmy).
- Udział w akcji Sprzątanie Świata, Sprzątanie Gminy
- Uwrażliwianie na potrzeby oswojonych zwierzątek
Listopad – marzec
Wrzesień,
Kwiecień
Cały rok
9. Współpraca z rodzicami - Zebrania z rodzicami
- Rozmowy indywidualne dotyczące postępów dzieci w nauce
- Organizacja imprez klasowych i szkolnych Cały rok Wychowawca, rodzice

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.