X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36168
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej
w Publicznej Szkole Podstawowej
ubiegającego się o stopień zawodowy
Czas odbywania stażu: 01.09.2017r. - 31.05. 2020r.
Plan rozwoju zawodowego opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.)

§8 ust.2 pkt.1
„ Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły”

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania
(Tabela)

1.Poznanie procedury awansu zawodowego .

1. Aktualizacja przepisów prawa oświatowego.
2. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na nauczyciela dyplomowanego, opracowanie planu rozwoju zawodowego
3.Gromadzenie dokumentacji: świadectw, dyplomów. scenariuszy, planów i innych materiałów.
4.Zredagowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
5.Złożenie wniosku o wszczęcie postępowaniakwalifikacyjnego
Wrzesień 2017
Wrzesień 2017
Okres stażu
Maj2020
Maj 2020
Notatki
Wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego
Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy, dokumenty
Sprawozdanie z realizacji planu
Wniosek

2. Organizacja pomocy w wyrównywaniu szans edukacyjnych.
1. Prowadzenie zajęć rozwijających umiejętności
Okres stażu
Dziennik zajęć

3. Pomoc przy organizacji imprez szkolnych .
1. Jubileusz 45 – lecia szkoły
2. Festyn Rodzinny Trójki
3. Zabawa andrzejkowa
4. Zabawa choinkowa
X 2018
Okres stażu
Notatki

4. Podnoszenie kompetencji, umiejętności zawodowych.
1. Udział w szkoleniach, kursach.
2.Ukończenie semestralnych studiów kwalifikacyjnych podyplomowych „Socjoterapia dzieci i młodzieży”
Okres stażu
Luty 2018
Zaświadczenia
Dyplom ukończenia studiów

5. Współtworzenie dokumentów wewnętrznych placówki
1.Opracowanie dokumentacji szkoły(regulaminy, programy ).
Okres stażu
Dokumentacja
6. Aktywna współpraca w zespołach zadaniowych.
1.Działania związane z przeprowadzeniem wewnętrznej ewaluacji szkoły .
Rok szkolny 2018/2019
Dokumentacja

7. Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
1.Pomoc merytoryczna nad uczniami biorącymi udział w konkursach.
Okres stażu
Dyplomy
Podziękowania


§8 ust.2 pkt.2
„wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
1.Projektowanie i wykonywanie różnych pomocy dydaktycznych techniką komputerową.
2.Korzystanie z zasobów portali edukacyjnych
Okres stażu
Pomoce dydaktyczne w formie papierowej i elektronicznej.

2. Publikacja własnych materiałów dydaktycznych.
1. Przekazanie do opublikowania m.in. scenariuszy zajęć, konspektów, prezentacji.
Okres stażu
Publikacje w Internecie zaświadczenia, karty pracy, scenariusze.

3.Opracowanie, przygotowanie i napisanie dokumentacji związanej z awansem zawodowym.
1.Opis,analiza i ewaluacja podjętych przez nauczyciela działań.
Okres stażu
Teczka

4.Wykorzystanie tablicy multimedialnej podczas prowadzenia lekcji.
1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy multimedialnej i multibooka.
1 na dany rok szkolny
Scenariusz przeprowadzonej lekcji.

5. Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych.
1. Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania materiałów do lekcji w postaci kart pracy, prezentacji.
Okres stażu
Przygotowane karty pracy, przygotowane prezentacje.


§8 ust.2 pkt.3
„ umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów, nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
1. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla n -li z placówki macierzystej oraz n -li z innych szkół.
Raz w roku
Sprawozdanie, scenariusze.

2. Uczestnictwo w Wewnątrzszkolnym Zespole Samokształceniowym.
1. Opracowanie i omówienie referatów
Raz w roku
Protokół ze spotkania.

3. Opracowanie i udostępnieni materiałów edukacyjnych na rzecz innych nauczycieli.
1. Udostępnienie prac podyplomowych, scenariuszy, konspektów, prezentacji .
2015/2016
Scenariusze, praca podyplomowa, prezentacje w formie elektronicznej.

4. Udział w koleżeńskich hospitacjach, zakończonych wymianą doświadczeń, spostrzeżeń i konstruktywnych wniosków.
1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli dyplomowanych.
Raz w roku
Notatki, konspekty.


§8 ust.2 pkt.4a
„ opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich”.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu profilaktyczno-edukacyjnego dot. fonoholizmu
1. Zajęcia dla klas III –VI
2. Organizacja prelekcji – zebrań dla rodziców z udziałem eksperta
Listopad 2017
Program, prezentacja multimedialna, scenariusz zajęć, film edukacyjny, gazetki ścienne, notatki na stronie internetowej szkoły.

2.Opracowanie,wdrożenie i ewaluacja programu z elementami rozwijającymi kompetencje emocjonalno – społeczne „Emocje w kształtowaniu osobowości dziecka – czy są ważne?”
1.Prowadzenie zajęć o charakterze terapeutycznym dla uczniów
2018/2019
Prezentacja założeń oraz treści programowych podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej;
Program, prezentacja multimedialna, scenariusz zajęć, gazetki ścienne, notatki na stronie internetowej szkoły


§8 ust.2 pkt.4c
„ poszerzenie zakresu działań szkoły, a w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Organizowanie wycieczek poszerzających wiedzę uczniów oraz kształtujących umiejętność kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.
1. Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych.
Okres stażu
Karty wycieczek.

2. Organizowanie imprez szkolnych i klasowych.
1. Organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych wynikających z kalendarza imprez i uroczystości szkolnych.
2.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
Według kalendarza pracy szkoły
Scenariusze uroczystości, zdjęcia, artykuły w prasie lokalnej.

3. Udział w warsztatach plastyczno – technicznych.
1. Organizacja dla uczniów spotkania
z twórcami ludowymi. Wykonywanie ozdób świątecznych staropolskimi metodami.
Raz w roku
Zdjęcia, sprawozdanie.

4. Organizowanie konkursów rozwijających uzdolnienia i zainteresowania uczniów.
1.Współorganizacja cyklicznych konkursów organizowanych w naszej szkole.
Według kalendarza pracy szkoły
Dyplomy, zdjęcia, notatki


§8 ust.2 pkt.4e
„ wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami”.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób dokumentowania

1. Współpraca z lokalnymi instytucjami, placówkami oświatowymi.
1. Udział w działaniach podejmowanych przez instytucje samorządowe, szkoły, PPP, Kozienickie Centrum Kultury itp.
Okres stażu
Sprawozdanie, dokumentacja, zdjęcia.

2. Udział w akcjach charytatywnych.
1. Aktywizowanie uczniów do pomocy innym, poprzez udział w zbiórce nakrętek, pieniędzy, żywności.
Okres stażu
Zdjęcia, sprawozdania.

3. Pozyskiwanie na rzecz uczniów, nagród rzeczowych oraz innych materiałów.
1. Kontynuacja współpracy ze sponsorami.
Okres stażu
Nagrody rzeczowe, pomoce dydaktyczne


§8 ust.2 pkt.5
„ umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiku typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony”.

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji

Sposób dokumentowania
1. Opis i analiza przypadku problemu wychowawczego ucznia.
1. analiza problemów szkolnych ucznia, zaangażowanie zespołu klasowego
do pomocy rozwiązywania problemów ucznia, poprawa zachowania.
Okres stażu
Poświadczenie Dyrekcji

2. Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego ucznia.
1. wypracowanie form pracy z uczniem mającym trudności w nauce, poprawa wyników nauczania.
Okres stażu
Poświadczenie Dyrekcji

Opracowała mgr Ewelina Różańska

Zatwierdzono do realizacji:

........................................ (Data i podpis dyrektora szkoły)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.