X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36167

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

Joanna Figurska – Stanchły
Nauczyciel kontraktowy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

Nazwa placówki: Zespół Szkół Sportowych, ul. Mikołaja 3, 41-100 Siemianowice Śląskie
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2019 r.
Opiekun stażu: mgr
Posiadane wykształcenie:
• studia wyższe magisterskie:
specjalność: Matematyka i Informatyka nauczycielska, Uniwersytet Śląski
• studia podyplomowe:
specjalność: Oligofrenopedagogika, Uniwersytet Śląski
Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:
• poznanie organizacji zadań i zasad funkcjonowania szkoły
• poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole
• doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym
• prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora szkoły, omawianie zajęć, wyciąganie wniosków do dalszej pracy
• podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego
Podstawa prawna:
• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2004 r. Nr 179, poz. 1845) dalej zwana ustawą.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013r. Nr 393) dalej zwane rozporządzeniem

1. Uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Przewidywane efekty
Termin
(Tabela)

1. Uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
• Podniesienie jakości nauczania
• Wymiany doświadczeń z innymi nauczycielami
• Udzielenie pomocy w realizacji pomysłów uczniów, które mają na celu uatrakcyjnić ich w szkole.
Wg harmonogramu
2.
• Współpraca z członkami Rady Pedagogicznej
3.
• Współpraca z Radą Rodziców
4.
• Współpraca z Samorządem Szkolnym
5.
• Czynny udział w posiedzeniach zespołu KZN
6. Poznanie środowiska dzieci i ich sytuacji rodzinnej, współpracy z rodzicami, wykorzystanie nabytych kompetencji pedagogicznych
• Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, poza szkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
• Indywidualne podejście do uczniów
• Zdobycie zaufania uczniów do siebie
Wg potrzeb przez cały okres stażu
7.
• Poznanie sytuacji rodzinnej podopiecznych spotkania z rodzicami, rozmowy indywidualne
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów
• Pomoc dzieciom z rodzinnych niewydolnych, rozbitych, biednych
8.
• Analiza trudności edukacyjnych i złego zachowania, poszukiwanie rozwiązań zarówno w sprawach dydaktycznych jak i wychowawczych
• Przeciwdziałanie niskiej frekwencji
• Widoczna poprawa zachowania uczniów
9.
• Współpraca z wychowawcą klasy, wychowawcami świetlicy
• Wspólne działania zespołu KZN, osiągnięcie celów ustalonych na posiedzeniu
10.
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem w celu udzielenia wsparcia z trudnościami edukacyjnymi i wychowawczymi
• Prowadzenie zajęć zgodnie z wytycznymi zawartymi w opinii i orzeczeniach PPP oraz według wskazówek i scenariuszy pedagoga i psychologa
11.
• Zapoznanie się z dokumentami zgromadzonymi w placówce (opinie, orzeczenia PPP itp.)

12. Rozpoznanie możliwości i potrzeb uczniów
• Poznanie potrzeb i oczekiwań uczniów
• Opracowanie planu zajęć dodatkowych według potrzeb i oczekiwań uczniów
Wg potrzeb przez cały okres stażu
13.
• Obserwacja i analiza możliwości uczniów
14.
• Praca indywidualna z uczniami szczególnie zdolnymi poprzez motywowanie ich do dalszego poszerzania wiedzy, udział w konkursach i kołach zainteresowań
• Wysokie oceny i udział w konkursach uczniów zdolnych
15.
• Objęcie szczególną pomocą uczniów z trudnościami dydaktycznymi poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej czy indywidualną pomoc
• Zadawalające wyniki w nauce uczniów z trudnościami
• Efektywna praca z poszczególnymi uczniami
• Propagowanie wśród uczniów pożądanego zachowania i umiejętności społecznych
• Wdrożenie do pracy własnej wniosków z obrad rady pedagogicznej poświęconych zagrożeniom wieku nastoletniego i problemom wychowawczym w naszej szkole
16.
17.
• Wdrażanie zasad bezpiecznego zachowania w sali, podczas wycieczek, imprez itp.
• Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie realizacji wyjazdów, wyjść oraz wymaganie od uczniów ich przestrzegania

18. Współpraca i udział w konkursach, imprezach, uroczystościach organizowanych przez szkołę
• Przygotowanie samodzielnie lub wspólnie z innymi nauczycielami imprez okolicznościowych wynikających z kalendarzu imprez organizowanych na terenie szkoły
• Pogłębienie wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w kraju i po za granicami
• Zachowanie szkolnych tradycji
• Wypracowanie w sobie umiejętności organizacji imprez
• Tworzenie scenariuszy uroczystości okolicznościowych
• Motywowanie uczniów do udziału w imprezach, prezentacji własnych talentów oraz udzielenie pomocy w przełamywaniu tremy przed wystąpieniami publicznymi.
1-2 razy w roku
19.
• Przeprowadzenie zajęć informatycznych i/lub matematycznych w czasie „Wieczoru ze Sportem i Nauką
• Poszerzenie oferty imprezy organizowanej przez szkołę
Wg harmonogramu
20. Poszerzanie oferty szkoły w zakresie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych
• Prowadzenie koła informatycznego pt.: „Programowanie w Scratch” oraz „Tworzenie stron internetowych”
• Poszerzenie wiedzy i umiejętności programowania wśród uczniów
• Motywowanie uczniów do tworzenia własnych programów i samodzielnego dokształcania się.
2 razy w tygodniu
21.
• Organizowanie wyjść i wyjazdów
• Zainteresowanie uczniów wyprawami po szlakach górskich
• Poszerzanie wiedzy z historii Polski
1-2 razy w roku
22. Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej
• Wykorzystanie komputera w pracy zawodowej i życiu codziennym
• Przygotowywanie dokumentów (plan rozwoju zawodowego, wnioski, konspekty zajęć, sprawdziany, testy itp.)
Wg potrzeb
23.
• Przygotowanie wystroju sali lekcyjnej, gazetki ścienne, projektowanie i przygotowanie ogłoszeń, zaproszeń i informacji dla rodziców
24.
• Tworzenie i wykorzystanie na zajęciach narzędzi multimedialnych, programów i użytkowych, zasobów Internetu
• Wykorzystanie tablicy interaktywnej w procesie nauczania w tym przygotowanie lekcji
25.
• Wykorzystanie poczty elektronicznej podczas lekcji informatyki i zajęć komputerowych do przesyłania prac pomiędzy nauczycielem a uczniem


2. Pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Przewidywane efekty
Termin

1. Współpracy z opiekunem stażu
• Rozmowa z opiekunem stażu i określenie warunków współpracy i wzajemnej obserwacji zajęć (harmonogram)
Nawiązanie współpracy z opiekunem i innymi nauczycielami w celu poszerzenia wiedzy z metod nauczania, analizy przeprowadzonych i obserwowanych zajęć i wyciągnięcia wniosków na przyszłość
IX 2017
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli oraz ich omówienie
wg harmonogramu

• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz omówienie ich
wg harmonogramu
2. Dzielenie się wiedzą
• Organizowanie lekcji otwartych z informatyki oraz zajęć komputerowych dla nauczycieli z innych klas oraz rodziców z tematyki:
◦ Zasady bezpiecznego korzystania z komputera i Internetu
◦ Sposoby komunikowania się i wymiany informacji za pomocą Internetu
◦ Zastosowanie programów z pakietu Office w szkole i w życiu codziennym
Poszerzenie wiedzy innych nauczycieli oraz rodziców z zakresu obsługi komputera i Internetu. Zwrócenie uwagi na korzyści płynące z korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1-2 w roku szkolnym
3. Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych
• Udział w różnych formach kształcenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia) adekwatnych do potrzeb nauczania informatyki, matematyki oraz umiejętności wychowawczych w tematyce:
◦ Dydaktyka matematyki i informatyki
◦ Technologie informacyjno-komunikacyjne
◦ Bezpieczeństwo w placówkach oświatowych
◦ Kompetencje społeczne i rozwój nauczyciela
Stosowanie nowych rozwiązań podczas realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
Na bieżąco w trakcie odbywania stażu
• Uczestnictwo w Szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• Orientacja w nowościach dotyczących nauczania informatyki, zajęć komputerowych i matematyki
• Studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki
4. Doskonalenie własnego warsztatu i metod pracy pedagogicznej
• Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy
Tworzenie i współtworzenie z innymi nauczycielami biblioteczki pomocy naukowych wykorzystywanych na lekcjach informatyki, zajęć komputerowych oraz matematyki.
Tworzenie autorskiej strony internetowej www.informatyka-zss.cba.pl, na której przedstawione są scenariusze zajęć, pliki ćwiczeń wykorzystywanych podczas lekcji informatyki i zajęć komputerowych.
Wg potrzeb
• Opracowanie kart pracy, sprawdzianów
• Umieszczanie na własnej stronie internetowej ćwiczeń wykorzystywanych na lekcjach i zajęć komputerowych
• Zamieszczenie materiałów dydaktycznych na portalu Facebook


3. Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.1 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela- przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

Zadania do wykonania
Formy realizacji
Przewidywane efekty
Termin

1. Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły
• Analiza dokumentów regulujących pracę szkoły:
◦ Ustawa o systemie oświaty
◦ Ustawa Prawo oświatowe
◦ Ustawa Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe
◦ Rozporządzenie ws. oceniania, pomocy psychologiczno-pedagogicznej i podstawy programowej
Poznanie dokumentów regulujących pracę szkoły i stosowanie ich w pracy.
IX 2017, wgląd do dokumentów wg potrzeb
2. Poznanie procedur awansu zawodowego
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
◦ Karta Nauczyciela z 1982.
◦ Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Analiza przepisów prawa i na ich podstawie utworzenie wniosku o rozpoczęcie stażu oraz planu rozwoju zawodowego.
IX 2017
3. Analiza dokumentacji wewnątrzszkolnej
• Znajomość dokumentacji wewnątrzszkolnej:
◦ Statut Szkoły,
◦ Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny,
◦ Bezpieczeństwo i higiena pracy i nauki
Dokładne zapoznanie się z dokumentacją i stosowanie przepisów w pracy. Zapoznanie uczniów z ich prawami i obowiązkami.
IX 2017, IX 2018, IX 2019 oraz wg potrzeb
4. Współtworzenie prawa wewnątrzszkolnego
• Uczestnictwo w spotkaniach Rady Pedagogicznej oraz zespołów przedmiotowych i modyfikujących różne dokumenty wewnątrzszkolne
Wyrażanie własnej opinii na temat zmian przeprowadzanych w dokumentach wewnątrzszkolnych.
Wg harmonogramu
5. Kontakt z doradcami metodycznymi
Konsultacje z doradcami metodycznymi z zakresu:
• pracy z uczniami zdolnymi i słabymi
• nowoczesnych metod nauczania
• przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych
• konkursów organizowanych z informatyki i matematyki
Zapoznanie się metodami nauczania i wykorzystanie ich podczas prowadzenia lekcji.
Motywowanie uczniów do udziału w konkursach oraz udzielanie im pomocy w przygotowaniu się do nich
1-2 razy w roku szkolnym

Opracowała mgr Joanna Figurska-Stanchły

........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.