X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36177

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

§ 7 ust. 2 pkt. 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;

Zadania
Termin realizacji
Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

Poznanie procedury awansu zawodowego
Wrzesień 2015
Plan rozwoju
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Wrzesień 2015
Sporządzanie kontraktu
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
Dwa razy w roku
Wnioski z obserwacji
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Dwa razy w roku
Scenariusze zajęć
Prowadzenie dokumentacji szkolnej
Opracowywanie kart pracy dziecka
Prowadzenie kart obserwacji dziecka
Opracowywanie planów pracy
Okres stażu
Terminowe zapisy w dzienniku klasowym, karty pracy, plany pracy
Organizowanie i przygotowywanie uroczystości szkolnych
Okres stażu
Scenariusze uroczystości
Uczestniczenie w szkoleniowych radach pedagogicznych
Okres stażu
Zaświadczenia o ukończonych kursach
Przygotowanie i stosowanie pomocy dydaktycznych z przeznaczeniem dla zajęć nauczania
Okres stażu
Zdjęcia
Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych i metodycznych
Okres stażu
Zdjęcia
Prowadzenie lekcji otwartej dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej
Raz w roku
Scenariusz zajęć, pomoce dydaktyczne
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu.
Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju z uwzględnieniem zmian i modyfikacji.
Czerwiec 2018
Sprawozdanie z przebiegu stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych;

Poznanie dzieci i ich sytuacji rodzinnej
- rozmowy z uczniami,
- konsultacje z rodzicami,
- obserwacja dzieci Zdiagnozowanie ich potrzeb
- prowadzenia zajęć wyrównawczych,
- prowadzenie zajęć rozwijających twórcze myślenie
Okres stażu
Rok szkolny 2015/2016
Kwestionariusz ankiety dla rodziców, wstępna diagnoza ucznia klasy 1,
arkusz obserwacji dziecka , diagnoza uczniów w kolejnych latach
karty pracy do zajęć wyrównawczych
kserokopia programu
Skupienie działań na potrzebach rozwojowych dzieci
- nawiązanie współpracy z psychologiem szkolnym oraz logopedą
Okres stażu
Opis i analiza podjętych działań
Współpraca ze środowiskiem lokalnym
- organizowanie wycieczek po okolicy, wyjazdów
- nawiązanie współpracy
z rodzicami: spotkania indywidualne, zebrania klasowe, angażowanie rodziców w sprawy szkoły, wspólne organizowanie uroczystości
-przygotowanie dzieci do uroczystości szkolnych: „Ślubowanie”, „Dzień Babci i Dziadka”, „Dzień Matki”
Okres stażu Zdjęcia, scenariusze uroczystości
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Warce według potrzeb
Okres stażu
Opis i analiza podjętych działań
Udział w akcjach Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi
Okres stażu
Zapis w dzienniku
Przygotowywanie uczniów do różnorodnych konkursów.
Organizowanie uroczystości klasowych: Dzień Chłopaka, Mikołajki, Klasowa Wigilia, Dzień Kobiet, Regulamin konkursów, zdjęcia, ksero dyplomów

§ 7 ust. 2 pkt. 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;

Publikowanie własnych prac dotyczących rozwoju zawodowego na stronie www
Okres stażu
Zaświadczenia
Projektowanie i przygotowanie: zaproszeń, dyplomów, medali, odznaki
Okres stażu
Zaproszenia, dyplomy, medale, odznaki
Przygotowywanie materiałów dydaktycznych Kart pracy, dyktand, sprawdzianów
Okres stażu
Karty pracy, sprawdziany, dyktanda
Wyszukiwanie portali edukacyjnych w celu doskonalenia warsztatu pracy własnej
Okres stażu
Adresy stron internetowych, notatki własne
Wykorzystanie komputera i internetu przez uczniów na zajęciach
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Wykorzystywanie na zajęciach płyt CD I DVD
Okres stażu
Scenariusze zajęć
Udział w e- konferencjach
Okres stażu
Adresy stron
Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
Okres stażu
Zapisy w dzienniku

§ 7 ust. 2 pkt. 4 umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;

Udział w kursach, warsztatach, konferencjach, e- konferencjach
Okres stażu
Zaświadczenia,
Studiowanie literatury z zakresu psychologii i pedagogiki
Okres stażu
Bibliografia
Aktywna praca w zespole
ds. ewaluacji wewnętrznej
2015/2016
Notatki, opracowanie narzędzi badawczych
Stosowanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych:
- pedagogizacja rodziców.
- rozmowy wychowawcze z uczniami.
- indywidualizacja pracy uczniów, dobieranie form i metod w zależności od potrzeb ucznia.
Okres stażu
Referaty dla rodziców
Zeszyt z tematami przeprowadzonych rozmów

Stosowanie metod aktywizujących Okres stażu Scenariusze zajęć
Nawiązanie współpracy z biblioteką szkolną
- korzystanie ze zbiorów biblioteki Okres stażu Notatki

§ 7 ust. 2 pkt.5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Poszerzenie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego i jej wykorzystanie w bieżącej działalności.
Samodzielna literatura i analiza przepisów prawa
oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN. Okres stażu
Notatki, wydruki stron internetowych
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego
i dokumentacji szkolnej
Okres stażu
Notatki
Udział w Radach Pedagogicznych opracowywanie i modyfikowanie
dokumentów wewnątrzszkolnych (według potrzeb)
- udział w tworzeniu (Programu Profilaktycznego)
Okres stażu
Wrzesień 2015
Poświadczenie dyrektora

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizowania być modyfikowany.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.