X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 36120

Plan rozwoju zawodowego opracowany na okres stażu poprzedzającego ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

opracowany na okres stażu poprzedzającego
ubieganie się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela: ..........
Miejsce zatrudnienia: ..........
Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki
Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Czas stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Rozpoczęcie stażu: 1 września 2017

§ 8 ust. 2 . pkt.1 Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1. Analiza procedury awansu zawodowego:
- analiza zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (na bieżąco),

Potwierdzenie realizacji:
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- plan rozwoju zawodowego,
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego,
- zaświadczenia.

Spodziewane efekty: prawidłowo sformułowany wniosek i opracowany plan rozwoju zawodowego, terminowe składanie wymaganych dokumentów.

2. Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego:
- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty (na bieżąco),
- lektura publikacji w Internecie: w serwisach edukacyjnych oraz na stronie Ministerstwa Oświaty
(na bieżąco).

Potwierdzenie realizacji: wykaz przestudiowanych przepisów i aktów prawnych oraz artykułów na stronach WWW.

Spodziewane efekty: znajomość przepisów prawa oświatowego.

3. Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły:
- udział w ewaluacji i aktualizacji dokumentacji szkolnej według potrzeb szkoły ,
- dostosowanie Wymagań Edukacyjnych z Matematyki dla klasy IV do nowej Podstawy
Programowej (IX 2017).

Potwierdzenie realizacji: protokoły Rad Pedagogicznych, zmienione wymagania
edukacyjne,
Spodziewane efekty: podnoszenie jakości pracy szkoły.

4. Doskonalenie warsztatu i metod pracy, poszerzanie wiedzy i umiejętności:
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach i szkoleniach adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły (cały okres stażu),
- samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez studiowanie czasopism i
literatury fachowej, poradników metodycznych z dziedziny matematyki, psychologii, pedagogiki
(cały okres stażu).

Potwierdzenie realizacji: zaświadczenia, notatki.

Spodziewane efekty:
- podnoszenie poziomu jakości pracy,
- ewaluacja warsztatu i metod pracy.

5. Doskonalenie kompetencji wychowawczej:
- prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców (cały okres stażu),
- rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków (cały okres stażu),
- udział w warsztatach dotyczących współpracy z rodzicami (cały okres stażu).

Potwierdzenie realizacji: przygotowane referaty, zaświadczenia o ukończonych formach doskonalenia.

Spodziewane efekty:
- poszerzenie kompetencji zawodowych w obszarze współpracy z rodzicami,
- doskonalenie warsztatu pracy,
- podwyższenie jakości pracy szkoły.

6. Organizacja szkolnych konkursów matematycznych:
- organizacja szkolnego konkursu matematycznego

Potwierdzenie realizacji: dokumentacja konkursów w formie pisemnej i fotograficznej.

Spodziewane efekty:
- podniesienie poziomu samooceny i samoakceptacji wśród uczniów,
- integracja uczniów z różnych klas,
- promocja szkoły na zewnątrz,
- podniesienie wyników nauczania z matematyki

7. Opracowanie zestawu narzędzi do diagnozy osiągnięć edukacji matematycznej:
- opracowanie testów , sprawdzianów dla klasy IV zgodnych z nową podstawą programową,
- opracowanie testów do badania umiejętności uczniów z matematyki (cały okres stażu).

Potwierdzenie realizacji: baza testów kompetencji, analiza testów i wnioski.

Spodziewane efekty:
-pomiar osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- ewaluacja własnej pracy,
- modyfikowanie planów pracy.

§ 8 ust. 2 . pkt.2 Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Wykorzystywanie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej w pracy dydaktyczno wychowawczej (przez cały okres stażu):
- korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych podczas zajęć dydaktycznych,
- korzystanie z encyklopedii multimedialnych,
- opracowanie prezentacji multimedialnych (jako pedagogizacji rodziców oraz lekcji),
- umieszczanie na stronie internetowej szkoły wiadomości o organizowanych przeze mnie zajęciach
dodatkowych, konkursach,
- przesyłanie drogą mailową materiałów dotyczących konkursu miejskiego zainteresowanym nauczycielom,
- komputerowe przygotowywanie sprawdzianów i kart pracy uczniów oraz informacji dla rodziców
dotyczących ocen i punktów z zachowania,
- tworzenie dyplomów okolicznościowych, ogłoszeń i zaproszeń na uroczystości szkolne oraz gazetek szkolnych.
- korzystanie z dziennika elektronicznego Librus
- wymiana doświadczeń na portalach społecznościowych.

Potwierdzenie realizacji: wydruki komputerowe, pliki na dysku.

Spodziewane efekty:
- ewaluacja warsztatu pracy i podwyższenie jej jakości,
- uatrakcyjnienie zajęć,
- usprawnienie pracy.

2. Zastosowanie technologii komputerowej do poszerzania własnego warsztatu pracy(przez cały okres stażu):
- prenumerata biuletynów informacyjnych wydawanych przez portale edukacyjne,
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami na forach edukacyjnych oraz drogą mailową.

Potwierdzenie realizacji: własna baza portali edukacyjnych,

Spodziewane efekty:
- ewaluacja warsztatu pracy i podwyższanie jej jakości.

§ 8 ust. 2 . pkt.3 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie zajęć otwartych (wg harmonogramu dyrektora).

Potwierdzenie realizacji: wpisy w dziennikach lekcyjnych, potwierdzenie dyrektora.

Spodziewane efekty:
- zapoznanie rodziców ze sposobami pracy na lekcji,
- analiza i ewaluacja pracy.

2. Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego własnego „Planu rozwoju zawodowego”.
Potwierdzenie realizacji: zaświadczenie o publikacji

Spodziewane efekty:
- ewaluacja warsztatu pracy.

3. Praca w zespole przedmiotowym matematyczno - przyrodniczym

Potwierdzenie realizacji: sprawozdanie lidera zespołu

Spodziewane efekty:
-dzielenie się doświadczeniem i spostrzeżeniami z członkami zespołu

3. Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych
- organizacja uroczystości szkolnych według harmonogramu szkoły

Potwierdzenie realizacji: scenariusz imprezy, potwierdzenie dyrektora.

Spodziewane efekty:
- rozwijanie twórczych postaw uczniów.

§ 8 ust. 2 . pkt.4a Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego Klub gier planszowych
Potwierdzenie realizacji: opracowany program

Spodziewane efekty:,
- wdrożenie programu w szkole,
- rozwijanie uzdolnień uczniów,
- podniesienie jakości pracy szkoły.

& 8 ust.2 pkt.4b Wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub innych środków dydaktycznych.

1.Ukończenie kursu dla egzaminatorów OKE i wpis do ewidencji OKE w Poznaniu

Potwierdzenie realizacji: zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Spodziewane efekty:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,

2. Wykonywanie zadań egzaminatora
Potwierdzenie realizacji: zaświadczenie o pełnieniu funkcji egzaminatora OKE.

Spodziewane efekty:
- doskonalenie własnego warsztatu pracy,

§ 8 ust. 2 . pkt.4c Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań
dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów słabych (cały okres stażu).

Potwierdzenie realizacji: dokumentacja zajęć.

Spodziewane efekty:
- umożliwienie uczniom z trudnościami opanowanie wymagań z matematyki na poziomie koniecznym.

2. Organizowanie i prowadzenie szkolnych konkursów matematycznych -§ 8 ust. 2 . pkt.1 (pkt.6).

3. Organizowanie wycieczek klasowych i szkolnych (na bieżąco).

Potwierdzenie realizacji: wpisy w dziennikach lekcyjnych.

Spodziewane efekty:
- integracja zespołu klasowego,
- propagowanie wśród uczniów czynnego wypoczynku.

4. Udział w projekcje Klub gier planszowych

Potwierdzenie realizacji: sprawozdanie klubu.

Spodziewane efekty:
- zainteresowanie uczniów grami planszowymi, rozwijanie zainteresowań,
- wyrabianie poczucia dokładności i uczciwości,

5. Zdobycie dodatkowych kwalifikacji poprzez ukończenie studiów podyplomowych diagnoza i terapia psycholopedagogiczna

Potwierdzenie realizacji: uzyskanie dyplomu .

Spodziewane efekty:
- podniesienie własnej wiedzy i umiejętności
- podniesienie jakości pracy szkoły.
- uzyskanie dodatkowych kwalifikacji

§ 8 ust. 2 . pkt.5 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły.

1. Dostrzeżenie istotnych trudności w pracy z uczniami (cały okres stażu):
- obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego,
- rozmowy indywidualne z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu
- współpraca z nauczycielami, szkolnym pedagogiem i psychologiem, poradnią pedagogiczno psychologiczną w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.

Potwierdzenie realizacji: opis i analiza przypadku.

Spodziewane efekty:
- rozpoznanie i określenie trudności, problemów oraz przyczyn ich przejawiania się,
- rozwiązanie problemów - udzielenie właściwych form pomocy.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.