X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 36079
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Opracowany na podstawie:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Ustawa z dnia 26 stycznia – Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2017, poz. 1189) – art. 9d ust. 1 i 7, art. 9c ust. 4 i 6.

Aleksandra Gniłka

Wykształcenie: studia licencjackie o kierunku pedagogika
specjalność: edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2018r.

Opiekun stażu: Beata Wyszyńska-Borys

I. Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego na nauczyciela kontraktowego

II. Cele szczegółowe:

1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.

2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposobów jej prowadzenia.

3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków rozwoju i edukacji.

4. Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, oraz omawianie ich z prowadzącym.

5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub innych nauczycieli, oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.

6. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego nauczycieli (doskonalenie wewnątrz palcówki oraz samokształcenie).

7. Poznanie dzieci, ich problemów, wspieranie ich aktywności twórczej.

8. Nabywanie umiejętności pogłębiania współpracy z rodzicami.

III. Plan działań:

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola:

Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Sposób realizacji
(Tabela)

Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Analiza przepisów prawnych dotyczących awansu nauczycieli.
wrzesień 2017
Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego oraz zatwierdzenie go przez dyrektora placówki .
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem, określenie zakresu obowiązków stażysty i opiekuna stażu, ustalenie harmonogramu obserwacji zajęć.
wrzesień 2017
Opracowanie zasad współpracy, podpisanie kontraktu.
Poznanie organizacji oraz zasad funkcjonowania przedszkola.
Zapoznanie się ze statusem przedszkola, programem wychowawczym, udział w radach pedagogicznych.
wrzesień 2017 oraz cały okres stażu
Notatki własne.
Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji, zapoznanie się z zasadami współpracy w placówce.
Prowadzenie wpisów do dziennika, przygotowywanie scenariuszy zajęć, planów miesięcznych, arkuszy obserwacji, organizacja zajęć własnych.
cały okres stażu
Wpisy w dzienniku zajęć, wydruki planów miesięcznych, scenariusze z prowadzonych zajęć, prawidłowo prowadzona dokumentacja.
Zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w przedszkolu.
Analiza obowiązkowych aktów prawnych w zakresie BHP obowiązujących w placówce, udział w szkoleniu BHP.
wrzesień 2017
Stosowanie obowiązujących zasad, zaświadczenie z kursu BHP.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, scenariuszy zajęć, zaświadczeń, fotografii.
cały okres stażu
Dokumentacja stażysty, teczka awansu zawodowego.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu i przedłożenie do dyrektorowi placówki.
Przygotowanie pisemnego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
czerwiec 2018
Pisemne sprawozdanie z realizacji stażu.

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywa staż:

Poznanie konstruowania planów pracy i pisania scenariuszy.
Zapoznanie się z podstawą programową wychowania przedszkolnego, opracowywanie planów miesięcznych w oparciu o podstawę programową, pisanie scenariuszy zajęć.
cały okres stażu
Plany pracy zatwierdzone do realizacji, scenariusze zajęć.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Obserwacja zajęć, omówienie ich.
cały okres stażu (obserwacja raz w miesiącu)
Arkusze obserwacji, notatki własne.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora placówki.
Opracowanie scenariuszy zajęć, bezpośrednie prowadzenie zajęć, omówienie przeprowadzonych zajęć z obserwatorem.
cały okres stażu (obserwacja raz w miesiącu)
Scenariusze zajęć, arkusze obserwacja zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
Udział w formach doskonalenia zawodowego.
Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, studiowanie literatury pedagogicznej.
cały okres stażu
Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
Wykorzystanie technologii informacyjnej oraz multimedialnej techniki pracy.
Wykorzystywanie programów komputerowych do przygotowywania planów pracy i scenariuszy.
Korzystanie z internetu w celu doskonalenia warsztatu pracy, korzystanie z portali dydaktycznych.
Publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego.
Korzystanie z multimediów podczas zajęć dydaktycznych.
cały okres stażu
scenariusze zajęć, prace wykorzystywane na zajęciach, potwierdzenie publikacji.
Doskonalenie warsztatu pracy oraz metod pracy dydaktyczno- wychowawczej.
Analiza przewodników metodycznych, udział w pracach zespołu, korzystanie z literatury o tematyce rozwoju i wychowania dziecka, wprowadzanie zabaw, gier, wykonywanie pomocy dydaktycznych.
cały okres stażu
Zdjęcia, spis środków dydaktycznych, notatki własne.
Aktywny udział w życiu przedszkola.
Realizacja zadań wynikających z kalendarza imprez w przedszkolu, organizacja uroczystości, konkursów, wycieczek.
cały okres stażu
Fotografie, notatki własne.

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów, oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów:

Gromadzenie informacji o sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja oraz pogłębianie wiedzy o potrzebach wychowawczych dzieci.
Obserwacje dzieci, rozmowa z nimi.
Spotkania z rodzicami.
Studiowanie literatury psychologiczno-pedagogicznej.
Współpraca z nauczycielami bogatszymi w doświadczenie.
cały okres stażu
Notatki własne.
Arkusze obserwacji dzieci.
Notatki ze spotkań i rozmów.
Spis literatury psychologiczno-pedagogicznej.
Poznanie instytucji, które wspomagają przedszkole w pacy wychowawczej.
Rozmowy z pedagogiem, psychologiem, logopedą w szkole, poszukiwania własne.
cały okres stażu
Notatki własne ze spotkań i rozmów.
Współpraca z rodzicami.
Zebrania, spotkania indywidualne, zajęcia otwarte, aranżowanie rodziców w przygotowania do uroczystości przedszkolnych oraz czynnego udziału w życiu przedszkola
cały okres stażu
Sprawozdania, fotografie.
Propagowanie zasad zdrowego stylu życia, prawidłowej postawy wobec siebie i innych oraz kultury osobistej.
Pogadanki z dziećmi, zabawy edukacyjne.
cały okres stażu
Codzienna praca z dziećmi, notatki własne.

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć:

Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
Analiza i omówienie zajęć prowadzonych przez opiekuna.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki własne.
Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Omówienie i analiza przeprowadzonych zajęć z opiekunem lub dyrektorem.
cały okres stażu
Scenariusze zajęć, notatki własne.
Poznawanie zasad omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Analiza wniosków i wskazówek do dalszej pracy nauczyciela stażysty.
cały okres stażu
Arkusze obserwacji, notatki własne.

.................................. .....................................
miejscowość i data podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.