X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 36039
Przesłano:

Program pracy wychowawczej dla klasy VII

Program pracy wychowawczej dla klasy VII

WZORZEC UCZNIA KLASY VII
- kulturalny
- samodzielny
- odpowiedzialny
- tolerancyjny
- zdrowy i bez nałogów

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
- prace plastyczne artystyczne
- wycieczki i wyjazdy integracyjne
- praca indywidualna
- rozmowy
- gry i zabawy
- pogadanki
- praca w grupach
- dyskusja na forum klasy

REALIZACJA PROGRAMU
Plan należy realizować na godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy, w korelacji
z innymi przedmiotami, podczas przerw międzylekcyjnych, w czasie wyjazdu na wycieczki, podczas trwania zawodów sportowych, na imprezach okolicznościowych.

CELE GŁÓWNE PROGRAMU
- kształtowanie postaw prospołecznych, zasad tolerancji i troski o bezpieczeństwo własne i innych - rozwijanie poczucia przynależności do kultury narodowej i jej wartość

- motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia - kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie konkretnych celów i odpowiedzialności za swoje działania i decyzje

- modelowanie zachowań pozytywnych przeciwdziałających agresji - kształtowanie umiejętności rozwijania swoich zdolności i zainteresowań

- kształtowanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu dzieci w szkole i poza nią -- rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory i postępowanie
CELE WYCHOWAWCZE
- przypomnienie praw i obowiązków ucznia oraz ustaleń dotyczących szkolnego systemu oceniania zachowania
- nabywanie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie umiejętności mówienia o sobie, prezentacji swojej osoby
- integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania i zabawę
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własną klasę
- tworzenie klimatu zaufania między nauczycielem i uczniem mającym problemy
- uwrażliwienie na potrzeby innych
- uczenie poszanowania drugiego człowieka, kształtowanie postaw życzliwości, tolerancji, wyrozumiałości i zrozumienia wobec kolegów i koleżanek
- podejmowanie prób samooceny
- rozwijanie umiejętności kreatywnego myślenia
- wskazanie umiejętności poszukiwań własnych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych
- kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów rówieśniczych
- kształtowanie umiejętności postawy asertywnej

I Wychowanie patriotyczne i obywatelskie
1. Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej
2. Promowanie szacunku dla bohaterów walk o niepodległość.
3. Udział w akademiach organizowanych na terenie szkoły.
4. Organizowanie dyżurów w klasie, odpowiedzialność za pomieszczenia, sprzęt zgromadzony w salach lekcyjnych, dekorację klasy.

II Wychowanie ekologiczne
1. Wdrażanie do współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.
2. Uwrażliwienie na piękno otaczającej przyrody.
3. Wykorzystywanie wiedzy ekologicznej w praktyce.
4. Konieczność zachowania czystości w miejscu nauki, zamieszkania oraz miejscach użyteczności publicznej.

III Rozwój zainteresowań
1. Zachęcanie do aktywnego udziału w pracy kół przedmiotowych i kół zainteresowań.
2. Rozwijanie zainteresowań literackich - czytelnictwo w klasie.
3. Kształtowanie właściwego stosunku do przyrody i środowiska naturalnego.

IV Kultura języka, zachowania i stroju
1. Zapoznanie uczniów z kultura codziennego życia, zasadami życia towarzyskiego.
2. Organizowanie spotkań klasowych.
3. Udział w imprezach okolicznościowych.

V Wychowanie w zdrowiu, profilaktyka uzależnień
1. Formy bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
2. Organizacja tygodnia pracy i planu dnia.
3. Badanie postaw uczniów wobec alkoholu i innych środków uzależniających – ankieta.
4. Uzależnienie od korzystania z telefonów komórkowych – fonoholizm.
5. Zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.
6. Anoreksja i bulimia – prezentacja multimedialna.
7. Czym jest stres? Jak sobie radzić w sytuacjach stresowych?
9. Gdy smutek łamie serce” – fakty i mity na temat depresji.
10. Mity i prawda o dopalaczach.
11 Internet, reklama, telewizja – wpływ mediów na kształtowanie postaw młodzieży
i zdrowie człowieka.
12. Mądre korzystanie z Internetu – zapobiegamy cyberprzemocy.

VI Wychowanie rodzinne
1. Człowiek jako istota biologiczna, społeczna i duchowa.
2. Więzi rodzinne, rola dziecka w rodzinie.
3. Kultura współżycia z innymi, tolerancja i wzajemny szacunek, radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
4. Poznawanie samego siebie i swego miejsca w klasie, rodzinie.
5. Problemy okresu dorastania, więzi między chłopcem i dziewczyną - koleżeństwo, sympatia.
6. Rodzina przygotowaniem do życia społecznego.
7. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat

VII Wychowanie komunikacyjne
1. Obowiązujące nas przepisy bezpieczeństwa w szkole, w domu i na drodze.
2. Kształtowanie współodpowiedzialności za bezpieczeństwo w szkole, w czasie wycieczek itp.
3. Znajomość znaków i sygnałów drogowych.
4. Wypoczywaj bezpiecznie.

VIII Preorientacja zawodowa
1. Zawód może być pasją. Prezentujemy swoje talenty i pasje.
2. Poznajemy swoje słabe i mocne strony. Autoprezentacje.
3. Poznawanie różnych zawodów, wskazywanie skutków nietrafnego wyboru.
4 Zawody przyszłości.

IX Rozwijanie samorządowej działalności uczniów
1. Wybór samorządu klasowego.
2. Opracowanie rocznego planu pracy.
3. Przydział obowiązków.
4. Dbanie o czystość, ład i porządek w klasie oraz o wystrój klasy i szkoły.
5. Współudział uczniów w ocenie zachowania.
6. Rozstrzyganie przez samorząd klasowy sporów między uczniami.

X Współpraca z rodzicami
1. Wymiana informacji o postępach w nauce i zachowaniu.
2. Zebrania klasowe.
3. Współudział rodziców w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych.
4. Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i demoralizacji.
5. Wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych.

TEMATYKA GODZIN WYCHOWAWCZYCH

1. Nowy rok szkolny - pogadanka, oczekiwania i plany.
2. Wybór samorządu klasowego, ustalenie planu pracy.
3. Klasowy regulamin zachowania w klasie i szkole, przypomnienie praw i obowiązków ucznia.
4. Postarajmy się być dobrym zespołem klasowym .
5. Niebezpieczeństwo w szkole - zasady zachowania się w razie niebezpieczeństwa, wyjaśnienie planu ewakuacyjnego szkoły, sygnały alarmowe.
6. Wspólnie odpowiadamy za nasze problemy w nauce i zachowaniu.
7. Patron szkoły - Jan Paweł II.
8. Zasady prawidłowego odżywiania się.
9. Anoreksja, bulimia - choroby XXI w.
10. Wagary - przyczyny i skutki.
11. Zagrożenia w codziennym życiu - numery alarmowe.
12. Komputer pomoc czy zagrożenie? Mądre korzystanie z Internetu – zapobiegamy cyberprzemocy
13. Narkotyki – ich rodzaje i skutki. Jak można zetknąć się z narkotykiem?
14 Telewizja, film i książka w moim życiu - plusy i minusy korzystania z mediów.
15. Tradycja uroczystości rodzinnych w moim domu - przygotowanie spotkania wigilijnego
w klasie.
16. Ocena i samoocena zachowania.
17. Moje prawa i obowiązki w rodzinie.
18. Sport to zdrowie - bezpieczeństwo w czasie zabaw zimowych.
19. Uzależnienie od korzystania z telefonów komórkowych – fonoholizm.
20. Kultura stroju, języka, zachowania.
21. Konwencja praw dziecka.
22. Wartość rodziny w życiu człowieka. Rodzina i ja – konflikty pokoleń.
23. Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych.
24. Jestem przyszłym obywatelem swojego kraju.
25. Dlaczego łatwiej żyć z planem dnia?
26. Kultura i szacunek wobec odmienności kulturowej i rasowej innych państw.
27. Dlaczego nałogi są szkodliwe?
28. Rola mamy i taty w życiu rodziny.
29. Zagrożenia środowiska naturalnego.
30. Radzenie sobie z własną i cudzą agresją.
31. Ocena i samoocena zachowania.
32. Jak radzić sobie ze stresem?
32. Podsumowanie pracy uczniów w ciągu roku szkolnego.
33. Wakacyjne plany. Bezpieczeństwo w czasie wakacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.