X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35835
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Kwalifikacje:
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pedagogika opiekuńcza, studia II stopnia, stacjonarne, ukończone tytułem zawodowym magister.
• Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna, studia I stopnia, stacjonarne, ukończone tytułem zawodowym licencjat.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Daria Anna Nieradka

Nazwa placówki: Prywatne Przedszkole i Żłobek „Pod Muchomorkiem” w Toruniu

Czas trwania stażu: 01.09.2017 r. – 31.05.2018 r.

Cel główny podejmowanego stażu: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Prywatnego Przedszkola i Żłobka „Pod Muchomorkiem w Toruniu:
- zapoznanie się z dokumentacją obowiązującą w przedszkolu i sposobami jej prowadzenia,
- poznanie przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz funkcjonowania placówki.
2. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.
3. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć, prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omówienie ich z prowadzącym
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola i omawianie ich przebiegu.
5. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej, poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego (wewnątrz placówki oraz poza nią, a także w ramach samokształcenia).
6. Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
7. Nawiązywanie efektywnej współpracy z rodzicami.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013 poz. 393).

Plan działania:

§6 ust. 2 pkt. 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki

Zadanie 1: Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego
- Rozporządzenie MEN z dn. 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Ustawa z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (rozdział 3A).
Udział w wewnętrznym szkoleniu dotyczącym awansu zawodowego prowadzonym przez zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych.
Sposób dokumentowania: Opracowanie planu rozwoju zawodowego potwierdzonego przez dyrektora placówki.
Termin: IX 2017

Zadanie 2: Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Formy realizacji: Omówienie i ustalenie z opiekunem przebiegu stażu oraz zasad współpracy, zawarcie kontraktu z opiekunem.
Pomoc w opracowaniu planu rozwoju zawodowego.
Sposób dokumentowania:Kontrakt pomiędzy nauczycielem stażystą a opiekunem stażu.
Termin: IX 2017

Zadanie 3: Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Sporządzenie i złożenie planu do zatwierdzenia. Sposób dokumentowania: Plan rozwoju zawodowego.
Termin: IX 2017

Zadanie 4: Poznanie i analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego.
Formy realizacji: Analiza przepisów prawa oświatowego:
- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (w zakresie dotyczącym wychowania przedszkolnego i funkcjonowania placówek niepublicznych)
- Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek
- Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego...
- Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.
- Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Sposób dokumentowania: Wydruk prezentacji multimedialnej przedstawionej na Radzie Pedagogicznej (08.2017 r.). Kserokopie.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 5: Zapoznanie z podstawowymi dokumentami dotyczącymi organizacji placówki, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola. Formy realizacji: Analiza dokumentacji przedszkola:
- Statut przedszkola.
- Regulamin przedszkola z procedurami wewnętrznymi.
- Koncepcja pracy przedszkola na lata 2017 – 2022.
- Roczny plan pracy wychowawczo – dydaktycznej.
- Programy wewnętrzne przedszkola: „Będę przedszkolakiem”, „Zdrowie na 5 z plusem”, „Rośniemy z Muchomorkiem”, „Muchomorkowy Klub Mądrego Rodzica”.
- Rytm dnia w przedszkolu dla poszczególnych grup wiekowych.
- Regulamin Rady Pedagogicznej.
Sposób dokumentowania: Kserokopie. Notatki własne.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 6: Zapoznanie z dokumentami prowadzonymi przez nauczyciela. Formy realizacji: Opracowywanie miesięcznych planów pracy wychowawczo-dydaktycznej. Dokonywanie wpisów do dziennika.
Opracowywanie konspektów zajęć. Dokumentacja współpracy z rodzicami. Dokumentacja obserwacji pedagogicznych.
Dokumentacja badania gotowości szkolnej.
Sposób dokumentowania: Miesięczne plany pracy. Wpisy w dzienniku.
Scenariusze zajęć (dwa razy w miesiącu).Teczka współpracy z rodzicami. Arkusze obserwacji. Arkusz diagnozy przedszkolnej. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 7: Zapoznanie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w placówce oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Formy realizacji: Analiza przepisów BHP i przeciwpożarowych obowiązujących w placówce.
Sposób dokumentowania: Kserokopie.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 8: Uczestniczenie w pracach organów przedszkola związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i zadań.
Formy realizacji: Współpraca z radą pedagogiczną, uczestnictwo w posiedzeniach rady. Współpraca z rodzicami. Współpraca ze specjalistami zatrudnionymi w przedszkolu.
Sposób dokumentowania: Notatki własne.Teczka współpracy z rodzicami.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 9: Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. Formy realizacji: Prowadzenie teczki stażysty – 1gromadzenie dokumentacji dotyczącej realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy, notatek, kserokopii ciekawych artykułów itd.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć. Zaświadczenia. Notatki.
Kserokopie. Artykuły. Arkusze hospitacji.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 10: Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Formy realizacji: Przygotowanie projektu sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego. Autorefleksja.
Sposób dokumentowania: Sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.
Termin: V 2018

§ 6 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola

Zadanie 1: Zapoznanie z podstawą programową oraz programem wychowania przedszkolnego.
Formy realizacji: Analiza aktualnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego „Kocham przedszkole” M. A. Pleskot, A. Staszewskiej-Mieszek.
Sposób dokumentowania: Podstawa programowa. Program wychowania przedszkolnego.
Termin: IX 2017

Zadanie 2: Ustalenie z opiekunem stażu terminów i tematyki zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Formy realizacji: Wspólne opracowanie harmonogramu zajęć obserwowanych. Wspólne opracowanie harmonogramu zajęć prowadzonych. Sposób dokumentowania: Harmonogram zajęć obserwowanych i prowadzonych.
Termin: Cały okres trwania stażu (raz w miesiącu).

Zadanie 3: Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
Formy realizacji: Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela. Omawianie zajęć z prowadzącym.
Sposób dokumentowania: Harmonogram zajęć.
Termin: Cały okres trwania stażu (dwa razy w miesiącu).

Zadanie 4: Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Formy realizacji: Opracowanie scenariusza zajęć. Konsultacja scenariusza z opiekunem – min. 3 dni przed terminem zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna lub dyrektora – min. 2 razy w miesiącu. Omówienie przebiegu zajęć.
Sposób dokumentowania: Harmonogram zajęć. Scenariusze zajęć. Termin: Cały okres trwania stażu (dwa razy w miesiącu).

Zadanie 5: Poznanie zasad konstruowania planów pracy.
Formy realizacji: Opracowywanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści i efektów pracy dydaktyczno - wychowawczej ustalonej w Programie Wychowania przedszkolnego i w planie rocznym.
Sposób dokumentowania: Plany miesięczne.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 6: Poznanie prawidłowego konstruowania scenariuszy zajęć.
Formy realizacji: Przygotowanie i analiza scenariuszy prowadzonych zajęć z opiekunem stażu.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 7: Rozwijanie własnego warsztatu pracy.
Formy realizacji: Wzbogacanie własnej wiedzy oraz umiejętności poprzez czytanie literatury specjalistycznej, czasopism psychologiczno – pedagogicznych (Wychowanie w Przedszkolu, Bliżej Przedszkola) oraz studiowanie portali edukacyjnych. Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego – szkolenia, warsztaty, uczestniczenie w spotkaniach Klubu Aktywnego Nauczyciela. Przygotowywanie i gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć (karty pracy, ilustracje, kolorowanki, zdjęcia itd.) Przygotowanie dekoracji sali oraz przedszkola na zmieniające się pory roku oraz święta.
Sposób dokumentowania: Kserokopie wybranych artykułów. Zaświadczenia. Certyfikaty.Pomoce dydaktyczne. Dekoracje. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 8: Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnych i komunikacyjnych.
Formy realizacji: Publikacja planu rozwoju zawodowego na stronach portali edukacyjnych. Publikacja scenariuszy zajęć, imprez okolicznościowych na stronach portali edukacyjnych. Przygotowywanie na zajęcia prezentacji multimedialnych. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
Sposób dokumentowania: Zaświadczenia o publikacji. Wydruki. Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 6 ust. 2 pkt. 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem

Zadanie 1: Zapoznanie z programem wychowania przedszkolnego.
Formy realizacji: Analiza programu.
Sposób dokumentowania: Program wychowania przedszkolnego.
Termin: IX 2017

Zadanie 2: Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb dzieci.
Formy realizacji: Rozmowy indywidualne z dziećmi. Rozmowy z rodzicami. Stała obserwacja dzieci. Rozmowy z opiekunem stażu i innymi doświadczonymi nauczycielami. Rozmowy z logopedą i psychologiem. Dbanie o bezpieczeństwo dzieci podczas ich pobytu w placówce. Studiowanie literatury psychologiczno – pedagogicznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychologii rozwojowej.
Sposób dokumentowania: Ankiety dla rodziców. Arkusze obserwacji.
Strona internetowa – zdjęcia. Wpisy w dzienniku. Kserokopie. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 3: Obserwacja możliwości dziecka.
Formy realizacji: Współprowadzenie arkuszy obserwacji rozwoju dzieci. Obserwacja i wspieranie dzieci wykazujących trudności oraz dzieci uzdolnionych.Bieżąca współpraca z psychologiem i logopedą, w tym realizowanie ich wskazówek w codziennej pracy z dziećmi.
Sposób dokumentowania: Arkusze obserwacji.Plany miesięczne.
Wpisy w dzienniku.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 4: Nawiązanie współpracy z rodzicami.
Formy realizacji: Indywidualne rozmowy (informowanie o postępach i trudnościach dzieci). Zebrania z rodzicami. Zajęcia otwarte dla rodziców. Udział rodziców w uroczystościach, zajęciach dydaktycznych.

Zachęcanie rodziców do włączania się do akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, do uczestniczenia w spotkaniach „Muchomorkowego Klubu Mądrego Rodzica”, współtworzenia „Muchomorkowej Wypożyczalni Książek dla Dzieci”. Przygotowanie dla rodziców artykułów dotyczących rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym
Sposób dokumentowania: Teczka współpracy z rodzicami.Kserokopie. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 5: Wspomaganie aktywności twórczej dzieci.
Formy realizacji: Stosowanie w toku wychowawczo-dydaktycznym różnorodnych metod wspierających aktywność twórczą dzieci. Przygotowanie dzieci do występów okazjonalnych. Zachęcanie i przygotowanie do udziału w konkursach.
Sposób dokumentowania: Miesięczne plany pracy. Scenariusze uroczystości. Zapisy w dzienniku. Strona internetowa – zdjęcia Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie: 6: Aktywne uczestnictwo w życiu placówki poprzez realizację zadań ujętych w planie rocznym oraz innych zadań dodatkowych.
Formy realizacji: Współudział w organizacji imprez w grupie oraz przedszkolu. Realizowanie zadań w oparciu o Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej:
- Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka

- Dzień Edukacji Narodowej.

- Przegląd Piosenki Jesiennej.

- Poznajemy zwyczaje Wielkiej Brytanii – zabawy polsko – angielskie.
- Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

- Zimowa zbiórka upominków dla dzieci ze świetlicy Antoninek.

- Rodzinne spotkanie wigilijne.

- Dzień Babci i Dziadka.
- Przedstawienie jasełkowo – noworoczne w Domu Pomocy Społecznej.

- Urodziny Mikołaja Kopernika.

- Pierwszy Dzień Wiosny – zielony dzień w przedszkolu.

- Dzień Książek dla Dzieci.

- Wiosenna zbiórka upominków dla dzieci ze świetlicy Antoninek.

- Spotkanie z Zajączkiem Wielkanocnym.

- Dzień Mamy i Taty.

- Prowadzenie kroniki przedszkolnej.

- Współtworzenie Muchomorkowej Wypożyczalni Książek dla Dzieci.

Uczestnictwo w pracach zespołu ds. opieki, wychowania i edukacji oraz ds. promocji.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć. Strona internetowa – zdjęcia. Wpisy w dzienniku. Teczka – kronika przedszkolna. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 7: Integracja ze środowiskiem lokalnym.
Formy realizacji: Prowadzenie i pomoc w organizowaniu:
- Spotkania z osobami wykonującymi ciekawy zawód.
- Spacery i wycieczki.
- Imprezy okazjonalne.
Sposób dokumentowania: Strona internetowa – zdjęcia. Wpisy w dzienniku. Scenariusze.
Termin: Cały okres trwania stażu.

§ 6 ust. 2 pkt. 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadanie 1: Omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Formy realizacji: Konsultowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 2: Omawianie zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
Formy realizacji: Opracowanie scenariusza zajęć.
Sposób dokumentowania: Scenariusze zajęć.
Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 3: Uczestnictwo w wewnątrzprzedszkolnych i zewnątrzprzedszkolnych formach doskonalenia nauczycieli. Formy realizacji: Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Pedagogicznej – analitycznych i szkoleniowych na temat: „Zmiany w przepisach prawa oświatowego, procedura awansu zawodowego, zasady prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela”, „Edukacja regionalna w przedszkolu i żłobku – dobre praktyki, pomysły na ciekawe zajęcia”,
„Aktywne metody pracy i nowatorskie toki metodyczne stosowane w przedszkolu i żłobku”. Uczestnictwo w krótkich formach szkoleniowych prowadzonych przez zastępcę dyrektora ds. pedagogicznych dla nauczycieli stażystów. Uczestnictwo w spotkaniach Muchomorkowego Klubu Mądrego Rodzica. Obserwacja zajęć koleżeńskich. Uczestnictwo w warsztatach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, spotkaniach ze specjalistami. Udział w spotkaniach Klubu Aktywnego Nauczyciela.
Sposób dokumentowania: Wydruki. Zaświadczenia. Certyfikaty. Termin: Cały okres trwania stażu.

Zadanie 4: Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowania.
Formy realizacji: Studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej oraz stron internetowych o tematyce związanej ze wspieraniem i korygowaniem rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym. Sposób dokumentowania: Kserokopie.
Termin: Cały okres trwania stażu.

..................................... ..................................
Miejscowość, data Podpis opiekuna stażu

..................................... ..................................
Miejscowość, data Podpis nauczyciela stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.