X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35830
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Magdalena Zębek

nauczyciel

języka angielskiego
w
Publicznej Szkole Podstawowej nr 4,
im. Janusza Korczaka
w Świebodzicach
Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego
na stopień
nauczyciela dyplomowanego

Data rozpoczęcia stażu:
1września 2017 r.

Data zakończenia stażu:
31 maja 2020 r.

Cele:
• rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego,

• dalszy rozwój zawodowy jako nauczyciela języka angielskiego z uwzględnieniem zadań realizowanych przez szkołę w drodze po awans na nauczyciela dyplomowanego,

• podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły,

• upowszechnienie języka angielskiego oraz kultury krajów anglojęzycznych wśród uczniów,

• uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Czynności organizacyjne.

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin
Dowody realizacji

1.

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

Sporządzenie planu rozwoju
zawodowego

sierpień 2017

wrzesień 2017

wrzesień 2017

znajomość procedur awansu
zawodowego

złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
opracowanie i przedłożenie dyrektorowi szkoły

plan rozwoju zawodowego

2.
Przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły. Analiza dokumentacji szkoły: statut,
szkolny system oceniania, regulamin uczniowski

Prowadzenie dokumentacji
wynikającej z obowiązku nauczyciela

cały staż

plan rozwoju

dokumentacja szkolna

3.

Bieżące dokumentowanie realizacji
planu rozwoju zawodowego
Kompletowanie dokumentacji mającej
znaczenie na ocenę pracy

Ocena dorobku zawodowego

cały staż

czerwiec 2020

zaświadczenia, dyplomy, inne

ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły

4. Opracowanie sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego Przygotowanie sprawozdania z
realizacji planu rozwoju zawodowego dwa razy
w roku
sprawozdanie

Zadania wynikające z rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji zadań
Termin Dowody potwierdzające
realizację

§ 8 ust. 2 pkt.1

Uzyskiwanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. 1. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły

2. Aktualizowanie wiedzy

• aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikającego z potrzeb własnych i szkoły (udział
w warsztatach metodycznych,
szkoleniach, kursach
doskonalących)

• aktywny udział w kursach, szkoleniach i warsztatach dla Rady Pedagogicznej

• systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki, dydaktyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu jako podstawowego źródła informacji

cały staż

wg harmonogramu szkoleń Rady Pedagogicznej

cały staż wysoki poziom
przygotowania merytorycznego w pracy

świadectwa ukończenia, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej,
zaświadczenia

rozwijanie własnych umiejętności, poszerzanie wiedzy specjalistycznej.

uaktualnienie wiedzy
z dziedziny pedagogiki
i psychologii.

3. Udział w pracach Rady Pedagogicznej, zespołu przedmiotowego i zespołu wychowawców

4. Organizowanie konkursów

5. Praca z uczniem zdolnym
• dzielenie się wiedzą podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, zespołu językowego i zespołu wychowawców
• praca przy zmianach ( aktualizacja) dokumentacji szkoły

• opracowanie i przeprowadzenie miejskiego konkursu języka angielskiego “English Champions” – „Mistrzowie Języka Angielskiego”

• przeprowadzenie konkursów ogólnopolskich we współpracy z organizatorami konkursów : Olimpus, Olimpusek, Albus, Zdolny Ślązaczek z języka angielskiego

• opracowanie planu pracy i prowadzenie koła z j. angielskiego

• przygotowanie uczniów do udziału w konkursach językowych

wg harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej spotkań zespołu językowego i wychowawczego

styczeń 2018, styczeń 2019, styczeń 2020,

terminy narzucone przez organizatorów

okres stażu

okres stażu zapisy w protokołach

regulamin konkursu, sprawozdanie, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, protokoły

protokoły, zaświadczenia, potwierdzenia Dyrektora Szkoły

plan pracy koła języka angielskiego, dziennik zajęć

kserokopie dyplomów zdobytych przez uczniów

6. Praca z uczniem słabym

7. Współpraca z rodzicami

8. Rożne formy promocji szkoły w środowisku • opracowanie planu pracy i prowadzenie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne uczniów ze specyficznymi problemami w nauce
• dostosowanie zadań do potrzeb uczniów, różnorodność metod pracy

• udział rodziców w zebraniach

• zaangażowanie rodziców w klasowe przedsięwzięcia

• lepszy przepływ informacji nauczyciel –rodzic

• pedagogizacja rodziców

• udział w przygotowaniu uroczystości szkolnych
• współpraca z Samorządem Uczniowskim
okres stażu

okres stażu

okres stażu

dziennik lekcyjny

notatki w dzienniku, poświadczenie Dyrektora, kserokopie podziękowań dla rodziców, scenariusze zajęć

poświadczenie Dyrektora, zdjęcia, opracowane materiały

§ 8 ust. 2 pkt. 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komunikacyjnych

2. Prowadzenie lekcji języka angielskiego przy użyciu tablicy multimedialnej

3. Opracowanie prezentacji multimedialnej

4. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych

• tworzenie materiałów
dydaktycznych oraz innych związanych z pracą nauczyciela z wykorzystaniem programu PowerPoint, Word
• wykorzystanie technik informacyjnych do gromadzenia danych

• korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, encyklopedii, Internetu

• wykorzystanie przygotowanej prezentacji w Power Point na zajęcia języka angielskiego lub podczas imprezy szkolnej

• wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji zadań dydaktyczno –wychowawczych.
• opracowanie testów ,sprawdzianów, dyplomów ,pomocy dydaktycznych dla uczniów
• opracowanie podziękowań dla rodziców cały staż

cały staż

okres stażu

okres stażu pomoce dydaktyczne, scenariusz lekcji, testy, plan rozwoju zawodowego

scenariusze zajęć

scenariusz lekcji, imprezy szkolnej

adresy stron internetowych, przykładowe materiały

§ 8 ust. 2 pkt. 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
1. Opracowanie i udostępnienie w bibliotece szkolnej scenariuszy lekcji i testów

2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów i kontraktowych

3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu lub praktyk

4. Zamieszczenie planu rozwoju zawodowego w Internecie

5. Dzielenie się wiedza zdobytą na kursach doskonalących z innymi nauczycielami

6. Prowadzenie lekcji otwartej
• opracowanie i udostępnienie
materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć, testów.

• prowadzenie w ramach zespołu
przedmiotowego lekcji otwartych
i koleżeńskich w szczególności dla
nauczycieli kontraktowych.

• pomoc w opracowaniu planu, zawarcie kontraktu, konsultacje, hospitacje

• zamieszczenie planu w portalu edukacyjnym

• aktywny udział w pracach zespołu
przedmiotowego.
• zorganizowanie spotkań z innymi nauczycielami w celu podzielenia się zdobytą wiedzą z odbytych szkoleń

• przeprowadzenie lekcji otwartej dla zainteresowanych nauczycieli
cały staż

okres stażu (wg potrzeb i możliwości)

okres stażu (wg potrzeb i możliwości)

I rok stażu

okres stażu

okres stażu
scenariusze, testy, poświadczenia Dyrektora Szkoły

scenariusze lekcji

kontrakt, potwierdzenie Dyrektora Szkoły, arkusze hospitacji

strona www, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

notatki

scenariusz lekcji

§ 8 ust. 2 pkt.4 a.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych lub innych związanych
odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie planu zajęć przygotowujących do egzaminu po klasie ósmej z języka angielskiego

2. Opracowanie planu zajęć koła języka angielskiego – praca z uczniem zdolnym

3. Opracowanie planu zajęć z uczniem mającym problemy w nauce języka angielskiego

4. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań

5. Dostosowanie programu nauczania do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów i warunków nauczania

6. Organizowanie dodatkowych zajęć
• przygotowanie i opracowanie planu zajęć

• przygotowanie i opracowanie planu pracy

• przygotowanie planu zajęć

• opracowanie i wdrożenie planu wychowawczego klasy zgodnego z Planem Wychowawczym Szkoły, Planem Pracy Szkoły i Programem Profilaktycznym Szkoły

• kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcami, wyłonienie uczniów posiadających opinie PPP, dostosowanie wymagań

• prowadzanie zajęć wyrównujących szanse edukacyjne dla uczniów mających trudności w nauce j. angielskiego

• prowadzenie koła z j.angielskiego wrzesień 2018

wrzesień 2017, w miarę możliwości przez cały okres stażu

rok szkolny 2017/2018

wrzesień 2017, wrzesień 2018, wrzesień 2019

okres stażu

okres stazu plan zajęć, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych

plan zajęć, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych

plan zajęć, sprawozdanie, dziennik zajęć pozalekcyjnych

plan pracy wychowawczej

potwierdzenie pedagoga szkolnego, notatki własne

dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 c.

Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Systematyczne poszerzanie wiedzy w celu podnoszenia jakości pracy szkoły

2. Integracja zespołu klasowego

3. Organizacja konkursów

4. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych

5. Organizowanie dodatkowych zajęć
• uczestnictwo w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego i wykorzystywanie zdobytej wiedzy w podnoszeniu jakości pracy szkoły.

• organizacja wycieczek szkolnych, wyjazdów do kina

• opracowanie i przeprowadzenie konkursów z języka angielskiego
• nadzorowanie i przeprowadzanie zewnętrznych konkursów językowych: Olimpus, Olimpusek, Albus, Zdolny Ślązaczek

• organizowanie uroczystości klasowych, szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego

• prowadzanie zajęć wyrównawczych dla uczniów mających trudności w nauce j. angielskiego
• prowadzenie koła z j.angielskiego

cały staż

cały staż

cyklicznie

cyklicznie

wg kalendarza imprez szkolnych

okres stażu
gromadzenie
dokumentów.

karty wycieczek

sprawozdania, potwierdzenia współorganizatorów, potwierdzenie Dyrektora Szkoły

zdjęcia ,potwierdzenia Dyrektora i współorganizatorów

dziennik zajęć pozalekcyjnych

§ 8 ust. 2 pkt. 4 e.
Wykonywanie zadań na
rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną

2. Współpraca z wydawnictwami

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym

4. Współpraca z Samorządem Uczniowskim

5. Współpraca z nauczycielami z innych szkół

6. Współpraca z pielęgniarką szkolną

• obserwacja uczniów
• realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
• tworzenie dostosowań wymagań do indywidualnych potrzeb uczniów, wg zaleceń PPP

• pozyskiwanie pomocy dydaktycznych
• pozyskiwanie nagród na konkursy

• systematyczne konsultacje i rozmowy

• organizacja lub pomoc w organizacji imprez szkolnych

• organizacja międzyszkolnego konkursu z j. angielskiego „English Champions”

• organizacja pogadanek na temat zdrowego stylu życia, diety, higieny osobistej.
cały staż
wg potrzeb

okres stażu

okres stażu

okres stażu

cyklicznie

okres stażu, w miarę możliwości
praca z dzieckiem z opinią lub orzeczeniem ,
kontakt z uczniem i jego rodzicami

zaświadczenia od wydawnictw

poświadczenie Pedagoga Szkolnego, notatki

potwierdzenie Dyrektora Szkoły

potwierdzenie Dyrektora Szkoły

potwierdzenie pielęgniarki szkolnej, zapisy w dzienniku lekcyjnym

§ 8 ust. 2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych, z uwzględnieniem specyfiki i typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej uczniów.

2. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczego i edukacyjnego
• rozmowy z rodzicami i uczniami

• zdiagnozowanie przypadków wychowawczego i edukacyjnego,
ustalenie metod pracy,
• systematyczna praca nad rozwiązywaniem w/w problemów
na bieżąco

okres stażu
zapis w dzienniku lekcyjnym

opis i analiza przypadków

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: Magdalena Zębek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.