X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35839
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

I. DANE OSOBOWE
1. Imię i nazwisko: mgr Katarzyna Masiukiewicz
2. Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa
3. Stanowisko: nauczyciel przedszkola
4. Posiadane kwalifikacje:
- studia wyższe magisterskie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika wczesnoszkolna
- studia licencjackie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Pedagogika wczesnoszkolna

II. STAŻ
1. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2017 r.
2. Opiekun stażu:
3. Długość stażu: 9 miesięcy
4. Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2018 r.
5. Przerwy w okresie odbywania stażu:......................................
6. Data złożenia sprawozdania:........................................

III. CELE STAŻU

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w tym:
a) przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły,
b) sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisów dotyczących zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy.
2. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie z prowadzącym obserwowanych zajęć.
3. Prowadzenie zajęć z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawianie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora.
4. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki;
b) poza placówką;
c) samokształcenie;
5. Pogłębianie kontaktów z uczniami i rodzicami.
6. Nawiązanie współpracy z nauczycielami zatrudnionymi w szkole.

IV. PODSTAWA PRAWNA
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2013 poz. 393)

V. PLAN AKTYWNOŚCI
§ 6 ust. 2 pkt 1
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania placówki.
Zadania i cele do realizacji Forma realizacji Sposób dokumentowania Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego oraz rozporządzeń prawa oświatowego. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli: - Karta Nauczyciela,
- Ustawa o Systemie Oświaty,
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej. Rejestr przeanalizowanych przepisów. Krótkie notatki z ich analizy. Opiekun stażu Wrzesień 2017

2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
Konsultacje związane ze sposobem realizowania zobowiązań stażowych oraz zawarcie pisemnego kontraktu pomiędzy stażystą a opiekunem stażu. Umowa o wzajemnej współpracy z opiekunem stażu, wzajemnej obserwacji zajęć. Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu.
Opiekun stażu Wrzesień 2017
3. Opracowanie planu rozwoju zawodowego. Zredagowanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły. Opracowany i zatwierdzony plan rozwoju zawodowego Dyrektor Szkoły Wrzesień 2017
4. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły. Analiza dokumentacji szkoły:
- Statut szkoły,
- Roczny plan pracy szkoły – koncepcja pracy szkoły,
- Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych,
- Program wychowawczy przedszkola;
- Przepisy porządkowe obowiązujące w szkole: plan dyżurów, obowiązki wychowawcy, opiekuna wycieczek;
- Inne wewnętrzne regulaminy. Krótkie notatki z analizy dokumentacji. Potwierdzenie pisemne opiekuna stażu.
Listy obecności, notatki z rad pedagogicznych.
Opiekun stażu

Wrzesień 2017

Rok szkolny
2017/2018
5. Poznanie podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy na terenie szkoły. Zapoznanie się z regulacjami prawnymi w zakresie BHP w placówce i regulaminu przeciw pożarniczego. Notatki własne.
Potwierdzenie odbycia instruktażu.
Potwierdzenie odbycia szkolenia. Opiekun stażu
Dyrektor szkoły Wrzesień 2017
6. Zapoznanie się ze sposobami prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole. Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej. Dziennik zajęć.
Karty obserwacji.
Plany miesięczne.
Dokumenty pracy pedagogicznej. Opiekun stażu
Nauczycielki Wrzesień 2017
Rok szkolny 2017/2018
7. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego tj. zaświadczenia, potwierdzenia, scenariusze zajęć, konspekty, notatki, dyplomy, zdjęcia. Teczka stażysty Opiekun stażu Rok szkolny 2017/2018
8. Przygotowanie projektu sprawozdania Opis realizacji sporządzonego planu rozwoju. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. Opiekun stażu Czerwiec 2018
9. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego. Sporządzenie wniosku i przygotowanie dokumentacji z przebiegu stażu. Wniosek wraz z dokumentacją z realizacji stażu. Opiekun stażu Czerwiec 2018

§ 6 ust. 2 pkt 2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań placówki.
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Poszerzenie wiedzy w zakresie nowych metod wychowania. Studiowanie czasopism, artykułów i literatury fachowej z zakresu psychologii i pedagogiki.

Poszukiwanie ciekawych rozwiązań na stronach internetowych. Recenzje przeczytanych książek, artykułów.
Kserokopie artykułów.
Spis literatury metodyczno-pedagogicznej.
Spis stron internetowych. Rok szkolny 2017/2018
2. Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego. Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki. Zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów.
Opiekun stażu
Dyrektor
Rok szkolny 2017/2018
3. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej i informacyjnej Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu z wykorzystaniem technik komputerowych.
Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
Publikowanie zdjęć i tekstów na szkolnej stronie internetowej – promocja placówki. Teczka stażysty.

Płyta z zapisem elektronicznym.

Teczka stażysty.

Potwierdzenie zamieszczenia planu rozwoju zawodowego w internecie. Rok szkolny 2017/2018

Październik 2017

§ 6 ust. 2 pkt 3
Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem.
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne z rodzicami:
-wypełnianie kart obserwacji
-sprawy bieżące.
Informowanie rodziców na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka.
Zebrania z rodzicami.
Zaangażowanie rodziców w przygotowania uroczystości w grupie – pomoc w bogaceniu bazy materialnej grupy.
Pedagogizacja rodziców – pogadanki, referaty.
Zajęcia otwarte. Notatki z rozmów z rodzicami.
Karty obserwacji.

Listy obecności.
Dokumentacja fotograficzna.

Scenariusze pogadanek, referatów.
Scenariusze zajęć otwartych. Opiekun stażu
Nauczycielki Rok szkolny 2017/2018

2. Poszerzenie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo- wychowawczych dzieci i sposobów ich zaspokajania. Prowadzenie kart obserwacji.
Stała obserwacja dziecka.
Rozmowy indywidualne z dzieckiem.
Współpraca z rodziną.

Udział w warsztatach szkoleniowych dotyczących różnych problemów dziecka. Arkusze obserwacji dziecka
Zapisy własne w karcie obserwacji dziecka.

Spotkania indywidualne z rodzicami.
Zaświadczenia. Opiekun stażu Rok szkolny 2017/2018

Rok szkolny 2017/2018
3. Organizacja i udział w uroczystościach, wycieczkach oraz imprezach szkolnych. Włączenie się do organizacji imprez okolicznościowych w szkole.
Udział w wycieczkach szkolnych.
Przygotowanie dzieci do różnych konkursów. Potwierdzenie nauczyciela współpracującego.
Dokumentacja fotograficzna. Pracownicy szkoły. Rok szkolny 2017/2018
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Zaproszenie policjantów do szkoły – zapoznanie z umundurowaniem i zawodem policjanta.
Spotkanie ze strażakami na terenie szkoły lub jednostki.
Udział w wybranych konkursach i spotkaniach organizowanych przez GOK Wojciechów oraz inne szkoły z terenu gminy. Dokumentacja fotograficzna.

Dyplomy, podziękowania.
Policja

Straż pożarna

Nauczycielki Rok szkolny 2017/2018

§ 6 ust. 2 pkt 4
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
Zadania nauczyciela Metoda / Forma realizacji Sposób dokumentacji Osoby współpracujące Termin realizacji
1. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. Opracowywanie scenariuszy zajęć.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonych zajęć. Scenariusze zajęć.
Notatki.
Arkusz hospitacji zajęć. Opiekun stażu Rok szkolny 2017/2018
1 raz w miesiącu.
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna. Obserwacja zajęć – hospitacja według wcześniej ustalonego harmonogramu.
Omawianie obserwowanych zajęć. Notatki własne.
Scenariusze zajęć.
Wnioski z obserwacji. Opiekun stażu Rok szkolny 2017/2018
1 raz w miesiącu.

........................................
(podpis nauczyciela stażysty)

........................................
(podpis opiekuna stażu)

........................................
(data i podpis dyrektora placówki)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.