X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35779

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

STAŻ NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Tukaj-Jarosz

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Miejsce odbywania stażu: Gimnazjum nr 17 im. H. Wagnera w Częstochowie

Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany
Posiadane kwalifikacje: wyższe studia na kierunku: biologia ogólna
studia podyplomowe na kierunku: chemia i dydaktyka chemii, biologia medyczna z elementami diagnostyki

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej,
wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli,
o których mowa w art. 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań
odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym
stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
1. Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb moich i szkoły.

2. Przygotowanie uczniów do szkolnych, powiatowych i wojewódzkich konkursów z biologii i chemii.

3. Przygotowanie, przeprowadzenie, opracowanie badania wyników nauczania i próbnego egzaminu gimnazjalnego dla klas drugich i trzecich.

4. Organizacja powiatowego konkursu biologiczno-chemicznego
„BIOL-CHEM”

5. Opracowanie i wykorzystanie na zajęciach zestawu pomocy dydaktycznych, scenariuszy lekcji, kryteriów oceniania, PSO.

6. Współpraca z wydawnictwami edukacyjnymi.

7. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu dydaktyki, metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury jak również korzystanie z Internetu.

8. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.

9. Bieżąca analiza własnej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1. Dokumentowanie swoich działań związanych z awansem zawodowym z użyciem technologii informacyjnej.

2. Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na lekcjach.

3. Wzbogacenie własnego warsztatu pracy o pomoce przygotowane za pomocą komputera.

4. Stosowanie Internetu w życiu codziennym i w pracy zawodowej poprzez elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami uczniów oraz uczniami poprzez korzystanie z e-dziennika.

5. Opracowanie wyników badań diagnostycznych w postaci tabelarycznej, opisowej w formie elektronicznej i papierowej.

6. Wykorzystywanie technologii informacyjnej w celu doskonalenia własnej pracy.

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie lekcji otwartych z biologii i chemii.

2. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej.

3. Udział w pracach zespołu samokształceniowego, wychowawczego, projektów edukacyjnych ucznia.

4. Współpraca przy tworzeniu planu zajęć dydaktycznych, planu dyżurów śródlekcyjnych, regulaminów szkolnych, współpraca z pedagogiem szkolnym, samorządem uczniowskim.

§ 8 ust. 2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1. Opracowanie regulaminu, testu szkolnego i powiatowego konkursu biologiczno- chemicznego.

2. Opracowanie i wdrożenie programu koła biologicznego.

3. Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego klasy.

4. Organizacja wyjść i wycieczek szkolnych, klasowych.

§ 8 ust.2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu biologicznego.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie powiatowego konkursu „BIOL-CHEM”.

3. Nawiązanie współpracy z AJD, oczyszczalnią ścieków „Warta”.

4. Prowadzenie dodatkowych zajęć koła biologicznego.

5. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego.

§ 8 ust. 2 pkt 4e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Prowadzenie dodatkowych zajęć przygotowujących do konkursów.

2. Współudział w tworzeniu dokumentów szkolnych.

3. Współpraca z uczelnią wyższą, urzędem miasta,delegaturą kuratorium oświaty, poradnią psychologiczną, z nauczycielami innych szkół.

4. Sprawowanie opieki nad uczniami podczas realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Udział w warsztatach doskonalących.

2. Opis przypadku ucznia z problemem wychowawczym/ edukacyjnym.

Plan rozwoju opracowała: mgr Anna Tukaj-Jarosz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.