X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35781

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

na okres od 1 września 2017r. do 31 maja 2020r.

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
mgr Urszula Oszywa
Nazwa placówki, w której nauczyciel odbywał staż:
Przedszkole Miejskie nr 29 w Sosnowcu

Dyrektor placówki:
mgr Beata Koścień

Plan rozwoju zawodowego zgodny z:

- Rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni
awansu zawodowego nauczycieli;
- Kartą Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (z późniejszymi zmianami);
- Przedszkolnym Planem Rozwoju;
- Przedszkolnym Programem Wychowawczym.

Cele wyznaczające kierunki działania w realizacji zadań w okresie stażu:

Cele główne:
- rozwój kompetencji nauczyciela
- zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
Cele szczegółowe:
- analiza procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju
- opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego
wynikające z Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli obejmują:

§ 8 ust. 2 pkt 1
UZYSKANIE POZYTYWNYCH EFEKTÓW W PRACY DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ LUB OPIEKUŃCZEJ NA SKUTEK WDROŻENIA DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU DOSKONALENIE PRACY WŁASNEJ I PODNIESIENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY

LP.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez dyrektora oraz innych nauczycieli

- hospitacja wg wcześniej
opracowanych narzędzi

- analiza zajęć i ewaluacja
- scenariusze zajęć

okres stażu

2.
Prowadzenie zajęć
otwartych

- opracowanie scenariuszy
zajęć

- analiza mocnych
i słabych stron
- scenariusze zajęć

karty hospitacji zajęć
wg harmonogramu

3.

Organizowanie własnego warsztatu pracy.
- przygotowanie
miesięcznego planu pracy
w oparciu o podstawę
programową oraz
realizowany program
wychowania przedszkolnego

- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, dokonywanie ewaluacji własnych działań
- . prowadzenie teczki awansu zawodowego.

- miesięczny plan pracy
- zapis w dzienniku zajęć

- ewaluacje działań
własnych

- teczka awansu
zawodowego

na bieżąco

4.
Przeprowadzenie ewaluacji wewnętrznej zgodnie z wymogami
- przygotowanie i opracowanie ankiet dotyczących badania środowiskowego

- współtworzenie sprawozdania
- dokumentacja
przedszkolna

2017-2018 r

5.

Czuwanie nad prawidłowym rozwojem dzieci.
- stała i wnikliwa obserwacja
dzieci
- diagnozowanie osiągnięć dzieci
- urządzanie kącików tematycznych
- uczestniczenie w konkursach
przedszkolnych, występach,
festiwalach, spektaklach.
- rozwijanie zdolności muzycznych,
plastycznych, recytatorskich,
tanecznych dzieci - karty obserwacji dziecka

- sprawozdanie z badania
dojrzałości szkolnej

- zdjęcia - okres stażu

6.

Dostosowywanie metod i form pracy do zróżnicowanego poziomu intelektualnego dzieci

- analiza pracy
wychowawczo-
dydaktycznej

- praca z dzieckiem ze
specyficznymi trudnościami
edukacyjnymi

- praca z dzieckiem zdolnym

- sprawozdanie z pracy wychowawczo-dydaktycznej

- kopie kart pracy
potwierdzające pracę
wyrównawczą
- kopie kart pracy, prace
konkursowe potwierdzające
pracę z dzieckiem zdolnym

- okres stażu

7.
Aktualizowanie wiedz z zakresu pedagogiki i psychologii.

- studiowanie literatury
pedagogicznej, odwiedzanie
stron internetowych

- wykorzystywanie zdobytych
wiadomości w codziennej
pracy z dziećmi

- zestawienie bibliograficzne

- notatki

okres stażu

8.

9.
Pogłębianie swojej wiedzy
i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego

Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem elementów
arteterapii w celu
uzyskiwania efektów pracy
dydaktycznej,oraz realizacji działań kompensacyjno- wyrównawczych
- Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy,
e-konferencje)

- Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej

- praca z dzieckiem o zróżnicowanych potrzebach rozwoju
-wykaz książek, wykaz stron internetowych
- materiały, pomoce, zdjęcia

- dzienniki zajęć

okres stażu

okres stażu

10.
Współpraca z rodzicami
- sporządzenie planu
współpracy z rodzicami

- konsultacje indywidualne

- zebrania z rodzicami

- redagowanie informacji dla
rodziców

- prowadzenie zajęć otwartych,
włączanie rodziców do
organizowania
i współuczestnictwa w imprezach
oraz wycieczkach

- plan współpracy z rodzicami

- potwierdzenia w dzienniku
zajęć

- protokoły z zebrań z rodzicami
z rodzicami

- wydruki na tablicy ogłoszeń

- scenariusze zajęć otwartych,
wycieczek i imprez przedszko
nych

- okres stażu

- wg harmonogramu

- wg potrzeb

11.
Współpraca
z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną celem uzyskania opinii do pracy z dzieckiem

- kierowanie do poradni
dzieci mających zaburzenia
rozwojowe

- potwierdzenie współpracy
z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną

wg potrzeb

12.

Współpraca z logopedą

- kierowanie do zajęć
z logopedą
dzieci wykazujących
zaburzenia rozwoju mowy

- Potwierdzenie współpracy z logopedą

wg potrzeb

13.
Współpraca ze Szkołą Podstawową nr 10
w Sosnowcu
- nawiązanie współpracy

- zacieśnianie współpracy w ramach współpracy środowisk lokalnych
- Zaproszenia na
okolicznościowe uroczystości

- Zorganizowane wyjście
w celu przybliżenia dzieciom 6-letnim szkoły

2017-2018 r

§ 8 ust. 2 pkt 2
WYKORZYSTYWANIE W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ

LP.

ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Prowadzenie strony internetowej placówki
- zamieszczanie informacji, oraz aktualizacji
dotyczących placówki; konwertowanie zdjęć, oraz
zamieszczanie ich na stronie przedszkola

- pisanie ogłoszeń informujących rodziców
o bieżących wydarzeniach
- strona internetowa
placówki

- przykładowe ogłoszenia
- okres stażu

2.
Wykorzystywanie komputera ; internetu, oraz nośników cyfrowych
w codziennej pracy
- korzystanie ze stron internetowych przeznaczonych dla nauczycieli

- umieszczanie na stronach internetowych publikacji własnych, scenariuszy zajęć

- tworzenie prezentacji multimedialnych dotyczących przedszkola

- opracowanie miesięcznych planów pracy, oraz innych
dokumentów
wykorzystywanych w pracy
- komputerowe opracowanie dyplomów okolicznościowych

- wykonywanie zaproszeń, podziękowań
- adresy stron
internetowych
zawierających
publikacje własne

- prezentacja
multimedialna

- opracowane dokument

- dyplomy

- zaproszenia
- podziękowania

okres stażu

okres stażu
§ 8 ust.2 pkt. 3

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE OTWARTYCH ZAJĘĆ, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKTOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ;

LP.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Opublikowanie na portalu internetowym Edux-pl Planu Rozwoju Zawodowego

- opracowanie planu i jego
publikacja
- publikacja widoczna na stronie
internetowej dla nauczycieli Edux.pl

wg potrzeb

2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć

Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości

Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
- Potwierdzenie współpracy przez
innych nauczycieli

okres stażu

3.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami, prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i stażystów
Wspólne rozwiązywanie problemów
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach
Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń
- Potwierdzenie współpracy przez
innych nauczycieli
wg potrzeb

§ 8 ust.2 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU DZIAŁAŃ EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH ODPOWIEDNIO Z OŚWIATĄ, POMOCĄ SPOŁECZNĄ LUB POSTĘPOWANIEM W SPRAWACH NIELETNICH

LP.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Opracowanie własnego programu działań edukacyjnych
- opracowanie programu i
jego realizacja
- Program autorski : Maniery Pani Chimery czyli savoir –vivre dla najmłodszych

okres stażu

§ 8 ust.2 pkt. 4c
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

LP
ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.

Promowanie placówki
poprzez organizowanie kulturalnych przedsięwzięć, oraz aktywne uczestnictwo na rzecz współpracujących instytucji

Współpraca z lokalnym środowiskiem
- kreowanie wizerunku i estetyki przedszkola
p przez organizowanie tematycznej
dekoracji

- organizowanie konkursów

- udział w wydarzeniach kulturalnych;
teatralnych, konkursach, festiwalach i innych
imprezach mających na celu prezentowanie
umiejętności wychowanków

- udział w akcjach : WOŚP, BIOSYSTEM -
program ekolog.

- udział w ramach :
Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Organizacja spotkań – zapraszanie gości,
rodziców w celu upowszechniania czytelnictwa

Współpraca z Miejską Biblioteką – udział w
cyklicznych wydarzeniach

- zdjęcia

- dyplomy

- podziękowania

- wykonywanie
okolicznościowych
upominków

§ 8 ust.2 pkt. 4e

WYKONYWANIE ZADAŃ NA RZECZ OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH WE WSPÓŁPRACY Z INNYMI OSOBAMI, INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI LUB INNYMI PODMIOTAMI

LP
ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Współpraca z lokalnym środowiskiem
- Organizacjia charytatywnej zbiórki
książek
Zostań sprawca zachwytów

- współpraca na rzecz Hospicjum w
Sosnowcu

- organizacja akcji na rzecz pomocy
Stowarzyszeniu Opieki nad Zwierzętami

- Współpraca z Dziennym Domem Pomocy
Społecznej w Sosnowcu

- zbiórka niezbędnych
środków

- wykonywanie świątecznych
upominków

- okolicznościowe zaproszenia –festyn, spotkanie dot. upowszechniania czytelnictwa

§ 8 ust.2 pkt. 5
UMIEJĘTNOŚĆ ROZPOZNAWANIA I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB INNYCH, Z UWZGLĘDNIENIEM SPECYFIKI TYPU I RODZAJU SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL JEST ZATRUDNIONY.

LP
ZADANIA

FORMY REALIZACJI
SPOSOBY DOKUMENTOWANIA TERMINY REALIZACJI

1.
Wdrożenie programu arteterapii na potrzeby indywidualnej pracy z dzieckiem

- zajęcia arteterapii z uwzględnieniem form
pracy dla poszczególnego przypadku
w celu rozpoznawania i rozwiązywania
problemów edukacyjnych,
wychowawczych, lub innych

- dziennik zajęć, zdjęcia,
sprawozdanie

okres stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
Miejscowość i data
Podpis i pieczęć dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.