X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35777

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr inż. Marek Szuba
nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży mechaniczno-mechatronicznej
w Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących
w Sułkowicach

data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014r.
data zakończenia stażu: 31.05.2017r.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO ZGODNIE Z ROZPORZĄDZENIEM MEN W SPRAWIE UZYSKANIA STOPNIA AWANSU ZAWODOWEGO

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek udrożnienia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Poznanie i przeanalizowanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. -Analiza dokumentacji szkolnej: Statut Szkoły, plan wychowawczy szkoły, itp. na bieżąco
2. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu służącemu własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły. - Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.
- Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, kursach, konferencjach i warsztatach metodycznych.
- Ewaluacja wybranych obszarów dydaktyczno-wychowawczych.
- Studiowanie literatury fachowej m. in. „poradnik mechatronika”, „programowanie sterowników plc”.
-Aktywne uczestnictwo w pracach komisji przedmiotów zawodowych.

cały okres stażu
3. - Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej. - Wykorzystanie metod aktywizujących w procesie edukacyjnym.
- Praca z uczniem zdolnym.
- Praca z uczniem mającym problemy w nauce cały okres stażu

4. Samokształcenie Studiowanie czasopism metodycznych i pedagogicznych oraz źródeł internetowych
Na bieżąco
5. Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych i międzyszkolnych w zawodach mechaniczno-mechatronicznych. -Opracowanie regulaminów konkursów.
-Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych cały okres stażu
6. Udział w programach i akcjach podnoszących jakość pracy szkoły - Praca w Komisji rekrutacji
- Praca w Komisji Promocji Szkoły
- praca w Komisji Przedmiotów zawodowych Cały okres stażu
7. Konstruowanie programów naprawczych. -Analiza wyników egzaminów zawodowych – wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
-Wdrażanie zmian na podstawie bieżącej analizy. na bieżąco

na bieżąco
8. Realizowanie zadań wychowczo-opiekuńczych
- prowadzenie zajęć pozalekcyjnych: koło zainteresowań mechatroniką, zajęcia przygotowujące do egzaminu zawodowego oraz kwalifikacji zawodowych
- prowadzenie zajęć sportowych w czasie ferii zimowych promujące aktywne spędzanie czasu
-Stały kontakt z pedagogiem szkolnym. na bieżąco

ferie zimowe
9. Współpraca z wychowawcami klas. Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce oraz zachowania uczniów. na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej
i komunikacyjnej

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.

- Wykorzystanie edytora tekstu do pisania wszystkich niezbędnych materiałów związanych z pracą dydaktyczną i wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
-Opracowywanie prezentacji multimedialnych, filmów dydaktycznych wykorzystywanych na zajęciach
- Opracowanie testów, sprawdzianów, scenariuszy zajęć lekcyjnych, regulaminów, konkursów, informacji dla uczniów i rodziców. cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
2. Wykorzystanie komputera oraz internetu jako pomocy w nauczaniu przedmiotów zawodowych w technikum mechanicznym i mechatronicznym. - wykorzystanie specjalistycznych narzędzi komputerowych:
- CNC symulator, MastercamX2, Mach 3, SolidEdge – do projektowania i programowania obróbki na maszynach sterowanych numerycznie,
- FluidSim, Winstep7, Logo, RobLab, Lego Mindstorms – do projektowania i programowania układów mechatronicznych
- Opracowanie ćwiczeń dla uczniów opartych na korzystaniu z komputera i internetu.
-Wykorzystanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
-Zadawanie prac domowych wykonywanych przy użyciu komputera.

Cały okres stażu
3. Stosowanie Internetu w życiu prywatnym i zawodowym. - wykorzystanie internetu na zajęciach, rozwiązywanie i analiza testów online przygotowujących pod egzaminy zawodowe
Wymiana uwag dotyczących wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej z innymi nauczycielami na stronach forum przeznaczonych dla nauczycieli.
-Śledzenie aktualności na stronach internetowych.

Cały okres stażu

4. Archiwizacja dokumentacji zawodowej - gromadzenie plików z materiałami wykorzystywanymi do prowadzenia zajęć cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom. - Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli przedmiotów zawodowych Cały okres stażu
2. Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń, metod i form pracy - Opublikowanie w portalu internetowym „planu rozwoju zawodowego”.
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami przedmiotów zawodowych (udostępnianie opracowanych scenariuszy oraz materiałów dt. przedmiotów zawodowych) Cały okres stażu

3. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów. -Wspólne opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych i konkursów. cały okres stażu
4. Praca na rzecz promocji szkoły w środowisku lokalnym
Praca w komisji promocji szkoły
Prowadzenie zajęć podczas Dni Otwartych
Współpraca z gimnazjami i innymi lokalnymi instytucjami
Cały okres stażu
5. Współpraca z wyższą uczelnią Bielsku - Białej - organizowanie wyjazdów na seminaria tematyczne oraz dnia otwarte ATH
- wymiana nowinek technicznych, dt. sprzętu, oprogramowania Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opracowanie i wdrożenie programu powiatowego konkursu „DYPLOM 2000”. -Opracowanie i przeprowadzenie konkursu według opracowanego programu. Marzec/kwiecień 2015
2. Umiejętność nawiązywania dobrego kontaktu z uczniami oraz motywowania i wspierania ich rozwoju. - Indywidualizacja pracy z uczniem.
- Motywacja uczniów zdolnych do poszerzania wiedzy, udziału w różnych konkursach technicznych. – wspieranie uczniów z problemami, pomoc w dorównaniu do średniego poziomu w klasie, poprzez różne formy dokształcania jak również zachęcanie do takich zadań, które ich nie przerastają, a jednocześnie dowartościowują (np. wykonywanie pomocy dydaktycznych, itp.) cały okres stażu
3. Praca z uczniem posiadającym zalecenia z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej. - Dostosowanie wymagań do możliwości ucznia. cały okres stażu
4. Współpraca z rodzicami. Rozmowy indywidualne. cały okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych. - Przygotowywanie i zachęcanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce mechaniczno - mechatronicznej. cały okres stażu
2. Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych Praca w komisji do spraw obchodów 120 - lecia szkoły Wrzesień, październik 2014
3. Rozwijanie zainteresowań uczniów tematyką branżową . - Organizowanie wyjazdów do AFM Andrychów, na targi narzędzi i obrabiarek Eurotools Kraków.
- prowadzenie koła zainteresowań branżą mechaniczno - mechatroniczną
-Zachęcanie i motywowanie uczniów do czytanie prasy technicznej. cały okres stażu

4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów. - Rozmowy z rodzicami uczniów lub ich prawnymi opiekunami.
-Współpraca z pedagogiem szkolnym. cały okres stażu
na bieżąco
5. Modernizacja bazy dydaktycznej szkoły Pomoc przy tworzeniu nowych pracowni oraz konserwacja urządzeń pracowni mechatronicznej Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Czynny udział w akcjach charytatywnych Pomoc i czynny udział podczas organizowania akcji charytatywnych takich jak „Góra grosza”, „Szlachetna paczka” Cały okres stażu
2. Działalność na rzecz tradycji szkolnej Pomoc przy organizowaniu uroczystości szkolnych Cały okres stażu
3. Współpraca z wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym Systematyczne rozmowy oraz konsultacje Cały okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

L.p Zadania Formy realizacji Termin realizacji
1. Opis i analiza przypadku problemu edukacyjnego, wychowawczego Zdiagnozowanie i pozytywne rozwiązanie trudności wychowawczych lub edukacyjnych uczniów. Opis i analiza wybranych dwóch przypadków
2. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych – pomoc słabym uczniom Współpraca z pedagogiem szkolnym, rodzicami oraz innymi nauczycielami mająca na celu rozwiązanie trudnych przypadków wychowawczych.

........................................
/imię i nazwisko nauczyciela/

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.