X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35776
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO
SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: mgr Anna Krasoń
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Samorządowe nr 1
ul. Sienkiewicza 7, 97-300 Piotrków Tryb.
Opiekun stażu: mgr Lucyna Filipiak
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2017r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.
§ 7 ust. 2. pkt.  1.
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności dokonywania zmian w tych działaniach.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1.
Poznanie procedury awansu zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela, zapoznanie z rozporządzeniem MEN z dnia
1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz późniejszymi zmianami,
- analiza Karty Nauczyciela oraz Ustawy
o systemie oświaty.
- sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu oraz opracowanie planu rozwoju zawodowego
IX 2017
2.
Współpraca
z opiekunem stażu.
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy,
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
i innych nauczycieli.

- kontrakt podpisany z opiekunem,
- harmonogram spotkań,
- scenariusze zajęć.
IX 2017 oraz na bieżąco w okresie stażu.
3.
Uczestniczenie
w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach,
- udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,
- zaświadczenia o ukończeniu kursu,
- scenariusze zajęć,
- dzienniczek lektur.
wg harmonogramów instytucji organizujących szkolenia,
4.
Doskonalenie warsztatu
i metod pracy pedagogicznej.
- gromadzenie materiałów, pomocy dydaktycznych,
- stosowanie aktywnych metod nauczania,
- czytanie literatury pedagogicznej,
- przeglądanie stron internetowych dla nauczycieli.
- scenariusze zajęć,
- zapisy w dzienniku,
- notatki własne,
cały okres stażu
5.
Planowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej.
- wpisy do dziennika,
- plany miesięczne,
- plany wychowawcze,
- arkusze obserwacji,
- tworzenie rocznego planu pracy przedszkola.

- wpisy w bieżących dokumentach,
- plany miesięczne, wychowawcze, współpracy z rodzicami,
- scenariusze uroczystości.
na bieżąco w czasie trwania stażu
6.
Ewaluacja podejmowanych działań.
- przygotowanie ankiet dla rodziców nauczycieli oceniających pracę stażysty,
- prowadzenie zajęć koleżeńskich,
- wypełnianie arkuszy samooceny.
- ankiety,
- scenariusze zajęć,
- arkusze samooceny.
w trakcie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt.  2.
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1.
 Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców

- obserwacje, rozmowy,
- zebrania ogólne z rodzicami i konsultacje indywidualne,
- zajęcia otwarte i uroczystości przedszkolne,
- notatki własne, arkusze obserwacji, listy obecności, protokoły zebrań, scenariusze uroczystości,

- na bieżąco w okresie stażu,
2.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci oraz problemów wychowawczych.
- obserwacja dzieci, rozmowy indywidualne,
- organizowanie zajęć na tematy interesujące dzieci,
- organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów,
- pedagogizacja rodziców podczas zebrań,
- udzielanie rodzicom wskazówek do pracy
z dzieckiem w środowisku domowym.
- arkusze obserwacji,
- notatki własne,
- przygotowane referaty,
- zdjęcia,
wg harmonogramu pracy przedszkola i na bieżąco w okresie stażu,
3.
Organizowanie imprez, uroczystości okolicznościowych dla dzieci i ich rodzin, przygotowywanie dzieci do występów.
- opracowywanie scenariuszy i dekoracji imprez przedszkolnych,
- scenariusze uroczystości, zdjęcia.
wg harmonogramu.
4.
Branie udziału z dziećmi w konkursach, festiwalach, organizowanych przez inne przedszkola i różne instytucje
- przygotowywanie dzieci do konkursów, wystąpień, festiwali,
- zaświadczenia, dyplomy, fotografie.
w trakcie trwania stażu
5.
Współpraca ze specjalistami
- wystawianie opinii wychowankom i kierowanie do specjalisty
- opinie o dziecku
wg potrzeb w trakcie trwania stażu,
6.
Podejmowanie współpracy
z instytucjami wspomagającymi przedszkole
- nawiązanie współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną, Policją, Strażą Pożarną, Szkoła Podstawową,

- zapisy w dzienniku,
- zdjęcia,
w trakcie trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 3.
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1.
Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
- wykorzystanie technologii komputerowej do opracowywania dokumentacji nauczycielskiej: karty obserwacji, plany współpracy, plany pracy, plany miesięczne,
- komputerowe opracowywanie: scenariuszy
i konspektów zajęć,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych (obrazki, karty pracy, rebusy, ankiety, dyplomy) itp.
- przygotowanie informacji dla rodziców,
- korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)

- plany miesięczne,
- scenariusze zajęć,
- zaproszenia, podziękowania, informacje,

w trakcie trwania stażu
2.
Publikacje na stronie internetowej edux pl.
- umieszczenie na stronie internetowej publikacji dotyczących pracy zawodowej: opublikowanie planu rozwoju za­wodo­wego,
- umieszczanie na stronach internetowych autorskich scenariuszy oraz innych pomocy dydaktycznych np. karty pracy,
- przesyłanie dokumentów drogą internetową,
- plan rozwoju zawodowego,
- scenariusze zajęć,
w trakcie trwania stażu
3.
Wykorzystanie komputera do sporządzania dokumentacji pedagogicznej oraz pracy dydaktyczno -wychowawczej z dziećmi.
- opracowanie narzędzi i ankiet badawczych,
- opracowywanie dokumentacji przedszkolnej,
- wykorzystanie komputera podczas pracy dydaktycznej z dziećmi.
- karty pracy, pomoce dydaktyczne, scenariusze zajęć i uroczystości przedszkolnych, protokoły
cały okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1.
Rozwiązywanie bieżących problemów środowiska lokalnego przy umiejętnym wykorzystaniu wiedzy
z zakresu psychologii
i pedagogiki.
- integrowanie grupy, rozwiązywanie konfliktów,
- notatki własne, wpisy do dziennika,
cały okres stażu
2.
Systematyczne prowadzenie obserwacji i analizy możliwości rozwojowych dzieci.
- prowadzenie wstępnej i końcowej obserwacji dzieci, analizowanie wyników,
- arkusze obserwacji,
dwa razy w roku
3.
Wyrównywanie szans edukacyjnych.
- praca korekcyjno – kompensacyjna
z dziećmi prowadzona indywidualnie lub w małych grupach,
- prace gromadzone w indywidualnych teczkach dzieci,
- wpisy do dziennika,
wg harmonogramu grupy
4.
Aktualizowanie wiedzy
z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju kursach
i szkoleniach.
- udział w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego
- zaświadczenia z kursów
wg harmonogramu placówek organizujących szkolenia

§ 7 ust. 2 pkt.  5.
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.

Lp.
Zadanie
Formy realizacji
Sposób dokumentacji
Termin realizacji
1.
Analiza przepisów prawa oświatowego.
- zapoznanie się z obowiązującymi aktami prawnymi KN z 1982r. rozporządzeniem MEN z 1marca 2013r. oraz śledzenie wszelkich zmian w przepisach prawa oświatowego.
- wniosek o rozpoczęcie stażu,
- zbiór aktów prawnych,
cały okres stażu
2.
Studiowanie dokumentacji przedszkolnej.
- analiza dokumentów przedszkola: statutu, planów, regulaminów
i programów.
- wykaz dokumentów, notatki własne,
na bieżąco w trakcie trwania stażu
4.
Przestrzeganie przepisów BHP w trakcie pracy.
- stosowanie przepisów BHP w pracy wychowawczo – opiekuńczej.
- zapisy w dzienniku,
cały okres stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.