X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35774
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego - przedszkole specjalne

Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Analiza wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego
- Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego (ustawy, rozporządzenia).

Wrzesień 2017r.

2.
Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
- Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Okres stażu
- Wniosek o rozpoczęcie stażu.
- Plan rozwoju zawodowego.
- Dokumentacja.

- Sprawozdanie z realizacji planu.
3.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
- Obserwacje zajęć przez dyrektora.
- Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć.

Okres stażu
- Harmonogram spotkań.
- Scenariusze zajęć.
4.
Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, lekcje otwarte, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy, itp.).
- Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, Ośrodka i portali internetowych.
- Systematyczna analiza przepisów prawa oświatowego (ustawy, rozporządzenia).
- Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali.

Okres stażu
- Zaświadczenia.

- Wykaz interesujących książek.
- Wykaz stron internetowych.

- Materiały, pomoce, zdjęcia.

5.
Sprawowanie funkcji przewodniczącego Zespołu ewaluacyjnego.
- Udział w pracach nad tworzeniem projektu ewaluacji i narzędzi badawczych.
- Przeprowadzenie badań.
- Analiza oraz interpretacja pozyskanych danych.
- Wypracowanie wniosków i rekomendacji.
- Przygotowanie raportu.
- Zaprezentowanie wyników badań, które będą wdrażane do realizacji.

Okres stażu
- Raport ewaluacyjny.
6.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola.
- Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
- Założenie i prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka.
- Opracowanie programu wychowania przedszkolnego dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną.
- Pisanie miesięcznych planów pracy dydaktyczno – opiekuńczo – wychowawczej.
- Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
- Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci.

Okres stażu
- Dzienniki zajęć.

- Zeszyty obserwacji dzieci.
- Program wychowania przedszkolnego.

- Plan pracy.

- IPE-T.

-Profil Osiągnięć Ucznia.
7.
Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.
- Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Metodę Porannego Kręgu, Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metodę Knilla , niedyrektywnej terapii zabawowej, itp.
- Zaangażowanie się w projektowanie i
urządzenie kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci – wystawy prac plastycznych.

- Scenariusze zajęć.

- Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
8.
Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.
- Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
- Pedagogizacja rodziców.
- Konsultacje indywidualne z rodzicami.
- Zajęcia otwarte dla rodziców.
- Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, np. Wigilia.
- Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.

Okres stażu
- Zapisy w dzienniku.

- Scenariusze zajęć.
- Scenariusze uroczystości, zdjęcia.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
- Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów miesięcznych.
- Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów.

Okres stażu
- Pomoce dydaktyczne.

- Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany.
- Wzór dyplomu.
2.
Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej
- Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
- Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych i Internetu.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Wyszukiwanie i korzystanie ze stron
i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych.

Okres stażu
- Adresy stron www.
3.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.
- Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD) – wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi.
- Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego, kamery.
- Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych.

Okres stażu
- Płyty DVD, CD.

- Zdjęcia, filmy.

- Adnotacja w scenariuszach zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opublikowanie na stronie internetowej Planu rozwoju zawodowego.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

I półrocze roku szkolnego 2017/2018
- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na stronie internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
- Wzbogacanie biblioteki Ośrodka.
- Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.

Okres stażu
- Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

- Potwierdzenie nauczycieli.
3.
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli, rodziców, pomocy nauczycieli, studentów.
- Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
- Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

Okres stażu
- Scenariusze.
- Lista obecności.
4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
- Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
- Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
- Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
- Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.
Okres stażu
- Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.

- Opracowanie i wdrożenie programu wychowania przedszkolnego.
- Opracowanie i wdrożenie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych.
- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć specjalistycznych.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonych programów.
Okres stażu
- Programy i inna dokumentacja z nimi związana.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Poszerzanie swojej wiedzy
i umiejętności.
- Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego umożliwiających podejmowanie nowych działań edukacyjnych.

Okres stażu
- Zaświadczenia o skończonych szkoleniach, kursach, itp.
2.
Uczestnictwo w ogólnopolskich projektach.
- Uczestniczenie w projektach promujących zdrowy tryb życia.

Okres stażu
- Potwierdzenie dyrektora.
- Zdjęcia.
3.
Praca z dziećmi z trudnościami.
- Prowadzenie zajęć specjalistycznych.
Okres stażu
- Wpisy do dziennika.
- Dokumentacja pracy.
4.
Organizowanie wycieczek poza terenem przedszkola.

- Organizowanie wycieczek pieszych (np. do parku, ogrodu, sklepu)
i autokarowych.
- Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem.

Okres stażu
- Adnotacje w dzienniku,
zdjęcia.

5.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym.
- Zamieszczanie informacji dotyczącej działalności przedszkola na stronie internetowej Ośrodka oraz koncie Ośrodka w portalu społecznościowym.
- Organizowanie lub współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, dni otwartych, kiermaszów, itp.
- Wykonanie ulotek, plakatów promujących przedszkole.

Okres stażu
- Strona internetowa.
- Facebook.
- Scenariusze, zdjęcia.

-Ulotki, plakaty.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
- Wdrażanie zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej do pracy z dziećmi.
- Korzystanie z porad pracowników PPP-P w sprawach dotyczących dzieci.

Okres stażu
- Dokumentacja PPP-P i szkolna.
2.
Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły.
- Współpraca z pedagogiem, psychologiem, logopedą, rehabilitantką oraz pielęgniarką szkolną. Prowadzenie konsultacji.
- Współpraca z biblioteką szkolną.
- Współpraca ze Stowarzyszeniem na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Ich Rodzin „Razem” w Kętrzynie.

Okres stażu
- Potwierdzenia.
- Adnotacje w zeszytach obserwacyjnych dzieci.

- Potwierdzenia.

3.
Współpraca z osobami
i instytucjami spoza szkoły.
- Uczestnictwo w akcji wymiany pocztówek, zdjęć i prac plastycznych pomiędzy przedszkolami z całej Polski.
- Uczestnictwo w spotkaniach z policjantem.
- Zorganizowanie konkursu plastycznego adresowanego do przedszkoli na terenie miasta.

Okres stażu
- Zdjęcia, pocztówki, listy, prace plastyczne.

- Potwierdzenie dyrektora. - Regulamin konkursu, zdjęcia.
4.
Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących.
- Udział w akcjach charytatywnych na terenie naszej placówki i poza nią.
- Organizowanie zbiórek internetowych na rzecz dzieci przedszkolnych.

Okres stażu
- Potwierdzenia.

- Strony internetowe.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

Lp.
ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
1.
Opis i analiza przypadku - rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.

- Identyfikacja problemu.
- Geneza i dynamika zjawiska.
- Znaczenie problemu.
- Prognoza.
- Propozycje rozwiązania.
- Wdrażanie oddziaływań.
- Efekty oddziaływań.
Okres stażu
- Opis przypadku.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.