X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35738

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

I. Informacje personalne

1. Imię i nazwisko nauczyciela: Anna Sądaj
2. Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół Samorządowych w Krzeszowie
3. Nauczane przedmioty: język angielski, edukacja wczesnoszkolna
4. Ukończone studia:
- Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, kierunek filologia w specjalności filologia angielska – studia magisterskie;
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Suchej Beskidzkiej, kierunek filologia w specjalności filologia angielska– studia licencjackie
- Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, kierunek Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – studia podyplomowe.
5. Czas trwania stażu: 1.IX.2015 – 31.V.2018

II. Czynności organizacyjne

Lp.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCE Z PLANU ROZWOJU SZKOŁY
FORMA DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ
TERMIN REALIZACJI
1
Poznanie procedury awansu zawodowego.
- analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego
- śledzenie aktów prawnych wnoszących poprawki dotyczących awansu zawodowego

- prawidłowo sformułowany
wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły
sierpień-wrzesień 2015 r.

wrzesień 2015

na bieżąco
2
Wstępna ocena własnych umiejętności, podsumowanie dokonań.
- podsumowanie własnej pracy,
skompletowanie dokumentów
ocenianych w pracy
- złożenie wniosku o rozpoczęcie
stażu

wrzesień 2015r.
3
Analizowanie dokumentacji szkolnej (poznanie zasad funkcjonowania
i organizacji szkoły).
- zapoznanie z dokumentami szkoły:
plan dydaktyczny, program
wychowawczy szkoły, statut, WSO, plan imprez i uroczystości szkolnych.
- plan rozwoju zawodowego
zintegrowany z dokumentacją
szkoły oraz potrzebami szkoły
wrzesień 2015 r.
cały okres stażu
4
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- zbieranie informacji o realizacji zadań

- zgromadzone dokumenty:
dyplomy, zaświadczenia,
sprawozdania itp.
na bieżąco

5
Przygotowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
- sprawozdanie
maj 2018 r.

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013, poz. 393)

Lp.
ZADANIE/ DZIAŁANIE
FORMY REALIZACJI ZADAŃ WYNIKAJĄCE Z PLANU ROZWOJU SZKOŁY
FORMA DOKUMENTOWANIA DZIAŁAŃ
TERMIN REALIZACJI

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

1
Poszerzanie i doskonalenie wiedzy
i umiejętności z  zakresu nauczanych przedmiotów, psychologii i pedagogiki.
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursach, szkoleniach
i warsztatach) adekwatnych do potrzeb własnych i szkoły
- zaświadczenia

na bieżąco
2

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym.
- udział w procesie wewnątrzszkolnego dokształcania nauczycieli
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych
- potwierdzenie
na bieżąco
3

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej.
- ewaluacja przedmiotowych systemu nauczania i planów pracy
-współpraca z doradcami metodycznymi wydawnictw anglojęzycznych w zakresie nowości wydawniczych
- przedmiotowy system oceniania
- plany pracy
- sprawozdanie
na bieżąco
4
Wzbogacanie warsztatu pracy
- samodzielne wykonanie pomocy dydaktycznych do nauczania języka angielskiego i nauczania zintegrowanego
- przykładowe pomoce, zdjęcia, notatki
w miarę potrzeb
5
Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.
- studiowanie artykułów, literatury, stron internetowych dotyczących metodyki pracy w szkole
- spis literatury, czasopism i stron internetowych
na bieżąco
6
Praca z uczniem zdolnym.
- dodatkowe zajęcia rozwijające
- dziennik zajęć
w miarę potrzeb
7
Współpraca z wychowawcami klas
i pedagogiem szkolnym.
- przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce, bądź problemów wychowawczych
- notatki
na bieżąco
8
Uzyskanie uprawnień do przeprowadzenia zajęć rewalidacji z zakresu surdopedagogiki
- ukończenie kursu kwalifikacyjnego
- zaświadczenie
- grudzień 2015
9
Organizowanie i przeprowadzanie konkursów szkolnych i między- szkolnych
- opracowanie regulaminów konkursów
- opracowanie zestawów zadań konkursowych
- organizacja międzyszkolnego konkursu znajomości języka angielskiego
- organizacja konkursów szkolnych
- praca z uczniami biorącymi udział
w konkursach
- pozyskiwanie nagród na potrzeby konkursów
- regulaminy konkursów
- zestawy konkursowe
- protokoły z przeprowadzonych konkursów, zdjęcia
-na bieżąco
10
Przygotowanie uczniów do konkursów
- udział uczniów w konkursach tematycznych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Krakowie
- przygotowanie uczniów do konkursów odbywających się na najbliższym terenie
- dyplomy, zaświadczenia
- wg harmonogramów konkursów
11
Organizowanie apeli i imprez szkolnych
- pomoc w przygotowaniu apeli i imprez szkolnych
-plan imprez szkolnych
-na bieżąco
12
Pełnienie funkcji wychowawcy
-sprawowanie opieki nad klasą wychowawczą
-Organizowanie wycieczek i imprez klasowych
-dzienniki lekcyjne
-teczka wychowawcy
Rok szkolny 2015/2016 i 2016/2017

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy dydaktyczno – wychowawczej
- korzystanie z materiałów dostępnych
w Internecie,
- tworzenie planów pracy i innej dokumentacji,
- tworzenie pomocy dydaktycznych
-prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
- dokumentacja
na bieżąco
2
Korzystanie z nowoczesnej technologii
- korzystanie z pomocy dydaktycznych, słowników, encyklopedii, filmów, nagrań, prezentacji multimedialnych, plansz, aparatu fotograficznego,
- wykorzystanie na zajęciach tablicy interaktywnej, cyfrowego zeszytu ćwiczeń i interaktywnego podręcznika
- pomoce dydaktyczne
- notatki, zdjęcia
- scenariusze zajęć

na bieżąco
3
Redagowanie tekstów, materiałów edukacyjnych, zamieszczenie ich na stronach internetowych, publikacje
- teksty, materiały edukacyjne, publikacje
- spis stron internetowych
- dokumentacja
- zaświadczenia o publikacji
na bieżąco
4
Wymiana doświadczeń i poglądów z nauczycielami
- e-mail, fora dyskusyjne, komunikatory
- notatki
na bieżąco
5
Wykorzystywanie technologii komunikacyjnej.
- komunikowanie z uczniami poprzez komunikatory i pocztę e-mail przy tworzeniu kroniki szkolnej oraz podczas przygotowań do konkursów
wydruk z poczty elektronicznej
na bieżąco

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych,
prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1
Dzielenie się swoją wiedzą
i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
- kontakty z nauczycielami w celu wymiany doświadczeń
- prowadzenie lekcji otwartych z języka angielskiego oraz nauczania zintegrowanego
- udział w lekcjach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli (dzielenie się doświadczeniem)
- notatki, poświadczenia innych nauczycieli
- konspekt z lekcji
na bieżąco
2
Dzielenie się doświadczeniem poprzez sieć Internet.
- umieszczenie własnych publikacji na stronach portali edukacyjnych
- zaświadczenia
na bieżąco
3

Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.

- uczestnictwo w pracach zespołów do opracowania i aktualizacji różnych dokumentów szkolnych
- wypracowane dokumenty szkolne

na bieżąco

§ 8 ust 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowanie w sprawach nieletnich.

1
Opracowanie i wdrożenie programu koła języka angielskiego „Egzamin gimnazjalny nam nie straszny”
- opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu
- opracowany program
- dziennik zajęć pozalekcyjnych
cały okres stażu
2
Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dla uczniów klasy II SP, mających trudności w czytaniu
-opracowanie, wdrożenie, realizacja i ewaluacja programu
-opracowany program
-dziennik zajęć pozalekcyjnych
Rok szkolny 2015/2016
3
Współpraca z rodzicami w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom- czytajmy i my”
-zapraszanie rodziców na zajęcia, aby czytali uczniom fragmenty wybranych książek
-propagowanie idei pożyteczności czytania
-zdjęcia
Rok szkolny 2015/2016
4
Współpraca z nauczycielem biblioteki w ramach programu „Odpakowani”
-prowadzenie zajęć z zakresu ekologii w ramach programu „Odpakowani”
-propagowanie idei recyklingu i dbania o środowisko
-zdjęcia, sprawozdania
Rok szkolny 2015/2016

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- prowadzenie koła języka angielskiego „Egzamin gimnazjalny nam nie straszny”
- dziennik zajęć
każdy rok szkolny
2
Otoczenie opieką ucznia zdolnego.
- przygotowywanie uczniów do udziału
w konkursach
- umożliwienie udziału w konkursach zewnętrznych
- notatki
- dyplomy

każdy rok szkolny
3
Organizowanie konkursów szkolnych i międzyszkolnych.
- organizacja i przeprowadzanie konkursów

- protokoły z przeprowadzonych konkursów
Na bieżąco
4
Opieka nad Kroniką Szkolną
- pełnienie funkcji opiekuna Kroniki Szkolnej
- zapisy w kronice
Na bieżąco

8 ust 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań a rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

- spotkania z pedagogiem szkolnym
- potwierdzenie pedagoga
- notatki
w miarę potrzeb
2
Współpraca z Kuratorium Oświaty
- udział w pracach komisji rejonowej konkursu przedmiotowego z języka angielskiego
- potwierdzenie z kuratorium
Grudzień/ styczeń każdego roku
3
Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krzeszowie.
zorganizowanie spotkania ze strażakami
wycieczka do straży pożarnej
- potwierdzenie, zdjęcia
zdjęcia
4
Udział w akcjach i imprezach ogólnopolskich.
- udział w akcjach typu Góra Grosza czy zbieranie plastikowych nakrętek na pomoc potrzebującym.
- potwierdzenia dyrektora szkoły
w miarę potrzeb
5
Współpraca z biblioteką szkolna
-udział w lekcjach bibliotecznych
-potwierdzenie bibliotekarza
-wrzesień 2015
6
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej, relacji w klasie
-prowadzenie zebrań, indywidualne spotkania z rodzicami
-pedagogizacja rodziców w miarę potrzeb klasy
-integracja zespołu klasowego
-notatki, dokumentacja
-okres stażu

§ 8 ust 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych,
z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych
i wychowawczych w pracy z uczniami.

- obserwacja i analiza możliwości ucznia
i jego środowiska rodzinnego
- rozmowy z uczniami (rodzicami) w celu zdiagnozowania problemu
- współpraca z wychowawcami, nauczycielami i pedagogiem w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności
- opis i analiza dwóch przypadków z zakresu rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- opis i analiza dwóch przypadków
cały okres stażu

Powyższy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i w trakcie realizacji może ulec modyfikacji.

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................ podpis nauczyciela podpis i pieczęć
Dyrektora Szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.