X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35742
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opiekun stażu: mgr .................
Czas trwania stażu: 01.09.2013 - 31.05.2016 (2lata i 9 miesięcy)

mgr Daria Zamaria
Nauczyciel kontraktowy

Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego
Cele szczegółowe:

1. Zdobycie umiejętności organizacji oraz doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności oraz dokonywania zmian w tych działaniach;

2. Uwzględnianie w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego, a także współczesnych problemów społecznych oraz cywilizacyjnych;

3. Umiejętność posługiwania się w codziennej pracy wiedzą z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki.

4. Sprawne posługiwanie się przepisami dotyczącymi oświaty, pomocy społecznej oraz postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której odbywa staż nauczyciel ubiegający się o stopień awansu zawodowego;

5. Umiejętność wykorzystania w pracy zawodowej technologii informacyjnej oraz komunikacyjnej;

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r. Poz. 393).
§ 7 ust.1 pkt 1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

1.Uczestniczenie w pracach organów szkoły

● udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej,

● uczestniczenie w pracach zespołu opiekuńczego świetlic oraz zespołu wychowawczego

(cały okres stażu, według harmonogramu spotkań)

(lista obecności)

(potwierdzenie przewodniczących zespołów)

2.Współpraca z rodzicami
● utrzymanie stałego kontaktu z rodzicami, prawnymi opiekunami uczniów poprzez spotkania indywidualne, zebrania świetlicowe
(na bieżąco - dziennik)

3.Realizacja zadań opiekuńczo- wychowawczych
● realizacja założeń programu wychowawczego szkoły
● realizacja zadań zapobiegawczo- profilaktycznych
● współpraca z pedagogiem szkolnym, z wychowawcami klas, z innymi nauczycielami świetlicy (cały okres stażu) (potwierdzenie opiekuna stażu, dziennik)

4.Organizacja imprez wewnątrzświetlicowych
● organizacja : Dnia Chłopca i Dziewczynki, Andrzejek, Mikołajek, Dnia Dziecka itp.
(raz w roku) (dziennik)

5.Realizacja imprez środowiskowych
● realizacja imprez środowiskowych takich jak – Dni Otwarte Szkoły, Festyn rodzinny (raz w roku) (dziennik)

6.Współorganizacja działań prospołecznych
● współpraca z Szpitalem Dziecięcym w Olsztynie
● włączenie się do akcji „Marzycielska Poczta”, wspierającej nieuleczalnie chore dzieci
● akcja zbierania nakrętek w ramach pomocy chorym dzieciom
● „Tydzień dobrych uczynków” – działania na rzecz szkoły oraz schroniska dla zwierząt w Olsztynie
● propagowanie zachowań ekologicznych
(cały okres stażu) (dziennik, podziękowania, potwierdzenie opiekuna stażu)

7.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
● Współpraca z różnego typu organizacjami, m.in. z Biblioteką Multimedialną „Abecadło”, Uniwersytetem III Wieku (cały okres stażu) (dziennik, fotorelacje)

8.Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych
● diagnoza potrzeb i oczekiwań uczniów poprzez rozmowy z rodzicami i uczniami, a także poprzez obserwację
● zapoznanie się za zgodą pedagoga i wychowawcy z orzeczeniami i opiniami Poradni psychologiczno- Pedagogicznej
● pomoc w odrabianiu prac domowych
● opieka i pomoc uczniom z trudnościami w nauce
● wspieranie aktywności uczniów w różnorodnych formach rozwoju (konkursy plastyczne, przedstawienia, zajęcia dodatkowe)
● organizowanie zajęć dotyczących zagrożeń współczesnego świata (na bieżąco notatki własne, zapisy w dzienniku)

9.Poszerzanie wiedzy oraz umiejętności uczniów
● organizowanie lub współorganizowanie wyjść dydaktycznych
● udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych, konkursach
● przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych oraz pozaszkolnych
● organizacja pogadanek i spotkań z ciekawymi ludźmi Według harmonogramu zapisy w dzienniku, fotorelacje, podziękowania

§ 7 ust. 1 pkt 2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

1.Poznanie procedury awansu zawodowego

● analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in. zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
● nawiązanie współpracy z opiekunem stażu (wrzesień 2013)
- wsparcie opiekuna w tworzeniu planu rozwoju zawodowego (wrzesień 2013)
- zawarcie kontraktu z opiekunem (wrzesień 2013)
- konsultacje z opiekunem stażu (cały okres stażu) (notatki własne, xero rozporządzeń,poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego, kontrakt,harmonogram konsultacji)

2.Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu
● uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych
● udział w warsztatach szkoleniowych zespołu opiekuńczego świetlic
● udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli
● udział w szkoleniu Unijnym „Nauczyciel, po pierwsze trener i doradca”
● warsztaty z zakresu obsługi komputera
● ukończenie studiów podyplomowych „Przyroda w szkole podstawowej” (według harmonogramu,ustalony przez ośrodki doskonalenia nauczycieli) (zaświadczenia, dyplomy)

3.Rozbudowa własnego warsztatu pracy
● udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli
● gromadzenie i aktualizacja własnej biblioteki
● stosowanie aktywnych metod nauczania
● opracowanie i uzupełnianie zaplecza pomocy dydaktycznych (gazetki, plansze)
● poszukiwanie i dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie dydaktycznym
● przygotowanie konspektów oraz scenariuszy wybranych zajęć
● analiza mocnych i słabych stron własnego warsztatu pracy (autorefleksja) (Wnioski, sprawozdania, scenariusze, przykłady stosowanych metod, spis literatury, fotografie pomocy dydaktycznych - cały okres stażu)

4.Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej, psychologicznej i metodycznej.
● poszerzanie wiedzy z wybranych zagadnień psychologii, pedagogiki, dydaktyki oraz ogólnych problemów oświatowych
● doskonalenie własnego warsztatu pracy (budowanie bazy materiałów dydaktycznych, czasopism)
(cały okres stażu - spis literatury, notatki własne)

5.Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej •nabywanie i doskonalenie umiejętności obsługi komputera
•korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej)
•przygotowanie materiałów dydaktycznych na komputerze
•opracowanie dokumentacji szkolnej (np. rozkładów materiału)
•przygotowywanie dyplomów i ogłoszeń na potrzeby uczniów
•dokumentowanie przebiegu stażu

● opublikowanie scenariuszy zajęć
● publikacja planu rozwoju zawodowego

•śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu
korzystanie ze stron MEN, www.publikacje.edu.pl, www.edux.pl, www.interklasa.pl, WWW.profesor.pl
(cały okres stażu - Scenariusze, dyplomy, plany pracy, strony internetowe portali edukacyjnych, wydruki)

§7 ust. 1 pkt3
Poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 pkt 2 i ust. 1 pkt2 karty nauczyciela – przepisy dotyczące postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły w której odbywa staż

1.Analiza dokumentacji
● rozporządzenie MEN z dnia 01.03.2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
● Karta Nauczyciela,
● Ustawa o Systemie Oświaty,
● Publikacje dotyczące zasad ubiegania się o stopnie awansu zawodowego,
● Rozporządzenie MEN z dnia 01.04.2013 r w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej

● stała aktualizacja wiedzy dotyczącej prawa oświatowego (cały okres stażu- notatki własne, xero rozporządzeń)

2.Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
● analiza Praw Ucznia, Karty Praw Dziecka i Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka (cały okres stażu-notatki własne)

Olsztyn, .................... Opracowała: mgr Daria Zamaria

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.