X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35716
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO MARTY IGNASIAK-PAWLAK
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
czas rozpoczęcia stażu: 01.09.2016r.
czas zakończenia stażu: 31.05.2019r.

§ 8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

L. p. ZADANIA
SPOSÓB REALIZACJI
EFEKTY
TERMINY
DOWODY REALIZACJI
(Tabela)

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Wyszukiwanie i analiza przepisów prawa oświatowego oraz informacji dotyczących awansu zawodowego. Pozyskiwanie przydatnych
informacji i materiałów na temat a przepisów oświatowych i awansu zawodowego. Wyznaczenie
kierunku rozwoju
zawodowego.
VIII-IX. 2016r.

2.Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Udział w kursach i warsztatach metodycznych o tematyce awansu zawodowego nauczycieli.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Przejrzysta i usystematyzowana dokumentacja stażu.
Zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
IX.2016r.
VIII.2016r.
Okres stażu
Okres stażu
V.2019r Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Zaświadczenia
Sprawozdanie z realizacji planu

3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.
• Hospitacje zajęć przez dyrektora.
•Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Umiejętność analizy i ewaluacji własnych działań, a przez to podniesienie skuteczności nauczania.
Wnioski do dalszej pracy.
Okres stażu
Harmonogram spotkań, scenariusze zajęć

4.Pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
• Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy)
• Studiowanie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, szkolnej i portali internetowych.
• Tworzenie własnego warsztatu pracy, dekoracji sal i materiałów dydaktycznych.
Praktyczne wykorzystanie
umiejętności zdobytych
podczas doskonalenia
podnoszące jakość
nauczania.
Uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych.
Okres stażu
Zaświadczenia
Teczki pomocy własnych

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły
• Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
• Wymiana doświadczeń i refleksji z innymi nauczycielami.
• Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
• Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
• Pisanie planów pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej.
• Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
• Prowadzenie strony Stowarzyszenia Pionier
• Pisanie protokołów z spotkań zespołu przedmiotowego klas IV-VI
• Praca w zespole przedmiotowym.
• Współopracowanie planów pracy: wychowawczego, profilaktycznego, statutu szkoły.
Przejrzystość dokumentacji
Archiwizowanie danych o postępach uczniów.
Podniesienie jakości pracy szkoły.
Okres stażu
Protokoły Rad Pedagogicznych
Dzienniki zajęć
Teczki obserwacji
Plany pracy
Semestralne sprawozdania
Protokoły
Plany pracy

6. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
• Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
• Pedagogizacja rodziców.
• Konsultacje indywidualne z rodzicami.
• Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno- wychowawczych na tablicy ogłoszeń.
• Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców – przygotowanie programów artystycznych i dekoracji.
• Włączanie rodziców do współuczestnictwa w życiu szkolnym – pomoc w organizacji uroczystości, wycieczek.
• Organizowanie wycieczek z udziałem rodziców. Nawiązanie prawidłowych relacji z rodzicami służących wspomaganiu w wychowaniu i nauczaniu uczniów. Dogłębne poznanie ucznia i jego potrzeb. Wzrost świadomości rodziców na temat problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz współczesnych zagrożeń cywilizacyjnych .
Okres stażu
Lista obecności
Sprawozdania
Scenariusze zajęć
Scenariusze uroczystości, zdjęcia
Zdjęcia
Zdjęcia

7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym
• Współorganizowanie dożynek, festynów dla środowiska lokalnego.
•Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą: z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, logopedą.
• Współpraca z filią biblioteczną MiG Pleszew w Kuczkowie
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.
Wspomaganie pracy wychowawczej i opiekuńczej. Okres stażu Adnotacje w dzienniku,
Strona internetowa
Zaświadczenia
Zaświadczenia, zdjęcia

8. Wykorzystywanie nowatorskich form i metod pracy • Stosowanie w pracy metod aktywizujących. • Uczestniczenie w konkursach szkolnych, rozwijanie zdolności . Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestniczenia w konkursach. • Projektowanie i urządzanie kącików tematycznych. Wymierne efekty wynikające z
przygotowań uczniów do
konkursów, sukcesy. Okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia
Zdjęcia

9. Praca nad integracją Kształtowanie prawidłowych relacji koleżeńskich i postaw społecznych.
• Lekcje wychowawcze
• Organizacja wycieczek klasowych oraz imprez ujętych w planie wychowawczym klasy jak Dzień Chłopaka, Wigilia.
• Współpraca z uczniami podczas imprez szkolnych Prawidłowe relacje koleżeńskie i społeczne wśród uczniów.
Zintegrowanie zespołu klasowego. Wdrożenie uczniów do otwartego i świadomego poruszania się w świecie uznanych wartości
Na bieżąco
Okres stażu
Wpisy w dzienniku

10. Wspomaganie ucznia zdolnego i mającego trudności w nauce
• Opieka nad uczniami przygotowującymi się do konkursów.
• Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
Zmniejszenie ilości
uczniów, którzy uzyskują
bardzo niskie i niskie
wyniki z matematyki
Poszerzenie oferty szkoły, wzrost zainteresowania
uczniów przedmiotami
ścisłymi.
Okres stażu
Zdjęcia, zaświadczenia

11. Przewodniczenie zespołowi przedmiotowemu
• Opracowanie planu pracy zespołu
• Organizowanie spotkań współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji programów nauczania, korelowania treści nauczania przedmiotów, organizacji egzaminów próbnych w celu jak najlepszego przygotowania uczniów
• Przekazywanie informacji z kursów i szkoleń na spotkaniach zespołu przedmiotowego.
Zaplanowany proces zmierzający do podwyższenia wiedzy i umiejętności nauczycieli w powiązaniu z rozwojem szkoły.
Podniesienie jakości pracy szkoły.
Rok szkolny 2016/2017
Plan pracy zespołu
Protokoły spotkań zespołu

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
• Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
• Opracowanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy, planów przy pomocy komputera.
• Przygotowywanie zaproszeń, podziękowań, informacji, dyplomów.
• Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych za pomocą Internetu.
• Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, Internetu i tablic multimedialnych.
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli.
• Skanowanie i obróbka zdjęć cyfrowych do na stronę internetową. Przejrzystość dokumentacji
Archiwizowanie danych o postępach uczniów
Przejrzysta i usystematyzowana dokumentacja staż
Okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne
Dokumentacja szkolna

Wzory dyplomów, podziękowań, zaproszeń

2. Korzystanie z Internetu
• Komunikowanie się za pośrednictwem poczty elektronicznej z instytucjami i osobami.
• Udział w szkoleniach e- learningowych.
• Publikacje na portalach oświatowych
Pozyskiwanie przydatnych informacji i materiałów edukacyjnych
Okres stażu
Zaświadczenia

3. Wykorzystywanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej.
• Korzystanie z dostępnych na edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu dydaktyki, metodyki, psychologii, pedagogiki
• Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego poprzez Internet Pozyskiwanie przydatnych
informacji i materiałów
edukacyjnych
Podniesienie jakości
prowadzonych lekcji.
Znajomość przepisów i aktów prawa oświatowego. Okres stażu

4. Wykorzystywanie zasobów Internetu i programów multimedialnych w pracy dydaktycznej i wychowawczej • Prowadzanie zajęć w pracowni komputerowej, wykorzystywanie programów multimedialnych, tablicy interaktywnej, portali edukacyjnych
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej (zgodnie z ich możliwościami) podczas przygotowywania różnych materiałów Popularyzowanie wiedzy w nowoczesnej, atrakcyjnej dla uczniów formie.
Wykorzystywanie narzędzi multimedialnych w praktyce przez siebie i przez uczniów.
Okres stażu
Dokumentacja szkolna
Prace uczniów

5. Wykorzystanie Internetu do prowadzenie stworzonej autorskiej strony Stowarzyszenia Pionier
• Aktualizacja strony
Bieżąca wymiana informacji i udostępnianie ich rodzicom i środowisku lokalnemu.
Promocja szkoły i Stowarzyszenia.
Okres stażu
Strona internetowa Stowarzyszenia Pionier

6. Wykorzystanie Internetu do stworzenia i
prowadzenia autorskiej strony matematycznej.
• Stworzenie autorskiej strony internetowej „Matematyka na wesoło”
• Aktualizacja strony w szczególności zakładki „Wieści szkolne” o bieżące informacje o podręcznikach, testach, pracach uczniowskich, konkursach.
Bieżąca wymiana informacji
Popularyzacja matematyki
wśród uczniów Okres stażu Strona internetowa
„Matematyka na wesoło”

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów
• Opracowanie i przeprowadzanie wspólnych projektów.
• Wspólne opracowanie scenariuszy uroczystości i szkoleń
Lepsza współpraca między nauczycielami w sytuacjach trudnych, wymiana doświadczeń i wiedzy.
Okres stażu Scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych, projekty.
Sprawozdanie i analiza wspólnych działań

2. Opublikowanie w Internecie zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego oraz materiałów dydaktycznych • Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej szkoły
• Udostępnianie swoich materiałów dydaktycznych na edukacyjnych portalach internetowych
Udostępnienie materiałów edukacyjnych, wymiana doświadczeń z nauczycielami Okres stażu Strona internetowa
Potwierdzenie dyrektora szkoły

3. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
• Wymiana doświadczeń z nauczycielami uczącymi pokrewnych przedmiotów
• Prowadzenie lekcji otwartych
• Aktywny udział w pracach zespołu przedmiotowego -przewodnicząca zespołu
• Przekazywanie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom
• Dzielenie się doświadczeniami z członkami przez przekazywanie informacji zdobytych na konferencjach metodycznych, szkoleniach i warsztatach
Opracowanie narzędzi zwiększających efektywność nauczania i wychowania.
Poszerzenie wiedzy merytorycznej i metodycznej
Okres stażu
Protokoły, scenariusze zajęć, lista obecności nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
• Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć zgodnych z zainteresowaniami uczniów i podyktowanych potrzebami szkoły np. : program pracy z uczniem uzdolnionym
• Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
Działania dostosowane do indywidualnych potrzeb uczniów
Okres stażu
Program oraz dokumentacja z nim związana

2. Motywowanie uczniów do nauki matematyki
• Zbieranie materiałów i informacji na temat osiągnięć uczniów
• Popularyzacja osiągnięć uczniów – eksponowanie na ogólnodostępnej gazetce ściennej.
• Założenie i wpisy na autorskiej stronie „ Matematyka na wesoło” Wzbudzenie pozytywnej
motywacji, poczucia dumy, a przez to chęci do dalszej pracy.
Okres stażu
Strona internetowa

§ 8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych

1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.
• Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
• Obserwacja dzieci na tle grupy.
• Rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami.
• Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy. Podniesienie skuteczności procesu dydaktycznego.
Okres stażu
Obserwacje, scenariusze zajęć

2. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspakajania potrzeb wychowawczych uczniów
• Systematyczna lektura czasopism pedagogicznych oraz literatury fachowej.
•Wykorzystanie zdobytej wiedzy w rozmowach z uczniami
Spełnianie się w roli nauczyciela wychowawcy i zaspokajanie wszelkich potrzeb swoich wychowanków. Okres stażu
Spis przeczytanej literatury

3. Prowadzenie działań zmierzających do poprawy „bazy” pomocy dydaktycznych
• Stworzenie i systematyczne wzbogacanie podręcznej biblioteczki Dobrze wyposażona
baza pomocy matematycznych
Okres stażu
Spis pozycji

4. Organizowanie wycieczek
• Organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych.
• Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem oraz instytucjami użyteczno-społecznymi. Wzrost poziomu wiedzy u uczniów. Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego.
Wyrobienie wśród uczniów właściwych postaw społecznych .
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, strona internetowa, zdjęcia

5. Działania wychowawcze na rzecz najbliższego środowiska
• Organizowanie i udział w akcjach ekologicznych
• Wykorzystanie materiałów odpadowych w działalności technicznej.
• Dokarmianie zwierząt zimą
Wzrost świadomości uczniów na tematy dotyczące ochrony środowiska.
Okres stażu
Zaświadczenia, zdjęcia

6. Organizacja konkursów szkolnych
Organizacja konkursu „Najlepszy szkolny matematyk” Umożliwienie uczniom odnoszenia sukcesów i kształtowanie umiejętności akceptacji porażki.
Wzrost umiejętności matematycznych poprzez wzbudzenie zdrowej rywalizacji
Okres stażu
Sprawozdania z konkursów, informacja na stronie autorskiej stronie „ Matematyka na wesoło”
7.
Opiekun Samorządu Uczniowskiego
•Organizowanie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza szkolnego, akcji, dyskotek.
Doskonalenie umiejętności organizatorskich Rok szkolny 2016/2017
Zdjęcia
Potwierdzenie
Dyrektora potwierdzenie

§ 8 ust.2 pkt 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich
we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Poradnią Psychologiczno -Pedagogiczną w Pleszewie
• Zasięganie porad i wskazówek specjalistów.
• Uczestnictwo w szkoleniach i prelekcjach organizowanych przez poradnię. Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów.
Okres stażu
Opinie, potwierdzenia, zaświadczenia
2.
Współpraca z logopedą i pedagogiem szkolnym.
• Prowadzenie konsultacji z pedagogiem i logopedą.
Rozwiązywanie bieżących problemów psychologicznych, pedagogicznych i społecznych uczniów. Okres stażu Potwierdzenie współpracy
3.
Współpraca ze szkołami miejskimi i wiejskimi.
• Udział w konkursach i przeglądach organizowanych przez placówki na terenie miasta i gminy.
• Praca w komisjach konkursowych. Aktywizacja uczniów do doskonalenia zawodowego. Rozwijanie współzawodnictwa między uczniami szkoły. Pozytywne wzmocnienie uczniów
Okres stażu
Potwierdzenia, dyplomy, zaświadczenia, sprawozdania z konkursów

4. Współpraca z filią Biblioteki Publicznej MiG Pleszew w Kuczkowie.
•Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji bibliotecznych i wychowawczych . Promowanie czytelnictwa.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie
•Współpraca związana z uzyskiwaniem pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji.
Poprawa jakości życia uczniów .
W zależności od potrzeb
Dokumentacja szkolna

6. Współpraca z kuratorem sądowym
•Utrzymywanie kontaktu w celu poprawnej analizy sytuacji domowej uczniów.
Rozwiązywanie problemów wychowawczych, społecznych uczniów.
W zależności od potrzeb
Dokumentacja szkolna
7.
Współpraca z Komendą Powiatową Policji w Pleszewie.
• Pogadanki z dziećmi prowadzone przez dzielnicowego na temat bezpieczeństwa. Zdobycie przez uczniów wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa, na drodze, w szkole, w domu. Przybliżenie pracy funkcjonariuszy.
Prewencja jako środek zapobiegający wypadkom drogowym i niebezpiecznym zachowaniom dzieci.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia

8. Udział w akcjach i zbiórkach.
• Udział w akcjach: ,,Sprzątanie świata”, ,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”. „Tytka charytatywna „
• Udział w zbiórkach: baterii, nakrętek. Uwrażliwianie uczniów na potrzeby drugiego człowieka.
Okres stażu
Wpisy w dzienniku, zdjęcia, potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.

1. Opracowanie publikacji
• Opracowanie i opublikowanie w Internecie: scenariuszy lekcji, sprawdzianów, konkursów.
• Opublikowanie w Internecie materiałów związanych z przeprowadzanym stażem. Udostępnienie materiałów edukacyjnych.
Okres stażu
Potwierdzenie publikacji, opracowane materiały.

2. Udział w szkolnych imprezach integracyjnych.
• Współorganizowanie festynów rodzinnych – integracja grupy szkolnej, przedszkolnej i środowiska lokalnego. Pozytywny wizerunek szkoły w lokalnym środowisku.
Okres stażu
Zdjęcia, strona internetowa

3. Wystrój szkoły.
• Dbanie o estetyczny wystrój szkoły.
• Wykonanie dekoracji w klasach i na korytarzach, na uroczystościach wg potrzeby
Ciekawe ścienne gazetki tematyczne.
Okres stażu
Zdjęcia

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza dwóch przypadków – rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych.
• Identyfikacja problemu.
• Geneza i dynamika zjawiska.
• Znaczenie problemu.
• Prognoza.
• Propozycje rozwiązania.
• Wdrażanie oddziaływań.
• Efekty oddziaływań
Bezpośrednia pomoc uczniom
Okres stażu
Opis przypadków

Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

opracowała:
Marta Ignasiak-
Pawlak

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.