X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35695
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego- Magdalena Mościńska-Ciejpa

Imię i nazwisko: Magdalena Mościńska-Ciejpa
Kwalifikacje:
studia magisterskie na kierunku „ Nauczanie Początkowe i Wychowanie Przedszkolne” – Akademia Jana Długosza w Częstochowie 2005-2010
studia podyplomowe „ Zarządzanie placówką oświatową” Akademia Jana Długosza w Częstochowie – 2012-2013
studia podyplomowe kwalifikacyjne „ Logopedii i Medialnej Emisji Głosu- specjalność- Logopedia” Uniwersytet Śląski w Katowicach- 2013-2015
studia podyplomowe „ Autyzm, Zespół Aspergera oraz inne całościowe zaburzenia rozwojowe- diagnoza i terapia” WSB w Dąbrowie Górniczej – 2016-2017
Stanowisko: nauczyciel mianowany wychowania przedszkolnego
Placówka oświatowa: Przedszkole Publiczne we Wrzosowej- Wrzosowa ul. Szkolna 2
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy, tj. od 1.09.2017 r. do 31.05.2020 r.
Dyrektor placówki: mgr Małgorzata Nowak
Cel główny: Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

(Plan sporządzono w formie tabeli - dop. red.)

L.p.
Zadania
Formy realizacji
Termin realizacji
Dowody realizacji

1.
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących oświaty
Wniosek o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
VIII 2017
IX 2017
IX 2017
IX 2017
Prawidłowo sformułowane dokumenty
Wniosek
Plan rozwoju
2.
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie dokumentacji
Cały okres stażu
Zaświadczenia, opracowane materiały
3.
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju
Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
Uzyskanie oceny dorobku zawodowego
V 2020

VI 2020
Sprawozdanie

Ocena dorobku zawodowego
§ 8 ust.2 pkt.1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola .

1.
Przeprowadzenie analizy własnej pracy
Obserwacje zajęć przez dyrektora

Ewaluacja i samoocena obserwowanych zajęć
Według harmonogramu obserwacji

Cały okres stażu
Harmonogram spotkań

Scenariusze zajęć
2.
Samodzielne pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych oraz poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
Uczestniczenie w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje, warsztaty metodyczne, kursy, e-konferencje, studia )
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej
Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych
Tworzenie własnego warsztatu pracy; materiałów dydaktycznych, do dekoracji sali
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Zaświadczenia

Lista obecności

Wykaz interesujących książek, wykaz stron internetowych

Materiały, pomoce, zdjęcia
3.
Czynny udział w tworzeniu dokumentacji przedszkola i wykonywaniu czynności dodatkowych
Wpisy do dziennika zajęć, dziennika zajęć logopedycznych, dziennika rewalidacji, dziennika arteterapii
Opracowanie i realizacja planów współpracy z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym
Prowadzenie zeszytów obserwacji dziecka oraz arkuszy diagnozy gotowości szkolnej
Pisanie planów miesięcznych pracy dydaktyczno- opiekuńczo- wychowawczej
Pisanie protokółów z zebrań ogólnych
Prowadzenie profilu przedszkola na portalu społecznościowym www.facebook.pl ,
www.blizejprzedszkola.pl
Publikowanie zdjęć z życia przedszkola i prowadzenie dokumentacji fotograficznej na komputerze przedszkolnym
Cały okres stażu

Początek każdego roku szkolnego

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Dziennik zajęć

Teczka dokumentacji danej grupy, zdjęcia, plany, scenariusze spotkań
Teczka obserwacji danej grupy, teczka diagnozy gotowości szkolnej danej grupy
Plany miesięczne

Protokoły
Strona internetowa:
www.facebook.pl

Zdjęcia
4.
Wzbogacanie metod oraz form swojej pracy
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, np. ruchu rozwijającego W. Sherbone, dziecięcej matematyki prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej, metody badawcze itp.
Urządzanie kącików przyrody i kącików plastycznych, eksponujących różne techniki plastyczne stosowane przez dzieci
Prowadzenie kącika logopedycznego
Prowadzenie gazetki informacyjnej dla rodziców
Współorganizator Gminnego Konkursu Logopedycznego
Uczestniczenie w konkursach przedszkolnych, występach . Rozwijanie zdolności dzieci.
Promocja placówki w środowisku lokalnym- Akcje, konkursy, happeningi.
Organizowanie akcji, wycieczek, spotkań z ciekawymi ludźmi

Udział w Zespole- Pomoc Psychologiczno- Pedagogiczna
Koordynator Zespołu – Losy Absolwentów
Tworzenie autorskich pomocy dydaktycznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Scenariusze, wpisy do dziennika

Zdjęcia, prace dzieci

Gazetka dla rodziców

Zdjęcia, zaświadczenia, dyplomy
Zdjęcia, scenariusze

Harmonogram, zdjęcia, scenariusze

Opracowanie dokumentacji z ewaluacji

Ręcznie wykonane pomoce

§ 8 ust.2 pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej .

1.
Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej
Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera
Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, planów miesięcznych, scenariuszy zajęć, hospitacji, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań przy użyciu komputera
Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu

Wykorzystywanie w pracy encyklopedii multimedialnych, publikacji innych nauczycieli

Prowadzenie profilu na portalu społecznościowym
Publikowanie zdjęć z życia przedszkola na stronie www. bliżejprzedszkola.pl
Pisanie artykułów do Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego
Publikacje Dobrych Praktyk w WOM Częstochowa
Pisanie artykułów do prasy lokalnej oraz na stronie Gminy Poczesna
Cały okres stażu

Na bieżąco

Cały okres stażu

Cały okres stażu

Na bieżąco

Na bieżąco

Okres stażu
Zdjęcia, pomoce dydaktyczne

Dokumentacja, sprawozdania, scenariusze, plany, wzory dyplomów, zaproszeń

Dokumentacja

Zdjęcia

strona www. facebook.pl
strona www.bliżejprzedszkola.pl

CBO- artykuły
Artykuły, strona www.womczest.edu.pl
www.poczesna.pl
2.
Współpraca w prowadzeniu strony internetowej przedszkola- edycja zdjęć
Aktualizowanie strony internetowej przedszkola- pomoc w zamieszczaniu zdjęć
Na bieżąco
Strona internetowa zamieszczone zdjęcia
3.
Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy
Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD, VCD, DVD- wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi
Przygotowywanie prezentacji multimedialnych na zajęciach z dziećmi oraz zebraniach z rodzicami
Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Płyty DVD, VCD, CD

Prezentacje

Zdjęcia
4.
Współpraca z rodzicami, dyrektorem i nauczycielami za pomocą poczty e-mail i telefonu komórkowego
Komunikowanie się z rodzicami, wymiana informacji za pomocą strony przedszkolnej, profilu na portalu społecznościowym, poczty e-mail oraz telefonu komórkowego. Wysyłanie ważnych informacji do innych nauczycieli za pomocą poczty elektronicznej, współpraca i kontakt z dyrektorem .
Cały okres stażu
Według potrzeb
Potwierdzenie Dyrektora, rodziców, nauczycieli

§ 8 ust.2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.
Opublikowanie na stronie przedszkolnej i bliżej przedszkola Planu rozwoju zawodowego
Publikacja zatwierdzonego Planu rozwoju zawodowego
I półrocze 2015 roku
Publikacja widoczna na stronie przedszkolnej
2.
Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych, scenariuszy zajęć
Opublikowanie na stronie przedszkolnej scenariuszy zajęć i uroczystości

Wzbogacanie biblioteki przedszkolnej
Udostępnianie swojego warsztatu pracy- scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Cały okres stażu
Publikacje na stronie przedszkolnej, stronie www.bliżejprzedszkola.pl,www.chomikuj.pl, publikacje.topka.pl

Referaty
Potwierdzenie Dyrektora
3.
Prowadzenia zajęć otwartych dla nauczycieli
Prezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi

Prowadzenie uroczystości, spotkań z rodzicami
Współpraca logopedyczna z nauczycielami z innych grup
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli, zdjęcia, scenariusze zajęć, spotkań

Zdjęcia

4.
Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
Wspólne rozwiązywanie problemów
Dzielenie się wiedzą zdobytą na konferencjach i szkoleniach
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami- przeprowadzenie szkolenia wewnątrzprzedszkolnego z zakresu grafiki komputerowej i zajęć z tablicą interaktywną
Prowadzenie zajęć koleżeńskich, opracowywanie i udostępnianie scenariuszy i pomocy dydaktycznych
Polepszanie współpracy i wymiany doświadczeń
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli i dyrektora placówki

Prezentacja multimedialna, zdjęcia

Scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne
5.
Prowadzenie Szkoleń w ramach WDN
Opracowanie i wygłaszanie referatów szkoleniowych na Radzie Pedagogicznej
Okres stażu
Referaty
Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola

§ 8 ust.2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie programu własnego

Napisanie Programu Rewalidacji dla dziecka z Zespołem Aspergera

Utworzenie Programu Logopedycznego dla dziecka z Zespołem Aspergera oraz Programu Terapii Logopedycznej

Zmodyfikowanie Programu własnego z Arteterapii- praca wyrównawcza
Napisanie Programu Czytelniczego dla Przedszkola

Opracowanie i wdrożenie programu
Ewaluacja programu własnego

Opracowanie i wdrożenie programu
Ewaluacja programu własnego

Opracowanie i wdrożenie programu
Ewaluacja programu własnego
Okres stażu
Opracowany program własny
i dokumentacja z nim związana

Opracowany program własny
i dokumentacja z nim związana

Opracowany program własny
i dokumentacja z nim związana

§ 8 ust.2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych .

1.
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci
Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych
Obserwacja dzieci na tle grupy

Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy
Cały okres stażu

Scenariusze zajęć

Obserwacje

Scenariusze zajęć, zdjęcia
2.
Praca z dzieckiem zdolnym
Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów

Zorganizowanie świątecznych warsztatów plastycznych

Przeprowadzenie Konkursu Plastycznego na Ozdoby Świąteczne

Okres stażu
Dyplomy, podziękowania, zdjęcia

Zdjęcia
3.
Współpraca z instytucjami

Udział w różnych akcjach i zbiórkach

Koordynator Projektów/ Programów/ Akcji
Organizowanie wycieczek do: Straży pożarnej, Biblioteki, Muzeum, Komisariatu Policji, Ośrodka Zdrowia, Gabinetu dentystycznego, Poczty, okolicznych sklepów
Współpraca ze Szkołą Podstawową we Wrzosowej, z Gminnym Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Poczesnej

Współpraca z Bibilioteką Publiczną w Poczesnej
Współpraca z Sanepidem Częstochowskim
Udział w akcji- „ Sprzątanie świata”, „ Góra Grosza”, „ Cała Polska Czyta Dzieciom”

„ Czyste Powietrze Wokół Nas”
„ Akademia Aquafresh”
„ Zdrowe- nietrudne”
„ Szkoła czystych rąk”
„ Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie”
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, scenariusze

Adnotacje w dzienniku, zdjęcia,
Plan Współpracy ze Szkołą

Zdjęcia

Sprawozdania, zdjęcia
4.
Organizowanie wycieczek poza teren przedszkola
Zapoznanie dzieci z najbliższym środowiskiem, organizowanie wycieczek pieszych i autokarowych (park, ogród zoologiczny itp.)
Okres stażu
Adnotacje w dzienniku, zdjęcia, kronika
5.
Prowadzenie zajęć adaptacyjnych dla przedszkolaków
Adaptacja Nowych Przedszkolaków
VI. 2018 r.
VIII.2018 r.
Lista obecności, scenariusze zajęć, zdjęcia
6.
Praca z dzieckiem z trudnościami
Prowadzenie zajęć wyrównawczych
Prowadzenie zajęć logopedycznych
Prowadzenie Rewalidacji

Prowadzenie Zajęć Arteterapeutycznych
Cały okres stażu

Cały okres stażu
Dzienniki zajęć, prace dzieci, zdjęcia, programy

Dzienniki zajęć, prace dzieci, zdjęcia, programy

§ 8 ust.2 pkt. 4d
Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym.

1.
Rozpoczęcie nauki języka angielskiego
Uczęszczanie na kurs z języka angielskiego przygotowujący do egzaminu FCE
2018/2019
Certyfikat

§ 8 ust.2 pkt. 4e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1.
Wolontariat w „ Hospicjum Dziecięcym”
Zorganizowanie zbiórki rzeczy dla dzieciaków z hospicjum
Na bieżąco
Potwierdzenie dyrektora
2.
Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Częstochowie

Współpraca z logopedą z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej
- kierowanie dzieci na konsultacje a następnie realizacja wytycznych
- zapraszanie pracowników poradni do prowadzenia prelekcji dla rodziców oraz zajęć dla dzieci
- zasięganie porad i wskazówek specjalistów

- konsultacje logopedyczne
- przekazanie programu własnego pracy z dzieckiem z Zespołem Aspergera

Okres stażu

Okres stażu
Opinie

Potwierdzenia

Zdjęcia

Zaświadczenia

Potwierdzenie Dyrektora

§ 8 ust.2 pkt. 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej .

1.
Udział w wewnątrz przedszkolnych imprezach integracyjnych
Współorganizowanie festynów rodzinnych, uroczystości przedszkolnych w placówce i poza nią, integracja rodziców i dzieci
Zorganizowanie Kiermaszy Świątecznych na terenie Przedszkola- wykonanie ręcznie robionych kart oraz stroików
Okres stażu

XII- III
Zdjęcia, kronika, scenariusze zajęć
Lista obecności

Zdjęcia
2.
Angażowanie się w prace związane z wystrojem przedszkola
Dbanie o estetyczny wystrój przedszkola
Wykonywanie dekoracji tematycznych w ganeczku przedszkolnym oraz na uroczystości przedszkolne
Pomalowanie Pokoju Zabaw- ozdobienie ścian malunkami przedstawiającymi postaci z bajek, namalowanie w sali „ Pociągu z alfabetem”
Cały okres stażu
Cały okres stażu

I.2018 r.
IX. 2017 r.
Potwierdzenie dyrektora i innych nauczycieli
Zdjęcia

Zdjęcia
3.
Rozwijanie własnych zdolności poza placówką, wzbogacanie doświadczeń
Prace charytatywne- ozdobienie ściany malunkami w Bibliotece Publicznej w Poczesnej
IX.2017 r.
Potwierdzenie Dyrektora Biblioteki w Poczesnej, zdjęcia
4.
Pozyskanie sponsorów
Pozyskiwanie funduszy.
Finansowa lub rzeczowa pomoc na rzecz przedszkola.
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola
5.
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola
- pomoc rodziców w drobnych naprawach

Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora Przedszkola
6.
Uzyskanie dodatkowych osiągnięć w pracy zawodowej
Otrzymanie dodatku motywacyjnego

Nagroda Dyrektora

Nagroda Wójta Gminy Poczesna
Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora

Dyplom

§ 8 ust.2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.
Opis i analiza przypadku- rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych lub wychowawczych
Identyfikacja problemu, znaczenie problemu, propozycje rozwiązania, wdrażanie oddziaływań, efekty oddziaływań
Okres stażu
Opis przypadku

Plan sporządziła: Magdalena Mościńska-Ciejpa

Zatwierdzam do realizacji

........................................

data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.