X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35617
Dział: Gimnazjum

Miejska sztuka czy wandalizm? Mural, graffiti, vlepka. Prawa człowieka, prawa dziecka - projekty form graficznych i malarskich

Konspekt lekcji z przedmiotu zajęcia artystyczne - plastyka

Temat: Miejska sztuka czy wandalizm ? mural, graffiti, vlepka
Prawa człowieka, prawa dziecka – projekty form graficznych i malarskich
Czas realizacji: 2 godziny lekcyjne

CELE OPERACYJNE
Uczeń:
- powtarza wiadomości o podziale sztuk plastycznych;
- utrwala zagadnienia związane z pojęciami: malarstwo, grafika użytkowa, narzędzia i materiały malarskie;
- potrafi dostosować technikę i narzędzia malarskie do formatu i podłoża.
- zna pojęcia: ochrona zabytków, graffiti, mural, vlepka

ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ
Uczeń:
- poznaje różnorodne sposoby komunikowania (komunikacja pozawerbalna - język sztuki, symbol, metafora, itp.);
- rozróżnia pojęcia zabytek, wartość dzieła sztuki.
- dostrzega społeczną rolę sztuki, jako formy komunikowania się, wyrażania własnych poglądów;
- dostrzega różnego związki pomiędzy zastosowaniem środków wyrazu plastycznego, a odbiorem dzieła sztuki;
- rozwija wrażliwość plastyczną i umiejętność refleksyjnego patrzenia.

ZWIĄZEK ZE STANDARDAMI WYMAGAŃ
Uczeń:
- rozumie pojęcie zabytek i dzieło sztuki
- zna sposoby i zasady komponowania na płaszczyźnie;
- potrafi wskazać na materiale ilustracyjnym sugestywne sposoby komunikowania za pomocą środków wyrazu plastycznego;
- umie zastosować określone środki wyrazu plastycznego w celu przekazania ważnych treści społecznych.

FORMY PRACY
• praca indywidualna
• praca w grupach

METODY PRACY

• rozmowa, burza mózgów
• prezentacja materiału dydaktycznego
• projekt

ŚRODKI DYDAKTYCZNE

1. reprodukcje murali, graffiti i vlepek z różnych kampanii społecznych (w tym z akcji protestacyjnych przeciwko łamaniu praw człowieka)
- przybory i materiały plastyczne: bloki, ołówki, kredki, flamastry, farby, pędzle
- zeszyty

TREŚCI
- pojęcie: zabytek, ochrona zabytków przed aktami wandalizmu
- rozróżnianie wypowiedzi plastycznej „sztuki miejskiej” od aktów wandalizmu
- sztuka jako forma manifestowania poglądów i sposoby dotarcia do szerokiego odbiorcy poprzez działania plastyczne
- oddziaływanie na odbiorcę (widza) za pomocą form plastycznych (barw i kształtów)
- historia murali, graffiti, vlepki
- rola graffiti, murali i vlepek w rozpowszechnianiu ważnych treści społecznych
- liternictwo

PRZEBIEG LEKCJI
lekcja 1
1. powitanie, podanie tematu lekcji;
2. prezentacja notatek uczniów na temat haseł : mural, vlepka, graffiti, których sporządzenie było zadaniem domowym.
3. wprowadzenie zagadnień dzieła sztuki, ochrona zabytków, wandalizm, „sztuka miejska” : graffiti, mural, vlepka:
a) rozmowa o sytuacjach, kiedy działanie plastyczne na terenie miasta jest sztuką, a kiedy będzie jedynie aktem wandalizmu;
b) dlaczego nie wolno umieszczać murali/graffiti na budowlach zabytkowych;
c) jak postępować, jeśli chcemy umieścić pracę plastyczną na ścianie budynku
(ustalenie właściciela, uzyskanie pozwolenia);
4. krótki wykład dotyczący historii pojęć oraz sposobów tworzenia graffiti, murali i vlepek;
5. prezentacja materiału dydaktycznego w formie reprodukcji dzieł (także z kampanii społecznych dotyczących poszanowania praw człowieka);
6. rozmowa o roli „sztuki miejskiej” w życiu społecznym, sposobach sugestywnego zastosowania środków plastycznych, oddziaływaniu na emocje;
7. sporządzenie w zeszycie notatki z omówionych zagadnień;
8. omówienie zadania: „projekt muralu lub graffiti oraz vlepki odnoszących się do treści zawartych w Deklaracji Praw Dziecka;
9. „burza mózgów” na temat prawa człowieka, prawa dziecka – jak to pokazać za pomocą środków plastycznych wzbudzając społeczne zainteresowanie problemem ich łamania” – praca w grupach ;
10. „zanotowanie pomysłów” w formie graficznej, prezentacja pomysłów, omówienie, korekta ;
11. ustalenie zadań na następną lekcję
lekcja 2
1. powitanie, przypomnienie tematu lekcji z ubiegłego tygodnia;
2. przygotowanie stanowisk pracy;
3. sporządzenie projektów grafitti lub muralu ( do wyboru) i vlepek -
4. omówienie projektów każdego z uczniów pod kątem ich formy i przekazu społecznego;
5. ocena prac;
6. porządkowanie stanowisk pracy.

Przygotowała Mirosława Babicka-Mrzygłód

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.