X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35615
Przesłano:

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Izabela Olczyk
nauczyciel mianowany edukacji wczesnoszkolnej
Szkoła Podstawowa nr 189 im. Wandy Zieleńczyk w Łodzi

Wymiar stażu : 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2014r.
Data zakończenia stażu : 31.05.2017r.

Realizacja zadań zgodnie z następującymi wymaganiami niezbędnymi do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego zgodnie z Rozporządzeniem MEN z 01.03.2013r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1.Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego

2. Doskonalenie warsztatu i metod pracy

3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez uczestnictwo w różnych formach szkolenia zawodowego

4. Prowadzenie zebrań z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców, współpraca z rodzicami celem ujednolicenia działań wychowawczych
1. Analizowałam prawo oświatowego i przepisy dotyczące awansu zawodowego

-Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U.2013.393. z dnia 2013.03.26, Status: Akt obowiązujący)
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela( Dz.U. 2014.191 z dnia 2014.02.12, Status: Akt obowiązujący).
2. Opracowałam plan rozwoju zawodowego
3. Dokumentowałam realizację planu rozwoju zawodowego.

Zadanie dodatkowe:
-Ukończyłam kurs w zakresie rozwoju i awansu zawodowego nauczycieli „ Awans zawodowy – krok po kroku” zorganizowany przez WODN w wymiarze 15 godzin dydaktycznych,

1.Systematycznie studiowałam literaturę fachową z zakresu pedagogiki i psychologii dziecka.

Przeczytałam następujące pozycje książkowe:

-Maria Molicka wyd. Media Rodzina 2002r
*„ Bajkoterapia”.

- Adele Faber , Elaine Mazlish wyd. Media Rodzina:
*„Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci” 1998r.

*„Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły” 1980r.

*„Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i w szkole” 1995r.

* Thomas Gordon „ Wychowanie bez porażek” Instytut Wydawniczy PAX Warszawa 2002r.

* Aldona Kopik, Monika Zatorska „Każde dziecko jest zdolne”
Materiały metodyczne Projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy”. Kielce 2009 r.

2.Korzystałam z zasobów Internetu:

-Śledziłam portale internetowe:

a)www.literka.pl , gdzie interesowały mnie artykuły w zakładce : „Co słychać w szkolnym świecie?”, a także propozycje scenariuszy zajęć rozwijających aktywność czytelniczą, teatralną, twórczą, ruchową, czy też scenariuszy dotyczących imprez szkolnych,

b)www.eduinfo.pl, gdzie z zainteresowaniem czytałam artykuły zawarte w zakładce „Wszystko na temat oświaty”,

c)www.profesor.pl, www.edusek.pl, www.eduforum.pl, www.edu.pl,wwwpublikacje.pl, gdzie zapoznawałam się z rozmaitymi przykładami zajęć lekcyjnych edukacji wczesnoszkolnej, a także propozycjami wydawnictw pedagogicznych,

d) www.wodn.pl, ww.awans.pl,www.kuratorium.pl, gdzie śledziłam informacji na temat szkoleń i kursów, informacji dotyczących awansu zawodowego, informacji dotyczących priorytetów Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia nauczycieli

W czasie trwania stażu uczestniczyłam w takich szkoleniach jak:
1.Wewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:

-„Dziecko z rozpoznaniem psychiatrycznym w roli ucznia” „Fundacja Słonie Na Balkonie” w wymiarze 4 godzin

-„Indywidualizacja pracy z dzieckiem z nadpobudliwością psychoruchową i zaburzeniami uwagi” WODN 2 godz.

-„Uczeń z zespołem Aspergera- praktyczne wskazówki do pracy” Specjalistyczna Poradnia Wspierania Rozwoju i Terapii, 2 godziny.

2.Zewnątrzszkolne formy doskonalenia zawodowego:

- kurs kwalifikacyjny WODN : „Terapia pedagogiczna”, w wymiarze 270 godzin.
Napisałam pracę zaliczeniową i zdałam egzamin.

Zadanie dodatkowe:

1. Prowadziłam zajęcia korekcyjno- kompensacyjne.
-Opracowałam listę ćwiczeń:
a)pobudzających pracę systemu przedsionkowego odpowiedzialnego za ruch, równowagę, napięcie mięśniowe i koordynację,
b) dostarczających wrażeń przedsionkowych,
e) usprawniających koordynację wzrokowo-ruchową,
f) wspierających układ prioprioceptywny- czucia głębokiego oraz mięsnie i stawy,
g) wyciszających i dostarczających wrażeń czucia głębokiego priopriocepcji.
- Opracowałam scenariusze i prowadziłam zajęcia Metodą Dobrego Startu wg. M. Bogdanowicz.

2.Uczestniczyłam w warsztatach szkoleniowych zorganizowanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną nr 6 w Łodzi:

a)„ Skala Ryzyka Dysleksji - diagnoza i projektowanie oddziaływań wspierających”
2 godziny.

-Opracowałam plan pracy z uczniem dyslektycznym

b)„ Diagnozowanie trudności w nauce matematyki u uczniów z edukacji wczesnoszkolnej”, 2 godziny.

3.Ukończyłam zgodnie z planem kurs „ Nasz elementarz. Pracujemy kreatywnie z nowym podręcznikiem w kl. I-ej.”

Szkolenie obejmowało następujące treści:
- pedagogika zabawy, pomysły na twórcze działania uczniów,
- integrowanie treści edukacyjnych, nauczanie polisensoryczne,
- metody aktywizujące, projekt edukacyjny,
- metody łączące czytanie z pisaniem,
- wykorzystanie zasobów internetu.

1.Opracowałam i przeprowadziłam anonimową ankietę wśród rodziców w celu rozpoznania ich potrzeb i oczekiwań oraz celem zaplanowania skutecznej współpracy z rodzicami.

Pytania przygotowane przeze mnie w ankiecie:
-Jakie zachowania i działania wychowawcy zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa
a)podczas wywiadówek?
b) podczas indywidualnych spotkań?
-Jakich zachowań i działań obawialiby się Państwo we współpracy ze szkołą
a) ze strony wychowawcy?
b)ze strony innych rodziców?
-Jakie zachowania i działania sprawią, że uznają Państwo współpracę za skuteczną i sensowną?
-Jakie zachowania i działania innych rodziców zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas „wywiadówek”?
-Gdyby „złota rybka” była w stanie spełnić Państwa życzenia związane ze współpraca ze szkołą, to jakie byłyby to prośby?
-Proszę podkreślić wybrane zakończenie zdania:
Współpraca jest dla mnie :nadzwyczaj ważna, bardzo ważna, czasami ważna ,niezbyt ważna, nieistotna.

2.Dokonalam analizy ankiet i przedstawiłam rodzicom wyniki ankiety:

- dla 80% rodziców bardzo ważne było bezpieczeństwo ich dzieci w szkole, przyjazna atmosfera w klasie oraz kompetencje nauczyciela, -dla pozostałych 20% ważny był udział w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych, rozwinięta infrastruktura sportowa oraz zaangażowanie innych rodziców w sprawy klasy i szkoły,
-dla 100% rodziców współpraca z nauczycielem jest ważna i nadzwyczaj ważna.

2.Przygotowałam dla rodziców referaty w związku z ich prośbami i niepokojami :
a) Jak pomóc dziecku, które ma trudności w nauce? b)Wpływ literatury pięknej na prawidłowy rozwój dziecka.
c) Teoria 7 inteligencji wielorakich.

3.Przeprowadziłam warsztaty na temat określenia profilu inteligencji dziecka za pomocą kwestionariusza wywiadu z rodzicami oraz wg. Skali Inteligencji Wielorakich.

4.Zorganizowałam spotkanie z psychologiem
i logopedą na temat współpracy rodziców ze szkołą i poradnią.
5. Podczas spotkań z rodzicami przeprowadziłam warsztaty, podczas których przybliżałam im metody, techniki i formy pracy z uczniami, które stosuję, zapoznawałam rodziców z atrakcyjnymi sposobami ćwiczenia jakiejś umiejętności, które wykorzystywałam na lekcjach.

-Poszerzyłam swoją wiedzę dotyczącą podstaw prawnych i procedur awansu zawodowego nauczyciela.

-Sporządziłam zgodnie z wymaganiami plan rozwoju zawodowego i sprawozdanie za okres stażu.

-Przygotowałam dokumentację potwierdzającą spełnienie wymagań.

-Poszerzyłam wiedzę teoretyczną i umiejętności w zakresie działań wychowawczych.

-Poznałam techniki dotarcia do uczniów niezdyscyplinowanych, nieposłusznych, a także do uczniów nieśmiałych i zamkniętych w sobie polecane przez T. Gordona amerykańskiego psychologa i psychoterapeutę takie jak:
a) słuchanie bierne,
b) zaakcentowanie uwagi,
c) „otwieracze” i zachęty,
d) słuchanie aktywne i komunikaty typu „ ja”.

-Poznałam koncepcję inteligencji wielorakich Howarda Gardnera amerykańskiego psychologa i neurologa i wykorzystywałam ją w pracy dydaktycznej i wychowawczej.

-Dokonałam diagnozy profilu inteligencji uczniów za pomocą właściwej Skali.

-Dobrałam najwłaściwsze dla swoich uczniów metody uczenia się, formy pracy i sposoby rozwijania uzdolnień i zainteresowań.

-Przyczyniłam się do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka.

-Udoskonaliłam własny warsztat pracy pedagogicznej.

-Poznałam:

a) ciekawe i urozmaicone metody i formy zajęć z edukacji wczesnoszkolnej.

b) aktywizujące i terapeutyczne metody nauczania wspierające rozwój dziecka.

c) skuteczne sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.

d) informacje dotyczące procedur awansu zawodowego

- Pogłębiłam wiedzę teoretyczną i praktyczną.

- Podniosłam swoje kompetencje.

- Poznałam i stosowałam wskazówki do pracy z dzieckiem z zespołem Aspergera, z ADHD,
z depresją czy zaburzeniami lękowymi.

-Dopasowywałam formy i metody pracy do możliwości i umiejętności uczniów.

- Dostosowałam zajęcia do specyfiki zaburzeń występujących u uczniów.
- Poznałam i stosowałam konstruktywną współpracę z rodzicem dziecka dotkniętego zespołem Aspergera czy ADHD.

-Umożliwiłam uczniom z trudnościami osiąganie sukcesów edukacyjnych.

- Uzyskałam nowe kwalifikacje do prowadzenia zająć korekcyjno-kompensacyjnych.

-Potrafię trafnie rozpoznawać przyczyny i przejawy niepowodzeń szkolnych, które wiążą się z trudnościami w czytaniu, pisaniu, liczeniu oraz zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.

-Poznałam metodykę zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z wymienionymi trudnościami.

-Wzbogaciłam wiedzę i umiejętności potrzebne do realizacji celów i zadań w procesie terapeutycznym.

- Rozpoznaję potencjalne możliwości
i indywidualne potrzeby dziecka.

-Poszerzyłam ofertę szkoły prowadząc ciekawe zajęcia z zakresu terapii pedagogicznej.

- Zdobyłam umiejętności diagnozowania dzieci pod kątem ryzyka dysleksji.

- Przeprowadziłam diagnozę w klasie pierwszej i powtórzyłam w klasie drugiej za pomocą narzędzi do badania zakresu specyficznych trudności ( SRD).
- Umożliwiłam dziecku dyslektycznemu osiągniecie lepszych, niż do tej pory wyników w nauce czytania i pisania.

- Przeprowadziłam diagnozę dziecięcego liczenia wg. prof. Edyty Gruszczyk- Kolczyńskiej wśród dzieci uczęszczających na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.
- Wzbogaciłam warsztat pracy o zestaw zabaw, gier i ćwiczeń organizowanych w celu rozwijania umiejętności liczenia i operacyjnego rozumowania na poziomie konkretnym, oraz stosowałam je na zajęciach z terapii oraz zajęciach wyrównawczych.
- Wspierałam rodziców w niwelowaniu trudności szkolnych ich dzieci.

Zdobyłam wiedzę na temat nauczania polisensorycznego.
-Poszerzyłam wiedzę o ćwiczenia z pedagogiki zabawy.

- Wzbogaciłam warsztat pracy o ćwiczenia, gry i zabawy dydaktyczne rozwijające u dziecka: słuch fonematyczny, syntezę i analizę słuchową, rozpoznawanie i tworzenie rymów, umiejętność słuchania
i wypowiadania się, logiczne myślenie na materiale werbalnym,
czujność ortograficzną, czyli umiejętność dostrzegania i zastosowania danej reguły ortograficznej, procesy poznawcze i operacje myślowe takie jak: spostrzegawczość, pamięć, uwaga, wyobraźnia, myślenie, porównywanie, kojarzenie, rozumowanie itp.

- Udoskonaliłam swoje umiejętności nauczania a)czytania- poznałam ciekawą metodę nauki czytania wspieraną nagraniem,
b)pisania – stosowałam ćwiczenia w ramach kolorowej ortografii oraz pracowałam z suwakiem ortograficznym,
c) liczenia –wykorzystywałam w ćwiczeniach kości, tablice stu, loteryjkę, bingo.

-Wzbogaciłam swoją wiedzę z zakresu warsztatu wychowawcy klasy.

-Na podstawie analizy wyników przeprowadzonej wśród rodziców ankiety stworzyłam plan współpracy z rodzicami.

-Nawiązałam skuteczną współpracę z rodzicami

-Udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie komunikacji interpersonalnej.

-Zwiększyłam efektywność i skuteczność moich oddziaływań poprzez włączanie rodziców do podejmowanych przeze mnie zabiegów wychowawczych.

-Przyczyniłam się do wzrostu świadomości rodziców w zakresie znaczenia ciągłości oddziaływań dydaktyczno –wychowawczych szkoła – dom rodzinny, a także w zakresie posiadanych umiejętności i zdolności własnego dziecka.

- Poszerzyłam wiedzę rodziców na temat skutecznych sposobów wychowywania dzieci.

-Nauczyłam się przygotowywać, analizować i wyciągać wnioski z przeprowadzanych wywiadów z rodzicami i ankiet.

-Zdobyłam umiejętność dokonywania ewaluacji własnych działań wychowawczych i komunikacyjnych, oceniania ich skuteczności oraz dokonywania zmian w tych działaniach.

- Określiłam profil inteligencji moich uczniów, dałam rodzicom wskazówki, w jakim kierunku należy rozwijać dominującą inteligencję oraz za pomocą jakich gier, zabaw i ćwiczeń należy wspierać inteligencje słabo rozwinięte u dziecka.

-Uświadomiłam rodzicom konieczność udanej współpracy z nauczycielem i szkołą jako jednego z podstawowych warunków dobrego samopoczucia i wszechstronnego rozwoju młodego człowieka.

-Zwiększyłam skuteczność i efektywność działań poprzez włączenie rodziców w organizację wycieczek, wyjść i uroczystości klasowych oraz spotkań integracyjnych.

-Pokazałam rodzicom swoje umiejętności i kompetencje, dałam rodzicom poczucie bezpieczeństwa, zyskałam szacunek i autorytet.

-Podniosłam jakość mojej pracy i jakość pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

1.Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technologii komputerowej

2.Tworzenie dokumentacji szkolnej i pomocy dydaktycznych z wykorzystaniem technologii komputerowej oraz przygotowywanie różnego rodzaju materiałów z wykorzystaniem nośników elektronicznych.

3. Szkolenia podjęte w zakresie korzystania z technologii informacyjnej
i komunikacyjnej. 1.Korzystałam z zasobów internetowych, wykładów E- learning i poczty elektronicznej jako dodatkowych źródeł informacji, wspomagających w pracy dydaktyczno- wychowawczej:

- strony internetowe: www.eduseek, www.eduforum, www.edukator, www.profesor, www.literka,
www.edu, www.eduinfo, www.publikacje

- E-warsztaty WSiP
„Twórczy nauczyciel i twórczy uczniowie. Czy sztuka prowadzi do dojrzałości społeczno –emocjonalnej?”

E-warsztaty WSiP
„Jak dzieci radzą sobie z interpretacją wiersza, kiedy pozwolimy im mówić i działać? Jak inspirować wyobraźnię dzieci poezją i jak łączyć edukację polonistyczną z artystyczną?”

-E- konferencja WSiP prof. Jadwiga Hanisz pedagog, autor książek
i artykułów z edukacji wczesnoszkolnej
„Jak uczyć, by nauczyć matematyki – metodyczne zasady edukacji wczesnoszkolnej”

-E-konferencja dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej prof. .Jadwiga Hanisz
„Kształcenie matematyczne w edukacji wczesnoszkolnej w obliczu nowej podstawy programowej”

1. Opracowywałam wszelkie dokumenty związane z moja pracą: plany i programy wychowawcze, sprawozdania z realizacji różnych zadań, diagnozy i oceny opisowe uczniów, kwestionariusze ankiet, scenariusze spotkań z rodzicami, a także sprawdziany, karty pracy, scenariusze zajęć, konkursów i szkolnych imprez, pomoce dydaktyczne, piosenki, dyplomy, listy gratulacyjne dla dzieci i rodziców.
2.Opracowałam prezentację multimedialną dla rodziców „ Każde dziecko jest zdolne -teoria Inteligencji Wielorakich” oraz przygotowałam prezentacje multimedialne dla uczniów: „Cztery Pory Roku”, „Antarktyda”, „ Sztuka ludowa”.

3.Dokumentowałam i opracowywałam informacje o życiu klasy i szkoły, a następnie wysyłałam na stronę internetową szkoły.

1.W czasie stażu ukończyłam :
szkolenie rady pedagogicznej w zakresie „Nowoczesna edukacja z tablicą interaktywną”

2.Brałam udział w zajęciach warsztatowych:

„Akademia Zajęć Komputerowych-
Słowa w chmurze, tworzenie aplikacji” WODN,
10 godzin dydaktycznych.

3.Zapoznałam się ze szkoleniem na stronie internetowej Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów pt. „Wykorzystanie nowoczesnych technologii na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Podręcznik nauczyciela”
Praca zbiorowa. okres stażu

-Internet jest dla mnie doskonałą pomocą w procesie samokształcenia i rozwoju zawodowego.

-Uzupełniłam swoją wiedzę, zapoznałam się z pomocami dydaktycznymi, interesującymi metodami i ćwiczeniami, konspektami zajęć, publikacjami, zajęciami instruktażowymi
np.:
a)poznałam 10 najważniejszych zasad matematycznych w edukacji wczesnoszkolnej,
b)zdobyłam wiedzę na temat jak poprowadzić ciekawe zajęcia z tekstem poetyckim.

c)dowiedziałam się jak nauczyć dziecko pokazywać emocje i uczucia podczas działalności plastycznej.

-Udoskonaliłam swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

-Korespondowałam z nauczycielami, wymieniałam poglądy i doświadczenia.

-Zdobywałam informacje na temat szkoleń, warsztatów i konferencji.

-Uporządkowałam posiadane materiały, podniosłam estetykę i atrakcyjność opracowań.

-Efektywniej wykorzystałam czas pracy.

-Poszerzyłam i udoskonaliłam swoją wiedzę
w zakresie obsługi komputera w programie Microsoft Word, Paint, Power Point, Librus.
-Podniosłam atrakcyjność zajęć z dziećmi i rodzicami.

- Wpłynęłam na większą aktywność i zaangażowanie uczniów w lekcje.

-Propagowałam osiągnięcia uczniów naszej szkoły.
-Promowałam szkołę poprzez udostępnianie informacji na temat działań szkolnych.

-Podniosłam swoje kompetencje informatyczne.

-Poznałam ogólnodostępne programy graficzne do rysowania i kolorowania dla najmłodszych np. Kea Coloring Book, Tux Paint.

-Poznałam ciekawe strony WWW, na których znajdują się aplikacje internetowe zawierające bogaty zestaw gier edukacyjnych np. Poisson Rouge, E- szkółka na portalu dzieci.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1.Praca na rzecz Rady Pedagogicznej

2. Pełnienie funkcji opiekuna stażu n-la stażysty ubiegającego się o awans zawodowy

3.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy 1. Przygotowałam referat na temat „Terapeutyczne oddziaływanie literatury na rozwój emocjonalny dziecka” oraz przedstawiłam Radzie program wychowawczy klasy „Bliżej literatury”

2.Prowadziłam zajęcia otwarte dla koleżanek :

-Tradycje świąt Bożego Narodzenia,
-Wiersze dla mamy i taty
- Każde dziecko swoje prawa ma.

3.Aktywnie uczestniczyłam w spotkaniach zespołów przedmiotowych:
-zorganizowałam warsztaty na temat „ Co to jest terapia pedagogiczna?”

-zaprezentowałam samodzielnie opracowany ramowy program zajęć korekcyjno-kompensacyjnych realizowany w klasach I-III i przeznaczony dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania, pisania, liczenia,
- przedstawiłam własne scenariusze zajęć korekcyjno- kompensacyjnych oraz ankiety ewaluacyjne przeprowadzone wśród uczniów i rodziców,
- przedstawiałam analizę diagnozy uczniów przeprowadzonej w klasie pierwszej oraz analizę sprawdzianów kompetencji z języka polskiego, matematyki w klasie trzeciej.

1.Prowadziłam zajęcia w obecności n-la stażysty.

2.Hospitowałam zajęcia przeprowadzane przez n-la stażystę, omawiałam zajęcia.

3.Wspierałam stażystę w pracy dydaktyczno- wychowawczej, udzielałam pomocy w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego oraz przygotowaniu sprawozdania.

4.Sprawdzałam scenariusze zajęć, plany pracy i programy wychowawcze, udzielałam rad nauczycielowi stażyście jak wypełnić dzienniki zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

5.Udostępniałam nauczycielowi stażyście swoje scenariusze zajęć, plany i programy wychowawcze i profilaktyczne, a także inne dokumenty potrzebne w pracy nauczyciela.
6. Organizowałam wspólne zabawy, wyjścia i wycieczki integrujące moją klasę i klasę, której wychowawcą był stażysta.
7.Opracowałam projekt oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, przedstawiłam Dyrektorowi szkoły.

1.Opublikowałam na portalu internetowym www.eduforum.pl program zajęć literacko – teatralnych „Bliżej literatury” oraz plan rozwoju zawodowego.

2.Udostępniałam nauczycielom następujące materiały:
-scenariusze zajęć i uroczystości oraz spotkań integracyjnych
z rodzicami,
-karty pracy, utrwalające zasady pisowni wyrazów
z trudnościami ortograficznymi,
-opracowania lektur z dokładnym planem wydarzeń, opisem i charakterystyką postaci, propozycjami prac domowych,
-własnoręcznie opracowane sprawdziany i kartkówki z edukacji polonistycznej, matematycznej i przyrodniczej.
-pomoce dydaktyczne np.: książki, gry planszowe i edukacyjne, karty do gry, puzzle, klocki, domino, loteryjki, memory, tabliczki mnożenia, liczydła itp., nagrania piosenek, prezentację o Antarktydzie,
- programy zajęć wyrównawczych, przyrodniczych, literackich i terapii pedagogicznej.

-Uświadomiłam terapeutyczną funkcję literatury i żywego słowa w procesie oddziaływań wychowawczych na ucznia.

-Zapoznałam nauczycieli z urozmaiconymi metodami i formami pracy.

-Wykazałam się skutecznością wykorzystywanych przeze mnie metod i technik pracy.

-Rozwinęłam umiejętności projektowania zajęć koleżeńskich.

- Przyczyniłam się do wzbogacenia warsztatu pracy innych nauczycieli o nowe metody, gry dydaktyczne, pomoce, scenariusze.

-Rozwinęłam umiejętności analizowania i wyciągania wniosków.

-Podniosłam jakość pracy szkoły poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli.

- Nabyłam umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

- Doskonaliłam swoje umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia młodym nauczycielom.

-Rozwinęłam umiejętność współpracy w grupie.

-Podniosłam jakość pracy szkoły poprzez doskonalenie kompetencji zawodowych młodych nauczycieli.

-Opracowałam pomoce ułatwiające pracę młodym nauczycielom.

-Umożliwiłam młodym nauczycielom zdobycie doświadczenia zawodowego oraz umiejętności organizacyjnych.

-Wspierałam młodych nauczycieli w osiągnięciu własnego awansu zawodowego.

Opracowałam pomoce ułatwiające działania innym nauczycielom

-Przyczyniłam się do uatrakcyjnienia zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli.

-Podniosłam jakość pracy szkoły poprzez doskonalenie kompetencji własnych i kompetencji innych nauczycieli.

-Promowałam własną placówkę poprzez opublikowanie swojego planu rozwoju zawodowego na portalu oraz programu „Bliżej literatury”

§ 8 ust.2 pkt 4a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.Opracowanie i wdrożenie programu wychowawczego „Bliżej literatury.
Rozszerzenie treści edukacji wczesnoszkolnej o elementy literacko – teatralne w klasach I-III”

2.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z języka polskiego i matematyki w kl. I-III

1.Zgromadziłam materiały niezbędne do opracowania programu i opracowałam jego treści pod względem merytorycznym.

2. Po zamieszczeniu w szkolnym programie wychowawczym wdrożyłam go do realizacji:

- prowadziłam zajęcia kola literacko – teatralnego,
- czytałam i omawiałam z dziećmi utwory literatury pięknej podczas zajęć edukacji wczesnoszkolnej,
-umożliwiałam uczniom tworzenie na lekcjach scenek dramowych;
- prowadziłam zabawy w teatrzyku kukiełkowym z pacynkami i rekwizytami,
- wprowadzałam częstą recytację wierszy i wierszyków w ramach konkursów klasowych,
- przygotowywałam z uczniami spektakle i okazjonalne występy artystyczne np. z okazji Dnia Mamy i Taty, przedstawienie „Calineczka”, sztuka „ Skarpety i papiloty”, inscenizacja Ananasy z trzeciej klasy”.
- organizowałam dwa razy do roku wyjścia do teatru Arlekin i Pinokio”,
-organizowałam częste wyjścia do Domów Kultury przy ulicy Siedleckiej i Tuwima,
- systematycznie organizowałam comiesięczne zajęcia czytelnicze w Bibliotece dla Dzieci i Młodzieży ul. Tatrzańska,
-przygotowałam uczniów do udziału w eliminacjach do ogólnołódzkiego konkursu literackiego „Znam te lektury”
-uczestniczyłam z uczniami w akcji czytelniczej „ Jak nie czytam , jak czytam” na terenie XXV LO w Łodzi ul. Podhalańska.
- przygotowałam uczniów do udziału w Osiedlowym Mikołajkowym Konkursie Recytatorskim w Domu Kultury „Dąbrowa” w Łodzi.
-przeprowadzałam szkolne konkursy „Pięknego Czytania” organizowane we współpracy z Biblioteką Szkolną i Samorządem klas I – III, którego jestem opiekunem,
- wspólnie z uczniami gromadziłam ciekawe pozycje książkowe np. Przygody Bolka i Lolka, Mikołajek, Mały książę, Wiersze J. Brzechwy i J. Tuwima, Baśnie Andersena itd.
-umożliwiłam uczniom obejrzenie spektaklu przygotowanego przez uczniów ze SP nr 174 ul. Gałczyńskiego w Łodzi – „ Na opak”.
3.Przeprowadziłam ankietę ewaluacyjną wśród uczniów i rodziców, dokonałam analizy i wyciągnęłam wnioski.

1.Opracowałam i wprowadzałam dostosowując do wieku i możliwości dziecka następujące zadania:

a)z edukacji polonistycznej:

1.Słuchanie i czytanie tekstów literackich : wierszy, baśni, legend, opowiadań.
2.Słuchanie i rozumienie poleceń, instrukcji, informacji, objaśnień.
3.Udzielanie ustnych odpowiedzi na pytanie, poszerzanie słownictwa.
4.Ustne formułowanie zdań pytających, oznajmujących, rozkazujących.
5.Tworzenie krótkich wypowiedzi ustnych oceniających postepowanie bohaterów.
6.Analiza i synteza wzrokowa oraz słuchowa wyrazów.
7.Globalne czytanie wyrazów i prostych zdań.
8.Głośne i ciche czytanie zdań i tekstów oraz czytanie z podziałem na role.
9.Odszukiwanie w tekście prostych informacji.
10.Przepisywanie wyrazów i zdań zgodnie z oryginałem –samokontrola.
11.Dyktanda z pamięci i słuchu.
12.Uzupełnianie luk w tekście odpowiednimi wyrazami.
13.Układanie wyrazów i zdań z rozsypanki literowej, sylabowej i wyrazowej.
14.Układanie i zapisywanie zdań na dowolny lub podany temat (opis, życzenia, ogłoszenie, list, plan wydarzeń).
b)z edukacji matematycznej:

1.Słowny i cyfrowy zapis liczb.
2.Porządkowanie i porównywanie liczb.
3.Działania na liczbach w poznanym zakresie innym dla klasy pierwszej, drugiej i trzeciej: dodawanie i odejmowanie z przekroczeniem i bez przekroczenia progu dziesiątkowego, mnożenie i dzielenie liczb.
4.Rozwiązywanie prostych zadań z treścią.
5.Układanie treści zadań do ilustracji lub działań.
6.Wykonywanie obliczeń miarowych, wagowych, pieniężnych, zegarowych, kalendarzowych.
7.Odczytywanie temperatury- ćwiczenia praktyczne.
8.Rozpoznawanie, nazywanie i rysowanie figur geometrycznych.
9.Mierzenie i rysowanie odcinków.
10.Ćwiczenia w zakresie orientacji przestrzennej.
11.Wykonywanie zadań w zakresie zbiorów: tworzenie zbiorów wg podanej cechy, określanie i porównywanie liczebności zbiorów, nazywanie części wspólnej zbiorów, tworzenie podzbiorów.
12.Ćwiczenia na spostrzegawczość, pamięć wzrokową i koncentrację uwagi.

-Stworzyłam i wdrożyłam program wychowawczy „ Bliżej literatury”.

-Przyczyniłam się do pozytywnych oddziaływań wychowawczych.

-Wpłynęłam na wszechstronny i harmonijny rozwój dziecka.

-Przyczyniłam się do tego, że uczniowie lepiej czytają i piszą oraz recytują wiersze.

-Rozbudziłam zainteresowanie teatrem
i czytelnictwem książek.

-Umożliwiłam właściwy rozwój mowy dziecka.
-Uwrażliwiłam na piękno literatury i poezji dla dzieci.

-Rozbudziłam w dzieciach wrażliwość i empatię na otaczający nas świat.
-Rozwinęłam umiejętności i zdolności polonistyczne i artystyczne uczniów.

-Przyczyniłam się do integracji rodziców ze szkołą i lepszej współpracy.

- Poszerzyłam ofertę edukacyjną szkoły.

- Podniosłam jakość pracy szkoły wdrażając program wychowania przez literaturę i teatr oraz prowadząc zajęcia kola literacko –teatralnego.

-Promowałam szkołę w środowisku lokalnym.

-Uatrakcyjniłam imprezy klasowe.

-Rozwinęłam zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
-Zaproponowałam uczniom nową formę spędzania czasu wolnego.

-Promowałam wśród uczniów postawy kulturalnego zachowania w teatrze podczas odbioru sztuki.

-Przyczyniłam się do zadowolenia dzieci i ich rodziców z realizowanego programu głównie ze względu na wzrost umiejętności czytania, wypowiadania się, a także zainteresowanie czytelnictwem oraz kulturą i sztuką.
- Opracowałam i wdrożyłam program do zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.

-Doskonaliłam kompetencje w pracy z uczniem mającym trudności edukacyjne.

-Kształciłam i rozwijałam kluczowe umiejętności uczniów w zakresie czytania, mówienia, słuchania, pisania, liczenia i rozwiązywania zadań matematycznych.

-Systematycznie współpracowałam z rodzicami.

-Poszerzyłam ofertę zajęć pozalekcyjnych.

-Poprawiłam jakość pracy własnej i szkoły poprzez wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z trudnościami w nauce.

-Przeprowadziłam wśród rodziców ankietę ewaluacyjną.

- Dokonałam analizy i na jej podstawie wyciągnęłam wnioski
i refleksje:

Rodzice zauważyli :
-wzrost umiejętności językowych swoich dzieci,
- poprawę koncentracji, spostrzegania i pamięci wzrokowej,
- rozwój umiejętności matematycznych w zakresie porównywania liczb, sprawnego liczenia, w zakresie tabliczki mnożenia i rozumienia zadań z treścią.

-Wzbogaciłam warsztat pracy:

a)wykorzystując różnorodne metody i formy pracy takie jak:
-metody polisensoryczne,
-metody Dobrego Startu wg prof. Marty Bogdanowicz,
-metody czynne, słowne,
-pedagogika zabawy,
-terapia bajką.
b)stosując ciekawe gry i zabawy dydaktyczne
np. opowieść ruchowa, układanie obrazków
w odpowiedniej kolejności, głuchy telefon, gra w węża itp.,
c)wprowadzając interesujące pomoce naukowe takie jak : historyjki obrazkowe, teatrzyk z akcesoriami, bajki- grajki, zestaw logico, studnia Jakuba, tuba Pleksi, kocki- figury porównawcze, korale matematyczne,
klocki GEO, gry planszowe.
§ 8 ust. 2 pkt 4c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1.Organizowanie szkolnych konkursów

2.Rozwijanie zainteresowań uczniów

3. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi

4.Pełnienie funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego klas I-III

5.Rola opiekuna- wychowawcy i animatora zajęć podczas ferii zimowych.

6.Opieka praktyki nauczycielskiej pedagogicznej.

1.Przeprowadzałam każdego roku stażu konkurs recytatorski w klasach I-III z udziałem dzieci z przedszkola z klasy zerowej w trzyletnim cyklu:

-„Wiersze Juliana Tuwima i Jana Brzechwy”
-„Cztery Pory Roku w wierszach dla dzieci”
-„Wiersze naszych ulubionych poetów”

a)opracowałam regulamin konkursu.
b)zaprosiłam gości z pobliskiego przedszkola- uczniów
i wychowawców,
c)powołałam komisję jurorów,
d)przygotowałam dyplomy i nagrody dla zwycięzców,
e)zorganizowałam poczęstunek dla wszystkich uczestników
i przedszkolaków.
f)opracowałam informacje i zdjęcia z konkursu oraz przesłałam na stronę internetową szkoły.

2.Współorganizowałam konkurs warcabowy w klasach I-III
a)sprawowałam nadzór i opiekę nad dziećmi rozgrywającymi turniej,
b)podliczałam wyniki w grupach uczestników,
c)opracowałam informacje i zdjęcia z konkursu i przekazałam na stronę internetową szkoły.
1.Organizowałam wyjścia i wycieczki mające na celu zapoznanie z życiem kulturalnym i instytucjami promującymi kulturę i sztukę takimi jak: kino, teatr, muzeum, planetarium itd.

2.Prowadziłam zajęcia przyrodnicze w klasach II –III

-omawiałam zagadnienia dotyczące świata roślin
i zwierząt, lasów, rezerwatów przyrody, parków narodowych, ekologii i ochrony środowiska,

-przygotowywałam z dziećmi albumy i wystawki plastyczne: Drzewa i krzewy, Dokarmianie zwierząt zimą, Krajobrazy przyrody, Chrońmy środowisko,

-prowadziłam zajęcia w terenie czyli „zielone” lekcje,

- włączałam uczniów w pracę na rzecz środowiska np. zbieranie makulatury i korków.

3.Zorganizowałam wycieczki do Łagiewnik i Ośrodka Ekologicznego ul. Wycieczkowa w Łodzi

4.Zorganizowałam jednodniowe wycieczki krajoznawczo- turystyczne do Torunia, Warszawy i w Góry Świętokrzyskie.

5.Współpracowałam z Biblioteką Rejonową dla Dzieci i Młodzieży nr 16 w Łodzi ul. Tatrzańska –
uczestniczyłam w formach pracy kulturalno- oświatowej takich jak:

- udział w warsztatach czytelniczych oraz edukacyjnych dla moich uczniów.

-przygotowywanie występów artystycznych dla dzieci z przedszkola nr.17 oraz dzieci niepełnosprawnych z Fundacji „Jaś i Małgosia” ul. Tatrzańska.

Zadanie dodatkowe:
-udział w warsztatach zorganizowanych przez Bibliotekę Rejonową „Coraz bliżej święta” Fundacja Jaś i Małgosia 3 godz.

6.Współpracowałam z Domem Kultury Łódź –Górna ul. Siedlecka.
Udział dzieci z zajęciach plastyczno –teatralnych prowadzonych pod kierunkiem łódzkiej malarkii projektantki tkanin oraz łódzkiego aktora i reżysera.

-wykonanie wystawy prac plastycznych oraz przygotowanie krótkich etiud teatralnych.

7.Współpracowałam Łódzkim Domem Kultury ul. Traugutta.
-udział w projekcji filmów dla dzieci oraz wykonanie podczas lekcji prac plastycznych, wykorzystanych następnie do stworzenia wystaw w domu kultury.

Zadania dodatkowe:
1.Zorganizowałam wyjście do Urzędu Miasta w Łodzi ul. Piotrkowska oraz warsztaty edukacyjne na temat naszego miasta.

Zadanie dodatkowe:
2.Zorganizowałam zwiedzanie Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi ul. Wojska Polskiego oraz warsztaty plastyczne w ramach Dziecięcego Uniwersytetu.

1.Zorganizowałam dla kilku klas edukacji wczesnoszkolnej spotkanie z łódzkim poetą pieśniarzem i folklorystą „Wiersze i piosenki o Łodzi”

Zadanie dodatkowe:

1.Zorganizowałam ciekawe spotkanie moich uczniów z rektorem ASP im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi w jej gabinecie.

1.Opracowywałam corocznie plan pracy Samorządu, prowadziłam demokratyczne wybory do samorządu.
2. Prowadziłam gazetkę szkolną Samorządu zgodnie z kalendarzem roku szkolnego : Witaj szkoło, Jesień, Dzień Nauczyciela, Święta Bożego Narodzenia, Zima, Bezpieczeństwo podczas ferii zimowych, Wiosna, Zdrowe odżywianie, Bezpieczne wakacje, Lato.
3.Organizowałam wystawy prac plastycznych uczniów klas I-III:
- Mój wychowawca –portret,
- Jesienny pejzaż,
- Międzynarodowy Dzień Misia,
- Portret Świętego Mikołaja,
- Zdrowe odżywianie, bezpieczeństwo i tolerancja- plakaty wykonane podczas Święta szkoły.
-Nasze lektury
- Bezpieczne wakacje.
4. Organizowałam kilkakrotne zebrania Samorządu Uczniowskiego, przypominałam o prawach i obowiązkach uczniów, przydzielałam zadania do wykonania.
5.Realizowałam zadania wychowawczo- profilaktyczne takich jak:
- konkursy plastyczne, czytelnicze, ekologiczne, warcabowe,
-pogadanki promujące zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
- apele podsumowujące naukę i zachowanie uczniów na koniec semestru,
-akcje charytatywne na rzecz dzieci z domu Dziecka nr1w Łodzi,
- imprezy szkolne: np.: Obchody Dnia Chłopaka, Dzień Nauczyciela, Tydzień Książki, Międzynarodowy Dzień Misia, Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajki, Tydzień Książki, Dzień Tolerancji i Życzliwości, Święto Szkoły, Dzień Kobiet, Wiosenne Wariacje, Dzień Ziemi, Tydzień Promocji Zdrowia, Dzień Dziecka.
6.Pisałam sprawozdania z działalności Samorządu, dokumentowałam działania Samorządu i przesyłałam na stronę szkoły, opracowywałam wnioski do pracy na następny rok szkolny.

1.Przygotowywałam zajęcia polonistyczno-przyrodnicze związane z tematyka zimową oraz zajęcia plastyczne, muzyczne, ruchowe i integracyjne.

2.Prowadziłam dokumentację, realizowałam plan zajęć feryjnych.

3.Sprawowałam opiekę nad dziećmi podczas wyjść do Domu Kultury, Biblioteki Pedagogicznej, Staży Pożarnej, do teatru, kina, Muzeum Kinematografii, Sali Zabaw, na lodowisko czy do parku na sanki.

- Ustaliłam plan pracy studentów w czasie trwania praktyki, zgodny z celami zawartymi w „Regulaminie praktyki pedagogicznej –ciągłej w szkole” i umożliwiłam studentom jej realizację.

-Zapoznałam studentów z podstawowymi informacjami czyli z ogólną charakterystyką klasy oraz specyfiką pracy w mojej szkole.

-Umożliwiłam hospitacje zajęć prowadzonych przeze mnie, omawiałam je.

-Obserwowałam zajęcia prowadzone przez studentów, omawiałam
i oceniałam.

-Udostępniłam dokumentację nauczyciela taką jak plany, programy, rozkłady, scenariusze.

-Umożliwiłam praktykantowi udział w różnych formach działalności pedagogicznej np. w zebraniu z rodzicami, w spotkaniu rady pedagogicznej, w zajęciach wyrównawczych, zajęciach z terapii pedagogicznej, w zajęciach kola literacko- teatralnego, a nawet w ślubowaniu klas pierwszych i imprezach klasowych z rodzicami.

-Zapewniłam indywidualne konsultacje na każdym etapie realizowania praktyki.

- Omawiałam osiągnięcia i trudności, jakie pojawiły się podczas trwania praktyki.

-Omawiałam przygotowaną przez studenta dokumentację działalności dydaktyczno- wychowawczej.
- Sporządziłam recenzję działalności studentów odbywających praktykę i wpisałam ją do Dziennika Praktyk ( stopień przygotowania merytorycznego studenta, umiejętności w zakresie działalności wychowawczej, stosunek do obowiązków w czasie trwania praktyki).

Zadanie dodatkowe:
-Umożliwiłam praktykantce z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi realizację projektu edukacyjnego „Agresja i przemoc dziecięca wśród dzieci młodszych klas szkoły podstawowej i sposoby jej przeciwdziałania ”

-Wykazałam się umiejętnością organizacji i przeprowadzenia konkursu recytatorskiego.

-Zadbałam o pozyskanie środków do przeprowadzenia konkursu.

-Zmotywowałam uczniów do rozwijania własnych zainteresowań i zdolności literackich.

-Przyczyniłam się do integracji nauczycieli szkoły z nauczycielami przedszkola.

-Promowałam szkołę w środowisku lokalnym.

-Podniosłam jakość pracy własnej, a tym samym szkoły.

-Udoskonaliłam zdolności organizacyjne oraz umiejętność współpracy z innym nauczycielem,

-Rozwijałam u dzieci zdolności matematyczne i zdolności logicznego myślenia.

-Dokumentowałam życie szkoły.

-Sprawdziłam się jako organizator, opiekun i kierownik wycieczek.
-Wzbogaciłam swoją wiedzę dotyczącą tradycji, zabytków kultury i historii naszego kraju.

- Uświadomiłam uczniom znaczenie ochrony przyrody na całym świecie.

-Inspirowałam uczniów do aktywności na rzecz ochrony środowiska oraz do kreatywnej i twórczej działalności plastycznej.

-Wdrożyłam własne pomysły na poprowadzenie zajęć koła przyrodniczego: dyskusje, pogadanki, gry dydaktyczne, aktywność twórcza, drama, zajęcia plastyczne, spacery, zajęcia w terenie, ćwiczenia z mapą i atlasem, film przyrodniczy, robienie wystaw, przeprowadzanie quizów i konkursów, karty pracy, pedagogika zabawy, psychozabawa.

-Zapoczątkowałam kształtowanie u uczniów właściwych postaw związanych z aktywnym spędzaniem czasu wolnego.

-Upowszechniłam turystykę jako formę spędzania czasu wolnego.

- Promowałam czytelnictwo literatury i poezji wśród dzieci klas młodszych, a także całej społeczności uczniowskiej.

-Ułatwiałam dzieciom „poznanie drogi” do biblioteki i kształtowałam wśród nich nawyki korzystania ze zbiorów.

- Rozwijałam w uczniach umiejętności integrowania się i nawiązywania dobrych relacji w klasie, z uczniami innych szkół oraz przedszkoli oraz uczyłam szacunku i tolerancji względem osób niepełnosprawnych.

-Zdobyłam informacje o zastosowaniu w pracy z dziećmi systemu „Edukacja przez ruch i origiami”.

- Rozwijałam w uczniach zainteresowania
i uzdolnienia kulturalno-artystyczne.

-Promowałam osiągnięcia uczniów
w ośrodkach kultury.

-Promowałam macierzystą placówkę w środowisku lokalnym poprzez
współpracę z ludźmi kultury i sztuki.

-Popularyzowałam wśród uczniów historięi kulturę naszego miasta i jego mieszkańców poprzez udział w ciekawych zajęciach o Łodzi.

- Promowałam wśród dzieci różne dziedziny kultury i sztuki : teatr, operę, balet, malarstwo, rzeźbiarstwo, tkactwo, grafikę, projektowanie wnętrz, architekturę.

-Rozwijałam w uczniach zainteresowania kulturalno-artystyczne.

-Udoskonaliłam zdolności organizatorskie.

-Rozwinęłam w uczniach postawy tożsamości
i patriotyzmu lokalnego.

-Poszerzyłam wiedzę uczniów na temat twórców kultury w naszym mieście.

-Podniosłam jakość pracy własnej.

-Rozwinęłam własne umiejętności komunikacyjne.

-Przygotowując różnorodne działania nauczyłam się systematyczności, odpowiedzialności i cierpliwości.

- Potrafiłam zaktywizować uczniów do różnych inicjatyw i akcji.
- Dbałam o wiedzę i rozwijałam zainteresowania oraz talenty uczniów poprzez organizowanie konkursów i wystawek plastycznych.

- Pełniłam rolę szkolnego rzecznika praw dzieci i nawiązałam bardzo dobre relacje z uczniami mając z nimi stały kontakt.

- Nawiązałam współpracę z samorządem klas IV-VI, biblioteką szkolną, kołem „Wiewiórka” i klubem „Wolontariat” oraz z ich opiekunami.

- Przyczyniłam się do integracji społeczności uczniowskiej.

- Rozwijałam zainteresowania i zdolności uczniów w różnych dziedzinach życia.

-Wyzwalałam w uczniach aktywność społeczną, samokontrolę, samoocenę i samodyscyplinę.

- Uczyłam dzieci umiejętności współpracy w grupie oraz niesienia pomocy innym.

-Organizowałam uczniom poprzez działania Samorządu czas wolny.

-Podniosłam jakość pracy szkoły.

-Rozwinęłam umiejętności pisania sprawozdań i planów.

-Sprawdziłam się jako opiekun i animator zajęć.

-Uatrakcyjniałam zajęcia podczas ferii zimowych własnymi pomysłami i kreatywnością.

-Wykorzystywałam czas wolny do lepszego poznania uczniów.

-Wpłynęłam na integrację i współpracę dzieci w różnych grupach wiekowych.

-Umożliwiłam udział uczniów w ciekawych zajęciach o różnorodnej aktywności-ruchowej, plastycznej, czytelniczej, społecznej, kulturalnej, zdrowotnej.

-Zorganizowałam uczniom aktywny czas wolny.

–Promowałam szkołę w środowisku lokalnym, poszerzając ofertę edukacyjną.

-Zdobyłam doświadczenia w opiece nad studentami praktykantami.

-Doskonaliłam moje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

- Współpracowałam oraz dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem.

-Umożliwiłam studentom konfrontację wiedzy zdobywanej w toku zajęć na uczelni z praktycznym doświadczeniem.

-Rozwinęłam w studentach umiejętności obserwacji i interpretacji sytuacji dydaktycznych i wychowawczych występujących w prac z uczniami klas I-III.

-Rozwinęłam ich umiejętności organizacyjne w zakresie projektowania i realizowania działań pedagogicznych w szkole.

-Kształtowałam w nich postawy odpowiedzialności wobec swojej pracy.

-Wspierałam studentów w komunikowaniu się z uczniami i ich rodzicami.

-Podniosłam jakość pracy własnej i szkoły.

-Udoskonaliłam swoje umiejętności
pisania rekomendacji – pozytywnej opinii na temat wyżej wymienionego projektu praktykantki.

§ 8 ust.2 pkt 4e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Podejmowanie działań na rzecz tworzenia tradycji szkolnej

2.Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów

3. Udział w różnorodnych akcjach charytatywnych – współpraca z instytucjami samorządowymi 1. Organizowałam i współorganizowałam uroczystości szkolne takie jak: Ślubowanie kl. I-ych, Święto Szkoły, Zakończenie roku szkolnego.

2.Organizowałam imprezy środowiskowe i współpracowałam z zaprzyjaźnionymi przedszkolami:

-brałam udział w Festiwalu Piosenki Wiosennej w Przedszkolu Miejskim nr.129 w Łodzi,

-brałam udział w Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Przedszkolu Miejskim nr.17 w Łodzi,

- współorganizowałam Dni Otwarte Szkoły oraz prowadziłam warsztaty dla dzieci z przedszkola,

-przygotowywałam przedstawienia teatralne dla przedszkolaków o różnorodnej tematyce np. dotyczącej odżywiania, higieny ciała, ekologii, przyrody lub zachęcającej do czytania utworów z klasyki literatury dla dzieci.

1.Integrowałam zespół klasowy i współpracowałam z rodzicami :

-prowadziłam z dziećmi zabawy integracyjne wykorzystując metody i formy z pedagogiki zabawy,

-przeciwdziałałam wszelkiej agresji i nietolerancji wśród dzieci, prowadząc pogadanki na temat życzliwości i serdeczności względem drugiego człowieka oraz ewaluacje moich działań,

- wspierałam uczniów nieśmiałych, mających trudności z nauką i zachowaniem oraz trudną sytuacje rodzinną stosując indywidualne podejście do ucznia,

- organizowałam imprezy klasowe z rodzicami ( Mikołajki, Wigilia klasowa, Dzień Rodziny).

2. Współpracowałam z pedagogiem szkolnym i Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną:

-kierowałam uczniów na badania do poradni, pisałam opinię wychowawcy na temat uczniów,
- monitorowałam sytuację domową uczniów, zwłaszcza w przypadku długotrwałej nieobecności w szkole, konsultowałam się z pedagogiem i psychologiem szkoły.
-przedstawiałam rodzicom oferty szkoleń i zajęć warsztatowych doskonalących kompetencje wychowawcze pod hasłem „Szkoła dla rodziców”
Np. zaproponowałam rodzicom prelekcję pt. „Wpływ postaw rodzicielskich na funkcjonowanie dziecka”

Zadanie dodatkowe:
- uczestniczyłam w szkoleniu zorganizowanym przez Specjalistyczną Poradnię Wspierania Rozwoju i Terapii pt. „ Jak uchronić dziecko przed wykorzystywaniem seksualnym?” 2 godz.,

Zadanie dodatkowe:

- uczestniczyłam w warsztatach przygotowanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną nr.6 w Łodzi pt. „Rozpoznawanie zaburzeń rozwojowych u dzieci w wieku młodszym” z cyklu Akademia Dobrego Rodzica 3 godz.

1.Brałam z uczniami udział w akcjach charytatywnych organizowanych na terenie naszej szkoły przez pedagoga, nauczycieli czy Samorząd Szkolny takich jak:

-zbiorki odzieży, zabawek, artykułów higienicznych dla małych podopiecznych świetlicy środowiskowej,

-zbiorki pieniędzy, których celem było wsparcie chorych na nieuleczalne choroby dzieci z naszej lub innej szkoły,

-zakup „cegiełek” na leczenie uczennicy z naszej szkoły, która uległa poważnemu wypadkowi poparzenia,
-zbiorki zabawek, słodyczy, artykułów spożywczych i higienicznych dla podopiecznych Domu Samotnej Matki w Centrum Służby Rodzinie,

-zbiorki koców, pokarmu, zabawek i artykułów dla zwierząt ze schroniska w Łodzi.

2. Zorganizowałam cyklicznie zbiórkę pieniędzy na zakup sprzętu sportowego, artykułów szkolnych (plastyczno- piśmienniczych) oraz gier planszowych i zabawek dla dzieci z Domu Dziecka nr.1 ul. Aleksandrowska w Łodzi;

- przeprowadziłam aukcje prac plastycznych uczniów,

-włączyłam dzieci i ich rodziców w zakupienie oraz zawiezienie darów do Domu Dziecka.

-we współpracy z dyrektor Domu Dziecka zorganizowałam spotkanie integracyjne oraz wspólne zabawy moich uczniów i dzieci z Domu Dziecka.

- Udoskonaliłam własne zdolności organizatorskie.

-Rozwinęłam w uczniach poczucie tożsamości ze szkołą, w której się uczą,

- Zmotywowałam rodziców do wspólnej pracy na rzecz klasy i szkoły.

-Szanując zwyczaje i tradycje naszej szkoły promowałam ją w środowisku lokalnym.

- Zacieśniłam współpracę z nauczycielami grup przedszkolnych.

- Przyczyniłam się do pozyskania nowych uczniów i ich rodziców umożliwiając udział w ciekawych warsztatach i zajęciach integracyjnych.

-Pogłębiałam zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
-Zdobyłam doświadczenie i wiedzę w zakresie pracy wychowawczej i profilaktycznej z uczniami.

- Skutecznie pracowałam z uczniami mającymi specyficzne trudności w nauce oraz z uczniami sprawiającymi kłopoty wychowawcze.

-Doskonaliłam kompetencje w rozwiązywaniu trudniejszych sytuacji rodzinnych i wychowawczych.

-Współpracowałam z kuratorem ucznia.

-Integrowałam zespół rodziców podczas imprez klasowych.

-Rozwinęły się u mnie zdolności mediatorskie, i terapeutyczne.

-Uświadamiałam rodzicom ważność roli jaką odgrywają w wychowaniu dziecka.

-Wspierając ucznia i rodzica w przezwyciężaniu trudności szkolnych oraz domowych podniosłam jakość pracy własnej i szkoły.

.

-Zdobyłam praktyczne wskazówki, jak reagować w przypadku przemocy domowej stosowanej w rodzinie ucznia.

- Utrwaliłam wiedzę i umiejętności w zakresie rozpoznawania deficytów rozwojowych u dzieci oraz stosowania metod terapeutycznych.

-Włączyłam się czynnie w akcje społeczne i charytatywne.

-Zorganizowałam i poprowadziłam cyklicznie ogólnoszkolną akcję charytatywną, do której włączyłam uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły.

-Kształtowałam postawy prospołeczne u dzieci.

-Uwrażliwiłam uczniów na potrzeby drugiego człowieka.

-Udoskonaliłam swoje umiejętności komunikacyjne i interpersonalne.

-Poszerzyłam zakres moich oddziaływań wychowawczych.

-Zintegrowałam uczniów z dziećmi z Domu Dziecka.

-Zintegrowałam społeczność szkolną we wspólnym działaniu.

-Wpłynęłam na tworzenie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.

§ 8 ust.2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1.Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznawania i rozwiązywania problemu edukacyjnego
i wychowawczego.
1. Dokonałam opisu i analizy dwóch przypadków:

-problem dydaktyczny- praca z dzieckiem nieśmiałym, mającym trudności w czytaniu i pisaniu,

-problem wychowawczy- praca z dzieckiem nadpobudliwo – ruchowym. II semestr 2017r.
-Rozpoznałam, zanalizowałam i rozwiązałam problem edukacyjny i wychowawczy.
-Pomogłam nieśmiałemu uczniowi przezwyciężyć trudności w nauce czytania i pisania, uświadomiłam mu jego mocne i słabe strony, zwiększyłam poczucie jego własnej wartości.
-Wpłynęłam na wyciszenie ucznia nadpobudliwego, który pracuje teraz według ustalonych zasad, osiąga sukcesy, jest akceptowany przez nowa grupę dzieci.
-Pogłębiłam systematyczną współpracę z rodzicami uczniów.
Przygotowała Izabela Olczyk

......................................

...................... .................................

( data ) ( podpis dyrektora )

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.