X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35365
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego, ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO,
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr inż. Lidia Wyrzykiewicz
Placówka oświatowa: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2014r – 31.05.2017r)
Dyrektor placówki oświatowej:

L.p. Kierunki rozwoju Zadania Termin realizacji

1.
Umiejętność organizacji i do-skonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
(§ 7. ust 2. pkt 1. )
1.Złożenie wniosku do dyrektora szkoły o rozpoczęcie stażu.

2.Przygotowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego.

3. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu oraz sporządzenie kontraktu.

4.Ustalenie terminów spotkań z opieku¬nem
stażu.

5.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych na-uczycieli - wnioski z obserwacji.
- Prowadzenie zajęć w obecności opie¬kuna stażu ( konsultacja , opra-cowanie konspektów i scenariuszy zajęć oraz ich analiza).
- Określenie mocnych i słabych stron wła¬snej działalności.

6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej poprzez:
- Stosowanie w procesie dydaktycz¬nym aktywnych metod nauczania.
- Opracowanie pomocy dydaktycz¬nych .

7. Publikowanie własnych prac:
- Opublikowanie planu rozwoju za¬wodo¬wego
- Publikacja scenariuszy zajęć.

8. Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik lekcyjny, dziennik „19 godziny”)

9. Opracowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego.

12. Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego – radach szkoleniowych.
Wrzesień 2014r

Wrzesień 2014r

Wrzesień 2014r

Wrzesień 2014r

2 razy w semestrze

Systematycznie

Systematycznie
w okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

2.
Umiejętność uwzględnia¬nia w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, proble¬matyki środowiska lokal¬nego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
(§ 7. ust 2. pkt 2. )
1.Udział w pracach Rady Pedago¬gicznej i współpraca z gronem peda-gogicznym.

2.Współpraca z innymi nauczycielami podczas organizacji aka¬demii szkolnych i różnorodnych imprez okolicznościowych.

3. Przygotowanie ściennych gazetek klasowych o tematyce geodezyjnej, fotogrametrycznej i fotograficznej.

4.Organizowanie wycieczek i wyjazdów dla młodzieży w tematyce geodezyjnej- m.in. GIS Day.

W okresie stażu, systematycznie.

W okresie stażu

W okresie stażu

W okresie stażu

3.
Umiejętność wykorzystywa¬nia w pracy tech¬nologii informacyjnej i komunikacyjnej .
(§ 7. ust 2. pkt 3 )
1. Wykorzystanie internetu na lekcji geomatyki.

2. Opracowanie materiałów dydaktycznych przy pomocy komputera.

3. Pisanie konspektów, sprawozdań, prac klasowych, testów oraz prowadzenie dokumentacji z wykorzystaniem komputera.

4. Wykorzystanie pomocy dydaktycznych (np. prezentacji multimedialnych).

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Wg potrzeb

4.
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pe¬dagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakre¬su oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
(§ 7. ust 2. pkt 4. ) 1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psycho¬logii, pedagogiki i dydaktyki na różnego rodzaju formach dosko¬nalenia zawodo¬wego.

2. Wykorzystywanie zasad i metod nauczania i wychowania w pracy dydaktycznej.

3. Planowanie zajęć i tworzenie scenariuszy w oparciu o wiedzę pedagogiczną i metodyczną.

4. Aktywne samokształcenie – zapoznanie się z najnowszymi propozycjami wy¬dawni¬czymi z w/w dziedzin.

5. Stosowanie na lekcjach geodezji inżynieryjnej i informatyki geodezyjnej zróżnicowanych, wielopoziomowych form pracy z uczniem.

Kursy w okresie stażu.

Systematycznie

Systematycznie

W okresie stażu

5.
Umiejętność posługiwania się przepisami doty¬czącymi systemu oświaty ,pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funk¬cjonowania szkoły, w któ-rej nauczyciel odbywał staż.
(§ 7. ust 2. pkt 5. )
1. Udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych oraz radach Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego.

2. Praca w komisjach i zespołach powoływanych w szkole:
- Zespół przedmiotowy nauczycieli przedmiotów zawodowych budowlanych
- Komisje egzaminacyjne powoływane w szkole;
- Inne.

3. Współpraca z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.

4. Aktywny udział w zebraniach Rady Pedagogicznej.

5. Współpraca z Radą Rodziców.

6. Aktualizacja wiedzy poprzez indywidualne studium prawa oświatowego:
- Karta nauczyciela;
- Ustawa o systemie Oświaty;
- Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.
W okresie stażu

W okresie stażu

Na bieżąco, w okresie stażu.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.