X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35358
Przesłano:

Sprawozdanie z planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego logopeda

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: KATARZYNA KACPRZAK
MIEJSCE ODBYWANIA STAŻU:
CZAS TRWANIA STAŻU: 2 LATA I 9 MIESIĘCY
DATA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA: 01.06.2017 R.

Jestem nauczycielem mianowanym, wykonującym pracę nauczyciela logopedy zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Pracuję jako nauczyciel 11 rok, natomiast w obecnej placówce – 9 rok. Podczas trwania stażu pracowałam zarówno jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, jak i logopeda przedszkolny i szkolny. Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy. Sprostanie przyjętym założeniom wymagało nieustannego pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności dydaktyczno - wychowawczych i opiekuńczych. Był to czas szczególnego wysiłku nad podniesieniem jakości mojej pracy. W czasie stażu doskonaliłam swój warsztat pracy, współpracowałam z innymi specjalistami i rozwiązywałam pojawiające się problemy. Podnosiły się moje kompetencje osobowościowe i zawodowe konieczne w pracy. Jako, że dzieci są wspaniałą inspiracją do tworzenia i można się od nich nieustannie uczyć, praca moja była i jest ciekawym, twórczym przeżyciem.
Za najważniejsze osiągnięcie podczas trwania stażu uważam wprowadzenie w przedszkolu i szkole terapii metodą Integracji Sensorycznej dla potrzebujących jej dzieci oraz zajęcia dodatkowe z logorytmiki, a dodatkowo stworzenie logopedycznych gier planszowych, z których z efektami terapeutycznymi korzystają dzieci zarówno w mojej placówce, jak i w wielu innych szkołach w Polsce. Zajęcia z zakresu Integracji Sensorycznej i logorytmiki wzbogaciły ofertę terapeutyczną naszej placówki. Dzięki nim zajęcia są bardziej urozmaicone i atrakcyjne dla dzieci, a co najważniejsze są sposobem na niwelowanie problemów w rozwoju dziecka, zarówno emocjonalnym, fizycznym, jak i psychicznym oraz wzmacniającym poczucie własnej wartości.
Wszystkie przyjęte zadania i spodziewane efekty pracy zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego udało mi się wykonać w całości w stopniu zadowalającym. Zadania, których realizacji się podjęłam podczas trwania stażu wpłynęły na mój rozwój jako nauczyciela i specjalisty, a także na podniesienie jakości pracy przedszkola i szkoły. Posiadam pełne przygotowanie, kwalifikacje i umiejętności do prowadzenia zajęć. Ukończyłam studia magisterskie z wczesnej edukacji na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie, a następnie studia podyplomowe: z logopedii oraz wczesnej interwencji logopedyczne na Uniwersytecie Gdańskim. Ponadto ukończyłam kurs kwalifikujący mnie do pracy jako terapeuta Integracji Sensorycznej.

Napisany przeze mnie Plan Rozwoju Zawodowego, uwzględniając specyfikę i potrzeby placówki, wyznaczył mi cele i kierunki aktywności zawodowej w okresie stażu. Opierałam się głównie na założeniach Programu Wychowawczego, Programu Profilaktyki, Koncepcji Pracy Przedszkola, jak i na Statucie Przedszkola i Szkoły. Starałam się uwzględnić potrzeby i oczekiwania dzieci, rodziców i nauczycieli, czyli środowiska lokalnego. Plan Rozwoju Zawodowego uwzględniał także mój czynny udział  w życiu przedszkola i szkoły oraz promowanie placówek poprzez organizację uroczystości przedszkolnych, doskonalenie zawodowe (wzbogacanie warsztatu i metod pracy, nabywanie nowych umiejętności) czy aktywny udział  w pracach zespołów nauczycielskich. Starałam się nie pomijać moich zainteresowań i dotychczasowych osiągnięć.
W trakcie trwania stażu realizowane zadania, nakreślone w Planie Rozwoju Zawodowego, ulegały mniejszym lub większym modyfikacjom. Plan w swym założeniu stanowi także kontynuację realizowanych działań dydaktyczno - wychowawczych, a jednocześnie jest podstawą do podejmowania nowych w ramach pełnionych obowiązków służbowych.

Wysiłek włożony w realizację zadań przyniósł mi satysfakcję, przede wszystkim dlatego, że zabiegałam o dobro i wszechstronny rozwój dzieci. Lubię swoją pracę i jestem z niej zadowolona.
Opis realizacji przeprowadzonych działań przedstawiłam według poszczególnych wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego.

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły (...).
Samodzielne rozwijanie wiedzy na temat prawa oświatowego:
- Dokonałam analizy przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r.
- Analizowałam na bieżąco zmiany zachodzące w przepisach prawa oświatowego dotyczących awansu w Internecie i fachowych czasopismach, m.in.: w „Głosie Nauczycielskim” czy w „Sygnale” oraz w serwisach edukacyjnych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, na których dyrektorzy systematycznie informowali nas o procedurach awansu i zmianach w przepisach prawa oświatowego,
- Systematycznie gromadziłam dokumentację potwierdzającą realizację przyjętych w Planie Rozwoju Zawodowego zadań i czynności.
Dzięki analizie przepisów prawa oświatowego oraz ukończeniu kursu z zakresu zarządzania oświatą w poprawny sposób opracowałam Plan Rozwoju Zawodowego, a po upływie stażu - sprawozdanie z jego realizacji, a także poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych awansu zawodowego.
Podnoszenie jakości pracy logopedy poprzez wdrażanie nowych pomysłów w pracy terapeutycznej:
- W trakcie trwania stażu, zarówno jako logopeda, jak i nauczyciel starałam się na bieżąco wzbogacać, podnosić jakość mojej pracy, wprowadzać nowe pomysły. Działo się tak dzięki m.in. wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami i logopedami.
Współpracowałam z logopedami i nauczycielami z mojej placówki oraz innych przedszkoli i szkół, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i ogólnopolskim poprzez wymianę doświadczeń on line;
Poszukiwałam nowości w czasopismach, które pozwolą wprowadzać nowe pomysły, m.in. w „Bliżej Przedszkola” czy w „Nauczycielce Przedszkola”;
Przeglądałam na bieżąco strony internetowe, m.in. profil społecznościowy Facebook, w którym to mogłam podejrzeć pracę innych specjalistów i przemycić ciekawsze pomysły.
Dzięki współpracy z nauczycielami i specjalistami oraz śledzeniu stron internetowych czy fachowej literatury mogłam spojrzeć z innej, drugiej perspektywy na pracę nauczyciela i logopedy, a przez to wyłuskać w realizacji własnej ścieżki wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznej nowe pomysły i podnieść jakość swojej pracy.
Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych, doskonalenie własnego warsztatu pracy, pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu logopedii oraz pedagogiki:
- W ramach pogłębiania wiedzy i doskonalenia umiejętności zawodowych w okresie trwania stażu, a właściwie na bieżąco uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego, a zdobyte wiadomości i umiejętności starałam się wykorzystywać w swojej pracy codziennej jako logopeda i nauczyciel. Wzięłam udział w następujących formach doskonalenia zawodowego:
Kursy: - „Integracja Sensoryczna” II stopień - „Warsztaty doskonalące dla terapeutów Integracji sensorycznej” - kurs online
Warsztaty, szkolenia i konferencje: - „Zima w dziecięcych zabawach plastycznych” - „Zabawa inspirująca rozwój” - Cykl szkoleń w ramach działania „Gotowi do zmian – Ewaluacja przedszkola” - „Nadwrażliwość dotykowa jamy ustnej u dzieci” - „Nadmierne ślinienie się – techniki terapeutyczne” - „Badania przesiewowe pod kątem autyzmu” - „Logofigle – zabawy stymulujące mowę” - „Zrozumieć autyzm” - „Orzekanie i opiniowanie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” - spotkanie konsultacyjno – infomacyjne - „Diagnoza słuchu z wykorzystaniem Screeningowego audiometru tonalnego” - „Terapia dysleksji rozwojowej metodą całościową z wykorzystaniem systemu SAT” - „Kompetencje czytelnicze dzieci w wieku przedszkolnym”;
W czasie trwania stażu uczestniczyłam również w szkoleniowych Radach Pedagogicznych, które w dużym stopniu przyczyniły się do wzbogacenia mojego warsztatu pracy dydaktycznej i wychowawczej;
- Opracowałam również wiele pomocy dydaktycznych, które wykorzystywałam na zajęciach: gry, plansze, karty pracy indywidualnej z rożnym poziomem trudności, scenariusze zajęć, dyplomy na konkursy. Przygotowywałam według własnego pomysłu dekoracje do wystroju sali, opracowywałam różnorodne dokumenty z wykorzystaniem technologii informacyjnej. Cały zgromadzony materiał poddawałam ciągłej analizie w celu ulepszenia go pod względem merytorycznym, organizacyjnym i technicznym. Doskonaląc warsztat pracy pedagogicznej, dokonywałam ewaluacji własnych działań i wprowadzałam stosowne korekty;
- Chcąc doskonalić i poszerzyć swój warsztat pracy obserwowałam również lekcje prowadzone przez nauczycieli o różnym stażu pracy i dorobku zawodowym;

- Byłam ponadto protokolantem Rad Pedagogicznych, co wymagało ode mnie dużego skupienia się podczas wszystkich posiedzeń, a także umiejętności wyodrębniania tego, co istotne i ważne;
Studiowałam fachową literaturę i czasopisma dla nauczycieli, m.in. „Bliżej przedszkola”, „Nauczycielka przedszkola”, „Charaktery” oraz czytałam książki z zakresu logopedii, pedagogiki i integracji sensorycznej. Bardzo przydatne w mojej pracy było studiowanie literatury z zakresu neurodydaktyki, np. książek: „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi” prof. Żylińskiej, „Kim jesteśmy – a kim moglibyśmy być” G. Huthera oraz „ Co z tą szkołą? - Siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców” J. Bauera. Dzięki tym pozycjom moje spojrzenie na obecną edukację dzieci diametralnie się zmieniło, niekoniecznie na lepsze. Zbierałam ponadto informacje wykorzystane z literatury i wykorzystywałam zdobywaną wiedzę w pracy dydaktycznej;
W swojej pracy korzystałam również z czasopism: „Mały Artysta” czy „Hobby”. Czerpałam z nich inspiracje na ciekawe pomysły plastyczne, zarówno do pracy z dziećmi, jak i do dekoracji sal czy korytarzy w przedszkolu.
Poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego mogłam udoskonalić swoje metody pracy, uatrakcyjnić zajęcia i kształtować otwarte i pozytywne stosunki z dziećmi i rodzicami. Wszystkie ukończone formy pozwoliły mi wzbogacić warsztat pracy, lepiej planować zadania wychowawcze, dydaktyczne i terapeutyczne. Dzięki ich ukończeniu mogłam dzielić się zdobytą wiedzą z innymi. To wszystko przyczyniło się do podniesienia jakości mojej pracy. Wybrane pozycje książkowe i artykuły natomiast pozwoliły mi ustosunkować się do pracy z dziećmi oraz również wzbogacić wiedzę i umiejętności. Pomogły w rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Niektóre pozycje wykorzystałam do pedagogizacji rodziców, m.in. w stworzonym przeze mnie „Kąciku logopedycznym” w szatni przedszkola, co zachęciło rodziców do refleksji i zmiany niektórych metod wychowawczych. Dzieciom stwarza łam okazje do spontanicznego działania, rozwijania umiejętności, indywidualnych zainteresowań i zdolności podczas np. pracy w grupie.
Diagnozowanie dzieci w ramach badań przesiewowych:
- W celu niwelowania wad wymowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przeprowadzałam jako logopeda na bieżąco badania dzieci ze wszystkich grup przedszkolnych;
- W ramach współpracy z innymi nauczycielami i specjalistami, również w celu pomocy, przeprowadzałam badania przesiewowe wad wymowy u dzieci na terenie szkoły podstawowej w naszej placówce, a od roku szkolnego 2016/2017 prowadzę poza badaniami przesiewowymi terapię z dziećmi w wieku szkolnym, potrzebującymi wsparcia specjalisty;
- Na początku każdego semestru opracowywałam sprawozdania z badań logopedycznych, natomiast pod koniec semestrów opracowywałam sprawozdania z efektów pracy terapeutycznej;
- Tradycją już w mojej pracy logopedy jest prowadzenie dzienniczków, zeszytów logopedycznych z dziećmi, w których to na bieżąco dokumentujemy naszą wspólną terapeutyczną pracę. Dzięki zeszytom rodzice na bieżąco mogą śledzić postępy w terapii oraz pracować z dziećmi w domu. Ja natomiast mogłam dodatkowo motywować rodziców do czynnego uczestnictwa w terapii logopedycznej.
Przeprowadzone diagnozy, badania pozwoliły mi na wczesne rozpoznanie zaburzeń u dzieci i podjęcie odpowiednich działań korygujących. Czyli efektem przeprowadzania cyklicznych badań przesiewowych był początek w terapii, a co za tym idzie początek w eliminacji wad wymowy dzieci. Ponadto jako, że każde dziecko jest inne, mogłam zdobywać doświadczenie w pracy logopedy oraz motywować rodziców do pracy z dziećmi, aby efekty terapii były skuteczniejsze i szybsze, a dzieci mogły cieszyć się poprawną wymową pod względem artykulacyjnym czy fonetycznym.
Prowadzenie grupowej i indywidualnej terapii logopedycznej:
- W okresie stażu prowadziłam z dziećmi w przedszkolu oraz w bieżącym roku szkolnym z uczniami w szkole, indywidualne zajęcia logopedyczne. Dzieci objęte wsparciem przejawiały zaburzenia komunikacji językowej: wady artykulacyjne, opóźnienie rozwoju mowy czy rozwojową niepłynność mówienia. W przedszkolu były to dzieci od 3.r.ż., najstarsze w szkole to 12-latkowie.
- W ramach pracy jako nauczyciel w grupie prowadziłam również grupową terapię logopedyczną, tzw. profilaktykę o nazwie : ”Przygody Pana Języczka”. Zajęcia te były prowadzone raz w tygodniu i miały na celu przede wszystkim usprawnianie aparatu mowy dzieci: artykulacyjnego, oddechowego, fonacyjnego.
- Zajęcia logopedyczne były dokumentowane w dziennikach logopedycznych, natomiast grupowe w dziennikach zajęć wychowawczo – opiekuńczo – dydaktycznych.
Dzięki prowadzeniu grupowej terapii logopedycznej zajęcia moje jako nauczyciela zyskały na atrakcyjności, a dla dzieci były ciekawą, atrakcyjną formą nauki przez zabawę, bowiem przedszkolaki mogły usprawniać swoją mowę lub po prostu ją pielęgnować. Indywidualne zajęcia z terapii pomogły mi natomiast na bieżąco zdobywać doświadczenie w pracy, jako, że każdy przypadek był inny i wymagał ode mnie indywidualnego, kreatywnego podejścia, dzieci natomiast wyzwalał od wad w ich mowie.
Wzbogacanie metod i form pracy dydaktycznej i wychowawczej:
- W trosce o podwyższanie jakości pracy przedszkola i szkoły oraz w celu uzyskiwania pozytywnych efektów w pracy z dziećmi, kontynuowałam pracę przy wykorzystaniu metod aktywnych. W swojej pracy wykorzystywałam różnorodne metody m.in.:
Programy komputerowe, m.in. „EduSensus Logopedia”
Pedagogika zabawy – Klanza
Metoda E. Gruszczyk – Kolczyńskiej
Metoda wychowania muzycznego C. Orffa
Narzędzia logicznego myślenia TOC;
- Gromadziłam, aktualizowałam materiały i pomoce dydaktyczne, które na bieżąco wykorzystywałam w pracy z dziećmi jako logopeda i nauczyciel w grupie
Różne metody i formy pracy z dziećmi, dostosowywane do ich indywidualnych potrzeb, pomogły mi ustosunkować się do pracy z nimi, a także wzbogacić moją wiedzę i umiejętności. Dzięki nim mogłam prowadzić wiele ciekawych rozwiązań na zajęciach, zarówno jako logopeda, jak i nauczyciel oraz lepiej komunikować się z dziećmi. . Dzięki zastosowanym różnorodnym metodom i form pracy z dzieckiem, zajęcia stały się bardziej atrakcyjne, ciekawe oraz nastąpiło podniesienie jakości pracy szkoły.

Organizowanie i prowadzenie zajęć w ramach pedagogizacji rodziców (zajęć otwartych, prelekcji):
- Przez okres stażu prowadziłam konsultacje dla rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia logopedyczne. Rodzice systematycznie prowadzili ze mną rozmowy na temat postępów w terapii, omawialiśmy również sposoby do pracy z dziećmi w domu;
- Starałam się przeprowadzać cyklicznie prelekcje czy zajęcia otwarte dla rodziców. Najczęściej były to zajęcia w młodszych grupach dzieci. Podczas zajęć otwartych dla rodziców mogłam zaprezentować pracę z dziećmi z zaburzeniami mowy, a po odbytym spotkaniu przekazywałam rodzicom karty pracy, ćwiczenia do wykonywania w domu z pociechami;
- Dodatkowym sposobem pedagogizacji rodziców był stworzony przeze mnie w szatni przedszkola „Kącik logopedyczny”. Raz w miesiącu umieszczałam na tablicy nowe artykuły, porady dla rodziców na temat wad wymowy, przyczyn ich powstawania, ćwiczeń czy rodzajów zaburzeń mowy.
Efektem organizacji i prowadzenia zajęć otwartych były i są dobre relacje nauczyciel – rodzic – dziecko, a także pedagogizacja rodziców – mogli zaobserwować inne, bardziej atrakcyjne sposoby pracy z dziećmi przejawiającymi zaburzenia w komunikacji oraz nastąpiło poszerzenie ich wiadomości dotyczących rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Ponadto zajęcia otwarte przyczyniły się do skuteczniejszej pracy nad eliminacją zaburzeń w mowie i szybszych efektów w terapii.
Włączanie się do kampanii Fundacji ABC: „Cała Polska czyta dzieciom”:
- Podczas pracy w grupie zgodnie z hasłem Fundacji ABC, starałam się czytać dzieciom utwory literackie 20 minut dziennie - codziennie. Zachęcałam również rodziców do czytania dzieciom w domu, a w szatni przedszkolnej na tablicy umieszczałam „Złotą listę”, utworzoną i modyfikowaną przez Fundację ABC: „Cała Polska czyta dzieciom”;
- Podczas stażu starałam się organizować lub współorganizować spotkania z rodzicami w ramach kampanii promującej czytelnictwo.
Dzięki włączaniu się do akcji: „Cała Polska czyta dzieciom” mogłam promować czytelnictwo wśród dzieci i ich rodziców, a co za tym idzie kształtować właściwe postawy i nawyki u dzieci, rozbudzać ciekawość świata, rozwijać wyobraźnię czy przedstawić dobre wzorce zachowania.
Realizacja przedszkolnych programów edukacyjnych:
- Przez cały okres stażu brałam udział w przedszkolnych oraz szkolnych programach profilaktycznych, zdrowotnych i edukacyjnych. Były to:
„Akademia Zdrowego Przedszkolaka” - koordynator
„Kubusiowi Przyjaciele Natury”
,,mali Wielcy Ratownicy” - program z udziałem dzieci z naszego przedszkola „Łańcuch przeżycia” transmitowany był w telewizji Polsat News
„Klucz do uczenia się”
„Kuferek tajemnic” - narzędzia logicznego myślenia TOC
„Warmia i Mazury” - moja mała Ojczyzna
Indywidualny program terapii logopedycznej
Program zajęć z Integracji Sensorycznej
Program profilaktyki logopedycznej „Przygody Pana Języczka”
„Plan Profilaktyczny Przedszkola” - pomoc w tworzeniu

Realizowałam lokalne i ogólnopolskie akcje:
„Cała Polska czyta dzieciom”
„Dni Przyjaciół Lasu”
„Zielona Flaga”
„Zakręcona Akcja”
„Góra Grosza”
Kolorowy, zdrowy tydzień

Efektem realizacji przedszkolnych i szkolnych programów edukacyjnych było doskonalenie własnego warsztatu pracy, budowanie pozytywnego wizerunku przedszkola i szkoły, czyli zespołu placówek oraz dostarczanie dzieciom różnorodnych form edukacyjnych, wpływających na ich wszechstronny rozwój.

Organizacja i/lub współudział w konkursach, imprezach i uroczystościach przedszkolnych, logopedycznych:
- Przez cały okres trwania stażu zorganizowałam następujące konkursy:
Przedszkolny konkurs ekologiczno – recytatorski: „Wiosno – witamy Cię ekologicznie!
Przedszkolny konkurs plastyczny „Bajkowy Las” - włączenie się do ogólnopolskiego konkursu plastycznego pod patronatem Prezydenta Polski z okazji Dni Przyjaciół Lasu,
Przedszkolny konkurs: „Szal dla Pani Jesieni”
Przedszkolny konkurs plastyczny: „Moja ulubiona książeczka”
Szkolny konkurs logopedyczno – poetycki: „Wiosna świergocze, huczy i tańczy”.
- Organizowałam lub współorganizowałam uroczystości przedszkolne, zgodnie z Kalendarzem Imprez, takie jak:
„Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka”
„Pożegnanie Jesieni”
Zabawa Andrzejkowa
„Bal Karnawałowy”
„Dzień Babci i Dziadka”
„Powitanie Wiosny”
„Dzień Mamy”
„Kolorowy, zdrowy tydzień”
„Festyn Rodzinny”
„Pożegnanie Przedszkolaków”. Głównie tworzyłam dekoracje do wyżej wymienionych uroczystości, imprez ale pomagałam też w prowadzeniu niektórych.
- Ponadto przygotowywałam dzieci do brania udziału w konkursach, m.in.: „Kartka Bożonarodzeniowa” (BDK), „Autoportret” - (MDK), „Olimpiada dla Dziewczyny i Chłopaka” (Integracyjne Przedszkole nr 4), „Polska” - Urząd Miasta Bartoszyce, „Kot” (Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody „Azyl”), „Drugie życie przedmiotu” (ZGO Bartoszyce).

Dzięki uczestnictwu w konkursach dzieci mogły zaprezentować swoje umiejętności oraz uczyć się zdrowej rywalizacji. Uczestnictwo i sukcesy dzieci w konkursach, a także organizacja czy współorganizacja uroczystości przedszkolnych przyczyniły się również do promowania placówki w środowisku lokalnym czy integracji dzieci, natomiast między mną a innymi nauczycielami następowała wymiana doświadczeń.

Pełnienie dodatkowych funkcji w przedszkolu oraz podejmowanie dodatkowych działań na rzecz edukacji i wychowania:
Praca w przedszkolu czy szkole nie ogranicza się wyłącznie do realizowania procesu nauczania. Prawidłowe funkcjonowanie tychże placówek uzależnione jest od wielu innych czynników, które składają się na całokształt organizacji. Dlatego nauczyciel oprócz zakresu obowiązków wynikających z pełnienia swojej roli wykonuje wiele dodatkowych czynności, czy to przydzielonych przydzielonych przez dyrektora szkoły czy też z własnej inicjatywy i chęci zaangażowania.

- W okresie stażu prowadziłam szereg czynności dodatkowych, m.in.:
nieodpłatne warsztaty plastyczne (rok)
nieodpłatne warsztaty logorytmiczne (dwa lata)
prowadziłam kronikę przedszkolną
organizowałam zajęcia dla praktykantek studiów pedagogicznych oraz logopedycznych
przeprowadzałam badania przesiewowe w szkole
byłam koordynatorem programu organizowanego przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka
prowadziłam w grupie dzieci zajęcia z profilaktyki logopedycznej „Przygody Pana Języczka”
byłam współkoordynatorem programu „mali Wielcy Ratownicy” organizowanego przez ratowników z firmy AL-MED
prowadziłam z dziećmi zajęcia z wykorzystaniem narzędzi logicznego myślenia TOC
wykonywałam dekoracje na wiele uroczystości przedszkolnych
pomagałam w opracowaniu Koncepcji Pracy Przedszkola oraz Planu Profilaktycznego
byłam protokolantem Rad Pedagogicznych
zamieszczałam co miesiąc artykuły na tablicy w szatni - „Kącik logopedyczny”
zorganizowałam 3 szkolenia logopedyczne dla specjalistów: logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów, na które zaprosiłam specjalistów z Polski
ukończyłam kurs z zakresu Integracji Sensorycznej, dzięki któremu prowadzę terapię dzieci w przedszkolu i szkole
co roku byłam odpowiedzialna za przygotowanie loterii fantowej, sprzedawanie fantów i dekorację na przedszkolną uroczystość – Piknik Rodzinny
współpracowałam z Miejską Biblioteką Publiczną
współpracowałam z bartoszyckimi przedszkolami, jako nauczycielka w grupie
w bieżącym roku szkolnym stworzyłam „Kącik Wymiany Książek” w szatni przedszkolnej
przeprowadziłam badania losów absolwentów przedszkola
byłam koordynatorem ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu
uczestniczyłam w wycieczkach dzieci, m.in. do Fabryki Bombek w Kętrzynie
byłam odpowiedzialna za współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną
zamieszczałam artykuły, informacje z życia przedszkola na stronie Facebook
zorganizowałam „Kolorowy, zdrowy Tydzień” w przedszkolu
Stworzyłam Plan Doskonalenia Nauczycieli
co roku byłam liderem ds. ewaluacji wewnętrznej przedszkola
Dzięki pełnieniu dodatkowych funkcji w przedszkolu i szkole przyczyniłam się do aktywnego udziału w promocji naszego Zespołu Szkolno – Przedszkolnego, budowałam jego pozytywny wizerunek, a także poszerzałam swój warsztat pracy oraz innych nauczycieli czy praktykantów.
Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów Rady Pedagogicznej, zespole ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
- W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w sposób aktywny w pracach zespołów Rad Pedagogicznych. W ramach pracy w zespołach uczestniczyłam w tworzeniu programów, między innymi:
Planu Profilaktyki Przedszkola
Koncepcji Pracy Przedszkola
Planu Doskonalenia Nauczycieli

- Każdego roku byłam liderem ewaluacji wewnętrznych przedszkola, tj.:

„Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci”
„Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci”
„Rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci”. Opracowywałam harmonogram ewaluacji, narzędzia do jej przeprowadzenia oraz tworzyłam raport. Wyniki i wnioski były przedstawiane członkom Rady Pedagogicznej, analizowane i uwzględniane w pracy placówki w kolejnym roku szkolnym;

- Brałam udział w ogólnopolskim projekcie ”Zielona Flaga”. W projekcie uczestniczę już 3 rok. W ramach uczestnictwa w projekcie opracowałam sprawozdania z działań w przedszkolu;

- Byłam koordynatorem ds. organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. Tworzyłam lub pomagałam w tworzeniu dokumentów, takich jak: IPET, uczestniczyłam w posiedzeniach zespołów, a także sporządzałam dokumentację dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych wraz z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, na podstawie opinii z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznych

- Opracowywałam lub pomagałam w przedszkolu i szkole w opracowaniu dokumentów:
Plan współpracy z rodzicami
Indywidualny Program Terapii Logopedycznej
Indywidualny Program Terapii Integracji Sensorycznej

Rezultatem podjętych działań jest zdobycie nowego doświadczenia oraz doskonalenia umiejętności planowania i organizacji mojej pracy, a także przeanalizowanie jej. Aktywne uczestnictwo w pracach zespołów Rad Pedagogicznych pozwoliło mi na podniesienie jakości swojej pracy oraz wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń, spostrzeżeń stała się dla mnie nieocenionym źródłem informacji i pomysłów, wzbogacającym pracę z dziećmi. Pracując w zespołach opracowujących dokumenty przedszkolne i szkolne, mogłam przyczynić się do podniesienia jakości pracy tychże placówek, efektywności nauczania oraz wychowania.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Stosowanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy logopedy i nauczyciela:
- Technologia komputerowa i informacyjna była i jest niezbędna w mojej pracy, zarówno logopedy, jak i nauczyciela. Korzystając z technologii komputerowej i informacyjnej:
przy pomocy komputera i poczty elektronicznej mogłam stworzyć logopedyczne gry edukacyjne
uczyłam dzieci w przedszkolu z korzystania komputerów, ich obsługi
często korzystałam na terapii logopedycznej z multimedialnych programów komputerowych, stanowiących urozmaicenie zajęć
wykorzystywałam na zajęciach grupowych urządzenia multimedialne
dzięki urządzeniom multimedialnym mogłam zorganizować szkolenia dla specjalistów
wykorzystywałam podczas terapii słuchawki Forbrain, wyposażone w możliwość przewodnictwa kostnego, dzięki czemu terapia logopedyczna zyskała na efektywności
wykonywałam zdjęcia z uroczystości, imprez przedszkolnych, które zamieszczałam w Internecie na profilu Facebook i innych stronach, portalach
dzięki komputerowi i drukarce prowadziłam kronikę przedszkolną
przez Internet zakupowałam pomoce do zajęć czy książki
wykorzystywałam Internet jako źródło wiedzy
uczestniczyłam w forach dyskusyjnych, m.in. byłam członkiem w grupach: „Terapia logopedyczna”, „Terapia – Integracja Sensoryczna
uczestniczyłam w szkoleniu dla terapeutów Integracji Sensorycznej on-line
Sieć internetowa umożliwiała mi gromadzenie informacji potrzebnych do wzbogacenia realizowanych zadań w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Wykorzystując Internet miało miejsce ustawiczne samokształcenie. Poszerzyłam ponadto swoje umiejętności z zakresu korzystania z Internetu w celu poszukiwania ciekawych pomysłów, scenariuszy i innych materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć. Stałam się także bardziej otwarta na nowe możliwości. Dzięki zasobom Internetu pogłębiałam swoją wiedzę i doskonaliłam swój warsztat pracy. Zajęcia prowadzone przeze mnie były urozmaicone i atrakcyjniejsze, a proces dydaktyczny bogatszy, natomiast dzieci poznawały sposoby wykorzystania technologii komunikacyjnej. Uczyły się traktować komputer jako jedną z form edukacji. Ćwiczenia przy użyciu komputera rozwinęły umiejętności, zdolności, a także zainteresowania dzieci. Taka forma nauczania absorbowała je, stając się dla nich raczej zabawą niż obowiązkiem. Wpłynęła korzystnie na trwałość zdobytej wiedzy, przyspieszyła znacznie zapamiętywanie poznawanych lub utrwalanych podczas terapii logopedycznej treści, a w rezultacie prowadziła do uzyskania większej efektywności terapii.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowywaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi:
- Przy użyciu technologii komputerowej:
opracowywałam dokumentację logopedyczną i grupową, scenariusze zajęć, sprawozdania, plany pracy, plany warsztatów, materiały przeznaczone do zajęć, IPETy, raporty, karty pracy, ankiety, artykuły dla rodziców, konspekty, wyniki badań przesiewowych wad wymowy itp.
opracowywałam artykuły na tablicę w szatni przedszkola
przygotowywałam dyplomy konkursowe oraz na zakończenie terapii logopedycznej czy warsztatów plastycznych i logorytmicznych
drukowałam scenariusze do zajęć z portalu Akademia Zdrowego Przedszkolaka, w którym byłam koordynatorem akcji o zdrowiu
opracowałam dokumentację związaną z awansem zawodowym.
Dzięki technologii komputerowej dokumentacja prowadzona była przejrzyście i czytelnie. Pomoce dydaktyczne opracowane na komputerze były bardziej estetyczne, budziły ciekawość oraz podnosiły skuteczność procesu edukacyjnego. Własny warsztat pracy był uporządkowany i na bieżąco udoskonalany.

Publikacja scenariuszy zajęć i ćwiczeń z terapii logopedycznej na stronach internetowych, publikacja zdjęć na stronie Facebook:
publikowałam scenariusze zajęć, ćwiczenia z terapii logopedycznej na stronach internetowych: www.edukacja.edux.pl i www.chomikuj.pl
umieszczałam zdjęcia z uroczystości przedszkolnych oraz dekoracji na portalu społecznościowym Facebook.

Dzięki publikacji w Internecie nastąpiła niewątpliwie promocja przedszkola oraz podniesienie jakości jej pracy, a efektem publikacji scenariuszy wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli, prelekcji dotyczących problematyki logopedycznej i/lub z zakresu zaburzeń integracji sensorycznej dla nauczycieli.
Zdaję sobie sprawę, jak ważne w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola czy szkoły jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. To nie tylko obowiązek i konieczność, to przede wszystkim chęć pomocy i współpracy. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą serdeczną atmosferę, rozwijają zdolności interpersonalne.
- W trakcie trwania stażu dzieliłam się z nauczycielami wiedzą uzyskaną podczas różnorodnych szkoleń, m.in. z zakresu Integracji Sensorycznej. Przez rok prowadziłam grupę dzieci wraz z inną nauczycielką – będącą nauczycielem kontraktowym. Wśród dzieci było kilkoro z zaburzeniami przetwarzania sensorycznego. Rozmawiałam na temat ich zachowania bardzo często, podsuwając sposoby na pracę z tymi dziećmi, na ułatwienie im przez nas funkcjonowania w grupie,
- Ponadto zapraszałam współprowadzącą grupę dzieci nauczycielkę do uczestnictwa podczas zajęć z zakresu profilaktyki logopedycznej. Dzieliłam się w ten sposób pomysłami z tego zakresu. Koleżanka mogła podejrzeć warsztaty, ćwiczenia logopedyczne: „Przygody Pana Języczka”, które później wykorzystywała podczas zajęć z dziećmi,
- Prowadziłam również zajęcia dla dwóch praktykantek studiów pedagogicznych i dla osoby pracującej jako stażysta, po studiach logopedycznych. Pokazywałam im zajęcia z dziećmi z modułów: „Klucz do uczenia się” oraz ćwiczenia wspomagające mowę i redukujące wady wymowy. Zajęcia otwarte prowadziłam według sporządzonego wcześniej harmonogramu, a także hospitowałam i omawiałam zajęcia prowadzone przez praktykantki. Po odbyciu praktyk oceniałam w formie pisemnej praktykantki,
- Prowadząc warsztaty plastyczne, zapraszałam dwie nauczycielki na zajęcia, ukazując ciekawe techniki i sposoby pracy dzieci,
- W celu podniesienia jakości pracy udostępniałam własne materiały dotyczące np. nowoczesnych technologii informacyjnych, awansu zawodowego, opracowywałam i udostępniałam ćwiczenia stymulujące językowy rozwój dziecka oraz ćwiczenia i zabawy usprawniające narządy artykulacyjne. Udostępniałam również własne scenariusze z uroczystości przedszkolnych oraz z zajęć, np. jako koordynator akcji organizowanych przez Akademię Zdrowego Przedszkolaka przekazywałam koleżankom nauczycielkom gotowe scenariusze oraz zapraszałam na zajęcia prowadzone przeze mnie w ramach ww. akcji.
- Współpracowałam z nauczycielami również podczas organizowania imprez, konkursów czy wycieczek. Polegało to na wspólnym planowaniu, wdrażaniu i monitorowaniu wszelkiej działalności dydaktyczno- wychowawczej. Swoją wiedzą dzieliłam się również z nauczycielami z innych szkół, miast umieszczając swoje publikacje w Internecie,
- Zorganizowałam trzy szkolenia dla nauczycieli i specjalistów: logopedów, pedagogów, oligofrenopedagogów z Bartoszyc i innych miast, na które zapraszałam znanych, cenionych w Polsce specjalistów.
Zdaję sobie sprawę, jak ważne w prawidłowym funkcjonowaniu przedszkola jest dzielenie się doświadczeniem i wiedzą. Korzyści z tego wypływające podnoszą jakość pracy placówki, tworzą miłą, serdeczną atmosferę oraz rozwijają zdolności interpersonalne. Dało nam to możliwość szerokiej wymiany wzajemnych doświadczeń oraz porównanie różnych sposobów prowadzenia zajęć i przekazywania wiedzy. Udostępniane przeze mnie sprawdzone materiały podniosły jakość pracy nauczycieli. Prowadzone zajęcia otwarte poszerzyły i uatrakcyjniły ofertę stosowanych przez nauczycieli metod pracy. Dały możliwość szerokiej wymiany doświadczeń oraz porównania różnych sposobów prowadzenia zajęć.

Uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych:
- W czasie odbywania stażu uczestniczyłam w sposób aktywny w pracach zespołów zadaniowych, np. ds. przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej w przedszkolu. Każdego roku byłam liderem w opracowywaniu raportów z ewaluacji,
- Byłam również koordynatorem ds. organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu. Tworzyłam lub pomagałam w tworzeniu dokumentów, np. IPET dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zapraszałam rodziców na spotkania. Jako koordynator dzieliłam się wiedzą na temat udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu, przekazywałam współpracującym nauczycielkom dokumenty dotyczące ppp, np. rozporządzenie,
- Jako logopeda współpracowałam z pedagogiem szkolnym, nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno - kompensacyjne oraz z nauczycielami będącymi wychowawcami dzieci, z którymi prowadziłam terapię logopedyczną, zarówno w szkole, jak i w przedszkolu. Na bieżąco omawiałam z nimi przypadki dzieci, przekazywałam ćwiczenia, radziłam, w jaki sposób np. stymulować mowę podczas pracy w grupie.

Pełnienie funkcji opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą:

- W roku szkolnym 2014/2015 pełniłam funkcję opiekuna stażu nad nauczycielem stażystą. Okres ten był dla mnie intensywnym czasem dzielenia się wiedzą. Na początku sporządziłyśmy kontrakt oraz harmonogram współpracy, a następnie omawiałyśmy opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego. W czasie stażu p. uczestniczyła w zajęciach prowadzonych przeze mnie. Na bieżąco analizowałyśmy stosowane przez nas metody pracy i ich efekty. Wspólnie prowadziłyśmy przez pół roku warsztaty plastyczne. W trakcie stażu omawiałam z nauczycielem stażystą zasady tworzenia dokumentacji z przebiegu stażu.

Efektem pełnienia funkcji opiekuna stażu było doskonalenie współpracy i prawidłowej komunikacji interpersonalnej, budowanie współpracy i zaufania wśród nauczycieli, a także wymiana doświadczeń oraz podniesienie jakości pracy przedszkola poprzez rozwój nauczycieli.

Opublikowanie na stronach internetowych różnorodnych ćwiczeń mających na celu wspomaganie rozwoju mowy:

- W trakcie odbywania stażu zbierałam informacje z publikacji i prasy pedagogicznej, opracowywałam różnorodne zestawy ćwiczeń, a także prezentowałam na stronach internetowych ciekawe rozwiązania terapeutyczne do wykorzystania w pracy z dziećmi.

Dzięki publikacji w Internecie nastąpiła niewątpliwie promocja przedszkola oraz podniesienie jakości jej pracy, a efektem publikacji scenariuszy wymiana doświadczeń i dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.

8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań:
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja planu warsztatów plastycznych organizowanych na terenie przedszkola
- W pierwszym roku stażu na nauczyciela dyplomowanego prowadziłam z dziećmi przedszkola warsztaty plastyczne. Był to rok, w którym wiele przedszkolaków przejawiało talent plastyczny i chęć rozwoju artystycznego. Pokuszona tymi obserwacjami, postanowiłam jako ofertę zajęć dodatkowych w przedszkolu stworzyć warsztaty plastyczne dla chętnych. Warsztaty realizowałam raz w tygodniu w wymiarze 40 minut dla zainteresowanych dzieci. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dyrektora naszego przedszkola, po czym został wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2014/2015. Zajęcia cieszyły wielkim zainteresowaniem, dzieci chętnie i z dużym zaangażowaniem uczęszczały na warsztaty. Głównym ich celem było rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych oraz ich wrodzonych możliwości twórczych w toku różnorodnych działań plastycznych.
Opracowanie, wdrożenie i ewaluacja programu warsztatów logorytmicznych z dziećmi na terenie przedszkola
- Obserwując zachowania dzieci podczas zajęć w grupie oraz podczas terapii logopedycznej, stwierdziłam jako terapeuta Integracji Sensorycznej i logopeda, że sporo przedszkolaków ma kłopot z motoryką dużą i małą, planowaniem ruchu, rytmiką czy ze sprawnością fizyczną. Do tego dokładały się problemy z prawidłową artykulacją. Biorąc dzieci na terapię logopedyczną nie bardzo mogłam pomagać równocześnie w np. kształtowaniu rytmu czy poprawie sprawności fizycznej. Stąd zrodził się pomysł utworzenia warsztatów logorytmicznych – połączenia logopedii z Integracją Sensoryczną i rytmiką. Tworząc autorski program, przy współpracy z logopedą z innego przedszkola, wykorzystałam wiedzę zdobytą na kursie z Integracji Sensorycznej i szkoleń z poprzednich lat. Głównym celem warsztatów było m.in. usprawnianie motoryki małej i dużej, rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej poprzez ekspresję słowną i muzyczno – ruchową oraz odkrywanie znaczenia komunikowania się w sposób pozawerbalny. Program został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i dyrektora naszego przedszkola, po czym został wdrożony do realizacji w roku szkolnym 2015/2016. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu w wymiarze 30 minut w ramach nieodpłatnych zajęć dodatkowych. Pod koniec ubiegłego roku przeprowadziłam ewaluację wśród rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia. Przeprowadziłam również wywiad z dziećmi. Okazało się, że taki rodzaj warsztatów przypadł dzieciom bardzo do gustu. Rodzice także zauważali pozytywne efekty działań. Zarówno dzieci, jak i rodzice wyrazili chęć kontynuacji zajęć, także i w tym roku są one realizowane w naszym przedszkolu.
W ramach realizacji programów rozwijałam dzieci społecznie, emocjonalnie, budując świadomość własnej osoby i akceptacji samego siebie, Podczas warsztatów plastycznych dzieci rozwijały wyobraźnię, twórczą postawę oraz ekspresję plastyczną, natomiast podczas warsztatów logorytmicznych dzieci rozwijały wyobraźnię pobudzoną pozytywnymi emocjami, rozwijały także procesy poznawcze, koncentrację uwagi, oraz poprzez stymulację ruchowo- muzyczną kształciły poczucie rytmu i sprawność fizyczną. Poprzez warsztaty plastyczne i logorytmiczne poszerzyłam ofertę przedszkola o dodatkowe niepłatne zajęcia, czym przyczyniłam się do promocji naszej placówki w środowisku lokalnym. Uatrakcyjniałam również własny warsztat pracy oraz podniosłam moje umiejętności opracowywania i wdrażania własnego programu.
§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

- Bardzo ważnym, w zasadzie nieodzownym aspektem terapii logopedycznej jest współpraca z innymi podmiotami, m.in. z innymi specjalistami, lekarzami czy poradniami. Są sytuacje, w których samo wsparcie logopedy nie wystarcza.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, poradnią ortodontyczną:
- Podczas odbywania stażu ale i od zawsze praktykuję w swojej pracy logopedy współpracę z lekarzami – ortodontą, laryngologiem czy chirurgiem szczękowym. Każdy przypadek logopedyczny dziecka rozpatruję indywidualnie i niekiedy, a ostatnio coraz częściej potrzebuję konsultacji z lekarzami. Dzieje się tak np. w wypadku nieprawidłowej budowy narządów artykulacyjnych u dzieci (krótkie wędzidełko języka czy wargi), podejrzeń o wady słuchu czy w przypadku nieprawidłowego sposobu oddychania przez dzieci. Także wady zgryzu wymagają ode mnie skonsultowania z lekarzem ortodontą. Wiem, że wady zgryzu bezpośrednio wpływają na artykulację dzieci i bez pomocy specjalisty nie będę w stanie skutecznie im pomóc w walce z eliminacją wad wymowy. Podczas stażu współpracowałam również z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. W ramach pracy w oddziale przedszkolnym na bieżąco obserwowałam dzieci. Wśród nich były te z zaburzeniami procesów sensorycznych, z zaburzeniami zachowania, z podejrzeniem o autyzm, Zespół Aspergera czy ADHD. Zawsze wtedy przeprowadzałam rozmowę z rodzicami i prosiłam o konsultację z psychologiem czy pedagogiem z PPP. Dzięki współpracy z poradnią uzyskiwałam specjalistyczną diagnozę oraz opinie dotyczące kierunków i form dalszej pracy z dzieckiem. Jako nauczyciel stosowałam się do ćwiczeń zleconych przez specjalistów z poradni. Podczas pracy jako logopeda w szkole, po przeprowadzeniu badań przesiewowych wad wymowy, kierowałam dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w celu uzyskania opinii o konieczności terapii logopedycznej, na podstawie której mogłam zakwalifikować dzieci w szkole na wsparcie logopedyczne. Przez rok moja współpraca z poradnią polegała również na analizowaniu oferty PPP skierowanej do dzieci w przedszkolu i zapraszaniu specjalistów na warsztaty czy pogadanki wedle potrzeb dzieci i ich rodziców.
Współpraca z nauczycielem terapii korekcyjno – kompensacyjnej oraz pedagogiem szkolnym i logopedą:
- Na bieżąco współpracuję z pedagogiem szkolnym oraz nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu. Z pedagogiem omawiam trudności wychowawcze, społeczne dzieci, z którymi prowadzę terapię logopedyczną. Otrzymuję wskazówki, porady, kiedy ciężko jest mi zmotywować dziecko do pracy. Natomiast z nauczycielem prowadzącym zajęcia korekcyjno – kompensacyjne w przedszkolu wymieniam się informacjami na temat postępów w terapii pedagogicznej naszym wspólnych dzieci. Zarówno w szkole, jak i w przedszkolu współpracuję z innymi nauczycielami, specjalistami. Wspólna nasza praca opierała się i opiera na wymianie doświadczeń, informacji na temat dzieci, a także na wspólnym sporządzaniu dokumentów, m.in. IPET.
Przygotowywanie opinii logopedycznych niezbędnych do uzyskania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz opinii o wczesnym wspomaganiu:
- W czasie stażu na nauczyciela dyplomowanego doskonaliłam się w przygotowywaniu opinii logopedycznych. Podczas praktyki zdarzały się dzieci, które potrzebowały bardziej obszernego, całościowego wsparcia ze strony specjalistów. Niekiedy, aby uzyskać orzeczenie o kształceniu specjalnym lub opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka musiałam przygotować opinię logopedyczną, w której bardzo szczegółowo rozpisywałam charakter zaburzenia u dziecka. Zawierałam informacje, z jakich form pomocy i dlaczego według mnie powinno skorzystać dziecko.
Zdobywanie wiedzy na temat sytuacji rodzinnej i materialnej dzieci:

Pedagogizacja rodziców
Diagnoza sytuacji materialnej dzieci

Efektem współpracy ze specjalistami było podniesienie jakości pracy mojej oraz przedszkola i szkoły, a także rozwijanie umiejętności organizacyjnych, umiejętność współpracy i komunikacji z instytucjami, pogłębianie wiedzy na temat dzieci i uczniów, a nade wszystko satysfakcja z osiągnięcia sukcesu.

§ 8 ust. 2 pkt 4f
Uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
Pomysł i realizacja planszowych, edukacyjnych gier logopedycznych:
- Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom małych dzieci z problemami artykulacyjnymi oraz z powodu niewystarczającej w moim mniemaniu ilości ciekawych, atrakcyjnych gier o charakterze logopedycznym, postanowiłam w roku szkolnym 2014/2015 stworzyć zupełnie autorską logopedyczną grę edukacyjną. Otrzymała ona nazwę: „Czara czapka, a w niej żabka”. Jest to gra planszowa, na zasadzie „bystrego oczka”, utrwalająca prawidłową wymowę głosek szeregu szumiącego: „sz,rz,cz,dż”. Na dużej planszy znajduje się ponad 70 małych obrazków, a zadaniem dzieci jest odszukanie i prawidłowe nazwanie obrazków, w nazwach których kryją się głoski szumiące. Gra pozytywnie została zrecenzowana przez znaczącą w kraju logopedkę, osobę, z którą na bieżąco współpracuję w ramach logopedii i Integracji Sensorycznej. Grę z ładnym pudełkiem podarowałam najpierw kilku specjalistom – logopedom, pedagogom, którzy byli moimi mentorami podczas logopedycznych studiów, a po bardzo pozytywnych komentarzach i reakcjach z ich strony, zaczęłam grę sprzedawać. Obecnie korzysta z niej bardzo wielu specjalistów z całej Polski. Wiem, że gra spełnia swoją rolę, jest pomocnym i co najważniejsze, skutecznym narzędziem podczas terapii logopedycznej.
Efektem stworzenia planszowej, edukacyjnej gry logopedycznej była promocja przedszkola, nowość na rynku gier i zabawek, a przede wszystkim moja ogromna satysfakcja – że autorska, edukacyjna pomoc spodobała się zarówno dzieciom, jak i dorosłym – logopedom i pedagogom o zasięgu lokalnym ale i ogólnopolskim.

§ 8 ust.2 pkt. 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów dydaktyczno - wychowawczych oraz edukacyjnych – logopedycznych:
- W czasie trwania stażu, w pierwszym i kolejnym roku dokonałam analizy dwóch przypadków dotyczących dzieci z przedszkola. Jeden dotyczył problemu wychowawczego, natomiast drugi problemu logopedycznego. Podjęłam starania, aby rozwiązać problemy w sposób racjonalny, ale z pełnym wyczuciem i empatią.
Analizę studium przypadku problemu wychowawczego dotyczył dziecka wyróżniającego się na tle rówieśników zachowaniem, w szczególności reakcjami na bodźce zmysłowe, sensoryczne. Dokonałam opisu i analizy dwóch problemów: dydaktyczno – wychowawczego i edukacyjnego – logopedycznego według następującego schematu:
- Identyfikacja problemu;
- Geneza i dynamika zjawiska;
- Znaczenie problemu;
- Prognoza (negatywna i pozytywna);
- Propozycje rozwiązań;
- Wdrażanie oddziaływań;
- Efekty oddziaływań.
Podjęte działania przyczyniły się do: polepszenia relacji chłopców z dziećmi z grupy. Chłopcy nauczyli się sposobów radzenia sobie z problemami. Ponadto, poprawie uległa ich motywacja do nauki. Pogłębiła się moja współpraca z rodzicami i wzrosło ich zaufanie do nauczyciela i placówki.

Wnioski z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

Staż na najwyższy stopień awansu zawodowego zmobilizował mnie do wdrożenia i zrealizowania wielu ciekawych zadań. Służyły one ciągłemu rozwojowi umiejętności własnych oraz twórczej współpracy z innymi. Działania przeze mnie podejmowane wzbogaciły również dzieci o nowe umiejętności, doświadczenia i przeżycia. Głównym celem wszystkich moich poczynań zawsze było dobro dziecka, troska o jego wszechstronny rozwój, o to, aby w szkole czuł się dobrze i bezpiecznie.
Podsumowując swój staż i rozwój zawodowy uważam, że wzbogaciłam swoją wiedzę. Współuczestnicząc w różnych przedsięwzięciach miałam okazję poznać wiele aspektów pracy przedszkola i szkoły, zdobyć kompleksową wiedzę na temat ich funkcjonowania, a przez to podejmować trafniejsze decyzje w bezpośrednim kontakcie z dzieckiem i jego rodzicami.
Współpraca ze środowiskiem zarówno przedszkolnym, jak i szkolnym pozwoliła mi także doskonalić umiejętność nawiązywania kontaktów interpersonalnych, a dzielenie się własnymi doświadczeniami było dla mnie źródłem osobistej satysfakcji i formą promowania własnych osiągnięć. Doskonaląc swoją pracę przyczyniłam się również do podwyższenia jakości pracy obu placówek.
Oczywiście mam świadomość, że jeszcze wiele mogę i powinnam się nauczyć, bo ciągle zmieniająca się rzeczywistość stawia przede mną nowe wyzwania i zadania. Zmieniają się moje metody pracy, ale wszystkim moim działaniom przyświecać będzie nadal dobro i rozwój dziecka w przedszkolu, szkole i w rodzinie.
Dlatego nadal zamierzam doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, wykorzystywać doświadczenia zawodowe innych nauczycieli i dzielić się własnymi doświadczeniami z innymi, aby móc jeszcze lepiej realizować zadania stawiane przede mną.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.