X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35367
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Lidia Baźmierowska
nauczyciel matematyki, przyrody
Szkoła Podstawowa xxxxxxxxxxxxx
w xxxxxxxxxxxx
ul. xxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Opracowany w oparciu o rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Termin rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Termin zakończenia stażu: 31 maja 2017r.

............................. .............................
data zatwierdzenia planu pieczęć i podpis dyrektora
§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub
opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie
pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Lp. Zadania Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji
1. Poznanie i analiza
procedury awansu
zawodowego i przygotowanie planu rozwoju. Analiza przepisów prawa
oświatowego i publikacji
dotyczących awansu
zawodowego.
Założenie teczki „awans zawodowy”. Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu, podjęcie postępowania, plan rozwoju zawodowego, teczka „awans zawodowy”. IX 2014 r.
2. Analiza dokumentów szkolnych oraz kalendarza imprez i uroczystości szkolnych. Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statut, Szkolny System Oceniania, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki. Plan rozwoju zawodowego zintegrowany z dokumentacją szkoły. IX-X 2014r.
3. Współtworzenie zasad funkcjonowania szkoły.
Stałe uczestniczenie w pracach organów szkoły. Uczestnictwo w pracach
zespołów powołanych do
opracowania i aktualizacji
różnych dokumentów
szkolnych.
Uczestnictwo w pracach
zespołów do ewaluacji wewnętrznej.
Uczestnictwo w pracach
zespołów przedmiotowych.
wypracowane
dokumenty
szkolne Czas trwania stażu
4. Poszerzanie wiedzy
i doskonalenie
umiejętności z zakresu psychologii
i pedagogiki,
przyrody, matematyki. Aktywny udział w różnych
formach doskonalenia
zawodowego (kursach,
szkoleniach i warsztatach)
adekwatnych do potrzeb
własnych i szkoły.
Samokształcenie poprzez
zdobywanie wiedzy z
ogólnie dostępnych źródeł
informacji.
Zaświadczenia,
skatalogowana
baza literatury,
czasopism
i stron
internetowych Czas trwania stażu
5. Podnoszenie
jakości nauczania
poprzez
doskonalenie
własnej pracy dydaktycznej. Opracowanie i gromadzenie zestawów pomocy dydaktycznych.
spis pomocy
Czas trwania stażu
6. Doskonalenie
kompetencji
wychowawczych. Udział w konferencjach i
szkoleniach.
Rozpoznawanie sytuacji
rodzinnej wychowanków.
Zaświadczenia,
dokumentacja
wychowawcy. Czas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
1. Wykorzystywanie
w pracy
technologii
informacyjnej. Opracowanie planu rozwoju
oraz całej dokumentacji
awansu zawodowego.

Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji.

Wykorzystywanie
encyklopedii
multimedialnych
i programów edukacyjnych.

Projekty i wykonanie
dyplomów, podziękowań
i zaproszeń na uroczystości
szkolne.
Dokumentacja stażu, przykładowe dokumenty i pomoce dydaktyczne wykonane technologią komputerową. Czas trwania stażu
2. Korzystanie
z nowoczesnej
technologii
komunikacyjnej. Wymiana doświadczeń
i poglądów z nauczycielami
za pomocą następujących
narzędzi: e-mail, forum
dyskusyjne, komunikatory.

Zdobywanie materiałów
dydaktycznych poprzez
Internet; wykorzystanie
narzędzi zaawansowanego
wyszukiwania.
Śledzenie stron
internetowych pod kątem
wyszukiwanie ofert szkoleń
i innych form doskonalenia
zawodowego oraz
wypełnianie formularzy
zgłoszeń na stronach www Notatki, pomoce dydaktyczne Czas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Prowadzenie lekcji
otwartych. Prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. scenariusze
lekcji Czas trwania stażu
2. Wykorzystywanie
współpracy
z nauczycielami
w codziennej
praktyce szkolnej. Udostępnienie
innym nauczycielom
wypracowanej
dokumentacji
i zgromadzonych pomocy
dydaktycznych.

Kontakty z nauczycielami
w celu wymiany
doświadczeń. Czas trwania stażu
3. Współpraca
z innymi
nauczycielami
w ramach
zespołów
przedmiotowych. Stała współpraca w ramach
zespołu matematyczno-przyrodniczego.

Aktywne uczestniczenie w
pracach różnych zespołów
powołanych wg potrzeb. Czas trwania stażu
4. Dzielenie się
doświadczeniem
poprzez sieć
Internet. Opublikowanie na portalu internetowym materiałów dydaktycznych. Publikacja w Internecie Czas trwania stażu
5. Wygłoszenie
referatu na
szkoleniowym
posiedzeniu
Rady
Pedagogicznej. Przeprowadzenie szkolenia
dla Rady Pedagogicznej.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub
postępowaniem w sprawie nieletnich.

1. Udział w opracowaniu programu naprawczego dot. wyników nauczania, problemów wychowawczych itp. według potrzeb. Spotkania grupy, opracowanie ankiet, dyskusje. sprawozdanie Czas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych.
1. Aktywne
uczestnictwo
w organizacji
konkursów, akcji. Organizacja szkolnych
konkursów przedmiotowych.

Współorganizacja akcji na
terenie szkoły, np.: „Sprzątanie świata”.
regulamin
konkursu Czas trwania stażu
2. Propagowanie
uczestnictwa
uczniów w różnych
formach życia
kulturalnego. Organizacja wyjść do kina
i na wystawy.

Organizacja wycieczek szkolnych.

Organizacja lub
współorganizacja
imprez szkolnych
i środowiskowych. plan
organizacji
imprezy Czas trwania stażu
3. Prowadzenie zajęć
pozalekcyjnych. Prowadzenie kół przedmiotowych i zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
sprawozdanie Czas trwania stażu
4. Przygotowanie
uczniów do udziału w
konkursach i przeglądach. Indywidualna praca
z uczniami.
Próby i spotkania z uczestnikami. Zaświadczenia, zdjęcia,
wyróżnienia
dyplomy
podziękowania Czas trwania stażu

5. Współpraca z wychowawcami oraz rodzicami uczniów, pedagogizacja rodziców. Systematyczne kontakty z wychowawcami oraz rodzicami uczniów.
Przeprowadzenie szkoleń dla rodziców. Konspekty zajęć. Czas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z pedagogiem szkolnym. Spotkania z pedagogiem szkolnym. zaświadczenie Czas trwania stażu

2. Współpraca
z Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną. Dbałość o zapewnienie fachowej
opieki diagnozującej niedobory
rozwojowe uczniów.

Redagowanie opinii na temat funkcjonowania ucznia w szkole.

Organizowanie spotkań z psychologiem.
Opinie.
zaświadczenie Czas trwania stażu

3. Współpraca z Komendą Powiatową Policji Organizowanie spotkań z przedstawicielami policji.

Zaświadczenie, notatka Czas trwania stażu

4. Spotkania z pielęgniarką. Organizowanie spotkań. Zaświadczenie, notatka Czas trwania stażu

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

1. Obserwacja i
analiza trudności
edukacyjnych i
wychowawczych
w pracy z uczniami. Obserwacja i analiza możliwości ucznia i jego środowiska rodzinnego.

Rozmowy indywidualne
z rodzicami i uczniami w celu zdiagnozowania problemu.

Współpraca z nauczycielami,
pedagogiem i psychologiem,
w celu ustalenia form pomocy uczniom w zależności od napotkanych trudności.
Opis i analiza dwóch
przypadków z zakresu
rozwiązywania problemów
edukacyjnych lub
wychowawczych.

opis i analiza
dwóch
przypadków cały okres
stażu
2. Opracowanie programu wychowawczego dla klas IV-VI Realizacja programu i jego ewaluacja. Program wychowawczy cały okres
stażu
Plan może ulec modyfikacji i aktualizacji adekwatnie do potrzeb nauczyciela i szkoły.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.