X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35343
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego
Doroty Kudelskiej
nauczyciela mianowanego ubiegającego się
o stopień nauczyciela dyplomowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Dorota Kudelska

Nazwa placówki:
Miejskie Przedszkole Nr 21
W Siedlcach

Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu : 01.09.2014 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2017 r.

Plan oparty został na Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli i obowiązującej Karcie Nauczyciela ze zmianami
z 31 sierpnia 2004 r.

1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia programu działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust.1 – 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz edukacji, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełniona funkcją

Zadania do wykonania
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
2. Śledzenie i analizowanie zadań i potrzeb przedszkola
3. Doskonalenie własnego warsztatu pracy, podwyższanie własnych kwalifikacji i jakości pracy przedszkola
4. Aktywny udział w tworzeniu dokumentów przedszkola
5. Opieka nad salą przedszkolną
6. Organizowanie wycieczek
7. Doskonalenie umiejętności współpracy z rodzicami
8. Współopracowanie i wdrożenie programu profilaktyczno – wychowawczego „Można inaczej” - przeciwdziałanie agresji dla dzieci w wieku przedszkolnym
9. Kształtowanie postawy proekologicznej
10. Przygotowywanie imprez i uroczystości przedszkolnych

Formy i sposoby realizacji
Analiza przepisów prawa oświatowego, śledzenie stron internetowych MEN
Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie z potrzebami przedszkola
Analiza dokumentacji: statutu, regulaminu, podstawy programowej, planu pracy przedszkola
Udział w różnych (wewnętrznych i zewnętrznych) formach doskonalenia zawodowego, adekwatnych do potrzeb własnych i przedszkola (kursy doskonalące, warsztaty, zajęcia koleżeńskie
Ukończenie kursu kwalifikacyjnego „Oligofrenopedagogika”
Systematyczne zapoznawanie się z literaturą pedagogiczną
Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy
Planowanie pracy rady przedszkola:
- propozycje Rad Szkoleniowych
- tematów do planu rocznego
- opracowanie rocznego planu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego
- opracowywanie projektu ewaluacji (praca w powołanym do tego celu zespole)

Wzbogacanie Sali w nowe pomoce, kąciki zainteresowań, kompletowanie biblioteczki utworów literatury dziecięcej
Organizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych, wyjść do kina, na teatrzyki
Opracowanie planu współpracy z rodzicami
Prowadzenie zebrań z rodzicami oraz rozmów indywidualnych
Organizowanie uroczystości okolicznościowych dla rodziców wg planu rocznego
Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji
Udział w akcjach ekologicznych np. :”Sprzątanie świata”, „Dokarmianie ptaków”
Organizowanie uroczystości takich jak: Pasowanie Przedszkolaka, Dzień Babci i Dziadka, Jasełka, Spotkanie przy choince, Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Bal Karnawałowy, Dzień Rodziny, przy współpracy z koleżankami i rodzicami wychowanków

Termin realizacji
Okres stażu zgodnie z potrzebami przedszkola oraz zainteresowaniami nauczyciela

Sposób
dokumentowania
Rejestr przeanalizowanych przepisów: Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MEN z dn. 1 grudnia 2004 r.
Poprawne sformułowanie: wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego
Uwzględnienie potrzeb przedszkola w planie rozwoju zawodowego
Zaświadczenia o ukończeniu różnych form doskonalenia zawodowego
Zaświadczenie o ukończeniu kursu
Spis lektur
Opracowane dokumenty
Programy wycieczek, sprawozdania,
Plan współpracy z rodzicami
Protokoły 2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnejz zebrań grupowych, harmonogram rozmów
Scenariusze uroczystości
Własny program profilaktyczno – wychowawczy zatwierdzony do realizacji przez Radę Pedagogiczną
Potwierdzenie Dyrektora
Zdjęcia
Harmonogram uroczystości

2. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Zadania do wykonania

1.Wykorzystanie technologii komputerowej w pracy pedagogicznej
2.Korzystanie z Internetu
3.Publikacje w Internecie
4.Korzystanie z nośników optycznych (DVD, CD) w pracy z dziećmi

Formy
I sposoby realizacji

Opracowanie planów pracy, scenariuszy zajęć oraz uroczystości grupowych; kart pracy pomocy dydaktycznych; wykonywanie dyplomów, podziękowań, zaproszeń
Wykorzystanie najęciach urządzeń multimedialnych i programów edukacyjnych
Wykorzystanie Internetu do gromadzenia informacji potrzebnych do przygotowania i realizacji planów miesięcznych pracy z dziećmi; śledzenie innowacji w nauczaniu dostępnych w Internecie
Zamieszczanie informacji o grupie na stronie przedszkola
Udział w internetowych portalach dyskusyjnych dla nauczycieli; dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
Umieszczanie na portalu internetowym: planu rozwoju zawodowego, scenariuszy uroczystości grupowych
Wykorzystywanie w pracy z dziećmi nośników DVD i CD

3. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym poprzez: prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Zadania do wykonania
1.Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
2.Wymiana doświadczeń na radach pedagogicznych

3.Dzielenie się wiedzą poprzez publikacje

Prowadzenie zajęć koleżeńskich dla nauczycieli; udostępnianie opracowanych scenariuszy, materiałów
Aktywne uczestnictwo w posiedzeniach rady pedagogicznej
Opublikowanie na stronach internetowych: Planu Rozwoju Zawodowego, przykładowych scenariuszy zajęć i uroczystości

4a. Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Zadania do wykonania

Zgromadzenie materiałów niezbędnych do opracowania programu oraz merytoryczne opracowanie jego treści
Umieszczenie programu w przedszkolnym zestawie programów, wdrożenie do realizacji
Organizowanie wyjść do biblioteki, w celu rozwijania u dzieci zainteresowań czytelniczych
Włączanie rodziców i dziadków do współpracy na rzecz grupy i przedszkola – głośne czytanie dzieciom

4c. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności w zakresie działań edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych

Zadania do wykonania

1.Pozyskiwanie środków na rzecz lepszego funkcjonowania placówki
2.Pedagogizacja i wsparcie dla rodziców
3.Organizacja uroczystości i konkursów na terenie przedszkola

Formy
I sposoby realizacji

Zorganizowanie kiermaszu świątecznego
Współpraca z rodzicami
Prowadzenie zajęć otwartych
Zamieszczanie artykułów dla rodziców na stronie internetowej przedszkola
Udzielanie pomocy rodzicom dzieci niepełnosprawnych (gromadzenie przepisów prawnych, współorganizowanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
Przygotowanie i przeprowadzenie we współpracy uroczystości i konkursów według harmonogramu zawartego w planie rocznym

&8 ust.2 pkt.4e
4e. Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Zadania do wykonania

1.Współpraca z Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczną
2.Współpraca ze środowiskiem lokalnym
3.Udział w ogólnopolskiej kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”
4.Współpraca z Komendą Miejską Policji
5.Współpraca z Nadleśnictwem w Siedlcach
6.Współpraca ze Strażą Pożarną w Siedlcach
7.Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury w Siedlcach
8.Współpraca ze Szkołą Podstawową Nr 5 w Siedlcach

Formy
I sposoby realizacji

Nawiązanie współpracy ze specjalistami z poradni; korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów dydaktyczno - wychowawczych
Organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych
Pełnienie roli lidera – kształcenie umiejętności słuchania ze zrozumieniem
Zachęcanie rodziców i dziadków do głośnego czytania dzieciom
Zorganizowanie spotkań z policjantem, w celu zapoznania dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach
Zorganizowanie spotkania z leśniczym na ścieżce dydaktycznej przy Nadleśnictwie
Udział konkursach plastycznych organizowanych przez Nadleśnictwo
Uczestniczenie w spotkaniach i pokazach organizowanych przez Straż Pożarną
Prezentacja prac dzieci na konkursach i wystawach
Korzystanie z oferty przedstawień teatralnych i koncertów organizowanych przez MOK
Zorganizowanie spotkań z uczniami szkoły, zwiedzanie pomieszczeń szkolnych

&8 ust.2 pkt.5
5 .Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Zadania do wykonania

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych
2.Współopracowywanie Indywidualnych Programów Edukacyjno - Terapeutycznych

Formy i sposoby realizacji

Opis i analiza dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemów edukacyjnych i wychowawczych
Dokonanie diagnozy funkcjonalnej dziecka; opracowanie programu dla konkretnego dziecka
Opracowała:
Dorota Kudelska

Siedlce, dn. 13. 09. 2014 r.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.