X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35342
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego wf

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Polskich Olimpijczyków
w Krynicy-Zdroju

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

mgr Dawid Gomółka

Rozpoczęcie stażu: 1 września 2014 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Planowany termin zakończenia stażu: 31 maja 2017 r.

Krynica-Zdrój, wrzesień 2014 r.

WSTĘP
Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Krynicy-Zdroju. Posiadam siedmioletni staż pracy w zawodzie nauczyciela
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na dzieci i młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań i zamiłowań, uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy a dopełnieniem tego okresu będzie uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia
1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2013 r , poz. 393), a w szczególności następujące punkty:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Efektem realizacji w/w punktów zawartych w planie rozwoju zawodowego będzie wyższy standard mojej pracy a w konsekwencji wzrost kompetencji uczniów i jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.

Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły poprzez analizę i zmiany w dokumentach szkolnych

Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły przez uczestnictwo w warsztatach, kursach , szkoleniach

Promocja szkoły poprzez
udział drużyn w rozgrywkach strefowych i wojewódzkich

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (statut szkoły, WSO, plan wychowawczy).

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego dotyczących pracy wychowawczej i dydaktycznej

Kurs ratownika wodnego

.

Warsztaty szkoleniowe dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych z wychowania fizycznego

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności uczniów.

- Nabór zawodniczek

- Prowadzenie drużyn w rozgrywkach.
- organizowanie zawodów

- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

Sierpień, wrzesień 2014r.

Wrzesień 2014,2015,2016

Sierpień 2014,2015,2016

Raz w roku

Rok szkolny 2014/2015

Raz w roku

Na bieżąco.

Na bieżąco w okresie stażu.

W ciągu roku szkolnego

Wrzesień każdego roku szkolnego

Na bieżąco

Drugi semestr każdego roku szkolnego
Wniosek o rozpoczęcie stażu i plan rozwoju zawodowego opracowany według wymagań i powinności oraz potrzeb szkoły.

Posiadanie bieżących wiadomości.

Opis i analiza

Zaświadczenia
Opis i analiza podjętych działań,
ewaluacja

Opis i analiza podjętego działania, zaświadczenie

Zaświadczenia, opis i analiza, ewaluacja

Wykaz literatury, opis podjętych działań

Arkusz obserwacji, ankiety

Arkusze obserwacyjne, testy.

sprawozdania.

Karty wyjść, sprawozdania,
tabele, wyniki,

Sprawozdania

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.
Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie internetu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

-Wykorzystanie programów do nauki taktyki zespołowej w siatkówce

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).
- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej „Facebook”.

- Umieszczenie planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej www.wychowaniefizyczne.pl

Na bieżąco.

Na bieżąco.

Zgodnie z kalendarzem sportowym ustalanym na początku każdego roku szkolnego

Cały okres stażu.

Na bieżąco.

Na bieżąco przez okres stażu.

Wg potrzeb

Na bieżąco

Listopad 2014

Płyty, wydruki, testy, sprawozdania, konspekty, opis podjętych działań

Filmy instruktażowe, programy, opis i analiza podjętych działań

Potwierdzenia, opracowane materiały, wykazy stron internetowych oraz wydruki ze szkolnej strony internetowej.

Opis podjętych działań

Opis podjętych działań
Wydruk ze strony internetowej

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.

- Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia w ramach WDN, dla nauczycieli.

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń,

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

Drugi semestr roku szkolnego 2015/2016

Rok szkolny 2015/2016

Na bieżąco w okresie stażu.

Według potrzeb.

Scenariusze, konspekty,
Opis i analiza podjętych działań

Potwierdzenie Dyrektora Szkoły, protokół i materiały szkoleniowe, opis i analiza

Notatki ze spotkań,
potwierdzenia odbytych spotkań w danym gronie.
Opis i analiza podjętych działań

Materiały w formie zapisów elektronicznych i poglądowe wydruki danych opracowań.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.

Wdrożenie programu współpracy z rodzicami uczniów.

- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu z piłki siatkowej klas 3 w ramach zajęć rekreacyjno-sportowych.

- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
Rok szkolny
2014/2015

Dni otwarte szkoły.
Zebrania z rodzicami

Program, opis i analiza podjętych działań oraz efekty tych działań

Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych, opis i analiza podjętych działań

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

Organizacja wycieczek i imprez szkolnych.

Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Współorganizacja i organizacja jednodniowych
i kilkudniowych wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.

- Organizacja Dnia Sportu z okazji Dnia Dziecka

- Organizacja zawodów klasowych, między klasowych z tenisa stołowego.

- Organizacja turniejów
- Organizacja zawodów gminnych, międzygminnych oraz powiatowych
- Meczy towarzyskich

-Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: piłka siatkowa, piłka nożna, piłka koszykowa

-Organizacja i realizacja programu „Bezpieczne Ferie” dla uczniów pozostających w miejscu zamieszkania

- Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.

- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

- Organizowanie pomocy.

Pierwszy semestr roku szkolnego 2014/2015

Czerwiec każdego roku szkolnego

Pierwszy semestr każdego roku szkolnego

Wg kalendarza ustalonego na początku roku szkolnego

Na bieżąco w czasie trwania stażu.

Co rok- ferie zimowe

Wg potrzeb

Na bieżąco

Wg potrzeb

Wg potrzeb

Zapisy w dziennikach lekcyjnych, karty wycieczek. Opis i analiza

Regulamin, tabele,
sprawozdanie

Regulamin, tabele,
sprawozdanie

Sprawozdania, opis i analiza

Dziennik zajęć pozalekcyjnych.
Opis i analiza podjętych zadań

Program, opis i analiza podjętych zadań, efekty

Notatki, zapisy w dzienniku lekcyjnym, potwierdzone rozmowy z wychowawcami klas, potwierdzone notatki z rozmów z pedagogiem szkolnym.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
Realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Współpraca z Policją.

Organizowanie zawodów sportowych we współpracy z Mosir, SZS.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Spotkanie z przedstawicielami WOPR

Współpraca z Służbą Zdrowia.

- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

- Współpraca z Krynickim Klubem „UKS Dwójka Krynica”

- interweniowanie w zagrożeniach

- Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym

- Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń
- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z dziećmi i młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.
Współpraca z pielęgniarką szkolną

Wg kalendarza imprez ustalonego na początku roku szkolnego

Na bieżąco

Wg potrzeb

Cały okres stażu, oraz zgodnie z terminarzem zawodów SZS.

W trakcie stażu.

Wg kalendarza sportowego

Rok szkolny 2016/2017

W roku szkolnym
2016/2017

Rok szkolny
2014/2015
Dokumentacja z imprez, zdjęcia, materiały z prasy itp. Opis podjętych działań

Pisma skierowane do Policji, potwierdzenia
Opis i analiza wykonanego zadania

Komunikaty
i potwierdzenia udziału w zawodach. Opis i analiza wykonanych zadań

Zaświadczenia,
Opis i analiza podjętego zadania

Notatki, opis i analiza wykonanego działania

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Opis i analiza wykonanego zadania

Dokumentacja w dzienniku lekcyjnym.
Opis i analiza wykonanych zadań

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

Okres stażu

Opis i analiza przypadków.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................

Opracował: mgr Dawid Gomółka

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e

Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.