X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35335
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego: Małgorzata Lenczewska
Dyrektor szkoły:
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Marii Kownackiej w Łomiankach
Adres szkoły: ul.Warszawska 73
05-092 Łomianki
Stanowisko: nauczyciel wychowania fizycznego
Czas trwania stażu: 3 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data ukończenia stażu: 28.06.2017 r.
Opiekun stażu:

Cel główny: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Cele szczegółowe:
1. Doskonalenie planowania w obszarze dydaktycznym i wychowawczym jako koniecznego warunku do zapewnienia uporządkowanych działań w procesie wychowania fizycznego.
2. Upowszechnianie różnych form uczestnictwa w kulturze fizycznej jako alternatywy aktywnego spędzania czasu wolnego przez wychowanków i społeczność lokalną szkoły.
3. Organizowanie zadań użytecznych społecznie dla środowiska szkoły.
4. Pogłębianie wiedzy psychologicznej i pedagogicznej pod kątem jej wykorzystania dla dobra wychowanków.
5. Wykorzystywanie w pracy nauczyciela wychowania fizycznego zarówno standardowych środków dydaktycznych jak i technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

6. Poszerzanie swojej wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń niezbędnych do ciągłego doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela.
7. Opracowywanie i wdrażanie przedsięwzięć oraz programów na rzecz doskonalenia pracy własnej i podwyższania jakości pracy szkoły.

Plan działania

Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego (§7.1.1)
1.Udział w pracach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym przy wdrażaniu wniosków, realizacji zaplanowanych zadań, dokonywaniu analiz itp.
Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego i gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wymiana doświadczeń, planowanie działań prozdrowotnych
Praca w komisji stypendialnej

2. Współpraca z Samorządem Uczniowskim:
- współorganizacji zabaw (dyskotek, balów) dla dzieci
- organizacja uroczystości i różnorodnych imprez szkolnych

3. Bieżąca współpraca z dyrektorem szkoły, realizacja zarządzeń, powierzonych zadań dodatkowych - cały okres stażu

Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego (§7.1.2)

1.Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział
w szkoleniach, warsztatach organizowanych przez szkołę - w okresie stażu

2.Udział w pracach zespołu zdrowotnego- planowanie działań na każdy rok szkolny i ich realizacja

3.Udział w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego dotyczących nauczania wychowania fizycznego:
- konferencje szkoleniowe;
- warsztaty metodyczne

4.Tworzenie własnego warsztatu pracy:
- budowanie bazy materiałów dydaktycznych, tekstów, czasopism itp.

5.Orientacja w nowościach dotyczących nauczania wychowania fizycznego

6.Obserwacja zajęć prowadzonych przez innych nauczycieli wychowania fizycznego: zastosowane metody, pomoce dydaktyczne, formy dyscyplinowania uczniów

7.Prowadzenie lekcji w obecności dyrektora szkoły, opiekuna stażu lub innych nauczycieli- analiza poprowadzonych zajęć

Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§7.1.3)

1.Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty oraz aktualizacja wiedzy na temat analizowanej dokumentacji:
- Rozporządzenie MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli;
- Ustawa- Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 roku;
- Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania , klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych;
- Ustawa o Systemie Oświaty z 7 września 1991 roku;
- Ustawa o Kulturze Fizycznej z 18 stycznia 1996 roku;
- Rozporządzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
- Rozporządzenie MEN z 9 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego
- Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
- Rozporządzenie MEN z dnia 7 lutego 2012 roku w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych

2.Analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego:
- Statut Szkoły wraz z załącznikami
- Program Wychowawczy
- Regulaminy
-Uchwały Rady Pedagogicznej

3.Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych dziedzinach(§7.2.1)*

1.Ubieganie się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, zaplanowanie ścieżki awansu, systematyczna realizacja zaplanowanych działań i ich dokumentowanie
Współpraca z opiekunem stażu:
- omówienie zasad współpracy
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
- ustalenie terminów spotkań z opiekunem;

2.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- analiza i wybór programu nauczania w oparciu o jego wartości merytoryczne;
- opracowanie i analiza przedmiotowego systemu oceniania z wychowania fizycznego
- obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli
- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- stosowanie aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem;
- opracowanie pomocy dydaktycznych;
- dobieranie różnych metod i narzędzi w procesie oceniania
-napisanie i wdrażanie programu zajęć dodatkowych (SKS)

3.Praca w zespole przedmiotowym nauczycieli wychowania fizycznego

4.Prowadzenie dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć pozalekcyjnych).
Konstruowanie rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny

5.Dokonywanie ewaluacji własnych działań:
- obserwacji uczniów, rozmów z nimi;
- rozmowy z opiekunem stażu, dyrektorem, bardziej doświadczonymi nauczycielami – wysłuchanie uwag, wskazówek
- autorefleksje – określenie mocnych i słabych stron swojej pracy zawodowej
6.Konstruowanie rozkładów materiału, wymagań edukacyjnych. - w okresie stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych (§7.2.2)

1.Poznanie problemów środowisk:
- obserwacja dzieci podczas lekcji, zajęć dydaktycznych, przerw
- indywidualne rozmowy z uczniami, ich rodzicami, wychowawcami, innymi pracownikami
- wymiana doświadczeń, spostrzeżeń z innymi nauczycielami

2.Udział w przygotowaniu uczniów do zawodów.

3.Prowadzenie dodatkowych zajęć sportowo - rekreacyjnych: praca z uczniem zdolnym, rozwijanie zainteresowań podopiecznych.

4.Wykorzystywanie odpowiednich metod i form pracy na lekcji z uczniem mającym problem z opanowaniem nowych umiejętności

5.Przygotowanie ściennych gazetek o tematyce sportowej oraz zdrowotnej, relacjonowanie zawodów, imprez szkolnych sportowo – rekreacyjnych

6.Organizowanie wewnątrzszkolnego turnieju tańca

7.Przygotowanie zespołu tanecznego New Step do występów podczas uroczystości szkolnych i lokalnych

8.Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez, zawodów sportowych

9.Kontakty z pedagogiem szkolnym, udział w spotkaniach zespołu wychowawczego, respektowanie ustaleń podjętych podczas zebrań

10.Udział w programach edukacyjnych i profilaktycznych realizowanych w szkole

11.Prowadzenie lekcji o tematyce współpracy, akceptacji, zasad „fair play”, zdrowego trybu życia i odżywiania się.

12.Rozmowy z rodzicami – podczas zebrań i dni otwartych

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej (§7.2.3)

1.Opracowanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru - testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.

2.Przygotowanie scenariuszy i regulaminów imprez sportowo – rekreacyjnych, zawodów, konspektów lekcji, sprawozdań, tabeli wyników testów sprawnościowych przy użyciu komputera i internetu.

3.Przygotowanie dokumentacji stażu w wersji elektronicznej

4.Przygotowywanie artykułów o tematyce sportowej na stronę internetową szkoły
5.Stworzenie strony internetowej szkolnego zespołu tańca New Step
6.Publikowanie własnych prac:
- scenariuszy lekcji
- projektu planu rozwoju zawodowego na stronie www.

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań (§7.2.4)

1.Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii
i dydaktyki:
-samokształcenie
-różne formy doskonalenia zawodowego

2.Obserwacja pracy innych nauczycieli, konsultacje z pedagogiem i wychowawcami klas

3.Znajomość aktualnego rozwoju uczniów z uwzględnieniem właściwości okresu rozwojowego (przeprowadzanie cyklicznych testów sprawności uczniów)

4.Pedagogizacja rodziców – współpraca z opiekunami podopiecznych.

5.Wdrażanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania, przestrzeganie przepisów przy ocenianiu bieżącym, wystawianie ocen semestralnych lub rocznych

6.Sprawowanie opieki nad uczniami

7.Aktywne pełnienie dyżurów międzylekcyjnych

8.Zapoznanie z opiniami i orzeczeniami wydanymi przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, uwzględnianie w procesie dydaktycznym i wychowawczym zawartych w nich zaleceń

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż (§7.2.5)

1.Prawidłowe zastosowanie procedur awansu;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu
- napisanie planu rozwoju zawodowego i przedłożenie go zatwierdzenia dyrektorowi szkoły
- bieżące dokumentowanie stopnia realizacji zadań
- przygotowanie sprawozdania z realizacji stażu
- złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego - w okresie stażu

2.Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania (dzienniki lekcyjne, dzienniki zajęć dydaktycznych) zgodnie z obowiązującymi przepisami

3.Konstruowanie rozkładów materiału, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów - w okresie stażu - notatki własne

4.Zapoznanie się z zasadami i metodami współpracy nauczycieli z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją

5.Udział w pracach różnorodnych komisji powołanych w szkole

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.