X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35329
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
na stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

Lidia Migdał

nauczyciel
wychowania przedszkolnego
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym
W Głuszynie

Okres stażu: 01.09.2014 – 31.05.2017

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§8 ust. 2, pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

1. Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego:
- analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego: Ustawa, Karta Nauczyciela, Rozporządzenie MENiS z dn. 01.03.2013r.

2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego:
- opracowanie planu rozwoju zawodowego,
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego,
- sporządzanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

3. Podnoszenie swoich kwalifikacji:
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, tj. kursy, szkolenia, warsztaty doskonalące,
- aktywny udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli,
- studiowanie literatury fachowej dotyczących doskonalenia warsztatu i metod pracy nauczyciela przedszkola.

4. Opracowanie i wdrażanie narzędzi diagnostycznych służących badaniu jakości pracy szkoły:
- prowadzenie obserwacji dziecka,
- wstępna i końcowa diagnoza gotowości szkolnej dziecka.

5. Opracowanie dokumentacji pracy przedszkola:
- przygotowywanie planów pracy wychowawczo – dydaktycznej przedszkola oraz sprawozdań z działalności przedszkola.
Dokonywanie ewentualnych modyfikacji planów.

6. Prowadzenie zajęć metodami aktywizującymi i innowacyjnymi podczas pracy z całą grupą oraz z dziećmi nadpobudliwymi.

7. Przeprowadzenie projektu edukacyjnego przynajmniej raz w roku.

8. Doskonalenie bazy dydaktycznej placówki do pracy z dzieckiem przedszkolnym: - wybór i zakup nowych pomocy, elementów wyposażenia sal oraz kącików zainteresowań,
- aktualizacja dekoracji sal przedszkolnych związana z porami roku i bieżącymi wydarzeniami z życia przedszkola.

9. Pozyskiwanie sponsorów na zakup zabawek, sprzętu muzycznego i nagłośniającego oraz innych elementów wyposażenia przedszkola.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§8 ust. 2, pkt. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
- opracowywanie dokumentów przedszkolnych, sprawozdań, referatów, scenariuszy zajęć oraz wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym,
- przygotowywanie pomocy dydaktycznych, kart pracy, ogłoszeń, materiałów na gazetki tematyczne,
- systematyczne prowadzenie kącika informacyjnego dla rodziców.

2. Tworzenie dyplomów, zaproszeń dla dzieci, rodziców i innych osób.

3. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej – prezentacja filmów edukacyjnych (przyrodniczych), różnego rodzaju zdjęć i ilustracji tematycznych, reprodukcji dzieł sztuki.

4. Wykorzystanie Internetu jako dodatkowego źródła informacji:
- korzystanie z programów edukacyjnych, encyklopedii multimedialnych,
- wykorzystywanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i doświadczeń związanych z pracą w przedszkolu i awansem zawodowym.

5. Publikacje w Internecie:
-opublikowanie dokumentacji przeszklonej, scenariuszy zajęć, referatów,
-współpraca w redagowaniu strony internetowej ZSP, relacjonowanie i umieszczanie na niej prezentacji z ważnych wydarzeń z życia przedszkola.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§8 ust. 2, pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć;

1. Prowadzenie warsztatów oraz zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola oraz innych zainteresowanych nauczycieli z ZSP i spoza placówki.

2. Prezentacja referatów w ramach szkoleń Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli z zakresu pedagogiki i metodyki wychowania przedszkolnego.

3. Pomoc w wyszukiwaniu potrzebnych informacji z dziedziny pedagogiki, jak również wszystkich dziedzin naukowych potrzebnych innym nauczycielom do prowadzenia zajęć, przedszkolnych przedstawień i akademii.

4. Gromadzenie i opracowywanie własnych materiałów dydaktycznych przydatnych w pracy nauczyciela i udostępnianie ich zainteresowanym nauczycielom.

5. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§8 ust. 2, pkt. 4
Realizacja co najmniej trzech z następujących zadań:
a) opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich,
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, eksperta komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy, rzeczoznawcy do spraw programów nauczania, programów wychowania przedszkolnego, podręczników lub środków dydaktycznych, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej,
c) poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych,
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej.
1. Opracowanie planu działań wychowawczych przedszkola w oparciu o Program Wychowawczy ZSP.

2. Opracowanie i wdrożenie planu współpracy z rodzicami, w tym pedagogizacji rodziców. Prezentacja referatów i dyskusje na tematy związane z edukacją i rozwojem psychofizycznym dzieci.

3. Opracowanie i realizacja programu działań edukacyjnych.

4. Organizacja imprez i uroczystości przedszkolnych, akcji charytatywnych.

5.Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych i szkolnych.

6.Udział w kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”.

7.Przygotowanie i przeprowadzenie konkursu gminnego „Zajączek wielkanocny”.

8.Organizacja wycieczek i wyjazdów przedszkolnych i szkolnych (poszerzenie dostępu do kultury i sztuki), np. do kina, do teatru.

9.Wykonywanie zadań na rzecz oświaty i pomocy społecznej we współpracy z innymi osobami i instytucjami:
- współpraca z Biblioteką Publiczną w Namysłowie,
- współpraca z biblioteką szkolną,
- współpraca z logopedą szkolnym,
- współpraca z psychologiem szkolnym,
- współpraca z pielęgniarką szkolną,
- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
- współpraca z Komendą Powiatową Policji w Namysłowie,
- współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Namysłowie,
- współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną w Głuszynie,
- współpraca z Narodowym Teatrem Edukacji z Krakowa,
- współpraca z Akademią Artystyczną „TALENT”,
- współpraca z Radą Sołecką w Głuszynie.
- współpraca z przedszkolem w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie,
- współpraca z opiekunem Samorządu Uczniowskiego w ZSP.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
§8 ust. 2, pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
1.Praca z dzieckiem z problemami w nauce i z zachowaniem – zdiagnozowanie wybranego problemu edukacyjnego – rozpoznawanie przypadku. Ustalenie metod pracy z dzieckiem i opis podjętych działań, współpraca z innymi nauczycielami, rodzicami i Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Namysłowie, indywidualizacja pracy z dzieckiem.

2.Praca z dzieckiem zdolnym (uzdolnionym) – rozpoznawanie przypadku – opracowanie specjalnych zestawów zadań dla dziecka, indywidualizacja pracy z dzieckiem, przygotowanie go do konkursow

Plan ma formę otwartą, dopuszcza się możliwość zmian i modyfikacji dotyczących podejmowanych zadań, form i ich realizacji, czy też dokumentowania w zależności od wynikających potrzeb, czy też przydzielonych zadań dodatkowych.
Opracowała: mgr Lidia Migdał

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.