X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35224

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Joanna Szymańska
Placówka oświatowa:

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2014
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Cele rozwoju zawodowego w okresie stażu:
- Poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie swoich umiejętności i kompetencji;
- Wzbogacanie własnego warsztatu i metod pracy;
- Pogłębianie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- Podejmowanie działań mających na celu podniesienie jakości pracy Ośrodka;
- Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Cele szczegółowe wynikające z wymagań Rozporządzenia MEN z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli :
- Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy Ośrodka;
- Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć;
- Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub opiekuńczych;
- Poszerzenie zakresu działań Ośrodka, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych;
- Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami;
- Wykazanie się umiejętnością rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych lub wychowawczych.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej
na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności :
- Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i Ośrodka (rady szkoleniowe, warsztaty, szkolenia, kursy, itp.)
- Systematyczne studiowanie literatury pedagogicznej i psychologicznej oraz śledzenie stron internetowych dotyczących oświaty
- Udział w zajęciach otwartych organizowanych przez innych nauczycieli i wychowawców

2. Doskonalenie i rozbudowa własnego warsztatu pracy
-Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, środków dydaktycznych, pomocy przydatnych w pracy
-Stosowanie aktywizujących metod nauczania i pogłębianie wiedzy na ich temat

3.Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego
- Udział w tworzeniu i modyfikowaniu dokumentów Ośrodka w ramach prac Rady Pedagogicznej i pracy w zespołach zadaniowych

4.Organizacja konkursów szkolnych i międzygrupowych
-Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów plastycznych i quizów wiedzy rozwijających wiedzę i zainteresowania wychowanków

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Zaświadczenia o udziale w szkoleniach, spotkaniach
Notatki, scenariusze
Protokoły Rady Pedagogicznej, dokumentacja wewnątrzszkolna
Scenariusze, adnotacje w dziennikach, informacje na stronie internetowej i w gazetce szkolnej

§ 8 ust.2 pkt 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1. Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w przygotowaniu do zajęć i pracy z wychowankami
- Przygotowywanie dokumentacji (plany pracy, sprawozdania)
- Przygotowywanie materiałów i pomocy dydaktycznych (scenariusze zajęć i uroczystości, karty pracy, gazetki ścienne, dyplomy)
- Korzystanie z internetu, komputerowych programów edukacyjnych i encyklopedii multimedialnych podczas zajęć z wychowankami

2.Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w samodzielnym doskonaleniu i dokumentowaniu przebiegu stażu
- Monitorowanie aktualizacji przepisów, materiałów szkoleniowych i pomocniczych w zakresie:awansu zawodowego, pedagogiki specjalnej, metod aktywizujących, aktualnych przepisów oświatowych
- Przygotowanie dokumentacji przebiegu stażu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plany pracy, sprawozdania
Scenariusze, zdjęcia
Wpisy w dzienniku, scenariusze
Notatki
Dokumentacja procedury awansu zawodowego

§ 8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami
-Prowadzenie lekcji otwartych i koleżeńskich w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych
-Współpraca z innymi nauczycielami podczas przygotowań do akademii, konkursów, uroczystości szkolnych
-Współpraca i konsultacje z innymi wychowawcami, nauczycielami, oraz psychologiem i pedagogiem szkolnym

2.Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod i form pracy
-Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych
-Udostępnianie wybranych materiałów i pomocy dydaktycznych oraz materiałów ze szkoleń zainteresowanym nauczycielom

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wpisy w dzienniku, scenariusze, notatki
Wydruk, potwierdzenie

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1.Opracowanie i wdrożenie programu koła teatralnego „Świetliki”
-Opracowanie programu Koła
-Prowadzenie zajęć teatralnych
-Przygotowywanie inscenizacji, teatrzyków
-Angażowanie wychowanków do pracy nad dekoracjami i kostiumami do przedstawień
-Prezentacja osiągnięć podczas imprez i uroczystości szkolnych
-Udział w przeglądach, konkursach, festiwalach pozaszkolnych

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plany pracy, sprawozdania

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1.Wykonywanie zadań wynikających z pełnienia funkcji opiekuna Samorządu Szkolnego
-Współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych
-Organizowanie akcji charytatywnych na terenie Ośrodka („Góra Grosza”, Zbiórka nakrętek itp.)
-Opieka nad zespołem redakcyjnym gazetki szkolnej

2.Podejmowanie dodatkowych zadań w celu rozwijania zainteresowań i twórczej działalności
wychowanków
-Zaangażowanie wychowanków w przygotowywania i udział w uroczystościach internackich i szkolnych
-Prowadzenie zajęć plastycznych oraz stwarzanie możliwości do zaprezentowania twórczości wychowanków (gazetki ścienne, wystawy)
-Przygotowywanie prac na konkursy plastyczne
-Zaangażowanie wychowanków w przygotowania wystroju i dekoracji sal i korytarzy internatu

3.Przygotowywanie wychowanków do udziału w życiu społecznym i kulturalnym
-Prowadzenie zajęć mających na celu rozwijanie u wychowanków jak największej samodzielności i zaradności życiowej oraz kształtowanie pożądanych i akceptowanych społecznie postaw
-Współorganizowanie wyjść i wycieczek (miejsca użyteczności publicznej, muzeum,kino itp.)

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Plany pracy, sprawozdania
Wpisy w dziennikach, informacje na stronie internetowej i gazetce szkolnej

§ 8 ust.2 pkt 4 lit. e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1.Współpraca z I LO
- Organizowanie wspólnych spotkań, wymiana doświadczeń, prezentacja dokonań artystycznych wychowanków
2.Współpraca z kołami i organizacjami działającymi w Ośrodku
-Współpraca przy organizowaniu uroczystości i akcji
3.Współpraca z rodzicami
-Bieżące kontakty z rodzicami (rozmowy indywidualne, telefoniczne, wywiady środowiskowe) mające na celu: podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców i wsparcie w rozwiązywaniu problemach wychowawczych, wskazywanie instytucji wspierających rodzinę i pomoc w nawiązaniu współpracy, motywowanie do uzupełniania i aktualizowania dokumentacji

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Wpisy w dziennikach, informacje na stronie internetowej i gazetce szkolnej
Bieżąca dokumentacja (adnotacje w dzienniku, zeszycie obserwacji)

§ 8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych
lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

ZADANIE /FORMY REALIZACJI
1.Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego lub wychowawczego
-Diagnoza wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych
-Opis i analiza dwóch przypadków
-Ustalenie metod pracy i oddziaływań wychowawczych lub edukacyjnych
- Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.