X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 35244

Pan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Stanowisko: nauczyciel matematyki i informatki
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Podstawa prawna opracowania planu:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Poz. 393).
CELE:

1. Poszerzenie zakresu wiedzy.
2. Podniesienie efektywności działań dydaktyczno –wychowawczych.
3. Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej
lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Poznanie procedury awansu zawodowego:
• Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli.
• Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.

Doskonalenie kompetencji zawodowych:

• Aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Samokształcenie poprzez zdobywanie wiedzy z ogólnie dostępnych źródeł informacji.

Podnoszenie jakości nauczania poprzez doskonalenie własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej:

• Wykorzystanie metod aktywizujących i technologii informacyjnej w procesie edukacyjnym.
• Praca z uczniem zdolnym.
• Praca z uczniem mającym problemy w nauce.
• Organizowanie szkolnych konkursów matematycznych.
• Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach.
• Przygotowywanie uczniów do egzaminów zewnętrznych.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej

Stosowanie technologii komputerowej w pracy dydaktycznej:
• Przygotowanie pomocy dydaktycznych oraz narzędzi badawczych do sprawdzenia wiedzy i umiejętności.
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej.
• Wykorzystywanie tablicy multimedialnej na lekcjach.
• Korzystanie z elektronicznych wersji podręczników (multibooki).
• Pomoc uczniom przy projekcie edukacyjnym.

Wykorzystanie Internetu w zakresie realizacji działań
dydaktyczno - wychowawczych

• Korzystanie z serwisów edukacyjnych i zasobów publikowanych na stronach wydawnictw.
• Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowywania różnych materiałów.
• Przygotowanie i wykorzystanie platformy moodle do nauki przed egzaminem gimnazjalnym.

Wykorzystywanie technologii komputerowej na rzecz promocji szkoły

• Pomoc przy aktualizacji szkolnej strony WWW (zbieranie materiałów, selekcja, umieszczanie ich na stronie, zmiana wyglądu itp.).
• Wykonywaniu materiałów na uroczystości i konkursy szkolne oraz spotkania
z mieszkańcami organizowane przez szkołę (np. zaproszenia, dyplomy, prezentacje, plany).

§ 8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli
w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy
i doświadczenia innym nauczycielom:

• Aktywny udział w spotkaniach metodycznych nauczycieli.
• Współpraca z innymi nauczycielami przy przeprowadzaniu wspólnych projektów.
• Pomoc przy wykorzystywaniu technologii komputerowej do pracy przez innych nauczycieli.

Upowszechnianie własnych doświadczeń i metod pracy
• Opublikowanie w portalu internetowym „Planu rozwoju zawodowego”.
• Opublikowanie na szkolnej stronie WWW planów i opisów przeprowadzonych szkolnych konkursów matematycznych.
• Pedagogizacja rodziców -opracowanie materiałów dotyczących bezpieczeństwa w sieci.

§ 8 ust. 2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Nabywanie umiejętności projektowania własnych działań
• Opracowanie planów zajęć przygotowujących do egzaminu gimnazjalnego i sprawdzianu po szkole podstawowej.
• Przygotowanie planów lekcji wychowawczych.
• Współpraca z rodzicami.

§ 8 ust. 2 pkt 4b
Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Uzyskanie tytułu egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej

• Złożenie wniosku o przyjęcie na szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.
• Ukończenie kursu na egzaminatora.

Wykonywanie zadań egzaminatora

• Udział w pracach komisji egzaminacyjnej.

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce

• Przygotowanie uczniów do zewnętrznych egzaminów gimnazjalnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Organizowanie
i przeprowadzanie konkursów szkolnych
• Przygotowywanie i zachęcanie uczniów
do udziału w konkursach matematycznych:
- Kuratoryjnego Konkursu Matematycznego,
- Kangur Matematyczny,
- szkolny konkurs matematyczny.

Rozwijanie wiedzy i zainteresowań uczniów

• Organizowanie wycieczek dydaktyczno - krajoznawczych.
• Prowadzenie zajęć koła matematycznego.
• Prowadzenie dodatkowych zajęć w czasie ferii zimowych.

Rozwijanie umiejętności oszczędzania i nauka wartości pieniądza:
• Pełnienie funkcji opiekuna Szkolnej Kasy Oszczędnościowej (SKO).

Praca w Spółdzielni Uczniowskiej:
• Pomoc w organizacji pracy Spółdzielni Uczniowskiej.
• Pomoc w przygotowywaniu uczniów do Konkursu Wiedzy o Spółdzielczości.

§ 8 ust. 2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej
lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną:

• Obserwacja uczniów, w razie potrzeby skierowanie go na konsultacje w poradni.
• Realizacja zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Edukacja wychowanków dotycząca uzależnień:

• Przygotowanie planu lekcji z wychowawczą z uwzględnieniem tematów dotyczących uzależnień.

• Przeprowadzenie lekcji na temat uzależnień przy wykorzystaniu technologii komputerowej.

Edukacja w zakresie bezpieczeństwa w Internecie.

• Przygotowanie planu lekcji zajęć komputerowych i informatyki z uwzględnieniem tematu bezpieczeństwa w sieci.
• Realizowanie tematów bezpieczeństwa w Internecie na lekcjach z wychowawcą, zajęć komputerowych i informatyki.
• Wykonanie gazetki na korytarzu dotyczącej bezpieczeństwa w sieci.
• Pedagogizacja rodziców.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Opis i analiza rozwiązywania problemu edukacyjnego
• Diagnoza dwóch wybranych problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
• Systematyczna praca nad rozwiązaniem problemu i wyciągnięcie wniosków.
• Wymierny efekt zamierzonych działań.

Zakładam możliwość modyfikacji swojego planu rozwoju zawodowego w zależności od potrzeb szkoły i zaistniałych sytuacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.