X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 35223
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

WSTĘP

Jestem nauczycielem wychowania fizycznego w Zespole Szkół w Rybnie, gdzie pracuję sześć lat.
Praca w zawodzie nauczycielskim wymaga stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego. Dlatego będę doskonalił swój warsztat pracy w realizacji zadań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych, co pozwoli mi pełniej oddziaływać na młodzież, rozwijać wśród niej szereg zainteresowań oraz uczyć kreatywnego i twórczego myślenia.
Celem mojego stażu będzie rozwój osobisty i zawodowy, a dopełnieniem tego okresu uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
W okresie stażu jako nauczyciel mianowany będę realizował wymagania kwalifikacyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

§ 8 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej, lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego.
Realizacja zadań związanych z usprawnianiem pracy szkoły.
Doskonalenie warsztatu pracy i podniesienie jakości pracy szkoły.
Promocja szkoły.
Udział drużyny dziewcząt w międzyszkolnej mini lidze piłki siatkowej.

Udział drużyny chłopców w rozgrywkach ligowych piłki nożnej.

- Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego.

- Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego.

- Analiza dokumentów (statut szkoły, ZWSO, plan wychowawczy, plan profilaktyki).

- Aktywny udział w tworzeniu oraz zmianach w dokumentach szkolnych.

- Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikający z potrzeb własnych i szkoły (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne, konferencje).

Kurs instruktorski z wybranej dyscypliny sportowej

Kurs instruktora rekreacji ruchowej.

Warsztaty szkoleniowe z gier zespołowych.

Udział w programie "Żyj smacznie i zdrowo".

- Systematyczne pogłębianie wiedzy poprzez studiowanie literatury fachowej.

- Stosowanie aktywizujących metod nauczania.

- Obserwacja i analiza umiejętności i osiągnięć uczniów.

- Zapraszanie przedstawicieli władz na organizowane przez szkołę imprezy o charakterze sportowym.

- Prowadzenie drużyny w rozgrywkach sportowych.

- Prowadzenie drużyny w rozgrywkach ligowych, nabór zawodników.
wrzesień 2014r.

§ 8 ust. 2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

Wykorzystanie w pracy technologii komputerowej.

Wykorzystanie internetu.
- Prowadzenie dokumentacji własnej, szkolnej i diagnostycznej uczniów w formie elektronicznej.

- Wykorzystywanie techniki komputerowej do opracowywania tabel i wyników osiągnięć sportowych uczniów.

- Opracowywanie dla potrzeb własnych i szkoły dyplomów, komunikatów, zaproszeń itp. na zawody sportowe.

- Przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem komputera.

- Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy i doświadczenia innych nauczycieli.

- Korzystanie ze stron MEN (śledzenie zmian w przepisach oświatowych).

- Gromadzenie i zamieszczanie materiałów dotyczących sportu szkolnego na stronie internetowej szkoły we współpracy z nauczycielem informatyki.

8 ust. 2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem.
- Prowadzenie zajęć
otwartych z wychowania fizycznego dla nauczycieli.

- Przygotowanie i przeprowadzenie
szkolenia w ramach WDN, dla nauczycieli.

- Konsultowanie się, prezentowanie materiałów uzyskanych podczas szkoleń, pomoc nauczycielom będącym na drodze awansu zawodowego ze szkoły macierzystej i innych szkół.

- Opracowywanie nowych i udostępnianie posiadanych konspektów zajęć, planów, scenariuszy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

Opracowanie i wdrożenie własnego programu.
Współpraca z rodzicami uczniów.
- Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu dla klasy sportowej w ramach zajęć wychowania fizycznego.

- Rozmowy z rodzicami, prawnymi opiekunami
uczniów na tematy
wychowawcze
młodzieży w szkole i poza nią, osiągnięcia edukacyjne i sportowe.
Rok szkolny
2014/2015
Dni otwarte szkoły.
Imprezy szkolne
Notatki ze spotkań, zapisy w dziennikach lekcyjnych.

§ 8 ust. 2 pkt 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

Organizacja wycieczek i imprez szkolnych

Organizacja konkursów i turniejów sportowych: szkolnych i międzyszkolnych.

Aktywne i bezpieczne
spędzanie czasu
wolnego przez uczniów.

Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków.

- Współorganizacja i organizacja jednodniowych
i kilkudniowych wycieczek szkolnych
w celu integracji grupy, lepszego poznania się oraz wzbogacenia rozwoju emocjonalnego uczniów.
- Współorganizacja i organizacja imprez:
• Bieg Niepodległości
• Dzień Sportu
- Organizacja zawodów międzyszkolnych i międzyklasowych.

- Organizacja turniejów i meczów towarzyskich z zakresu gier zespołowych.

-Prowadzenie zajęć rekreacyjno sportowych
w ramach zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: tenis ziemny, gry zespołowe.

- Wykonywanie prac związanych z konserwacją i wzbogacaniem bazy sportowej.

- Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów.

- Rozmowy z rodzicami bądź prawnymi opiekunami.

- Organizowanie pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

Współpraca ze strukturami samorządowymi.

Współpraca z Policją.

Organizowanie zawodów sportowych we współpracy z OSiR w Rybnie.

Współpraca z pedagogiem szkolnym.

Współpraca w organizowaniu akcji prowadzonych przez szkołę.

Nawiązywanie współpracy z podmiotami gospodarczymi i instytucjami.

Współpraca ze strażą pożarną.

Współpraca ze Służbą Zdrowia.

- Współpraca z przedstawicielami samorządu gminy i powiatu celem pomocy przy organizowaniu imprez o charakterze sportowym.

- Współpraca z organizacjami sportowymi: SZS i
W-MLZS.

- Zorganizowanie spotkania z policjantem na temat
„ Postępowania w sprawach nieletnich i wynikających z nich konsekwencji prawnych” oraz „ Bezpieczeństwa w drodze do szkoły i powrotu”.

- Przygotowanie uczniów do udziału
w zawodach szkolnych i międzyszkolnych, oraz
angażowanie ich do pomocy przy organizacji tych zawodów.

- Konsultacje i współpraca w organizowaniu pomocy uczniom potrzebującym.

- Współorganizowanie akcji : Dzień Ziemi,
Sprzątanie Świata itp.

- Współpraca z podmiotami gospodarczymi w celu pozyskania środków finansowych na organizowanie imprez nie tylko o charakterze sportowym.

- Zorganizowanie spotkania z przedstawicielami straży pożarnej poświęcone profilaktyce wszelkiego rodzaju zagrożeń, z jakimi stykają się w swojej misji niesienia pomocy, połączone z pokazem sprzętu „ratowniczego”.
- Zaproszenie przedstawiciela służby zdrowia na spotkanie z młodzieżą poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy.

§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania do realizacji
Forma/Metoda
realizacji Termin wykonania Dowody realizacji

1.
Opis i analiza problemów edukacyjnych lub wychowawczych.
- Opis dwóch problemów: ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału, bądź wykazującego niechęć do jakiejkolwiek aktywności sportowej oraz ucznia zdolnego;
- zdiagnozowanie wybranych problemów
- ustalenie i wdrożenie środków
zaradczych,
- wyciągnięcie wniosków.

Opis i analiza przypadków.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.