X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 35220
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Szkoła Podstawowa nr 3 im. św. Stanisława Kostki w Rybniku

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień

nauczyciela dyplomowanego

mgr Małgorzata Dudek
nauczyciel wychowania fizycznego

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2014r
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2017

Zagadnienia organizacyjne
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego nauczycieli, przygotowanie planu rozwoju zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego związanego z awansem zawodowym.

• Zapoznanie się z materiałami publikowanymi na stronach internetowych, portalach oświatowych.

• Opracowanie planu rozwoju zawodowego zgodnie potrzebami szkoły. Wrzesień 2014 Wniosek o rozpoczęcie stażu,
plan rozwoju zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. • Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu rozwoju. Cały okres stażu Świadectwa,
scenariusze, zaświadczenia.
3. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju. • Opis realizacji planu rozwoju. Czerwiec 2017 sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§8 ust.2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na wskutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Aktywny udział w pracy zespołu wychowania fizycznego. • Realizowanie planu pracy.
• Spotkania z metodykiem wychowania fizycznego.
• Analizowanie na bieżąco przepisów prawa oświatowego. Cały okres stażu. Sprawozdania z pracy zespołu.
2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu zawodowym. • Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Udział w szkoleniach metodycznych, kursach, warsztatach i konferencjach.
• Udział w lekcjach otwartych i koleżeńskich. Cały okres stażu. Zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo w
szkoleniach.
3. Uaktualnianie własnej wiedzy metodycznej i merytorycznej
oraz rozbudowanie własnego warsztatu pracy. • Systematyczne studiowanie literatury i prasy branżowej i fachowej oraz ogólnopedagogicznej.
• Stała analiza nowości wydawniczych i prawa oświatowego poprzez zasoby biblioteczne i internetowe. Cały okres stażu. Wykaz literatury.
4. Współpraca w rybnickim oddziale Szkolnego
Związku Sportowego. • Udział w posiedzeniach zarządu Rybnickiego Szkolnego Związku Sportowego. Cały okres stażu. Zaświadczenia potwierdzające
uczestnictwo w
posiedzeniach.
5. Obserwacja i analizowanie
rozwoju uczniów. • Przeprowadzanie testów sprawności fizycznej.
• Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych Cały okres stażu. Wyniki pomiarów. Klasyfikacje
turniejowe, sprawozdania
z zawodów.
6. Konstruowanie
Przedmiotowego Systemu Oceniania z
Wychowania Fizycznego. • Opracowanie dokumentu. Rok szkolny 2015/16. Przedmiotowy System
Oceniania z WF.
7. Prowadzenie zajęć dla
szczególnie utalentowanej
młodzieży. • Zajęcia prowadzone w ramach sks-ów.
• Indywidualne treningi z uczniami przygotowującymi się do zawodów miejskich i wojewódzkich.
• Prowadzenie zajęć dodatkowych(art.42 KN) Cały okres stażu. Dokumentacja zajęć.
8. Współorganizowanie i organizowanie imprez
sportowych promujących
szkołę. • Organizowanie wspólnie z innymi
• nauczycielami imprez sportowych oraz wewnątrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin, a także zawodów z okazji "Dnia Sportu".
• Organizowanie rozgrywek dla klas I-III o najsprawniejszą klasę. Cały okres stażu. Regulamin imprez.
Sprawozdania. Dokumenty
poświadczające.
9. Informowanie o wydarzeniach
sportowych szkoły. • Opiekowanie się gablotą sportową (zamieszczanie aktualnych informacji dotyczących sportu w szkole oraz zawodów międzyszkolnych).
• Zamieszczanie informacji sportowych na stronie internetowej szkoły. Cały okres stażu. Klasyfikacje zawodów, zdjęcia,
sprawozdania.
10. Współpraca z rodzicami. • Zajęcia otwarte dla rodziców.
• Rozmowy indywidualne.
• Udział w zebraniach klasowych i wywiadówkach. Cały okres stażu. Scenariusze zajęć. Ankiety.

§8 ust.2 pkt 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Ukończenie kursów doskonalących dotyczących stosowania technologii informacyjnej. • Doskonalenie i poszerzanie wiedzy informatycznej w celu wykorzystania jej do planowania, gromadzenia i opracowywania informacji. Cały okres stażu Zaświadczenia, świadectwa.
2. Wykorzystanie Internetu w procesie realizacji działań dydaktyczno – wychowawczych. • Prowadzenie klasowej podstrony internetowej na stronie szkoły.
• Kontakt z rodzicami uczniów za pomocą internetu (e-mail).
• Śledzenie aktualności na portalach internetowych.
• Wykorzystanie serwisów edukacyjnych w celu wymiany poglądów i umiejętności związanych z nauczaniem z innymi nauczycielami.
• Systematyczne umieszczanie krótkich sprawozdań z przebiegu szkolnych wydarzeń z udziałem uczniów na stronie internetowej szkoły.
• Zgłaszanie udziału w szkoleniach, konkursach, zawodach sportowych za pomocą internetu. Cały okres stażu Opis wykorzystania, strona WWW szkoły.
3. Stosowanie technologii
komputerowej do
organizowania warsztatu
pracy. • Wykorzystanie programów graficznych, encyklopedii multimedialnych do opracowywania sprawozdań, tworzenia pomocy dydaktycznych np. dyplomów.
• Prowadzenie na bieżąco protokołów z zebrań Rady Pedagogicznej – stały protokolant.
• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia. Cały okres stażu Sprawozdania. Przykładowe
pomoce dydaktyczne
(dyplomy).
4. Wykorzystanie technik
komputerowych do
opracowania dokumentacji
związanej z awansem
zawodowym. • Opracowanie wszystkich niezbędnych materiałów związanych z awansem zawodowym nauczyciela z użyciem dostępnego oprogramowania komputerowego.
Cały okres stażu Teczka "Awans zawodowy".

§8 ust.2 pkt 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Prowadzenie zajęć otwartych. • Organizowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli. Okres stażu. Scenariusze, konspekty zajęć.
2. Promocja własnych osiągnięć • Opublikowanie na stronie internetowej portalu edukacyjnego „Planu rozwoju zawodowego”, scenariuszy lekcji i innych. Cały okres stażu Adres strony, potwierdzenia.
3. Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych oraz organizacja imprez • Opracowanie scenariuszy imprez.

• Przeprowadzenie imprez. Cały okres stażu Scenariusze, uroczystości, zdjęcia
4. Opieka nad studentami odbywającymi praktyki pedagogiczne. • Prowadzenie lekcji dla praktykantów.
W razie potrzeby na bieżąco Scenariusze
zajęć.
5. Praca w zespole przedmiotowym. • Wymiana doświadczeń w ramach zespołu przedmiotowego.
• Przekazywanie informacji z konferencji. Cały okres stażu Protokoły.

6. Opublikowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju
zawodowego. • Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w internecie. 2017r. Adres strony internetowej.

§8 ust.2 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie
programu zajęć Szkolnego
Koła Sportowego (siatkówka dziewcząt) Zgromadzenie materiałów niezbędnych do
opracowania programu zajęć SKS oraz
merytoryczne opracowanie jego treści.
• Realizacja programu. Cały okres stażu Program zajęć SKS.
2. Organizacja wycieczek klasowych. • Przygotowanie pod względem organizacyjnym i formalnym wycieczek i wyjazdów. Cały okres stażu Karty wycieczki, potwierdzenia.

§8 ust.2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań związanych z działaniami szkoły. • Podjęcie kursu kwalifikacyjnego lub studiów podyplomowych. Od r.szk.
2015/2016 Świadectwo.
2. Rozwijanie zdolności
i zainteresowań uczniów. • Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów utalentowanych, w tym przygotowanie ich do udziału w zawodach .
• Organizowanie zajęć sportowych w terenie. Cały okres stażu Potwierdzenia. Zdjęcia.
3. Propagowanie zawodów sportowych i opieka nad uczniami biorącymi w nich
udział. • Przygotowanie uczniów do zawodów sportowych:
- mini siatkówka dziewcząt,
- turniej gier i zabaw,
- lekkoatletyka. Cały okres stażu Potwierdzenia. Zdjęcia.

§8 ust.2 pkt 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Współpraca z SZS Rybnik. • Organizacja zawodów i imprez sportowych. Na bieżąco Potwierdzenia

2.Spotkania z ciekawymi ludźmi. • Spotkania z ludźmi z różnych zawodów w ramach godziny wychowawczej. Cały okres stażu Potwierdzenia, zdjęcia.
3.Współprca z rodzicami. • Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
• Pedagogizacja rodziców. Cały okres stażu Scenariusze zajęć, referaty, potwierdzenia.

§8 ust.2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.
ZADANIA SPOSOBY I FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY
REALIZACJI
1. Rozpoznania rozwiązanie dwóch problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. • Opis i analiza rozwiązania problemu. Cały okres stażu Opis i analiza przypadków
2.objęcie specjalistyczną opieką dzieci z problemami • Współpraca z pedagogiem szkolnym.
• Realizacja zaleceń specjalistów podczas planowania pracy dydaktyczno – wychowawczej. Cały okres stażu Opinie poradni, opis współpracy.

Uwaga: zastrzega się możliwość modyfikacji planu rozwoju w trakcie trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.