X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3497
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień awansu nauczyciela mianowanego

CZĘŚĆ A – PODSTAWOWE INFORMACJE O NAUCZYCIELU

Imiona i nazwisko: Kinga Magdalena Osinkowska – psycholog szkolny
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 6 im. Braci Barskich w Śremie, ul. Konstytucji 3 maja 2
Nauczany przedmiot: Psycholog szkolny
Posiadane kwalifikacje : Magister psychologii z przygotowaniem pedagogicznym
Imiona i nazwisko opiekuna stażu: Jolanta Kujawa – pedagog szkolny – nauczyciel dyplomowany
Data rozpoczęcia stażu 1.09.2006
Przewidywana data zakończenia stażu 31.05.2009

Dotychczasowe umiejętności i osiągnięcia, ukończone formy doskonalenia, publikacje, nagrody, wyróżnienia
1. studia magisterskie z psychologii na wydziale nauk społecznych UAM w Poznaniu
2. kurs pedagogiczny w ramach studium pedagogicznego na wydziale nauk społecznych UAM w Poznaniu
3. kurs wychowawców kolonijnych i wycieczek szkolnych
4. wykład i warsztaty dot. rozpoznawania, diagnozowania i pracy z dzieckiem z ADHD
5. szkolny kurs komputerowy

CZĘŚĆ B – SZCZEGÓŁOWY PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

OBSZARY ROZWOJU ZAWODOWEGO,
DZIAŁANIA I ZADANIA PODJĘTE NA RZECZ REALIZACJI WYMAGAŃ,
TERMIN,
UWAGI,
ZADANIA,
SPOSÓB REALIZACJI,
SPOSÓB DOKUMENTACJI ZAJĘĆ

I. DOSKONALENIE WARSZTATU PRACY
A. Poznawanie procedury awansu zawodowego

1. analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego:
- rozporządzenie MENiS dot. uzyskiwania stopni awansu;
- analiza Karty Nauczyciela;
2. tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu w formie tradycyjnej i multimedialnej
3. korzystanie ze wskazówek zamieszczanych przez portale internetowe poświęcone awansowi przy tworzeniu planu rozwoju, sprawozdania, prezentacji dorobku i układu teczki;
4. udział w Radach Pedagogicznych poruszających kwestie awansu zawodowego i jego aktualizacji;
5.uaktualnienie wiedzy na temat awansu.

- dokumentowanie - notatki w formie tradycyjnej i multimedialnej przez cały okres stażu

B. Współpraca z opiekunem stażu

1. ustalenie zasad współpracy;
2. korzystanie z pomocy opiekuna w prawidłowym sformułowaniu wniosku i planu rozwoju;
3. opracowanie projektu sprawozdania;
4.obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna;
5. prowadzenie zajęć w obecności opiekuna;
6. omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.

- dokumentacja - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego, karty hospitacji, notatki

C. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły.

1. doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów zajęć;
2. doskonalenie metod terapeutycznych poprzez udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu psychologii i pedagogiki

- dokumentacja - konspekty zajęć, zaświadczenia o ukończonych szkoleniach

D. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.

1. udział w wewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego;
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych
- udział w pracy Zespołu Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej;
- udział w szkoleniu BHP.
2. udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego:
- udział w różnego rodzaju kursach , szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach organizowanych przez PPP (np.: praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo, praca z dzieckiem o specyficznych trudnościach szkolnych, przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży, uzależnienia, itp.) ;
- udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach pogłębiających wiedzę z zakresu wychowania, nauczania, współpracy w grupie

- dokumentowanie - lista obecności, sprawozdania z rad pedagogicznych, zaświadczenia o kursach i szkoleniach

E. Samodzielne studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej

1. lektura odpowiednich pozycji z zakresu psychologii i pedagogiki

- dokumentacja - spis lektur

F. Wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody diagnostyczne i terapeutyczne

1. zakup nowych testów psychologicznych;
2. stosowanie nowych metod terapeutycznych z uwzględnieniem indywidualnego przypadku

- dokumentacja- spis posiadanych metod i testów psychologicznych

G. Modyfikowanie warsztatu pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczniów

1. diagnoza potrzeb emocjonalno-społecznych wśród uczniów na podstawie wywiadu z wychowawcą klasy, rodzicem, po zapoznaniu się z opinią z PPP;
2. Dostosowanie metod terapeutycznych do indywidualnych potrzeb uczniów;
3. praca w grupach terapeutycznych z uwzględnieniem potrzeb uczniów;
4. praca z indywidualnym przypadkiem;
5. opracowanie zasad pomocy dziecku z różnymi problemami społeczno-emocjonalnymi (analiza przypadku)

- dokumentacja - dziennik psychologa, opinie z PPP, teczki zapisu terapii, analiza przypadku

II. UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIANIA W SWOJEJ PRACY PROBLEMÓW ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW CYWILIZACYJNYCH

A. Zapoznanie się z potrzebami, zainteresowania-mi, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. obserwacja własna, rozmowy z uczniami, nauczycielami, wnioski wyciągnięte z rad pedagogicznych poświęconym zagrożeniom wieku dorastania
2. współpraca z pedagogiem szkolnym
3. udział w szkoleniach dot. współczesnych problemów cywilizacyjnych

- dokumentowanie protokoły z RP, dziennik psychologa, notatki własne

B.Wprowadzanie do programu terapii indywidualnej i grupowej treści dot. wybranych tematów z problematyki środowiska lokalnego, społecznego, rodzinnego, rówieśniczego;

1. przygotowanie zajęć terapeutycznych w oparciu o treści związane z zagrożeniami płynącymi ze środowiska lokalnego, społecznego, rodzinnego i rówieśniczego;
2. wykorzystanie współczesnych problemów cywilizacyjnych wśród dzieci (choroby psychosomatyczne, nerwice, uzależnienia, zaburzenia wegetatywne i emocjonalne itp.) w terapii grupowej i indywidualnej.

- dokumentacja - konspekty zajęć o podanej treści, przykłady zajęć hospitowanych


C. Poruszenie na sesjach terapeutycznych problemów środowiska lokalnego oraz zagrożeń płynących z zachowań niedostosowanych społecznie i ze zmian o charakterze globalnym we współczesnej cywilizacji;

1.j.w.

D. Poznawanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów celem udzielenia im pomocy.

1. rozmowy z wychowawcami, rodzicami, pedagogiem szkolnym;
2.współpraca z pedagogiem w celu pomocy w/w dzieciom.

- dokumentowanie - notatki

E.Diagnozowanie różnych problemów wychowawczo-opiekuńczych indywidualnych uczniów.

1. diagnoza potrzeb emocjonalnych uczniów;
2. diagnoza środowiska rodzinnego;
3. współpraca z rodzicami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego ich dzieci;
4. konsultacje z wychowawcami klas na temat określonego dziecka;

- dokumentowanie - dziennik psychologa, teczki diagnostyczne i terapeutyczne

F. Pełnienie roli opiekuna dzieci;

1. opieka nad uczniami podczas wycieczek i wyjść pozaszkolnych;
2. opieka nad uczniami podczas imprez wewnątrzszkolnych

- dokumentowanie- karty wycieczki

G. Pogłębianie wiedzy z zakresu problematyki współczesnego świata (współczesna młodzież w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych);

1. lektura odpowiednich książek i czasopism;
2. konsultacje z PPP i współpraca z PPP

- dokumentacja - spis lektur

H. Prowadzenie lekcji wychowawczych o tematyce dot. zagrożeń płynących ze współczesnej cywilizacji;

1. przeprowadzenie lekcji wychowawczych na wskazany temat przez wychowawcę klasy dot. zagrożeń cywilizacyjnych, na które szczególnie narażone są dzieci z jego klasy

- dokumentacja - konspekty lekcji


III. OBSZAR ROZWOJU ZAWODOWEGO: UCZESTNICTWO W REALIZACJI ZADAŃ OGÓLNOSZKOLNYCH

A. Udział w Szkolnym Zespole Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznym;

1. wspólne prace nad monitorowaniem i ocenianiem szkolnego programu opiekuńczo-wychowawczego;
2. organizowanie „drzwi otwartych” dla rodziców w celu zapoznania ich z możliwościami skorzystania z pomocy oferowanej przez psychologa, pedagoga, logopedę;
3. realizowanie w ramach Zespołu projektu „Bezpieczeństwo na przerwach”

- dokumentacja - sprawozdania z działalności zespołu

B. Udział w Zespole „Szkolnej Pomocy Naukowej”.

1. pomoc dzieciom w odrabianiu lekcji;
2. pomoc dzieciom w nauce z przedmiotów, które sprawiają im trudności;
3. usprawnianie umiejętności nabywania wiedzy przez dzieci. sprawozdania z działalności zespołu.

- dokumentacja- konspekty lekcji


IV. UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTYWANIA TECHNOLOGII KOMPUTEROWEJ I INFORMATYCZNEJ

A. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy psychologa;

1. udział w kursie komputerowym

- -dokumentacja - zaświadczenie o ukończonym kursie

B. Wykorzystanie komputera w pracy psychologa;

1.pisanie opinii psychologicznych;
2.tworzenie materiałów do pracy z uczniami na komputerze;
3.wykorzystanie programów edukacyjnych i diagnostycznych;

- dokumentacja - opinie, materiały własne

C. Wykorzystanie z Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu Udział w kursie komputerowym

1. uzyskiwanie wiedzy na temat awansu zawodowego drogą multimedialną;
2. poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizacji poprzez Internet;
3. gromadzenie wybranych aktów prawa oświatowego w formie multimedialnej.

- dokumentacja - notatki multimedialne i własne


V. WIEDZA Z WYBRANYCH ZAGADNIEŃ PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI

A. Pogłębianie wiedzy z tych dziedzin;

1. lektura książek, publikacji, czasopism z tych dziedzin;
2. konsultacje z pedagogiem, wychowawcami klas;
3. współpraca z PPP;
4. udział w szkoleniach organizowanych przez PPP;
5. udział w kursach doszkalających z zakresu psychologii i pedagogiki dot. współczesnych problemów wśród młodzieży.

- dokumentacja - notatki, dziennik, zaświadczenia o odbytych szkoleniach

B. Zastosowanie zdobytej wiedzy z tych dziedzin w pracy terapeutycznej z uczniami i/lub rodzicami uczniów;

1. terapia indywidualnego przypadku;
2. terapia grupowa dla dzieci o podobnych problemach społecznych, rodzinnych, emocjonalnych lub edukacyjnych;
3. terapia systemowa dla rodzin patologicznych lub kryzysowych;
4. opracowanie metod pracy z uczniem o specyficznych trudnościach edukacyjnych lub problemach społeczno-emocjonalnych:
- opracowanie metod pracy z dzieckiem dyslektycznym;
- opracowanie metod pracy z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo;
- opracowanie metod pracy z dzieckiem z zaburzeniami emocjonalnymi (dziecko reagujące lękowo i dziecko reagujące agresywnie);
5. współpraca z nauczycielami na rzecz prawidłowego rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci uczęszczających na terapię;

- dokumentacja - analiza przypadku, dziennik, notatki, zapis terapii

C. Działania profilaktyczno- wychowawcze

1. podejmowanie działań profilaktyczo-wychowawczych wynikających z programu wychowawczego szkoły w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
2. rozpoznawanie sposobów spędzania wolnego czasu przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej;
3. stworzenie w/w uczniom możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych :
- Szkolna Pomoc Naukowa;
4. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci:
- lekcje wychowawcze na temat zagrożeń płynących z podejmowania zachowań nieakceptowanych społecznie;
- zajęcia terapeutyczne uwrażliwiające dzieci na potrzeby innych;
5. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć dot. pozytywnych wzmocnień;
6. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych oraz w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku lokalnym.

- dokumentacja - analiza przypadku, dziennik, notatki, zeszyt terapii, konspekty lekcji wychowawczych


VI. ZNAJOMOŚĆ PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH OŚWIATY

A. Poznawanie przepisów dot. systemu oświaty:
- dalsze poznawanie zasad organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły poprzez analizę przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej;
- poznawanie przepisów prawa oświatowego, w tym aktów prawnych dot. awansu zawodowego nauczycieli;

1. analiza statutu szkoły, regulaminu szkoły, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, szkolnego programu wychowawczego,, kompetencji Rady Pedagogicznej;
2. udział w RP poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych;
3. analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenia MENiS dot. podstawy programowej, Rozporządzenia MENiS dot. programów nauczania, oceniania i promowania uczniów, Konwencji o Prawach Dziecka, Rozporządzenia w sprawie BHP, itp.;
4. udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i zmianom w nim zachodzącym;
5. gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w formie pisemnej i multimedialnej poprzez korzystanie z zasobów dostępnych w Internecie i lekturze książkowej.

- dokumentacja - notatki własne

B. Aktualizacja wiedzy dot. obowiązujących aktualnie aktów prawa oświatowego;

1. regularne odwiedzanie portali internetowych zajmujących się zagadnieniami oświatowymi;
2. udział w RP poświęconych prawu oświatowemu i jego aktualizacji

- dokumentacja - notatki własne

C. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego

1. posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisja przeprowadzającą egzamin;
2. prowadzenie dokumentacji szkolnej;
3. udział w pracach komisji podczas egzaminów szóstoklasistów lub/i egzaminów gimnazjalnych;
4.udział w pracach zespołu ds. mierzenia jakości pracy szkoły;
5. pisanie protokołów Rad Pedagogicznych;
6. praca w zespole pomocy psychologiczno-pedagogicznej

- dokumentacja - notatki, dziennik, teczki terapii, analiza przypadku, lista obecności, protokoły RP, sprawozdania z pracy Zespoły Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2020 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.