X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 3542
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 2 w GRYFINIE

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY

Nauczyciel przysposobienia obronnego Anna Lenard
Opiekun stażu: ............
Data rozpoczęcia stażu 01.09.2008r.
Data zakończenia stażu 20.06.2009r.
Stopień awansu zawodowego z mocy prawa: nauczyciel stażysta
Cel główny : uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

(Plan pierwotnie sporządzono w formie tabelarycznej - dop. red.)

L.p.
Zadanie
Formy realizacji
Termin
Dowody realizacji

I. Sfera organizacyjna rozwoju zawodowego

1. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu. rozmowa bezpośrednia wrzesień 2008 podpisanie kontraktu
2. Poznanie procedur osiągania awansu zawodowego nauczycieli. zapoznanie się z Rozporządzeniami MENiS dotyczącymi awansu zawodowego oraz Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty wrzesień 2008 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
3. Ustalenie z opiekunem stażu i kierownictwem szkoły terminów hospitacji lekcji na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych. raz w miesiącu i wg potrzeb
wrzesień 2008 do czerwiec 2009 -harmonogram hospitacji,
- karty hospitacji
-zatwierdzone konspekty
4. Zapoznanie się z podstawowymi aktami normatywnymi obowiązującymi w szkole. Statut Szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania, programy nauczania, sposób prowadzenia dzienników lekcyjnych arkuszy ocen, plan organizacyjnego ZSP nr 2 wrzesień 2008/ październik 2008 czytelnia ,sekretariat, wicedyrektor szkoły
5. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. dobór metod archiwizowania w zależności od rodzaju zaistniałego faktu na bieżąco zebrana dokumentacja przebiegu stażu
6. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji własnego planu rozwoju zawodowego. sporządzenie sprawozdania poprzedzone autorefleksją koniec maja/początek czerwca 2009 opracowany dokument
7. Uczestnictwo w Radach Pedagogicznych i innych przedsięwzięciach poświęconych życiu szkoły. udział własny według ustalonych terminów listy obecności
8. Zaznajomienie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. według ustaleń z inspektorem bhp wrzesień/październik zaświadczenie
9. Publikacja niniejszego planu zawodowego. publikacja na portalu edukacyjnym edux.pl po zatwierdzeniu poświadczenie administratora portalu, zrzut ekranu
10. Przygotowanie dokumentacji przed wszczęciem postępowania kwalifikacyjnego Kompletacja czerwiec 2009 zebranie dokumentów potwierdzających fakty wymagane przepisami prawa

II. Dydaktyczna sfera rozwoju zawodowego

1. Analiza realizacji programu nauczania przedmiotu w klasach pierwszych, w roku szkolnym 2007/2008. poznanie zapisów w dziennikach lekcyjnych wrzesień 2008
2. Opracowanie wynikowego planu pracy na rok szkolny 2008/2009 opracowanie planu dla klas pierwszych i drugich wrzesień 2008 dokumenty zatwierdzone przez kierownictwo szkoły
3. Nawiązanie kontaktu z metodykiem przedmiotu przysposobienie obronne. rozmowa bezpośrednia wrzesień październik 2008 pomoc metodologiczna przy realizacji planu wynikowego
4. Uczestnictwo w spotkaniach / seminariach, organizowanych przez organa wojskowe, administracji cywilnej i kuratorium, poświęconych problematyce nauczanego przedmiotu. udział osobisty w uzgodnieniu z opiekunem stażu kierownictwem szkoły w zależności od terminów ustalonych przez organizatorów dokumentacja zgłoszenia udziału, inne dokumenty
5. Nawiązanie współpracy z kierownictwem jednostek organizacyjnych, funkcjonujących na terenie miasta i gminy Gryfino, a związanych z bezpieczeństwem mieszkańców. rozmowa bezpośrednia, celem zapewnienia wsparcia przy realizacji wybranych tematów wrzesień 2008 i na bieżąco notatki z realizacji przedsięwzięć mających na celu urozmaicenie procesu dydaktycznego
6. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. obserwacja , omówienie i zapisanie jej wyników według ustaleń z opiekunem notatki własne według formuły ustalonej z opiekunem
7. Uczestnictwo w formach rozwoju zawodowego organizowanego przez kierownictwo szkoły lub CDN. udział osobisty według terminów określonych przez organizatorów listy obecności, zaświadczenia
8. Wspieranie aktywności twórczej uczniów. wspieranie uczniów uczestniczących w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej lub innych formach sprawdzenia wiedzy obronnej młodzieży w zależności od terminów przedsięwzięć potwierdzenia uczestnictwa uczniów

III. Osobista sfera rozwoju zawodowego

1. Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności dydaktyczno wychowawczej. konsultacja z opiekunem stażu, analiza własna, korekty planów pracy październik 2008 notatka własna, zatwierdzenia zmian w opracowanych planach pracy
2. Wykorzystanie komputera z dostępem do internetu. poszukiwanie materiałów mogących pomóc w doskonaleniu wiedzy własnej w ramach prowadzonego przedmiotu, popularyzacja wybranych stron internetowych wśród uczniów na bieżąco sporządzenie bazy stron
3. Sformułowanie zamiarów związanych z rozwojem zawodowym w przyszłości. ujęcie przemyśleń w sprawozdaniu z realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego czerwiec 2009 stosowny zapis w sprawozdaniu z realizacji planu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.